اسم پرنده چهار حرفی


جواب پرنده ایست چهار حرفی ک دو حرف اولش اسم شهریست


کدام پرنده نام دو شهر ایران است


پرنده ای که نام دو شهر مذهبی ایران را دارد


اسم پرنده فارسی


پرنده ایست که آواز می خواند


کدام پرنده ای است که نام دو شهر است


اسم انواع پرنده چهار حرفی+ معماا معمااا معماااا
کی میتونه جواب بده..پرنده ایست چهار حرفی ک دو حرف اولش اسم شهریست. دو حرف آخرش باز اسم شهریست.. سه حرف اولش اسم سیاره ای هست. و سه حرف آخرش اسم یکی از اعضا بدن هست..هر کس جواب داد ب عنوان مخ پارسی شناخته میشه؟؟


جواب : قمری