از صفر تا ۱۰۰ چند عدد ۹ وجود دارد از یک تا 100چند تا 7 وجود دارد


از عدد صفر تا 100 چند تا 9 هست/از یک تا صد چند تا ۷ وجود دارد/از یک تا ۱۰۰ چند تا ۷ وجود دارد/از صفر تا صد چند تا عدد یک داریم/مجموع اعداد ۱ تا ۱۰۰/اعداد یک تا 100/غربال ۱ تا ۱۰۰۰/اعداد زوج از یک تا صد/برنامه مجموع اعداد 1 تا 100


معما:
از عدد صفر تا 100 چند تا 9 هست ؟جواب:
20 تا

9-19-29-39-49-59-69-79-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99