سه تا از اجزای ماشین که اسم مرد است


جواب سه تا از اجزای ماشین که اسم دختر است


سه تا از قطعات ماشین که اسم خانم است


اسم سه قطعه ماشین که اسم زن است


سه تا از اجزای ماشین اسم خانم است یکیش من میگم دو تاش باهوشها بگن 1 .پروانه 2


قطعات ماشین به اسم دختر


اسم دختر برای ماشین


سه تا از اجزای ماشین که اسم پسر است

جواب در ادامه


1= پروانه
2= اینه
3= شمع