جواب های کامل بازی آمپاس اندروید ( بازی با کلمات ). الف) شعر و ادب پارسی

جواب کامل همه مراحل بازی آمپاس ( بازی با کلمات ) آمپاس ( بازی با کلمات ), بازی های اندروید

جواب بازی آمپاس

شعر و ادب پارسی - 1. دانه

شعر و ادب پارسی - 2. راستگوی

شعر و ادب پارسی - 3. قالب

شعر و ادب پارسی - 4. باغ

شعر و ادب پارسی - 5. مشک

شعر و ادب پارسی - 6. نکونام

شعر و ادب پارسی - 7. برنا

شعر و ادب پارسی - 8. پا

شعر و ادب پارسی - 9. اندیشه

شعر و ادب پارسی - 10. شریف

شعر و ادب پارسی - 11. عشق

شعر و ادب پارسی - 12. خلق

شعر و ادب پارسی - 13. پاییز

شعر و ادب پارسی - 14. دلدار

شعر و ادب پارسی - 15. مادر

شعر و ادب پارسی - 16. بزرگان

شعر و ادب پارسی - 17. نگار

شعر و ادب پارسی - 18. دل

شعر و ادب پارسی - 19. فتاده

شعر و ادب پارسی - 20. عمر

شعر و ادب پارسی - 21. هنر

شعر و ادب پارسی - 22. بیگانه

شعر و ادب پارسی - 23. خاک

شعر و ادب پارسی - 24. مرکب

شعر و ادب پارسی - 25. درو

شعر و ادب پارسی - 26. دیو

شعر و ادب پارسی - 27. پژمردن

شعر و ادب پارسی - 28. ترک

شعر و ادب پارسی - 29. استاد

شعر و ادب پارسی - 30. ختن

شعر و ادب پارسی - 31. تهمتن

شعر و ادب پارسی - 32. شمایل

شعر و ادب پارسی - 33. خوارزم

شعر و ادب پارسی - 34. پیمانه

شعر و ادب پارسی - 35. فاخته

شعر و ادب پارسی - 36. گوژپشت

شعر و ادب پارسی - 37. مژه

شعر و ادب پارسی - 38. افسار

شعر و ادب پارسی - 39. کناره

شعر و ادب پارسی - 40. شک

شعر و ادب پارسی - 41. طعمه

شعر و ادب پارسی - 42. گل

شعر و ادب پارسی - 43. قیامت

شعر و ادب پارسی - 44. مگس

شعر و ادب پارسی - 45. طبع

شعر و ادب پارسی - 46. اصنام

شعر و ادب پارسی - 47. تسبیح

شعر و ادب پارسی - 48. موج

شعر و ادب پارسی - 49. سبا

شعر و ادب پارسی - 50. نقاش

شعر و ادب پارسی - 51. سماع

شعر و ادب پارسی - 52. بهانه

شعر و ادب پارسی - 53. حاذق

شعر و ادب پارسی - 54. اسراری

شعر و ادب پارسی - 55. قناعت

شعر و ادب پارسی - 56. خموش

شعر و ادب پارسی - 57. رواق

شعر و ادب پارسی - 58. طرب

شعر و ادب پارسی - 59. فرسوده

شعر و ادب پارسی - 60. غمزه

شعر و ادب پارسی - 61. مجلس

شعر و ادب پارسی - 62. فریاد

شعر و ادب پارسی - 63. ناهید

شعر و ادب پارسی - 64. آتش

شعر و ادب پارسی - 65. معما

شعر و ادب پارسی - 66. شادمانی

شعر و ادب پارسی - 67. خیال

شعر و ادب پارسی - 68. دشمن

شعر و ادب پارسی - 69. غنی

شعر و ادب پارسی - 70. بانگ

شعر و ادب پارسی - 71. اجرام

شعر و ادب پارسی - 72. عمر

شعر و ادب پارسی - 73. کاشانه

شعر و ادب پارسی - 74. سیستان

شعر و ادب پارسی - 75. نظر

شعر و ادب پارسی - 76. چشم

شعر و ادب پارسی - 77. جام

شعر و ادب پارسی - 78. نسیه

شعر و ادب پارسی - 79. رفتگان

شعر و ادب پارسی - 80. نکته

شعر و ادب پارسی - 81. شبانی

شعر و ادب پارسی - 82. رهزن

شعر و ادب پارسی - 83. درویش

شعر و ادب پارسی - 84. مطرب

شعر و ادب پارسی - 85. ستوران

شعر و ادب پارسی - 86. غنچه

شعر و ادب پارسی - 87. غصه

شعر و ادب پارسی - 88. محراب

اطلاعات عمومی - 1. رایت

اطلاعات عمومی - 2. هیتلر

اطلاعات عمومی - 3. نفت

اطلاعات عمومی - 4. شاهنامه

اطلاعات عمومی - 5. هاروارد

اطلاعات عمومی - 6. زلیخا

اطلاعات عمومی - 7. رس

اطلاعات عمومی - 8. یزید

اطلاعات عمومی - 9. وات

اطلاعات عمومی - 10. نلسون

اطلاعات عمومی - 11. بینوایان

اطلاعات عمومی - 12. عزرائیل

اطلاعات عمومی - 13. لوور

اطلاعات عمومی - 14. خرس

اطلاعات عمومی - 15. اینترنت

اطلاعات عمومی - 16. گاما

اطلاعات عمومی - 17. بتهوون

اطلاعات عمومی - 18. هما

اطلاعات عمومی - 19. لوئی

اطلاعات عمومی - 20. انبه

اطلاعات عمومی - 21. آرژانتین

اطلاعات عمومی - 22. فدک

اطلاعات عمومی - 23. کوسه

اطلاعات عمومی - 24. دریک

اطلاعات عمومی - 25. فلاخن

اطلاعات عمومی - 26. دینامیت

اطلاعات عمومی - 27. اینتل

اطلاعات عمومی - 28. قشم

اطلاعات عمومی - 29. یابو

اطلاعات عمومی - 30. کلئوپاترا

اطلاعات عمومی - 31. بروکسل

اطلاعات عمومی - 32. لاوازیه

اطلاعات عمومی - 33. سل

اطلاعات عمومی - 34. گرگ

اطلاعات عمومی - 35. روبل

اطلاعات عمومی - 36. کراتین

اطلاعات عمومی - 37. دلاک

اطلاعات عمومی - 38. کپور

اطلاعات عمومی - 39. روباه

اطلاعات عمومی - 40. زحل

اطلاعات عمومی - 41. طه

اطلاعات عمومی - 42. بودا

اطلاعات عمومی - 43. رنسانس

اطلاعات عمومی - 44. محتشمی

اطلاعات عمومی - 45. بقراط

اطلاعات عمومی - 46. فلپس

اطلاعات عمومی - 47. فیثاغورث

اطلاعات عمومی - 48. ین

اطلاعات عمومی - 49. هل

اطلاعات عمومی - 50. نیکل

اطلاعات عمومی - 51. ناهید

اطلاعات عمومی - 52. متی

اطلاعات عمومی - 53. توس

اطلاعات عمومی - 54. ونوس

اطلاعات عمومی - 55. ترسا

اطلاعات عمومی - 56. کن

اطلاعات عمومی - 57. نیس

اطلاعات عمومی - 58. وش

اطلاعات عمومی - 59. مادر

اطلاعات عمومی - 60. تنکابن

اطلاعات عمومی - 61. ادیسون

اطلاعات عمومی - 62. هوک

اطلاعات عمومی - 63. دکو

اطلاعات عمومی - 64. سرسام

اطلاعات عمومی - 65. خناس

اطلاعات عمومی - 66. سینوهه

اطلاعات عمومی - 67. پروتئین

اطلاعات عمومی - 68. مارادونا

اطلاعات عمومی - 69. یوفا

اطلاعات عمومی - 70. بربر

اطلاعات عمومی - 71. ملبورن

اطلاعات عمومی - 72. دراکولا

اطلاعات عمومی - 73. کلیدر

اطلاعات عمومی - 74. داروک

اطلاعات عمومی - 75. کپلر

اطلاعات عمومی - 76. توسن

اطلاعات عمومی - 77. کروز

اطلاعات عمومی - 78. باخ

اطلاعات عمومی - 79. آتوسا

اطلاعات عمومی - 80. اتحادیه

اطلاعات عمومی - 81. شکسپیر

اطلاعات عمومی - 82. دیو

اطلاعات عمومی - 83. بلغور

اطلاعات عمومی - 84. اسکندر

اطلاعات عمومی - 85. سنج

اطلاعات عمومی - 86. لعل

اطلاعات عمومی - 87. آرگون

اطلاعات عمومی - 88. مانی

دنیای وارونه - 1. موکت

دنیای وارونه - 2. شوماخر

دنیای وارونه - 3. التماس

دنیای وارونه - 4. استطاعت

دنیای وارونه - 5. مشغول

دنیای وارونه - 6. سه

دنیای وارونه - 7. خرس

دنیای وارونه - 8. دی

دنیای وارونه - 9. شکلات

دنیای وارونه - 10. دب

دنیای وارونه - 11. کیبورد

دنیای وارونه - 12. شاهی

دنیای وارونه - 13. ثانیه

دنیای وارونه - 14. فناوری

دنیای وارونه - 15. فریزر

دنیای وارونه - 16. مصداق

دنیای وارونه - 17. فیگور

دنیای وارونه - 18. مکار

دنیای وارونه - 19. مناقصه

دنیای وارونه - 20. وایمکس

دنیای وارونه - 21. البرز

دنیای وارونه - 22. پورتال

دنیای وارونه - 23. ترقوه

دنیای وارونه - 24. آتوسا

دنیای وارونه - 25. یمن

دنیای وارونه - 26. پرتقالی

دنیای وارونه - 27. تند

دنیای وارونه - 28. کته

دنیای وارونه - 29. به

دنیای وارونه - 30. آشتی

دنیای وارونه - 31. طهارت

دنیای وارونه - 32. کالسکه

دنیای وارونه - 33. نرگس

دنیای وارونه - 34. رخ

دنیای وارونه - 35. سیمین

دنیای وارونه - 36. لاکردار

دنیای وارونه - 37. کوسه

دنیای وارونه - 38. هندوستان

دنیای وارونه - 39. فیروز

دنیای وارونه - 40. اسلواکی

دنیای وارونه - 41. سیب

دنیای وارونه - 42. گلابی

دنیای وارونه - 43. پلوتون

دنیای وارونه - 44. پنهانی

دنیای وارونه - 45. کدخدا

دنیای وارونه - 46. مهران

دنیای وارونه - 47. بادمجان

دنیای وارونه - 48. پسمانده

دنیای وارونه - 49. شاخ

دنیای وارونه - 50. هردمبیل

دنیای وارونه - 51. مختلف

دنیای وارونه - 52. بیسکویت

دنیای وارونه - 53. شباهت

دنیای وارونه - 54. سیرابی

دنیای وارونه - 55. واویلا

دنیای وارونه - 56. عاشقانه

دنیای وارونه - 57. مورفین

دنیای وارونه - 58. زنبیل

دنیای وارونه - 59. اگزما

دنیای وارونه - 60. سندروم

دنیای وارونه - 61. نیوتن

دنیای وارونه - 62. ایساکو

دنیای وارونه - 63. فیلسوف

دنیای وارونه - 64. دهل

دنیای وارونه - 65. سوغاتی

دنیای وارونه - 66. نیکوتین

دنیای وارونه - 67. کدبانو

دنیای وارونه - 68. غیرتی

دنیای وارونه - 69. سوپرمن

دنیای وارونه - 70. کیوی

دنیای وارونه - 71. کوتوله

دنیای وارونه - 72. فلافل

دنیای وارونه - 73. دوبیتی

دنیای وارونه - 74. عطش

دنیای وارونه - 75. نخاله

دنیای وارونه - 76. اتوبان

دنیای وارونه - 77. مه

دنیای وارونه - 78. تهرانی

دنیای وارونه - 79. گلپایگان

دنیای وارونه - 80. باکتری

چیستان - 1. نامه

چیستان - 2. مار

چیستان - 3. قشم

چیستان - 4. چین

چیستان - 5. امروز

چیستان - 6. زاغ

چیستان - 7. سکوت

چیستان - 8. وضو

چیستان - 9. واو

چیستان - 10. خودکار

چیستان - 11. درخت

چیستان - 12. سایه

چیستان - 13. کوزه

چیستان - 14. نقطه

چیستان - 15. خفاش

چیستان - 16. چشم

چیستان - 17. ساعت

چیستان - 18. قرص

چیستان - 19. یخ

چیستان - 20. غلط

چیستان - 21. دندانپزشک

چیستان - 22. ماهی

چیستان - 23. دهان

چیستان - 24. شلغم

چیستان - 25. بز

چیستان - 26. عمر

چیستان - 27. کوکو

چیستان - 28. خط

چیستان - 29. خرچنگ

چیستان - 30. شقایق

چیستان - 31. دوچرخه

چیستان - 32. نور

چیستان - 33. کره

چیستان - 34. راز

چیستان - 35. ردپا

چیستان - 36. ده

چیستان - 37. دندان

چیستان - 38. گرگ

چیستان - 39. شیر

چیستان - 40. بادمجان

چیستان - 41. مینا

چیستان - 42. ذغال

چیستان - 43. کبریت

چیستان - 44. فرغون

چیستان - 45. رکورد

چیستان - 46. باند

چیستان - 47. انار

چیستان - 48. حلزون

چیستان - 49. باند

چیستان - 50. سیگار

چیستان - 51. گرمابه

چیستان - 52. فنجان

چیستان - 53. شانه

چیستان - 54. چای

چیستان - 55. میخ

چیستان - 56. خواب

چیستان - 57. خلخال

چیستان - 58. اندیمشک

چیستان - 59. کتاب

چیستان - 60. قمری

چیستان - 61. قول

چیستان - 62. لیتر

چیستان - 63. گردو

چیستان - 64. قاشق

چیستان - 65. مروت

چیستان - 66. زاغ

چیستان - 67. آبکش

چیستان - 68. پارو

چیستان - 69. پیاز

چیستان - 70. حنا

چیستان - 71. موج

چیستان - 72. ناودان

چیستان - 73. هندوانه

چیستان - 74. خواب

چیستان - 75. سماور

چیستان - 76. مسواک

چیستان - 77. آیینه

چیستان - 78. لاکپشت

چیستان - 79. چشم

چیستان - 80. اسم

چیستان - 81. فازمتر

چیستان - 82. سوزن

چیستان - 83. قرآن

چیستان - 84. شیراز

چیستان - 85. خرس

چیستان - 86. دما

چیستان - 87. دندان

چیستان - 88. فارس