جواب معما تصویری سه توپ را انتخاب کنید که مجموع آن 30 باشد

جواب معما سه عدد توپ

انتخاب سه عدد فرد بطوری که مجموع انها 30 شود

جواب معما جمع سه عدد بشه 30

پاسخ معمای مجموع 5 عدد فرد برابر 30

جواب این معما سه رقم از این اعداد را 13579111315 جمع کنید تا به عدد 30 برسید

معمای جمع 5 عدد که 30 میشه پاسخ واقعیش

جواب معمای سه توپ

جواب معما پنج رقم از این اعداد 30


جواب کامل در ادامه مطلب

پاسخ تست هوش: جمع اعداد روی توپ ها

اگر بخواهیم از دیدگاه منطق ریاضی نگاه کنیم و اعداد را به همان صورت که در تصویر مشخص شده ببینیم، پاسخی وجود ندارد، چون همه توپها، اعداد فرد هستند و مجموع سه عدد فرد، همواره فرد است.

اما شاید بتوانیم از زاویه دیگری نگاه کنیم. توپ شماره 9، می تواند عدد 6 باشد (یا اینطور فرض شود). در این صورت جوابی برای این معما خواهیم داشت:

 11+13+6=30