جواب مرحله ۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ معلم اموزگار 
افقی ۲ آب منجمد یخ 
افقی ۲ جنگ و خصومت افند 
افقی ۳ شغل سفیر سفارت 
افقی ۴ ماهی درون تفنگ تیر 
افقی ۴ حیوان نجیب اسب 
افقی ۵ شیرین شکرین 
افقی ۶ آینده اتیه 
افقی ۶ خوب نیست بد 
افقی ۷ نوعی بیماری ارثی خونی هموفیلی 
عمودی ۱ محل توقف وسایل نقلیه ایستگاه 
عمودی ۲ پنهان مخفی 
عمودی ۲ زمینه تم 
عمودی ۳ بایگانی ارشیو 
عمودی ۴ گریه با سوز و گداز زار 
عمودی ۴ غار کهف 
عمودی ۵ سخن گفتار 
عمودی ۶ اشاره به دور ان 
عمودی ۶ هدف تیرانداز سیبل 
عمودی ۷ تنظیم منطقی اشیا بر حسب درجه شباهت ردهبندی