افقی ۱ ای مردم ایهاالناس 
افقی ۲ واسطه احضار ارواح مدیوم 
افقی ۳ قاره کهن اسیا 
افقی ۳ گروه مجهز اکیپ 
افقی ۴ کندن قبر نبش 
افقی ۴ دشواری در کار گیر 
افقی ۵ از نیروهای نظامی هوایی 
افقی ۶ از واحدهای اندازه‌گیری خودمانی وجب 
افقی ۶ آزاد رها 
افقی ۷ پرنده‌ای کوچکتر از کبک تیهو 
افقی ۷ راهرو سقف‌دار هشت ضلعی یا گرد هشتی 
افقی ۸ از دین برگشتن الحاد 
افقی ۹ دارای مزیتی علاوه بر مزیت سابق نورعلینور 
عمودی ۱ از حیوانات انسان‌نما ارانگوتان 
عمودی ۲ ناسزا سب 
عمودی ۲ اصفهان سابق جی 
عمودی ۳ از گل‌ها همیشهبهار 
عمودی ۴ به جا آوردن ادا 
عمودی ۴ حرص ولع 
عمودی ۵ حرف ندا ای 
عمودی ۵ عدل داد 
عمودی ۵ به نتیجه رساندن معما حل 
عمودی ۶ پرچم لوا 
عمودی ۶ جوابش هوی است های 
عمودی ۷ نان و نمک کسی را خوردن و مرهون او شدن نمکگیرشدن 
عمودی ۸ حرف دهن‌کجی یی 
عمودی ۸ کلاه فرنگی هت 
عمودی ۹ مسئول یک بخشی از اداره یا بیمارستان سوپروایزر