جواب معمای در اتاقی 5 نفر وجود دارند تو وارد میشی , 5 نفر تو اتاق من میرم 4 نفرو میکشم , 5 نفر تو اتاقن من میرم 4 تاشونو میکشم , معمای 5 نفر تو اتاقن من میرم 4 تاشونو میکشم , پنج نفر تو اتاقن من میرم چهار نفرو میکشم , پنج نفر تو اتاقن من میرم , 5 نفر تو اتاقن من میرم

جواب در ادامه

5 نفر در یک اتاق حضور دارند , تو وارد اتاق میشی و 4 نفرشونو میکشی! حالا چند نفر در اتاق هستند؟!

 

خب 5 نفر از اول تو اتاق بودن + خودت رفتی تو میشین 6 نفر!

4 نفرم زدی کشتی !

تعداد افراد تو حالت عادی میشه 6 نفر (خودت + 4 جسد + 1 نفر دیگه)

تو حالتهای دیگه :

اگه بقیه از ترس فرار کنن خب میشه 5 نفر (خودت و 4 جسد)

اگه بقیه فرار کنن و جسد هم جز امار حساب نشه میشه 1 نفر خودت

اگه بقیه باشن جسد جز امار حساب نشه میشه 2 نفر