جواب مرحله ۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بنیادی‌ترین حق هر انسان ازادی 
افقی ۲ گروه و دسته فوج 
افقی ۳ الگو سرمشق 
افقی ۴ بهانه و دستاویز اتو 
افقی ۵ آب ویرانگر سیلاب 
عمودی ۱ حسرت افسوس 
عمودی ۲ قدرت زور 
عمودی ۳ به اختصار سخن گفتن اجمال 
عمودی ۴ زمستان شتا 
عمودی ۵ پدر حضرت یوسف (ع) یعقوب