حل معما ان کدام گیاه است که اگر نصفش کنی نیم ان لنگ ونیم دیگرش غصه باشد
جواب در ادامه مطلب

شلغم