بازی مرشد با کلمات بازی کن و نشون بده چقدر کلمه توی ذهن داری

جواب کامل بازی مرشد جواب همه مراحل بازی مرشد جواب سوالات بازی مرشد جواب بازی مرشد جواب مراحل بازی مرشد جواب کامل مراحل مرشد جواب کامل مرشد جواب های بازی مرشد

با شروع بازی مرشد ، یک صفحه چوبی در اختیار شما قرار میگیره که با استفاده از حروف میتونید کلمات را پیدا کنید. در این بازی کلی کلمه مخفی هم وجود داره که میتونید پیداشون کنید و کارت های مرشد رو جایزه بگیرید

جواب بازی مرشد

 

 • 1. شل , شغل
 • 2. پیر , پر
 • 3. صلح , حل
 • 4. باد , ادب
 • 5. خاک , کاخ
 • 6. ورق , قو , رو
 • 7. گبر , برگ , رگ
 • 8. خرس , سرخ , سر , خر , رس , رخ
 • 9. میخ , خم , یخ
 • 10. مکر , کمر , رک
 • 11. چکمه , مکه
 • 12. کیف , کثیف
 • 13. سرعت , ترس
 • 14. پلیس , پیس , سیل
 • 15. جهان , اهن
 • 16. جبر , برنج , برج , رنج
 • 17. بکر , برم , مرکب
 • 18. قاتل , تقلا
 • 19. کین , نیک , عینک
 • 20. شکم , مشت , تمشک , مشک
 • 21. پلنگ , لگن , لنگ
 • 22. نشاظ , شان , شنا
 • 23. داس , سودا , سود , سواد
 • 24. تماس , ماست , تاس , مست , اسم
 • 25. بلوط , طول , لبو
 • 26. ترمز , متر , رمز
 • 27. شفا , خفاش , فاش , شاخ
 • 28. تار , رخت , خار , اختر
 • 29. کما , مات , کام , متکا , ماکت
 • 30. جنگل , لجن , گنج , لنج , جنگ
 • 31. زغال , غاز , زاغ , غزال
 • 32. سرمه , مهر , رسم , رمه , همسر , سهم
 • 33. پرده , پره , رده , پدر , هدر
 • 34. خروس , سرو , خسرو , رسوخ
 • 35. صوت , تور , صورت , تصور
 • 36. بلا , بوم , آلبوم , بالا
 • 37. عمه , عجز , مزه , معجزه , جمعه , جمع
 • 38. جانور , نور , جان , وان , روان , نوار , جارو
 • 39. وال , تاب , ولت , تابلو , تاول
 • 40. آسیاب , اسب , آبی , سیب , آسیا , آسیب
 • 41. مانتو , تومان , توان , امت , تمنا , وانت , ناو
 • 42. طیف , لطیف , لطف , طفل
 • 43. باغ , چاه , باغچه , بچه
 • 44. انجیر , نجار , آرنج , رایج , جاری , جریان , ناجی
 • 45. قیف , فرق , رفیق , فقیر
 • 46. سالن , سلطان , طلا , طاس , سطل , اطلس , نسل
 • 47. لگد , گود , گول , گلو , گودال , گاو , الگو
 • 48. تجارت , تاجر , اجرت , آجر , تاج , جرات
 • 49. پارچه , پارچ , چاره , پاچه
 • 50. زانو , شنا , نوازش , ناز , ورزش
 • 51. روز , زور , پرواز , پارو , پور , آرزو
 • 52. یخچال , خال , خالی , خیال , چای , ایل
 • 53. خدا , داد , خرداد , خرد , رخداد , درد
 • 54. خبر , بخت , خیر , تخیر , تبر , رخت , تخریب
 • 55. چنگال , چال , چنگ , انگل
 • 56. کلوخ , کشو , شکل , خوشکل
 • 57. شیر , ریش , شیراز , شیار , ارزش
 • 58. لاک , کلاس , کال , ساکت , کسالت , اسکلت , اتل
 • 59. پشه , شانه , شاه , پهن , پناه , پاشنه
 • 60. زیتون , تیز , وزن , یوز , زینت , نیت , ونیز
 • 61. کچل , چاک , کالا , کلاچ , چالاک
 • 62. عقرب , عقب , عرق , برق
 • 63. مار , شرم , ماشه , شماره , شما , اهرم , ارشه
 • 64. حوری , روح , روحیه , ریه , وحی
 • 65. نوک , کارون , کنار , نوکر , نکو , راکون
 • 66. کوتاه , هوا , کوه , کاهو , اهو
 • 67. جلاد , جدل , جدا , جلد , جلا , اجل , جدال
 • 68. بستنی , بیست , تنیس , نسب , نسبت , بست , سنت
 • 69. دعا , عار , عطا , رعد , عطر , عطارد , عطار
 • 70. ارش , عرش , عشایر , شاعر , شعار , رای
 • 71. تفاوت , وفات , فوت , افت , تفت , توت , فتوا
 • 72. حال , اسلحه , ساحل , سال
 • 73. ابزار , ابراز , زار , باز , راز , بارز , بازار , آزار
 • 74. قبیله , لیقه , لبه , قلب , لقب , قبله , قلیه
 • 75. لایق , یال , قالی , ییلاق
 • 76. الو , بیل , لوبیا , ویلا
 • 77. شکلات , شال , تلاش , الک , کلت , تشک , اشک
 • 78. طالب , طبل , باطل , طالبی , طلب
 • 79. تهران , ترانه , هنر , نهر , نهار , رهن , تنها
 • 80. سکو , ساک , مسواک , واکس , ماسک
 • 81. نیمروز , مینو , نمور , نمو , نیرو , منور , نرم
 • 82. رگه , گره , هرگز , گرز
 • 83. نیل , لیگ , گیلان , یگان
 • 84. تاریک , راکت , کار , کارت , کتیرا , کتری , یکتا
 • 85. نهال , ناله , لانه , ناقل , نقل , نقاله
 • 86. کاسب , بوکس , سبک , سبو , کوبا , کابوس , کسب
 • 87. هنگ , انگ , هاگ , اهنگ , نگاه
 • 88. زمان , آزمون , وام , نما , نماز
 • 89. پرویز , پریز , پرز , زیپ
 • 90. علاقه , عاقل , عقل , قله , قلع , اهل , قعله
 • 91. شخصیت , شخص , تشخیص , شصت , شیخ
 • 92. فرم , فنر , ناف , فرمان , نفر , رمان , فنا
 • 93. باروت , ربات , وبا , تبر , ترب , باور , ابرو , اتو
 • 94. یاقوت , تقوا , قوت , قوا , وقت , قوی
 • 95. سیگار , ریگ , گاری , ارگ
 • 96. اواره , راه , اهورا , اره , اوا , رها
 • 97. سیمان , سینما , مینا , یاسمن , میان , نسیم , سیم , مسن
 • 98. زندگی , زین , زنگ , یزد , دیگ , دین
 • 99. رواج , جوراب , جواب , واجب , باج , وجب
 • 100. زباله , ابله , زابل , زال , بها , زبل , ازل
 • 101. طوفان , طواف , نوا , وطن
 • 102. قالب , قلاب , بقال , قبل , قابل
 • 103. خرگوش , خوش , گور , شوخ , خروش , گوش
 • 104. دیوار , رادیو , داور , اردو , یاور , راوی , رویا , دارو
 • 105. مساحت , حتما , تمساح , حاتم , مسح , سمت
 • 106. شلوار , شورا , شور , واشر , لواش , اول , روال , شولا
 • 107. کاشف , کفاش , شکاف , کفش , فاش , شفا
 • 108. جراحت , جراح , راحت , حراج , حاجت , حجت
 • 109. کدر , کارد , کبد , اردک , بارکد , رکاب
 • 110. لباس , ابلیس , سیلاب , سبا , یاس , سیل
 • 111. مروت , موتور , تومور , مترو , تورم , ترم
 • 112. پاک , پوشاک , کاوش , کوشا , شوک , کاش
 • 113. هجرت , جرم , ترجمه , مهتر , ترمه , هجر , همت , جهت
 • 114. بشقاب , قاب , بقا , قبا , شباب
 • 115. ورم , خرطوم , خطر , مور , مخروط
 • 116. کرمان , کمان , مکان , رکن , امن , کرم , نمک , ارم
 • 117. ماهر , ماه , هما , مهار , اهرام , ارام , امار
 • 118. بدرقه , قبر , قهر , برده
 • 119. حلزون , حزن , لوح , لنز , زحل , نوح , نزول , لحن
 • 120. عروسک , عکس , عروس , کور , سور , رکوع , وسع
 • 121. ریحان , حیا , حنا , ریا , یار , حیران
 • 122. قوچ , چاق , چاقو , قاچ
 • 123. تاخیر , خیار , اخرت , اخیر , خیر , اخر , خیرات , تاریخ
 • 124. جوانه , جوان , نجوا , نوه , هاون
 • 125. مرداب , دار , مربا , مدار , مادر , مبدا , مرد
 • 126. سنجاب , جناب , بنا , جنس , سنج , جناس , نساج
 • 127. دهل , دلمه , همدل , مدل , مهد
 • 128. وزارت , ترازو , وتر , تراز , ارز
 • 129. پاریس , پارس , پسر , پاس , سپر
 • 130. چرتکه , چرت , کره , چتر , ترک , چرک , تکه , چکه
 • 131. پیاله , لپه , پایه , پله , پیله , ایه
 • 132. ابرنگ , بانگ , نگار , رنگ , انبر , گران , ابر , ران
 • 133. فانوس , افسون , سونا , سنا , انس , نفس , مسن
 • 134. گونیا , گونی , واگن , یوگا , گویا , نای , یون , گوی
 • 135. دفن , فساد , اسفند , سند
 • 136. شیپور , رویش , یورش , پیرو , پویش , پرس
 • 137. اسلام , سلام , سالم , مال , لمس , الماس , املا , امسال
 • 138. یشم , نمایش , ماشین , منش , منشا , منشی
 • 139. دایره , دره , هادی , دریا , دهیار , دایه , دیه , ایده
 • 140. هوش , رشوه , شوهر , وهم , مشهور , شوره , هرم
 • 141. دانه , نامه , دهان , همدان , دامنه , ماده , ادم
 • 142. پنیر , چین , پرچین , پیچ , پنچر
 • 143. جایز , جالیز , لزج , لیز , اجیل
 • 144. اورست , روستا , راست , سوت , راس , رسوا , سوار , تراس
 • 145. درون , وارد , دوران , اروند , درنا , نادر , اردن , اوند
 • 146. پیت , توپ , پتو , تیپ , تیوپ , پوتین
 • 147. کلمه , ملکه , لکه , کله , کلم , ملک
 • 148. شاپرک , پارک , شاکر , شکر , شکار , پکر , شرک
 • 149. بغل , لغت , تیغ , تبلیغ , غیبت
 • 150. خازن , خانه , خزان , خزه , خزانه , خال
 • 151. صندوق , نقص , قصد , نقد , صدق , قند
 • 152. کبریت , تکبیر , تکبر , تبریک , تیک , ترکیب , برکت , کبیر
 • 153. قبر , قران , قرن , یراق , قناری , یرقان
 • 154. خاموش , خام , خشم , موش , شوم , شخم , اخم
 • 155. ارسطو , سطر , وسط , ساطور , طوس
 • 156. تربچه , بهتر , رتبه , بوته , چرب , تره
 • 157. کرسی , اسکی , سیرک , اکسیر , ساری , اسیر , ارسی , سیر
 • 158. خشنود , نخود , خشن , خون , دوش , خود
 • 159. دامن , نماد , مدرن , دما , درمان , نمد , دام , نادم
 • 160. سکونت , سکوت , کوسن , ستون , سکون , کسوت
 • 161. زرد , درز , زند , فرزند , فرد , فرز , رند
 • 162. گیلاس , گیس , گسل , لیس
 • 163. مهتاب , مته , تباه , بهت , همتا , اتم , ابهت
 • 164. ثروت , وراثت , وارث , اثر , ارث
 • 165. شاگرد , گرد , گشاد , شگرد , شاد , گردش , رشد , گدا
 • 166. مقارن , رقم , رمق , قمار , قمر , مقر , منقار
 • 167. کرگدن , کنگر , درنگ , کندر , گند , کند , درک , گردن
 • 168. کوچک , چکاوک , کوچ , چاک , کوک
 • 169. صدا , صفت , صدف , صفا , صف , تصادف
 • 170. غالب , لاغر , غربال , بالغ , اغل , غرب , غبار
 • 171. سرباز , بازرس , سراب , سبز , زبر , ساز
 • 172. روباه , بور , هار , بره , بهار , بار
 • 173. ترفند , تنفر , تندر , دفتر , نفرت , تند , نفت , ترد
 • 174. ادویه , یهود , هود , یاوه , هویدا , یاد
 • 175. رینگ , ننگ , نیرنگ , نگین
 • 176. نگارش , تراش , ناشر , تشت , گرانش , ترش , ارتش , انگشت , انگشتر
 • 177. نهال , پونه , پول , پلو , پهلو , پهلوان , پناه
 • 178. دشنام , دشمن , مانع , شمعدان , معدن , عمان , معاش
 • 179. چیستان , اتی , سنا , انس , چیتا , تنیس , استین , انیس
 • 180. سماق , قیام , ساقی , قیاس , سهام , مقیاس , مقایسه , سایه
 • 181. زرین , مسیر , زمین , سرزمین , میز , مرز , نسیم , مسری , سمن
 • 182. قرض , انقراض , ارض , قضا , انقضا
 • 183. چانه , پاچه , تپه , چاپ , پانچ , تپانچه , تنها
 • 184. فیروزه , وزیر , فریز , ویفر , فیوز , رفوزه , فوری , زیور
 • 185. اتمسفر , مسافرت , سفارت , مسافر , افسر , سفت , مسافت , رستم , فارس
 • 186. جوشکار , شکار , کاوش , کشو , جوش , جوک , جاروکش , روکش
 • 187. فلکه , کلاه , فلک , کلافه , کافه , هلاک , کفه , کاهل
 • 188. فرش , فیش , پرش , پرت , ترشی , شریف , پیشرفت , شیفت
 • 189. صعب , عصب , عیب , عاصی , عصیان , عصبانی , عناب , صنایع
 • 190. برکه , کاوه , دکه , کبر , کباده , کهربا , بدهکار , راکد
 • 191. سخت , خاکستر , ساکت , سرخک , خسارت , استخر , کرخت , خارک , تخس
 • 192. زاهدان , زنده , زهد , هند , اندازه , ازاده , دانا
 • 193. المان , اموال , امان , نام , ملوان , مولانا , املا , ناو , مونا
 • 194. باجناق , جناق , باج , جناب , جنب , نقاب , اجاق
 • 195. زاگرس , گراز , گاز , ساز , سازگار
 • 196. مهربان , برنامه , برهان , بهرام , مهران , بهمن , برنا , بام , مبنا
 • 197. ترسناک , تانکر , کنسرت , کارتن , تکان , سکان , سرنا , تانک , نارس
 • 198. جانشین , نشان , جشن , نشا , نان , نشانی , جنین
 • 199. فوتبال , بافت , فلوت , لاف , بوف , تلف , بلوف , تابلو
 • 200. خرمالو , خرما , لارو , خال , رمال , ملخ , ولرم , مورخ
 • 201. تابان , نبات , ابان , توانا , اتوبان , تناوب , بنا , بتون
 • 202. سفیداب , فساد , سفید , دیس , ادیب
 • 203. صحنه , صاحب , صبح , حنا , صحن , نصب , حبه , صبحانه , حصبه
 • 204. سوسمار , سمور , راسو , سماور , رسوا , ارم , سمسار
 • 205. زعفران , زارع , نزاع , عرف , عرفان , عارف , ارزن , رعنا , نفع
 • 206. هشدار , شهد , هدر , رشت , شهردار , شور , شراره
 • 207. متین , متن , نیمکت , تیک , کمین , نیم , منت
 • 208. رودبار , برد , برادر , دارو , داور , باور , درو , دربار , بارور
 • 209. فریاد , ردیف , دفتر , فردا , دریافت
 • 210. ساقدوش , قوس , شوق , ساق , قدس , سوق , اقدس
 • 211. طناب , باطن , نبض , ضبط , انضباط , بطن
 • 212. یارانه , رایانه , ایران , انار , نهر , هنر , نهار , رهن , ارایه
 • 213. عنکبوت , تنوع , نوع , نوک , نوبت , نکو , تنبک
 • 214. پلیکان , پلکان , پیکان , پلاک , کانی , پیک , پلک , کیپ , کلان , پکن
 • 215. چابهار , چهار , چاره , اچار , ارابه
 • 216. وانیل , لیوان , لادن , ندا , یاد , اول , والدین , دیوان
 • 217. یلدا , دلار , اردبیل , بیدار , دلربا , دبی , دلبر , اریب , ریال , ردیاب
 • 218. صراف , صفر , صنف , نصف , انصراف , انصاف , صفرا
 • 219. خرافات , افتخار , فراخ , افرا , فرخ , فخر , خفت , رخت
 • 220. سرگرمی , گرمسیر , سرگرم , مگس , مرگ , گرم , گریم , مسگر