تنها باهوشا مرغ متفاوت را پیدا کنید


مرغ متفاوت را پیدا کنید معما


جواب معمای مرغ متفاوت را پیدا کنید


جواب تست هوش مرغ متفاوت را پیدا کنید


جواب معما مرغ متفاوت را پیدا کنید


تنها باهوش ها مرغ متفاوت را پیدا کنید


جواب تنها باهوش ها مرغ متفاوت را پیدا کنید


جواب معمای تصویری مرغ متفاوت را پیدا کنیدجواب در ادامه مطلب

تمام مرغ ها با هم متفاوت هستن

7 چشمش رو به بالاست

2 یه انگشت اضافه داره

5 یه خط کنار پاش نداره

8 یه خط کنار بالش اضافه داره

6 مو های گردنش با بقیه فرق داره

3 پرای دمش فرق داره