اگر در یکی از مراحل بازی گردو گیر کرده اید و نتوانستید جواب بازی گردو را پیدا کنید و مراحل آن را پشت سر بگذارید و کلافه اید ، می توانید در ادامه جواب کامل همه سوالات رو ببینید

پاسخ های بازی “گردو ۱٫۷”

کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

۱- کم، غم
۲- بز، سبز
۳- خش، شخص
۴- صد، صدا
۵- دنا، ندا
۶- چاق، قاچ
۷- مو، عمو
۸- مچ، چشم
۹- کم، مکث
۱۰- نو، نوک
۱۱- تن، اتن
۱۲- کک، کبک
۱۳- رب، ببر
۱۴- شش، شپش
۱۵- دو، دود
۱۶- تو، توپ، پتو
۱۷- سد، عدس، سعد
۱۸- دو، غد، دوغ
۱۹- لی، فیل، لیف
۲۰- خر، رخ، چرخ
۲۱- فر، رب، برف
۲۲- خز، زه، خزه
۲۳- رگ، گر، شر
۲۴- سد، بد، سبد
۲۵- خل، تلخ، لخت
۲۶- او، اهو، هوا
۲۷- قم، مشق، قشم
۲۸- مو، موش، شوم
۲۹- اش، شر، ارش
۳۰- قرص، قصر، رقص
۳۱- کخ، کاخ، خاک
۳۲- را، رضا، ارض
۳۳- کش، شک، شن
۳۴- زد، دی، یزد
۳۵- تل، ذلت، لذت
۳۶- از، غاز، زاغ
۳۷- شر، شرق، قشر
۳۸- لق، تل، قتل
۳۹- با، اب، اسب
۴۰- شن، اش، شنا
۴۱- تب، بت، طب
۴۲- نی، دی، دین
۴۳- رب، نر، بنر
۴۴- کپ، پک، پکن
۴۵- خز، یخ، خیز
۴۶- حفظ، حافظ، حفاظ
۴۷- در، رد، رعد
۴۸- حی، وی، وحی
۴۹- سگ، گس، سوگ
۵۰- زن، بز، بنز
۵۱- هک، کو، کوه
۵۲- شب، شی، شیب
۵۳- جن، گنج، جنگ
۵۴- کد، بد، کبد
۵۵- سس، سی، سیب
۵۶- علم، عمل، معلم
۵۷- تو، توت، تتو
۵۸- تف، تاس، تاسف
۵۹- یک، کک، کیک
۶۰- رد، در، درد
۶۱- رب، رعب، ربع، عرب
۶۲- اب، ان، بنا، ناب
۶۳- او، وال، الو، اول
۶۴- بم، اب، ما، بام
۶۵- در، رگ، گر، گرد
۶۶- کد، دو، کود، کدو
۶۷- زم، مو، زوم، موز
۶۸- کم، ما، کما، کام
۶۹- بم، لب، لم، مبل
۷۰- مه، زه، زم، مزه
۷۱- اه، نه، حنا، اهن
۷۲- رب، رس، سر، سرب
۷۳- زم، مه، هزم، حمزه
۷۴- ما، می، عام، مایع
۷۵- رم، تر، متر، ترم
۷۶- زن، گز، زنگ، گزن
۷۷- لپ، پل، پلو، پول
۷۸- یخ، سی، خیس، سیخ
۷۹- کف، فک، پف، پفک
۸۰- مخ، خم، یخ، میخ
۸۱- نم، من، کم، نمک
۸۲- زر، رز، رک، کر
۸۳- شر، رو، شور، روش
۸۴- شر، رخ، خر، رخش
۸۵- شر، فر، فرش، شرف
۸۶- یا، ای، اب، ابی
۸۷- حر، رو، حور، روح
۸۸- خط، طب، خبط، طبخ
۸۹- دی، بد، بدی، دبی
۹۰- رم، حر، حرم، رحم
۹۱- مخ، خم، خل، ملخ
۹۲- تر، نر، نت، تن
۹۳- قو، چاق، قاچ، چاقو
۹۴- جو، او، اوج، واج
۹۵- جر، جار، ارج، رجا
۹۶- مو، مه، عمه، عمو
۹۷- غم، رم، غر، مرغ
۹۸- شن، شی، نی، نیش
۹۹- عطر، عار، عطا، عطار
۱۰۰- هک، که، یک، کی
۱۰۱- شک، کش، کک، کشک
۱۰۲- رپ، پر، پا، پارچ
۱۰۳- اب، حج، باج، حجاب
۱۰۴- لی، ای، لال، ایل
۱۰۵- جو، هجو، وجه، جوجه
۱۰۶- حد، حی، ید، دی
۱۰۷- اب، ناب، باک، بنا، بانک
۱۰۸- قم، قلم، قفل، فلق، قفلم
۱۰۹- ان، ای، نی، نای، این
۱۱۰- تر، شر، ترش، شتر، رشت
۱۱۱- ما، اه، مه، هما، ماه
۱۱۲- جن، سن، سنج، جنس، نجس
۱۱۳- شن، نت، تن، نشت، تنش
۱۱۴- حس، سر، رس، حر، سحر
۱۱۵- قد، دق، نق، نقد، قند
۱۱۶- رب، بو، وب، رو، بور
۱۱۷- رب، اب، بار، ربا، ابر
۱۱۸- سم، مس، سگ، گس، مگس
۱۱۹- ما، اش، ماش، شام، شما
۱۲۰- اش، خش، اخ، خاش، شاخ
۱۲۱- له، هل، هول، هلو، لهو
۱۲۲- کف، فک، یک، کیف، فیک
۱۲۳- رگ، گر، ری، گیر، ریگ
۱۲۴- تم، ما، مات، امت، اتم
۱۲۵- زر، رز، رو، روز، زور
۱۲۶- ما، من، نم، امن، نام
۱۲۷- رپ، پر، رد، در، پدر
۱۲۸- کم، ما، کام، کما، کاظم
۱۲۹- مه، ره، رم، هرم، مهر
۱۳۰- شن، فن، نبش، فشن، بنفش
۱۳۱- فر، تف، تر، فرت، رفت
۱۳۲- حد، دم، مد، حمد، مدح
۱۳۳- فر، سر، رس، سفر، فرر
۱۳۴- هل، له، حل، صلح، صله
۱۳۵- جب، رب، برج، جبر، رجب
۱۳۶- خر، رخ، یخ، ری، خیر
۱۳۷- کی، یک، نی، کین، نیک
۱۳۸- رم، ری، می، میر، مری
۱۳۹- بد، اب، ابد، ادب، باد
۱۴۰- کم، کل، لک، ملک، کلم
۱۴۱- نو، نخ، خل، نخل، خون
۱۴۲- ره، رها، هار، اره، راه
۱۴۳- در، رد، دار، راد، ارد
۱۴۴- در، رد، رعد، عدد، درد
۱۴۵- لق، لب، قبل، قلب، لقب
۱۴۶- تو، توت، تتو، پتو، توپ
۱۴۷- اب، باب، باک، کباب، بابک
۱۴۸- پر، رپ، سر، رس، پسر، سپر
۱۴۹- نم، من، نی، مین، نیم، یمن
۱۵۰- قم، رم، مقر، رقم، قمر، رمق
۱۵۱- له، هل، تل، هتل، لته، تله
۱۵۲- شل، لش، غش، غم، شغل، شلغم
۱۵۳- یخ، خل، خال، یال، خالی، خیال
۱۵۴- مد، دم، مه، ده، مهد، دهم
۱۵۵- سد، اسد، داس، داف، فاسد، فساد
۱۵۶- رک، کر، کار، راک، ارا، اراک
۱۵۷- رک، کر، رب، کبر، رکب، بکر
۱۵۸- سی، سم، مس، مسی، سمی، سیم
۱۵۹- دو، او، دعا، عدو، دعوا، وداع
۱۶۰- شک، کش، کم، مشک، شکم، مکش
۱۶۱- زر، رز، ری، زری، زیر، ریز
۱۶۲- سر، رس، رخ، خر، خرس، سرخ
۱۶۳- تک، کت، تر، رک، کر، ترک
۱۶۴- مه، یخ، خم، مخ، میخ، خیمه
۱۶۵- اب، بو، وب، او، وبا، ثواب
۱۶۶- بت، تب، رب، تر، تبر، ترب
۱۶۷- شک، کش، تک، کت، کشت، تشک
۱۶۸- هک، ره، رک، کر، کره، هکر
۱۶۹- رگ، گر، رز، زر، گز، گرز
۱۷۰- پز، پک، کش، شک، زشک، پزشک
۱۷۱- پل، لپ، له، هل، پله، لپه
۱۷۲- نچ، نم، مچ، من، چمن، منچ
۱۷۳- نم، من، شن، دم، مد، دشمن
۱۷۴- نی، یک، کی، عین، نیک، عینک
۱۷۵- وی، شی، گوش، گیو، گوی، گوشی
۱۷۶- کد، دنا، ندا، کند، اندک، دکان
۱۷۷- دو، در، رد، دور، رود، درو
۱۷۸- نی، جن، گنج، جنگ، گیج، جنگی
۱۷۹- نی، سی، سن، سین، سنی، سینی
۱۸۰- اه، نخ، نه، اخ، اهن، خان، خانه
۱۸۱- سر، رس، ارس، راس، سار، سرا، رسا
۱۸۲- حس، سل، حل، حال، سال، ساحل، سلاح
۱۸۳- وی، ای، حی، او، وحی، حوا، حاوی
۱۸۴- ای، خط، طی، خطا، اخی، خاطی، خیاط
۱۸۵- کی، یک، کش، شک، شی، کیش، شیک
۱۸۶- ای، ری، را، یار، اری، رای، ریا
۱۸۷- رم، رو، مو، مرو، روم، مور، ورم
۱۸۸- صد، قد، دق، قصد، صدا، صادق، قاصد
۱۸۹- زم، رز، زر، مرز، رمز، رزم، زرم
۱۹۰- تو، سن، نو، سوت، توس، تونس، ستون
۱۹۱- رم، را، ما، مار، امر، ارم، رام
۱۹۲- زد، رز، رد، در، زر، درز، زرد
۱۹۳- اش، شن، سن، شنا، انس، شانس، شناس
۱۹۴- مخ، خم، رم، رخ، خر، خرم، خمر
۱۹۵- رم، کم، کر، رک، مکر، کرم، کمر
۱۹۶- فر، ره، حر، فرح، حرف، حرفه، حفره
۱۹۷- گپ، پل، گل، لپ، لگن، لنگ، پلنگ
۱۹۸- شی، اش، یخ، ای، شاخ، خاش، شیخ
۱۹۹- رب، بد، در، رد، بدر، درب، برد
۲۰۰- در، رد، دی، حر، ری، دیر، حیدر
۲۰۱- شن، اش، شنا، ندا، شاد، دنا، دانش
۲۰۲- نق، نر، نار، ران، قار، قرن، قران
۲۰۳- دو، کد، کک، کود، کدو، کوک، کودک
۲۰۴- ری، رس، سر، سس، سی، سیر، سری
۲۰۵- رس، سر، سد، در، درس، دسر، سرد، سدر
۲۰۶- زل، از، زن، ناز، زال، نازا، نازل، الناز
۲۰۷- یا، ای، گاه، هاگ، ایه، گیاه، گاهی، اگهی
۲۰۸- ما، کم، بم، اب، بام، کام، باک، کما
۲۰۹- ما، ای، مه، ایه، ماه، هما، ماهی، مایه
۲۱۰- سد، جد، داس، جسد، اسد، جدا، سجاد، ساجد
۲۱۱- سن، سه، نه، سگ، گس، سنگ، گنه، هنگ
۲۱۲- لب، سل، سال، بلا، بال، اسب، سلب، لباس
۲۱۳- کت، تک، نت، تن، تانک، کتان، تکان، نکات
۲۱۴- پا، نه، پهن، اهن، هان، اپن، پهنا، پناه
۲۱۵- ما، مد، دم، دما، ادم، ماد، دام، امد
۲۱۶- شر، رک، کر، کش، شک، شرک، شکر، رشک
۲۱۷- رک، کر، کد، در، رد، کرد، کدر، درک
۲۱۸- حد، می، دی، دم، مد، حمد، مدح، حمید
۲۱۹- نو، ون، گاو، نوا، ناو، وان، انگ، واگن
۲۲۰- فر، شر، شرف، فرش، شور، روش، فروش، شوفر
۲۲۱- رب، تر، تب، بت، تبر، ترب، تبت، تربت
۲۲۲- اب، نی، یا، ای، ان، بنا، ناب، این، نایب
۲۲۳- قو، رو، ری، وی، قوری، ورق، روی، قیر، قوری
۲۲۴- جو، بو، وب، وبا، واج، اوج، باج، واجب، جواب
۲۲۵- ای، ده، دی، دیه، هدی، یاد، ایده، دایه، هادی
۲۲۶- سه، سی، یاس، ایه، هیس، سیه، سایه، سیاه، اسیه
۲۲۷- لب، رب، اب، لر، بال، بلا، بار، ابر، ربا
۲۲۸- ما، پل، لپ، پا، مال، ملا، امل، لامپ، پالم
۲۲۹- هک، او، کاه، کوه، اهو، هوا، اهک، کاوه، کاهو
۲۳۰- نر، جن، ارج، جان، رنج، ران، رجا، ارنج، نجار
۲۳۱- سر، رس، را، سرا، ارس، راس، سار، رسا، سارا
۲۳۲- تن، نت، تب، تاب، بنا، بتن، ناب، اتن، نبات، بنات
۲۳۳- تب، اب، کت، تک، بت، تاب، کتب، باک، کتاب، کاتب
۲۳۴- نی، نه، ره، ری، نر، ریه، نهی، یره، رهن، هنر
۲۳۵- تر، شر، شتر، ترش، رشت، اتر، ارت، تار، ارش، ارتش
۲۳۶- لک، کل، کد، دی، دل، یک، دکل، کلی، یدک، کلید
۲۳۷- سر، رس، سار، ارس، اجر، ارج، جار، راس، سرا، سراج
۲۳۸- هل، حل، ول، لو، له، هول، هلو، لوح، لهو، حوله
۲۳۹- دی، من، نم، دم، مد، نی، مین، نیم، یمن، دین
۲۴۰- جن، نر، رب، برج، جبر، رجب، رنج، بنر، جبن، برنج
۲۴۱- ول، او، لپ، پل، لو، پلو، پول، وال، اول، الو
۲۴۲- لج، گل، جن، گنج، جنگ، لجن، لنج، لگن، لنگ، جنگل
۲۴۳- زن، نم، من، ما، امن، نما، نام، ناز، نماز، زمان
۲۴۴- نم، من، دم، مد، گم، گند، منگ، دنگ، نمد، گندم
۲۴۵- نم، من، ظن، ما، نظم، نما، امن، نام، نظام، ناظم
۲۴۶- رب، قعر، قبر، عقب، عرق، عرب، برق، ربع، رعب، عقرب
۲۴۷- خر، رخ، رد، تر، دخت، رخت، خرد، ترد، درخت، دختر
۲۴۸- ای، زه، جز، جا، از، جزا، زاج، هجا، جایز، جایزه
۲۴۹- هک، پک، کپ، نه، پهن، کنه، کهن، پکن، پکه، پنکه
۲۵۰- اش، ما، مو، او، موش، شوم، شما، شام، ماش، وام
۲۵۱- سی، سد، دی، عدس، سید، عید، سعی، سعید، سعدی، عدسی
۲۵۲- ری، رم، شی، شر، شیر، ریش، یشم، میش، مری، شرم
۲۵۳- لو، وب، بو، شب، تب، لب، شل، شوت، لبو، بتول
۲۵۴- لر، رک، کر، کل، لک، رو، کور، رول، کلر، کولر
۲۵۵- تف، ته، نه، فن، نت، تن، نفت، هفت، تنه، فنته
۲۵۶- غش، اش، شل، شغل، شال، شاغ، غشا، شغال، شاغل، الاغ، اشغال
۲۵۷- شه، تب، به، شب، ته، هشت، شته، شبه، بته، بهشت، تشبه
۲۵۸- شه، ره، هر، اش، شر، هار، راه، اره، ارش، رها، شهر
۲۵۹- دق، قو، دو، نو، صد، صدق، قصد، قند، نقد، نود، صندوق
۲۶۰- اخ، خم، مخ، یا، ای، خام، اخم، خیام، خیمه، ماهی، مایه
۲۶۱- یا، ما، سی، سم، مس، سیم، سمی، اسم، سام، یاس، سیما
۲۶۲- شه، شد، دی، ید، ده، شی، شهد، دیه، دیش، هدی، شهید
۲۶۳- فر، سر، رس، سرا، ارس، سار، راس، سفر، رسا، فارس، افسر
۲۶۴- رب، خر، رخ، اخر، ابر، ربا، خبر، خار، بار، بخار، خراب
۲۶۵- زر، رز، زم، تم، تر، رم، رزم، مرز، رمز، ترم، ترمز
۲۶۶- سی، مس، سم، وی، مو، سوم، سمی، سیم، مسی، موس، موسی
۲۶۷- کش، شک، کم، شش، شکم، مکش، مشک، شمش، کشش، ششم، کشمش
۲۶۸- رم، را، ما، تر، تار، مار، مات، رام، ترم، ارم، ارت، امت
۲۶۹- او، ون، نو، نه، ان، اهو، هوا، نوه، نوا، وان، ناو، هاون
۲۷۰- رز، زر، رب، گز، بز، گر، رگ، زبر، برگ، گبر، گرز، بزرگ
۲۷۱- در، رد، دی، ید، یخ، خر، رخ، ری، خرد، خیر، دیر، خرید
۲۷۲- شی، تک، کت، یک، کش، شک، شیک، کیش، کشت، تشک، تیک، کشتی
۲۷۳- کش، شک، رز، زر، شر، کر، رک، زشک، شکر، شرک، رشک، زرشک
۲۷۴- در، سد، فر، سر، رس، دف، فرد، سرد، درس، سفر، دسر، سدر
۲۷۵- در، رد، نر، ندا، ارد، راد، دار، نار، ران، نادر، درنا، اردن
۲۷۶- ره، می، رم، مه، ری، مری، ریه، میر، هرم، مهر، یره، هرمی
۲۷۷- ای، سی، لی، سل، غسل، سال، غال، یال، یاس، ایل، غسال، سیال، ساغی
۲۷۸- رب، شب، تر، بت، تب، شر، برش، بشر، شتر، ترش، تشر، تبر، ترب
۲۷۹- سد، سم، مس، من، نم، سن، مد، دم، سند، مسن، سنم، سمند، مسند
۲۸۰- گر، رگ، رز، زر، گز، ارز، گاز، راز، گرز، اگر، ارگ، زار، گراز
۲۸۱- ما، کم، نم، من، امن، نام، کام، کما، نمک، نما، کمان، کنام، مکان
۲۸۲- ما، اش، خم، مخ، خش، خاش، ماش، شام، شما، خشم، اخم، خام، شخم
۲۸۳- ماه، مه، مس، سم، سه، اسم، سهم، ماه، هما، سام، مهسا، ماسه، سهام
۲۸۴- لق، لب، قلب، قبل، لقب، قاب، قبا، بقا، بلا، بال، قالب، قلاب، قبلا
۲۸۵- کخ، کر، رک، را، رخ، خر، کار، خاک، کاخ، راک، خار، رکخ، خارک
۲۸۶- شر، اش، فر، فرش، شرف، ارش، راف، شفا، فشار، اشرف، فراش، افشار، اشراف
۲۸۷- غد، مد، دم، ما، غم، دمغ، داغ، ماد، ادم، دام، دما، مدا، امد، دماغ
۲۸۸- تر، جن، شن، شر، نت، تن، نر، شتر، ترش، رشت، نشر، تنش، تشر، ترنج
۲۸۹- مس، سم، سل، ما، سال، سام، اسم، امل، مال، ملا، ملس، سلام، سالم، سلما
۲۹۰- ای، رخ، خر، یخ، ری، خیر، خار، اخر، اری، یار، ریا، رای، خیار، اخیر
۲۹۱- گر، رگ، گم، رم، گام، مرگ، گرم، اگر، ارگ، امر، ارم، مار، رام، گرما
۲۹۲- ما، خل، لخ، مخ، خم، ملخ، خال، خلا، مال، ملا، امل، اخم، خام، مخل
۲۹۳- ری، نی، نر، ای، ران، اری، ریا، رای، یار، نار، این، نیا، نای، رانی
۲۹۴- مه، اش، شه، ما، ماه، هما، شام، ماش، شما، شاه، هاشم، ماشه، هشام، شامه
۲۹۵- فن، نی، دی، دل، لی، دف، دفن، نیل، فیل، لیف، دین، فنی، نفی، دلفین
۲۹۶- رک، کر، ری، تک، کت، تر، یک، کی، ترک، تیر، تیک، کتری، ترکی، تیرک
۲۹۷- دف، سن، سد، فن، سند، دنا، ندا، سنا، ناف، نفس، دفن، سناد، فاسد، فساد، اسفند
۲۹۸- در، رد، دو، گر، رگ، رو، گرد، درو، دور، رود، گود، ورد، گور، گرو، گردو
۲۹۹- نر، اب، رب، بحر، بنا، ناب، بار، ربا، ابر، بنر، ران، حرا، نحر، ربنا، بحران
۳۰۰- تر، ها، هر، ره، ته، را، تره، تار، راه، رها، هار، اره، ارت، اتر، هرات
۳۰۱- رب، ما، رم، اب، بام، بار، ربا، رام، مرا، مار، امر، ارم، ابر، مربا، مبرا
۳۰۲- لی، ری، خل، خر، رخ، لر، لج، خجل، لیر، ریل، خیر، خیل، خلج، خرج، خلیج
۳۰۳- ری، ای، نی، ران، اری، یار، ریا، رای، ایا، انار، رانا، اریا، اریان، یاران، اناری
۳۰۴- ری، ای، رم، ما، را، اری، یار، ریا، رای، مار، امر، ارم، رام، مری، امیر، ریما
۳۰۵- را، ره، هر، سه، سر، رس، سرا، سار، ارس، اره، رها، راه، هار، راس، ساره، هراس
۳۰۶- را، نر، نم، من، ما، رم، امن، نما، نام، ران، امر، ارم، رام، مار، نرم، رمان
۳۰۷- نی، زل، بز، لب، زن، لی، بین، نبی، لیز، زبل، بنز، بلی، زین، لنز، زینب، زنبیل
۳۰۸- نر، رب، رد، در، بد، بنر، بند، برد، بدر، بدن، درب، رند، نبرد، بردن، برند، بندر
۳۰۹- ما، دم، مد، مدد، داد، دما، ادم، مدا، ماد، امد، ادا، اما، دام، مداد، امداد، داماد
۳۱۰- نق، شی، اش، نی، ای، شن، نقش، نقی، شنا، قنا، نای، این، شاق، شنی، نقاش، ناشی، نقاشی
۳۱۱- ای، ری، دی، ید، در، رد، یار، اری، دار، راد، یاد، ارد، رای، ریا، دایر، دیار، دریا
۳۱۲- ای، گس، سگ، سل، گل، سی، لی، یال، لیگ، سال، سیل، گیس، یاس، ایل، گسل، گلی، گیلاس
۳۱۳- رک، کر، فر، شک، کش، شر، فک، کف، کشف، کفش، کفر، فکر، شرف، فرش، شرک، رشک، شکر
۳۱۴- تم، ما، مس، سم، تا، اسم، است، اتم، امت، تاس، ستم، سمت، سام، مات، مست، ماست، تماس
۳۱۵- رب، اب، بنا، بار، بنر، ران، ربا، ابر، ناب، انبر، انار، ابان، رانا، باران، انبار
۳۱۶- ما، من، یا، نیم، یمن، مین، این، امن، نما، نام، نای، امین، نیما، میان، مینا، ایمن
۳۱۷- من، نت، خم، مخ، تم، نم، بم، نخ، تب، بت، تخم، بتن، متن، منت، ختم، منبت، بتمن، منتخب
۳۱۸- ای، طی، شط، شر، اش، ری، شی، شرط، شیر، ریش، ارش، اری، یار، رای، ریا، شاطر، شیار، شرایط
۳۱۹- در، رد، کر، رک، کد، را، درک، کرد، کدر، راک، کار، ارک، راد، دار، ارد، اردک، کادر، راکد
۳۲۰- را، زر، رز، ره، هر، زه، ارز، اره، هار، رها، راه، راز، زره، رها، زار، زهرا، هراز، هزار
۳۲۱- شک، کش، شر، کشو، کور، شکر، شرک، شور، شوک، روش، رشک، کشور، روکش، شوکر، شکور، کورش
۳۲۲- ما، کم، کما، کمر، کام، کار، کرم، مار، امر، ارم، رام، راک، مکار، مارک، اکرم، رامک
۳۲۳- ری، زن، زر، رز، جز، نی، نر، رنج، رجز، ریز، زری، زیر، زجر، جزر، جری، زرین، جرزن، زنجیر
۳۲۴- ری، رس، وی، رو، سی، ریو، روی، روس، سرو، ویو، سور، سیر، سری، روسی، سوری، سیور، ویروس
۳۲۵- سر، ما، مس، سم، سام، سار، سرا، سرم، رسم، رام، راس، ارس، ارم، اسم، امر، رسا، مار، سرما
۳۲۶- ما، مه، رام، امر، مار، ماه، مهر، هار، هما، هرم، رها، راه، ماهر، اهرم، مهار، رهام
۳۲۷- نم، من، نما، نمد، نام، ندا، دنا، دما، ادم، امن، امد، ماد، امدن، دامن، نماد، نادم
۳۲۸- سر، سی، سیر، سار، سرا، سری، یار، یاس، رای، ریا، رسا، ساری، اسیر، سایر، سیار، یاسر
۳۲۹- لب، بز، با، لر، از، بال، بار، باز، ابر، ارز، راز، ربا، زار، بارز، بازل، بزار، البرز
۳۳۰- ای، لی، لک، ایل، یال، یاس، لاک، کلاس، سالک، ایکس، اسکل، لایک، اکسل، الکس، کلیسا
۳۳۱- جن، نی، نر، جان، نای، نجار، ارنج، ارین، جاری، ناجی، ایرج، نجاری، انجیر، جریان
۳۳۲- رب، بز، زبر، زبل، بیل، ریل، ریز، لیزر، بریز، زبیر، لیبل، لبریز، زیرلب، برزیل

(نکته ی بسیار مهم: این مرحله باگ دارد و همان طور که در پاسخ ها مشاهده می کنید، یکی از آیتم ها “لیبل” است که حروف آن جور درنمی آید و حتماً باید کلید “راهنمایی” را لمس کنید و بیش از ۱۰۰۰ سکه از دست بدهید تا از این مرحله گذر کنید! قابل توجه طراحان عزیز بازی!)

۳۳۳- مو، ته، مه، مهر، مته، متر، مرو، مور، وتر، ورم، تور، هرم، هور، همت، مترو، تورم، ترمه
۳۳۴- در، دم، دما، دام، دار، ادم، ارد، ارم، امر، امد، راد، مدار، مادر، درام، مراد، دارم
۳۳۵- اب، رب، جن، جبر، جان، بار، باج، بنا، بنر، برج، جانب، جناب، انبر، بران، جابر، ربنا
۳۳۶- کت، کل، تلف، تیک، تکل، کتل، کتف، کلت، کلی، تکلف، کلفت، کفیل، کفلت، فکلی، تکلیف
۳۳۷- نه، نو، اهن، اهو، اره، ناو، نار، نوه، وان، هار، هوا، هور، هاون، روان، نوار، هورا
۳۳۸- در، تر، دسر، دست، دیر، تیر، ترس، ترد، رتد، درست، دستی، رسید، سیرت، تسدی، تدریس
۳۳۹- کر، کت، کبر، کتب، کبری، کبیر، تیرک، تکبر، تبرک، کبریت، ترکیب، تبریک، تکبیر
۳۴۰- ما، بم، مار، ربا، ران، رام، بنر، بنا، بام، بار، ابر، منبر، مربا، مبرا، رمان، ربنا
۳۴۱- لی، ای، اتم، اتل، ملات، مایل، مالی، مالت، لایت، تایم، تامل، ایتم، املت، اتمی
۳۴۲- شی، شر، تر، شیر، شتر، تشر، ترش، تار، شاتر، رایت، ترشی، تایر، ارتش، ارتشی، اتریش
۳۴۳- وب، بو، وراج، واجب، رواج، جوار، جواب، جبار، جارو، باور، ابرو، جوراب، جاروب
۳۴۴- کت، کر، کتب، کتاب، کاتب، برکت، کارت، کاتر، راکت، ربات، رکاب، اکبر، تبرک، تبار
۳۴۵- بم، بد، بام، بار، باد، مربا، مراد، مدبر، مدار، مبدا، مادر، درام، رامبد، مرداد

(نکته ی بسیار مهم: این مرحله هم دومین باگ بازی ظاهر می شود و همان طور که در پاسخ ها مشاهده می کنید، یکی از آیتم ها “مرداد” است که حروف آن جور درنمی آید و حتماً باید کلید “راهنمایی” را لمس کنید و بیش از ۱۰۰۰ سکه از دست بدهید تا از این مرحله گذر کنید! قابل توجه طراحان عزیز بازی!)

۳۴۶- دم، اش، امن، امد، ادم، نماد، نادم، امدن، دمان، دشمن، دانش، دامن، مشام، دشنام

(نکته ی بسیار مهم: و بالآخره این مرحله هم سومین باگ بازی ظاهر می شود و همان طور که در پاسخ ها مشاهده می کنید، یکی از آیتم ها “مرداد” است که حروف آن جور درنمی آید و حتماً باید کلید “راهنمایی” را لمس کنید و بیش از ۱۰۰۰ سکه از دست بدهید تا از این مرحله گذر کنید!
عدم خلاقیت در بازی، کپی کاری از بازی های مشابه، پاسخ های تکراری و مشابه مراحل، غلط های وحشتناک املایی و از همه مهم تر وجود سه باگ در بازی و کسر بیش از ۳۵۰۰ سکه، همه و همه نشان دهنده ی این هستند که طراحی نسخه های بعدی این بازی، دقت بیشتری از سوی طراحان گرامی می طلبد. قابل توجه طراحان عزیز بازی!)

۳۴۷- نیما، مینا، میان، منیر، منار، مانی، رمان، ایمن، امین، امیر، رامین، ارمین
۳۴۸- سی، امیر، میسر، مسیر، مسری، مارس، سیما، سیار، سرما، ساری، رسمی، رسما، سمیرا
۳۴۹- نر، شن، شر، نشر
۳۵۰- ای، طی، عطا