اگر در یکی از مراحل بازی خان باجی گیر کرده اید و نتوانستید جواب بازی خان باجی را پیدا کنید و مراحل آن را پشت سر بگذارید و کلافه اید ، می 

توانید در ادامه جواب کامل همه سوالات رو ببینید