جواب مرحله ۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ماشین حمل مجروحان امبولانس 
افقی ۲ مغناطیس اهنربا 
افقی ۳ راندن مزاحم دک 
افقی ۳ شکم و بطن لت 
افقی ۳ حرف ندا ای 
افقی ۴ برخی بر سر می‌گذراند و برخی برمی‌دارند کلاه 
افقی ۴ دمپخت کته 
افقی ۵ از حبوبات ماش 
افقی ۵ احصائیه امار 
افقی ۶ پیامک اس 
افقی ۶ روز نیست شب 
افقی ۶ داخل تو 
افقی ۷ ابداً هیچوجه 
افقی ۸ متحیر شدن یکهخوردن 
عمودی ۱ از انواع ماهی اردکماهی 
عمودی ۲ آنچه که معمول و رایج است و جدید نیست کلاسیک 
عمودی ۳ حرف همراهی با 
عمودی ۳ غذای ساده اش 
عمودی ۳ پسوند تصغیر چه 
عمودی ۴ نوبت و دفعه وهله 
عمودی ۴ بزله‌گو شوخ 
عمودی ۵ از اجزای ترمز لنت 
عمودی ۵ نوشابه الکی ضعیف ابجو 
عمودی ۶ واحد سطح ار 
عمودی ۶ قلیل کم 
عمودی ۶ گربه عرب هر 
عمودی ۷ رستی‌ها نباتات 
عمودی ۸ حالت میان تاریکی و روشنایی سایهروشن