جواب تست هوش یک روستا هفت مرد دارد


جواب معما یک روستا ۷ مرد دارد هر مرد ۷ زن دارد


جواب معمای یک روستا هفت مرد دارد هر مرد هفت زن دارد هر زن هفت دختر دارد هر دختر هفت برادر دارد

جواب معما یک روستا ٧ مرد دارد

پاسخ معما یک روستا 7 مرد دارد

جواب معمای هفت مرد در روستا

جواب معما یک روستا 7مرد دارد

جواب در ادامه

یک مرد و هقت زن میشود 8
هفت زن با هر کدام هفت بچه میشود 49
حالا 49 ضرب در هفت چون تعداد مرد ها 7 عدد هست یعنی هفت خانواده داریم
هر خانواده 8+49= 57
57X7 = 399