جواب معمای از دختره پرسیدن گفتن چند سالته اونم

چیستان سن خانواده مادر پدر و دختر

معما در مورد مادر و پدر


از دختره پرسیدم چند سالته ؟ گفت عمرم نصف سن مادرم است گفتم مادرت چند سالشه ؟ گفت نمی دانم ولی مادرم 5 سال از پدرم کوچکتر است گفتم پدرت چند سالشه ؟ گفت نمی دانم ولی مجموع عمر من و پدر و مادرم 100 می باشد


1- دختر چند سالشه ؟

2- مادر چند سالشه ؟

3- پدر چند سالشه ؟


جواب معما در ادامه مطلب

جواب درست
دختر ۱۹
مادر ۳۸
پدر ۴۳