فرمول ترکیب رنگ

از رنگ آبی و قرمز چه رنگی تولید میشه

از ترکیب رنگ هاى اصلى رنگ هاى ثانویه به دست مى آید

ترکیب رنگ آبی و قرمز چی میشه

جواب رنگ بنفش میشه