جواب برادر زن جاسم دایی زن قاسمه جواب


جواب معمای برادر زن جاسم دایی زن قاسمه جواب


جواب تست هوش برادر زن جاسم دایی زن قاسمه


جواب برادر زن قاسم میشه دایی زن قاسمه جاسم چه نسبتی با زن قاسم داره؟


جواب معما برادر زن کاظم دایی زن قاسم میشه کاظم چکاره زن قاسم میشه؟


برادرزن جاسم میشه دایی زن قاسمه جاسم چه نسبتی با زن قاسم دارد


برادر زن قاسم میشه دایی زن قاسمه جاسم چه نسبتی با زن قاسم دارد


جواب معمای جاسم و قاسم در ادامه مطلب



زن قاسم میشه خواهر زاده زن جاسم
یعنی:
جاسم شوهر خاله زن قاسم

جواب صحیح شوهر خاله هست