جواب بازی خاستگاری نوعی وسیله بازی و ورزشی به شکل صفحه دایره لبه دار چه نامیده می شود اطلاعات کامل راجع به سوال وسیله بازی و ورزشی به شکل صفحه دایره لبه دار به صورت کامل و رایگان از سایت جواب بازی دریافت کنید.

جواب:فریزبی