جواب مرحله ۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ امر از باریدن ببار 
افقی ۲ شناس اشنا 
افقی ۳ قطعه کاغذ برگه 
افقی ۴ دلداده مجنون لیلی 
عمودی ۱ شهر شمالی بابل 
عمودی ۲ مربوط به انسانیت بشری 
عمودی ۳ طفیلی انگل 
عمودی ۴ عازم سفر شده راهی