جواب مرحله ۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ جای پر درخت جنگل 
افقی ۲ اثر امیل زولا نانا 
افقی ۳ نوشته مربوط به ادبیات ادبی 
افقی ۴ بنده زرخرید برده 
عمودی ۱ خطاب محترمانه جناب 
عمودی ۲ پادشاه کمیاب نادر 
عمودی ۳ قبه بالای مساجد گنبد 
عمودی ۴ طبقه لایه