جواب راهنما حل تقلب پاسخ رمز معما مراحل بازی پارسه - بازی واژه ها (حدس کلمات) | مرحله لوح

نکته ی مهم: کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

لوح اول

۱- چیش پش یکم

۱- حک
۲- رس، سر

۲- کوروش یکم

۱- نش، شن، نت، تن، نشت
۲- زن، ناز، نزا
۳- دی، یک، کد، یدک
۴- پشه
۵- کف، فک، کاف
۶- وز، زو، وزغ
۷- بز، زل، لب، زبل

۳- کمبوجیه یکم

۱- سم، مس، قسم
۲- بم، بمب
۳- سد، داس، اسد

۴- کوروش کبیر (دوم)

۱- چپ، پوچ
۲- قو، قوچ
۳- رب، برج، رجب، جبر
۴- حک، کم، حکم، محک
۵- سل، عسل
۶- مه، هم، همه
۷- یخ، خش، شیخ
۸- ما، مس، سم، اسم، سام
۹- مچ، چشم
۱۰- کج، جک، کاج، کجا

۵- کمبوجیه دوم

۱- زاغ، غاز
۲- زن، نی، زین، نیز
۳- کر، رک، کار، راک
۴- لب، لق، قبل، قلب، لقب
۵- پک، تک، کت، پتک
۶- شک، کش، مشک، شکم
۷- پر، پز، رز، زر، پرز
۸- شر، تر، شتر، ترش، رشت
۹- نر، نه، رهن، هنر، نهر
۱۰- مضر، مرض
۱۱- ارم، امر، رام، مار

لوح دوم

۶- بردیا

۱- زر، رز، زه، ره
۲- قو، وفق، فوق

۷- کوروش سوم

۱- روش، شور، کور، شوک، کشو، رشک، شرک، شکر، روکش، شکور، کشور
۲- قیر، قرقی، رقیق
۳- حیا، حیاط
۴- دخت، خرد، دختر، درخت
۵- اهل، لکه، کله، کاه، الک، کال، هلاک، کلاه، کاهل، کاله
۶- رون، نور، روان، ورنا، نوار، نارو

۸- کمبوجیه سوم

۱- موز، زوم، وزن، مزون
۲- مرد، نمد، نرم، رند، مدرن، مردن
۳- چرب، چربی
۴- نظم، نام، نما، امن، نظام، ناظم
۵- قطر، قاطر، قطار
۶- گرد، رنگ، درنگ، گردن
۷- شور، ریش، شیر، رویش، ریشو، یورش
۸- دیو، یاد، ویدا، وادی

۹- آریارمن (فرزند هخامنش)

۱- نفر، فنر، نفت، ترن، نفرت، رفتن، تنفر
۲- کاش، اشک، کشف، کفش، شفا، کاشف، کشاف، کفاش، شکاف
۳- شکم، مشک، شوک، کشو، شوم، موش، شکمو، موشک
۴- مزه، زهم، همه، همزه
۵- گرز، زرگر
۶- زیپ، پیاز
۷- بند، بدن، بدر، درب، بندر، بردن، نبرد

۱۰- آرشام

۱- ماچ، چاق، قاچ، چماق
۲- کبد، کود، کدو، کبود
۳- سرو، سور، عروس
۴- چشم، چشمه
۵- غاز، زاغ، غزل، غزال، زغال
۶- ترک، ترش، رشت، شتر، تشک، شرک، شکر، ترکش، ترشک، تشکر، شرکت
۷- شور، روش، شوت، شتر، رشت، ترش، تور، شورت
۸- گند، منگ، نمد، گندم

لوح سوم

۱۱- ویشتاسپ

۱- مگس، سرم، رسم، مرگ، گرم، مسگر
۲- کلت، تکل، کتلت
۳- باک، باب، بابک، کباب

۱۲- داریوش بزرگ (یکم)

۱- فیت، تلف، هفت، فیل، لیف، فله، تله، هتل، فیله، لیفه، تیله، فتیله
۲- سیب، بیست، تنیس، بستنی

۱۳- چیش پیش

۱- گلی، لیگ، یال، سیل، یاس، سال، گسیل، گیلاس
۲- شیر، ریش، نیش، نشر، شیرین

۱۴- کوروش یکم

۱- انگ، نشا، شان، شنا، شات، تنگ، نشت، گشت، گشتن، انگشت
۲- سفر، ارس، رسا، اری، ریا، سیر، فارس، افسر، سفیر، اسیر، ساری، سایر، سیار، یاسر، فارسی
۳- وطن، ناف، طواف، طوفان
۴- ریا، ران، بریان، ربانی
۵- زور، روز، زرکوب
۶- ملت، تله، هتل، مهلت، تلمبه
۷- گرد، برگ، ابر، بار، ادب، باد، گارد، گرداب
۸- سال، اسم، سلام، سالم، الماس، امسال، اسلام
۹- مهم، قمقمه
۱۰- مهر، هرم، ریه، ریمه، مهریه
۱۱- مور، روم، چرم، مورچه
۱۲- دور، رود، رشد، دیو، دوش، روش، شور، ریش، شیر، رشید، رویش، درویش
۱۳- شاه، شنا، نیش، ایه،اهن، شاهین

۱۵- کمبوجیه یکم

۱- مین، شنا، نیش، ماش، شام، میش، مینا، امین، ایمن، منشی، نمایش، ماشین
۲- خشت، شته، هشت، لخت، هتل، لخته، شلخته
۳- یاس، سیر، ساری، یاسر، اسیر، سیاه، سایه، هاری، سیاره
۴- زری، ریز، تیز، ارز، راز، تیر، زاری، رازی، زیارت
۵- تاج، جار، تاجر، تجارت
۶- سرو، تور، ترس، سوت، تاس، ترسو، رسوا، راسو، سوار، راست، ستار، روستا
۷- دور، رود، خرد، ورود، خودرو
۸- فنا، ناف، وفا، نفس، ناو، نوا، فانوس، افسون
۹- پرز، روز، زور، راز، ارز، پارو، ارزو، پرواز

لوح چهارم

۱۶- کوروش بزرگ

۱- موش، مهر، هوش، شهر، شور، شوهر، رشوه، مشهور
۲- الو، اول، وال، ناو، گاو، لگن، گلو، واگن، النگو
۳- اشک، کشت، شال، اتش، کاشت، تلاش، شکلات
۴- تاس، خار، سخت، ترس، سرخ، خرس، ساخت، راست، اخرت، استخر، خسارت
۵- وفا، فال، لاف، فدا، وال، اول، الو، فولاد
۶- طلا، طلب، طبل، بال، باطل، طالبی
۷- جرم، ریه، مجری، جریمه
۸- مرد، کرم، کمد، مدرک، مردم، مردمک
۹- شام، ماش، پشم، شوم، موش، وام، شامپو
۱۰- تار، ترس، راست، سارا، اسارت
۱۱- کال، لاک، کانال

۱۷- کمبوجیه دوم

۱- سفر، تاس، ترس، فارس، افسر، راست، سفارت
۲- قتل، تقی، دقت، تقلید
۳- خوک، خار، خاک، کاخ، کار، خاور، کاور، خوراک
۴- سکه، کهن، کیسه، کنیه، سکینه، کنیسه
۵- ناز، ندا، نان، زادن، زندان
۶- هدا، هدی، یاد، هادی، دهات، هدایت
۷- دیو، دور، ارد، دریا، داور، دارو، رویا، دیوار، داوری، رادیو

۱۸- داریوش یکم

۱- طاق، قاچ، چاق، چاه، طاقچه
۲- ناب، لگن، بالن، گلاب، انگل، بالنگ
۳- ارج، حیا، جراح، حراج، جراحی
۴- فضی، فیض، ضیف، فضل، فیل، لیف، فیت، فتی، تیف، فتل، تلف، لیت، تیل، تلی، تفضل، فتیل، فضیلت، تفضیل
۵- کور، ترک، تبر، ترب، تور، برکت، تکبر، تبرک، کبوتر

۱۹- خشایارشا

۱- هما، ماه، ماله، الهام

۲۰- اردشیر یکم

۱- ارج، یار، حراج، جاری، حاجی، جراحی
۲- چرا، اری، رای، ریا، چای، رایج، جارچی
۳- بار، ابر، هار، وبا، اهو، هوا، ابرو، بهار، روباه

لوح پنجم

۲۱- خشایارشای دوم

۱- نام، نرم، مار، ماه، ظهر، ناظم، نظام، رمان، نامه، امنه، نمره، ماهر، ناظر، مناظر، مناره، منظره، مناظره
۲- خوک، خوش، خشک، شیخ، کود، کدو، دیو، کشو، شوک، کیش، شیک، شوخی، شیوخ، خودکشی
۳- خون، نور، سند، سرد، دسر، درس، نخود، خسرو، خروس، درون، سرود، خودسر، خونسرد

۲۲- سغدیانوس

۱- یار، فوری، فوران، افرین، روانی، فناوری
۲- فوت، وفا، فال، بافت، تابلو، فوتبال
۳- مبل، بام، مال، بال، مبلمان
۴- یاد، دای، عید، عادی، عیادت، اعتیاد
۵- نسل، سند، ادم، دام، دما، سالم، سلام، سالن، سمند، مدال، دامن، سالمند

۲۳- داریوش دوم

۱- ابر، ضبط، ضرب، رطب، ضابط، اضطراب

۲۴- اردشیر دوم

۱- ریش، شیر، رشد، خوشی، شوخی، رویش، رشید، درویش، خورشید

۲۵- اردشیر سوم

۱- جنگ، گنج، هنگ، نهنگ، جنگنده

لوح ششم

۲۶- اردشیر چهارم

۱- ریشه، شوهر، شوره، رشوه، رویش، شهریور

۲۷- شاهدخت آتوسا

۱- گناه، اهنگ، انگه، نگاه، نهنگ، بنگاه، نگهبان

۲۸- شاهدخت آرتیستون

۱- مردن، مدرن، خرمن، خردمند

۲۹- شاهدخت پروشات

۱- زگیل، گودی، دیزل، گلدوزی

۳۰- شاهدخت آمستریس

۱- ارزن، زرافه، راهزن، فرزانه
۲- مادی، امید، پیام، پماد، دمپایی