جواب معما و چیستان
آن چیست که هم انسان دارد،هم تخم مرغ وهم جاده؟
جواب در ادامه
شانه