جواب معما و تست هوش طبقه بیستم

 یک فرد در بیستمین طبقه آپارتمان زندگی می کرد و هر موقع که قصد داشت به تنهایی به خانه ( طبقه) خود برود، تا پانزدهمین طبقه با آسانسور و ما بقی را با پله می رفت. علتش چیست؟

پاسخ: زیرا قد کوتاه بود و دستش به دکمه بالاتر از ۱۵ نمی رسید.