آن چیست که روی سه پا می ایستد و روی یک پا راه میرود روی زمین سه پاداردولی وقتی بلندمیشودیک پادارد پنج انگشت دارد ولی گوشتو استخوان ندارد هزارپاویک سر دارد اگر حرف اولش را برداریم نام یک رودخانه است هزارپا ویک سر دارد جواب معما پنج انگشت دارد ولی گوشتو استخوان ندارد آن چیست که چشم دارد اما نمیبیند


جواب در ادامه


جواب ـ فرغون