اگر طرفدار بازی کومبو هستید و در یافتن جواب مراحل آن به مشکل خورده اید، میتوانید جواب همه مراحل بازی کومبو را در این صفحه مشاهده کنید


جواب بازی کومبو

1. زیگیل

2. شکلات

3. تابستان

4. آمریکا

5. هندوانه

6. تلگرام

7. پاساژ

8. فوتبال

9. شیشلیک

10. منجنیق

11. ثابت

12. ثلث

13. رنده

14. موسی

15. برفک

16. نینجا

17. نماد

18. تبخال

19. بازی

20. فنچ

21. تشت

22. پاستیل

23. ترنج

24. جسم

25. نیسان

26. پست

27. بت

28. پویش

29. زیپ

30. ماسه

31. تیپ

32. جارچی

33. تحلیل

34. خیش

35. شتر

36. پیچ

37. ریگ

38. فلش

39. برده

40. خونی

41. کاست

42. کبری

43. نیلبک

44. مفتول

45. ببر

46. پایان

47. کلیه

48. بامبو

49. پروتستان

50. رزاز

51. کاسپین

52. شامخ

53. پزشک

54. نیتروژن

55. کزاز

56. پارو

57. پاشنه

58. یونان

59. پنیر

60. پیشانی

61. شیار

62. رخشا

63. تارنما

64. داماد

65. دنیا

66. تسمه

67. جنین

68. ثریا

69. پیله

70. کانکس

71. سپید

72. تیزاب

73. افسانه

74. سبیل

75. امتیاز

76. شپش

77. بستنی

78. بیستون

79. ریحان

80. فاخته

81. فیبر

82. قرقاول

83. بوفالو

84. آسپرین

85. انیشتین

86. ژاپن

87. شلیل

88. رازیانه

89. یابو

90. شوید

91. پیچ

92. بیژن

93. سیما

94. کنیسه

95. تافت

96. پلیس

97. سالار

98. خمیر

99. پتو

100. تایتانیک

101. وانت

102. فیجی

103. کفالت

104. کمین

105. پرستار

106. پانسیون

107. ژینوس

108. پایه

109. منتشر

110. شدت

111. سبب

112. پاستور

113. خسرو

114. بادبان

115. زابل

116. بازداشتن

117. لیبرو

118. پاستیل

119. بلند