اگر در یکی از مراحل بازی لانتوری گیر کرده اید و نتوانستید جواب بازی لانتوری را پیدا کنید و مراحل آن را پشت سر بگذارید و کلافه اید ، می توانید در ادامه جواب کامل همه سوالات رو ببینید 

نسخه ۱٫۰٫۷ بازی در مرحله ۴۴ دارای باگ بوده و جلوتر نمی رود، با این حال پاسخ های نسخه قدیمی نیز قرار داده شد تا به مشکل نخورین

۱- اش، شاخ ( قدیمی – زن، طنز ) 
۲- لب، بیل ( قدیمی – چپ، چپق ) 
۳- نخ، خنک ( قدیمی – جن، دنج ) 
۴- رخ، خر، چرخ ( قدیمی – سن، سد، سند ) 
۵- سگ، سو، سوگ ( قدیمی – ری، تر، تیر ) 
۶- بس، سی، سیب ( قدیمی – طب، خط، طبخ ) 
۷- مس، سم، اسم ( قدیمی – صد، دی، صید ) 
۸- یک، فک، کیف ( قدیمی – نخ، خل، نخل ) 
۹- رخ، خر، خرج ( قدیمی – حج، جت، حجت ) 
۱۰- چهار، اگاه، چراگاه ( قدیمی – خطا، خام، اخم، مخاط ) 
۱۱- ممتد، خدمت، مستخدم ( قدیمی – طرح، رحم، حرم، مطرح ) 
۱۲- پیاز، پایه، پاکیزه ( قدیمی – عمر، جمع، جرم، مرجع ) 
۱۳- نسبت، بستن، دستبند ( قدیمی – ولد، دخل، خود، دخول ) 
۱۴- نیزه، زرین، سرنیزه ( قدیمی – عطر، عطا، عار، عطار ) 
۱۵- شکاک، شانه، کهکشان ( قدیمی – ورم، روم، ثور، موثر ) 
۱۶- قم، رم، مقر، رمق، رقم ( قدیمی – بلا، بال، ابا، بالا ) 
۱۷- نفهم، دنده، هدفمند ( قدیمی – لیف، فصل، صیف، فصلی ) 
۱۸- سیلو، جلوس، سلجوقی ( قدیمی – کول، کلم، ملک، ملوک ) 
۱۹- سوار، رسوا، سوگوار ( قدیمی – سود، دست، توس، دوست ) 
۲۰- باور، ابرو، چارچوب ( قدیمی – عقد، عاق، دعا، عاقد ) 
۲۱- کیک، کمک، مکزیک ( قدیمی – غسل، غال، اغل، غسال ) 
۲۲- وجب، دبه، بدو، بودجه ( قدیمی – فرض، ضرب، برف، بفرض ) 
۲۳- پره، رژه، روژ، پروژه ( قدیمی – نسخ، سنخ، سخن، نسخه ) 
۲۴- بچه، بها، باغ، باغچه ( قدیمی – عمد، عدو، عدم، عمود ) 
۲۵- سیر، سنی، سری، نسرین ( قدیمی – هنگ، تنگ، تنه، تنگه ) 
۲۶- نیت، تهی، تهنیت ( قدیمی – مات، تام، اتم، صامت ) 
۲۷- اهل، الی، لایه، اهلی ( قدیمی – سیخ، سخت، تخس، سختی ) 
۲۸- پرش، شور، روش، روپوش ( قدیمی – چال، لاش، شال، چالش ) 
۲۹- لگن، لنگ، گالن، انگل ( قدیمی – مست، سمت، ستم، تبسم ) 
۳۰- فضا، فال، فاضل، افضل ( قدیمی – علی، عجل، جعل، جعلی ) 
۳۱- سیم، سیب، بیم، بیسیم ( قدیمی – کوک، کود، کدو، کودک ) 
۳۲- کنه، جهش، جشن، شکنجه ( قدیمی – گیس، سنگ، سنی، سنگی ) 
۳۳- کار، چرک، ارگ، گچکار ( قدیمی – کرم، مکر، ذکر، مذکر ) 
۳۴- هند، دهن، هندسه ( قدیمی – عمل، علم، شمع، مشعل ) 
۳۵- فضا، فتح، افت، فضاحت ( قدیمی – نیل، لجن، جنی، لجنی ) 
۳۶- متر، تبر، مرتب، تمبر ( قدیمی – ملس، لمس، سلف، مفلس ) 
۳۷- صبح، صبا، صباح، صاحب ( قدیمی – روا، اول، الو، روال ) 
۳۸- داد، جدا، ادا، اجداد ( قدیمی – کوه، هوش، شوک، شکوه ) 
۳۹- جیم، مجری، رجیم ( قدیمی – هور، بهر، بره، روبه ) 
۴۰- محل، صلح، مصلح، محصل ( قدیمی – ولی، لیز، زیل، زیلو ) 
۴۱- لات، فال، افت، تلفات ( قدیمی – خال، خاص، اصل، خالص ) 
۴۲- علت، تعجیل ( قدیمی – کلی، یدک، دکل، کلید ) 
۴۳- قصه، عصا، صاعقه ( قدیمی – تپل، تیپ، تلپ، تپلی )

ضمن تشکر از طراحان، نسخه جدید ( ۱٫۰٫۷ ) بازی در مرحله ی ۴۴ باگ دارد و پیش نمی رود.
بی صبرانه منتظر نسخه ی بهبودیافته ی آن هستیم.

۴۴- مقر، رمق، رقم، قمری
۴۵- یاس، سیا، سعی، ساعی
۴۶- فرع، فجر، رفع، جعفر
۴۷- باد، ادب، ابد، قباد
۴۸- هدی، دیه، دهه، هدیه
۴۹- سیر، سفر، سری، سفیر
۵۰- حنا، سنا، اهن، حسن، سانحه
۵۱- طاس، وسط، اوا، سوا، اواسط
۵۲- دسر، سرد، درد، درس، دلسرد
۵۳- تور، وتر، تبر، ترب، روبوت
۵۴- سرب، برس، زبر، سبز، سرسبز
۵۵- نیز، زیب، زین، نبی، بنزین
۵۶- هیچ، چهل، بچه، لبه، بیلچه
۵۷- جیب، جیم، بیم، تیم، مجتبی
۵۸- محب، محو، بمب، بوم، محبوب
۵۹- وجب، وجه، بدو، دبه، بودجه
۶۰- نور، وزن، روز، زور، نوروز
۶۱- طیب، عیب، طبع، طبی، طبیعی
۶۲- غنا، اتن، اتش، شنا، اغشتن
۶۳- کتک، کیک، تکی، نیت، تکنیک
۶۴- عطف، عفو، طعم، طمع، معطوف
۶۵- چرخ، چنگ، خنگ، رنگ، خرچنگ
۶۶- ساس، سرا، راس، رسا، سراسر
۶۷- جدا، جسد، ادا، اسد، اجساد
۶۸- عوض، وضع، اتو، عضو، تواضع
۶۹- هدف، هفت، صدف، صفت، هفتصد
۷۰- بار، برگ، ابر، ارگ، رگبار
۷۱- گلی، گیر، ریل، ریگ، گلگیر
۷۲- شوم، موش، شمش، شوش، مغشوش
۷۳- داد، کاخ، خاک، خدا، کدخدا
۷۴- رکن، لنت، ترن، ترک، کنترل
۷۵- مرض، مضر، ضرر، متر، متضرر
۷۶- شرق، قشر، ارش، اقا، اقشار
۷۷- سزا، گاز، تاس، ساز، تگزاس
۷۸- نان، نجف، جان، ناف، فنجان
۷۹- نیم، یمن، حین، مین، منحنی
۸۰- گذر، گره، ذره، رگه، رهگذر
۸۱- هتل، تهی، تله، لیله، تهلیل
۸۲- قصد، صدق، صدا، صادق، قاصدک
۸۳- پیش، نیش، شنی، پیشی، پیشین
۸۴- سیب، حسی، حبس، بیست، تسبیح
۸۵- گدا، یاد، دیگ، دایی، گدایی
۸۶- ملت، متل، زلت، ملزم، ملتزم
۸۷- لاک، لاف، فال، کالا، افلاک
۸۸- وهم، نوه، ننه، هومن، نمونه
۸۹- فضا، فتح، افت، فاتح، فضاحت
۹۰- کیا، غذا، ذکی، کاغذ، کاغذی
۹۱- نصر، نار، ران، ناصر، انصار
۹۲- غیر، زیر، ریز، زیری، غریزی
۹۳- سبب، بها، اسب، ابسه، سبابه
۹۴- مکه، مهم، محک، محکم، محکمه
۹۵- نما، نام، امن، ژاپن، پژمان
۹۶- چاق، ناب، بنا، نقاب، بنچاق
۹۷- وقف، وفق، قوم، موفق، موقوف
۹۸- صوت، خصم، تخم، مختص، خصومت
۹۹- پرش، شور، روش، پررو، پرورش
۱۰۰- وبا، ضبط، ابو، ضابط، ضوابط
۱۰۱- قتل، دقت، تقی، تلقی، تقلید
۱۰۲- مزه، جزم، بزم، مجهز، بزمجه
۱۰۳- نبش، شبه، بنه، شنبه، بنفشه
۱۰۴- قیف، فاز، افق، افقی، قزافی
۱۰۵- وصل، صلح، جلو، حصول، صلحجو
۱۰۶- شوت، دید، دشت، شدید، تشدید
۱۰۷- غزا، غاز، زاغ، زاغه، زاغچه
۱۰۸- جزا، جاز، جهاز، اجزا، اجازه
۱۰۹- لال، لات، دلتا، دلال، دلالت
۱۱۰- چای، شوی، چاوش، شیوا، چاوشی
۱۱۱- وحی، قوی، وقیح، حقوق، حقوقی
۱۱۲- مثل، مال، مثال، الما، امثال
۱۱۳- هوا، اهو، یاوه، واهی، هیاهو
۱۱۴- نقی، این، یقین، ایین، یقینا
۱۱۵- لخت، تلخ، لختی، تخیل، تخیلی
۱۱۶- لعن، علنا، الان، اعلا، اعلان
۱۱۷- کنش، گنج، کنج، جشن، جنگ، گنجشک
۱۱۸- مرغ، مفت، رغم، فرم، مغفرت
۱۱۹- ملخ، قول، خلق، قلم، مخلوق
۱۲۰- خوش، شوخ، خوب، بخش، بوش، خوشبو
۱۲۱- ندا، نزد، زدن، ناز، زندان
۱۲۲- طرب، طرف، رطب، ربط، برطرف
۱۲۳- مغز، مهد، زهد، غده، غمزده
۱۲۴- مدح، صمد، حمد، صبح، صبحدم
۱۲۵- بید، دبی، بلد، بدل، بدی، تبدیل
۱۲۶- ماه، هما، اهم، امه، اقامه
۱۲۷- شیخ، شیر، ریش، خیر، رخش، شرخری
۱۲۸- هلو، هول، فعل، علف، علوفه
۱۲۹- چاپ، پیچ، پاپ، پیپ، پاپیچ
۱۳۰- قطب، مطب، طبق، بام، طاق، مطابق
۱۳۱- نصف، صنف، صاف، صفا، انصاف
۱۳۲- گنگ، گول، گلو، لنگ، لگن، گلگون
۱۳۳- غیب، گوی، بیگ، بغی، بوی، غیبگو
۱۳۴- وفا، زود، اوف، دوا، دوفاز
۱۳۵- گاهی، گیاه، اگاه، اگهی، اگاهی
۱۳۶- جای، امی، جام، جذام، جذامی
۱۳۷- چدن، چند، رند، غدر، چرند، چغندر
۱۳۸- ترق، حار، تار، تاق، راحت، حقارت
۱۳۹- رها، هار، اره، راه، طاهر، طاهره
۱۴۰- سیم، مسی، سمی، مسیح، مسیحی
۱۴۱- راز، زار، ارز، ازار، احراز
۱۴۲- پره، روژ، رژه، پوره، پروژه
۱۴۳- عید، عدل، علت، تعدی، تعدیل
۱۴۴- رجب، رنج، برج، جبر، برنج، رنجبر
۱۴۵- دین، دری، دیر، دینی، دیرین
۱۴۶- ملل، حلم، محل، حلول، محلول
۱۴۷- ملی، میل، مبل، لیبی، بیمیل
۱۴۸- پسر، پنس، سپر، نسل، پرنس، پرسنل
۱۴۹- شخص، شخم، خشم، مشخص، مشخصه
۱۵۰- جشم، سمج، اسم، اماج، اجسام
۱۵۱- فنی، نفر، طیف، فرنی، طرفین
۱۵۲- عاج، عشا، تاج، شجاع، شجاعت
۱۵۳- حال، حلق، احد، حاد، الحق، حداقل
۱۵۴- ریه، یخه، خره، خیره، خیریه
۱۵۵- خجل، خرج، جور، خروج، ولخرج
۱۵۶- معدل، مکدر، مدرک، مردک، عملکرد
۱۵۷- ریال، لیلا، ابری، بلال، لیبرال
۱۵۸- نورس، نگون، سنگر، نرگس، سرنگون
۱۵۹- منشا، نقاش، اشنا، امان، اقامنش
۱۶۰- یدکی، گردی، دیگر، ریگی، یکدیگر
۱۶۱- سرنخ، مسخر، خرمن، سرخر، سرخرمن
۱۶۲- کبود، کوهی، بدهی، بیوک، کوبیده
۱۶۳- گروه، گوهر، هوار، هورا، گهواره
۱۶۴- پیام، گیشا، شامی، شیما، پیشگام
۱۶۵- لعین، لینک، علنی، عینک، نعلبکی
۱۶۶- کاهش، کاهن، شانه، شکاک، کهکشان
۱۶۷- دانا، داود، اوان، دادا، وادادن
۱۶۸- گرمی، گریم، چرمی، چشمی، چشمگیر
۱۶۹- سالن، سینا، الیس، انیس، لیسانس
۱۷۰- راست، ستار، استر، تراس، رستگار
۱۷۱- نهیب، نیزه، بنیه، زنگی، بهگزین
۱۷۲- پاکی، پیاز، اهکی، پایه، پاکیزه
۱۷۳- نفهم، مدفن، دمده، دنده، هدفمند
۱۷۴- نوید، چیدن، خودی، نخود، نخودچی
۱۷۵- مشهد، هاشم، شهدا، ماده، مشاهده
۱۷۶- موسی، یوسف، سفتی، مستی، مستوفی
۱۷۷- جهاد، دهات، جاده، جهات، اجتهاد
۱۷۸- سوله، هالو، الگو، سوال، گوساله
۱۷۹- پریا، پنیر، ارین، رانی، پرنیان
۱۸۰- عزم، عزا، عام، عازم، ازما، اعزام
۱۸۱- تاب، اتی، ابی، بیتا، بیات، بیاتی
۱۸۲- یقه، هضم، ضیق، قیمه، قضیه، مضیقه
۱۸۳- کار، پکر، پاک، کرار، پارک، پرکار
۱۸۴- لثه، ثلث، اهل، ثلاث، ثالث، ثلاثه
۱۸۵- قدم، دیم، مقید، قدیم، دیمی، قدیمی
۱۸۶- کیف، فکر، کیفی، کیفر، فکری، کیفری
۱۸۷- لیس، سیل، پیسی، پلیس، سیلی، پلیسی
۱۸۸- مدت، همت، جهت، متد، مته، مجتهد
۱۸۹- شکر، کدر، کرد، درک، رشد، دردکش
۱۹۰- نقد، نقص، نود، صندوق
۱۹۱- درب، برد، دبر، ضربدر
۱۹۲- دور، رود، ورد، خرد، درو، درخور
۱۹۳- گزش، گود، گوش، دوش، وزش، گوشزد
۱۹۴- حزم، زمام، مزاح، حازم، حمام، مزاحم
۱۹۵- پوچ، وان، ناو، نوا، نوپا، چوپان
۱۹۶- قوت، وقت، قوا، وقاحت
۱۹۷- ستل، سطل، تسلط، سلطنت
۱۹۸- متن، منت، بتن، بخت، منبت، منتخب
۱۹۹- کیش، کیپ، شیک، شپش، کشیش، پیشکش
۲۰۰- اجر، ارج، اجرا، ارجاع
۲۰۱- صحت، صحن، تحصن، متحصن
۲۰۲- مگس، گرم، مرگ، رسم، سرم، مسگر، سرگرم
۲۰۳- مکش، کمک، مشک، شکم، کشمش، کشمکش
۲۰۴- هجر، هنر، نهر، رهن، حجره، حنجره
۲۰۵- کنه، کهن، یکه، نهی، کینه، کهنگی
۲۰۶- نوح، لحن، حزن، زحل، نزول، حلزون
۲۰۷- پری، پیر، روی، ریو، پیری، پیرو، پیروی
۲۰۸- دار، راد، ارد، دارا، اراد، رادار
۲۰۹- سید، سفید، دیسک، سفیدک
۲۱۰- عقب، توقع، بوقت، عقوبت
۲۱۱- بهت، هیبت، بیعت، تعبیه
۲۱۲- ساق، قسم، سماق، اقسام
۲۱۳- ریا، یار، اثر، ارث، ثریا، اریا، ایثار
۲۱۴- ایل، لاتی، الات، ایالت
۲۱۵- رام، مار، ارم، امر، امار، ارام، امرار
۲۱۶- عجز، جوز، زوج، زوجه، جزوه، عجوزه
۲۱۷- شست، هشت، تشنه، نشسته
۲۱۸- خطر، اخر، خار، خراط، خاطر، اخطار
۲۱۹- سوری، یورو، روسی، بورس، رسوب، روبوسی
۲۲۰- نبود، گنبد، شگون، بدگو، شنود، بدشگون
۲۲۱- خرما، مورخ، امور، اخمو، اخور، غمخوار
۲۲۲- تراب، تراز، تبار، ابتر، بارز، چترباز
۲۲۳- خلفا، فاخر، خلاف، بخار، خراب، برخلاف
۲۲۴- کادر، کارد، راکد، اردک، اکثر، حداکثر
۲۲۵- نوری، نیرو، ریون، تنور، توری، ویترین
۲۲۶- درخت، ذرات، دختر، اختر، اخرت، اذردخت
۲۲۷- وارد، گارد، دوار، دارو، داور، داروگر
۲۲۸- کتاب، کتبا، چابک، ابهت، تباه، کتابچه
۲۲۹- شتاب، گوشت، تاشو، اشوب، تابش، ابگوشت
۲۳۰- حکمت، زحمت، حشمت، تحکم، تمشک، زحمتکش
۲۳۱- یونس، یکسو، نیکو، سونی، سکون، سیخونک
۲۳۲- روده، چرخه، دوره، خرده، خوره، دوچرخه
۲۳۳- رحمت، محقر، حرمت، ترحم، ترمه، محترقه
۲۳۴- شیوخ، نشتی، شوخی، خوشی، خویش، خویشتن
۲۳۵- نامه، همان، ناقص، امنه، منها، مناقصه
۲۳۶- روغن، روند، رودل، دروغ، درون، غرولند
۲۳۷- دچار، چادر، دیار، دایر، دریا، ریچارد
۲۳۸- پدری، پلید، لیدر، دریل، دلیر، دلپذیر
۲۳۹- پارس، پرسش، سازش، ارزش، اشپز، سراشپز
۲۴۰- دنبه، ندبه، جنبه، بدنه، بنده، جنبنده
۲۴۱- دنبک، دکان، بانک، اندک، باند، بادکنک
۲۴۲- مشکی، کمدی، شکیب، دمبک، دیشب، بیدمشک
۲۴۳- میخ، خرم، میخی، مریخ، خمیر، مریخی
۲۴۴- نصب، مصون، مصوب، منصوب
۲۴۵- وسع، هوس، وسعت، ستوه، تهوع، توسعه
۲۴۶- غرض، رفو، فروغ، غفور، ضروف، غضروف
۲۴۷- عیش، شاه، شیعه، شایع، اشعه، شایعه
۲۴۸- وصی، هویت، صوتی، توصیه
۲۴۹- یاری، ریاض، راضی، ریاضی
۲۵۰- جذب، باج، جذبه، جذاب، باجه، جاذبه
۲۵۱- ثبت، ثابت، باخت، خباثت
۲۵۲- غار، غفار، غارت، فراغت
۲۵۳- رخت، رخصت، خریت، ترخیص
۲۵۴- میش، یشم، شمر، شمشیر
۲۵۵- زاهد، هزار، دراز، زاده، ازرده، زهردار
۲۵۶- توکل، کوله، تلکه، توله، کهولت، کوتوله
۲۵۷- لامپ، مالش، شامل، شمال، پوشال، پشمالو
۲۵۸- منیت، نیمه، متنی، متین، منتهی، نیمتنه
۲۵۹- نترس، ندرت، تندر، درست، تردست، تندرست
۲۶۰- بهار، راهب، ابله، باله، راحله، بهرحال
۲۶۱- ایما، مایک، ایاب، ایام، کمیاب، کامیاب
۲۶۲- شاخ، خان، خشت، شناخت
۲۶۳- سوم، مسن، سمن، منسوخ
۲۶۴- نواب، نوبه، انبه، بانو، انبوه، بابونه
۲۶۵- مهوش، موقع، عشوه، مشوق، معشوق، معشوقه
۲۶۶- ناحق، نیات، تینا، حیات، حقانی، حقانیت
۲۶۷- مجزا، مزاج، جواز، مجاز، تجاوز، متجاوز
۲۶۸- ناتو، ناخن، انتن، توان، خاتون، نواختن
۲۶۹- نعش، نوش، نوع، شمعون
۲۷۰- پرت، پشت، شتر، ترش، تپش، رشت، پرپشت
۲۷۱- پدر، پرز، پند، درز
۲۷۲- شمار، مارس، رسما، سرما، سرشار، شرمسار
۲۷۳- دهن، دکه، شهد، کشنده
۲۷۴- سانت، ناسا، اتنا، اسان، استان، استثنا
۲۷۵- تجار، جرات، اجرت، تاجر، راپرت، پرجرات
۲۷۶- زیور، وزیر، دوری، زردی، زردوز، زردوزی
۲۷۷- مالی، مایل، ایفل، فیلم، فامیل، فامیلی
۲۷۸- سرشت، شهرت، رسته، رشته، گسترش، سرگشته
۲۷۹- مملو، علوم، عموم، معلوم
۲۸۰- عرض، اعضا، اعراض، ارضاع
۲۸۱- هلال، الله، لالا، الاله
۲۸۲- عین، عصا، عیان، عاصی، عصیان، صنایع
۲۸۳- گریز، زرگر، بزرگ، زرگری، برزگر، برگریز
۲۸۴- انگ، منگ، گمان، مژگان
۲۸۵- حجب، حجم، موجب، محجوب
۲۸۶- دام، دما، ماد، ادم، داغ، دماغ، ادغام
۲۸۷- صبا، صبر، صرب، ابصار
۲۸۸- فراز، حفار، حراف، فرناز، فرزان، فرحناز
۲۸۹- مباح، صباح، صاحب، مصباح، صحابه، مصاحبه
۲۹۰- غنی، نغز، وزین، غزنوی
۲۹۱- غول، لغو، شغل، غشی، شلوغ، شلوغی
۲۹۲- یتیم، صمیم، تیمم، صمیمی، تصمیم، صمیمیت
۲۹۳- ترس، خرس، سرخس، سرسخت
۲۹۴- یوم، مینو، مومن، میمون
۲۹۵- طلا، مطلق، طلاق، مطلقا
۲۹۶- عکس، سکو، سمع، مسکو، سمعک، معکوس
۲۹۷- نفع، نفت، عفت، تنوع، تعفن، عفونت
۲۹۸- وام، میز، موز، مایو، اویز، موازی
۲۹۹- کنار، اراک، ناکار، انکار، ارکان، انکارا
۳۰۰- مدد، موحد، حدود، محدود
۳۰۱- همه، مهلک، ملکه، مهلکه
۳۰۲- نفخ، خفا، نفاخ، خفقان
۳۰۳- کوی، ونک، نوک، نکو، نوین، کنونی
۳۰۴- رقص، قرص، ترقی، تقصیر
۳۰۵- عبا، عقاب، تابع، عاقبت
۳۰۶- فهم، محله، محفل، حمله، ملحفه
۳۰۷- عاید، عادی، ادعا، اعیاد
۳۰۸- غافل، الغا، الاغ، اغفال
۳۰۹- عقل، قله، عقلا، عاقل، علاقه
۳۱۰- احمق، حتما، حانم، حماقت
۳۱۱- فارس، سارا، افرا، افسار
۳۱۲- سردی، رسید، سرسری، دیررس، سررسید، سردسیر
۳۱۳- بند، بدن، دنبل، بلند، بددل، دلبند
۳۱۴- عهد، دفعه، دفاع، دافع، دافعه
۳۱۵- پلک، اپل، کلان، پلاک، نپال، پلکان
۳۱۶- پنج، پهن، پناه، جهان، پنجاه
۳۱۷- هیس، نفس، نفیسه، سفینه
۳۱۸- خزه، خانه، خازن، خزانه
۳۱۹- کلاس، کاست، ساکت، اسکلت
۳۲۰- لبو، بغل، غروب، بلوغ، بلور، بلغور
۳۲۱- فصیح، صحاف، صافی، صحافی
۳۲۲- ثنا، اینه، اهنی، ثانیه
۳۲۳- هرم، هیره، هرمی، مهره، مهریه
۳۲۴- رباب، بردار، دربار، باربر، برابر، بردبار
۳۲۵- پتو، پوک، پاکت، کاپوت، تکاپو
۳۲۶- معرف، فرعی، رفیع، معرفی
۳۲۷- لایه، اهلی، الهی، طلایه
۳۲۸- ننگ، رینگ، رنگی، نیرنگ
۳۲۹- وصف، صوف، صوفی، صفیه، صفوی، صوفیه
۳۳۰- همسو، موسس، سوسه، موسسه
۳۳۱- ظهر، ظاهر، ظاهرا، اظهار
۳۳۲- فقیه، وقفه، وقفی، بقیه، بوفه، فقهی، بیوقفه
۳۳۳- لانه، ناله، نهال، تنها
۳۳۴- صحرا، صریح، حریص، حصار، حصیر، صحرایی
۳۳۵- کاری، گاری، گیرا، چارک، چاکر، چریک، گچکاری
۳۳۶- رخنه، رنده، نرده، خرفه، خنده، فرخنده
۳۳۷- بودا، سواد، سودا، اباد، ابدا، اداب، باسواد
۳۳۸- صلاح، لحاف، اصلح، حاصل، صالح، حدفاصل
۳۳۹- ستاد، فاسد، فساد، بافت، تاسف، سبات، دستباف
۳۴۰- فاعل، فعال، رافع، زارع، عارف، علفزار
۳۴۱- خراش، داخل، دلار، ارشد، خارش، خالد، دلخراش
۳۴۲- مشاع، معاش، عشاق، معاشقه
۳۴۳- جاری، رایج، اجری، اجیر، ایرج، جغرافی
۳۴۴- عقرب، عنبر، قریب، ربیع، رقیب، عربی، عنقریب
۳۴۵- هجری، گریه، گیره، جیره، جگر، ریسه، سرگیجه
۳۴۶- شاید، شیدا، ناشی، دانش، دنیا، شادی، پاشیدن
۳۴۷- محبت، مزیت، تمیز، حتمی، حمیت، بیزحمت
۳۴۸- ملات، گرام، گرما، املت، رمال، مالت، تلگرام
۳۴۹- ناطق، نقاط، ابان، باطن، طناب، انطباق
۳۵۰- فتوا، فلات، وفات، تلاش، شاتل، شفتالو
۳۵۱- پته، تند، تپه، تپنده
۳۵۲- باز، بزاز، زیبا، ابزی، بازی، بزازی
۳۵۳- زینت، تیزی، زینتی، تزیین
۳۵۴- همگی، مویه، میوه، گیومه
۳۵۵- لعیا، اعلی، عالی، یاعلی
۳۵۶- قضا، قهر، قاره، قراضه
۳۵۷- نشان، ناجی، جانی، جنین، نشانی، جانشین
۳۵۸- چاره، چهار، چارده، چهارصد
۳۵۹- زیاد، گازی، زدگی، ازاد، ایزد، ازادی، ازادگی
۳۶۰- شهود، شاخه، خدشه، خوشه، خواهش، دوشاخه
۳۶۱- سبیل، لباس، بابل، اسیب، سیلاب، بیسبال
۳۶۲- مکرم، کمتر، مرکز، ترمز، مرمت، تمرکز، متمرکز
۳۶۳- نهاد، نهان، دهان، دانه، دندان، دندانه
۳۶۴- نرم، نظر، نظم، ترنم، منتظر
۳۶۵- مسلم، مماس، سلام، سالم، سلمان، مسلمان
۳۶۶- ماهر، مهار، اهرم، اذرماه
۳۶۷- تسمه، توسط، متوسط، متوسطه
۳۶۸- زرین، بینی، برزن، برنز، زیرین، ریزبین
۳۶۹- موجه، هجوم، مجمع، جمعه، مجموع، مجموعه
۳۷۰- نروژ، نوار، نارو، روان، ژنرال، ژورنال
۳۷۱- وافی، والد، لاوی، دولا، فولاد، فولادی
۳۷۲- سنج، نجس، مجسم، منسجم
۳۷۳- سایر، سیار، ساری، اسیر، زاری، سرریز، سرازیر
۳۷۴- جاپا، جبار، جابر، برپا، اجبار، پابرجا
۳۷۵- کیم، کمی، زکی، مکی، کمکی، مکزیک
۳۷۶- گالن، گلاب، بانگ، انگل، بالن، بنگال، گلبانگ
۳۷۷- مسند، ممتد، تمدن، سمند، مستند، متمدن، مستمند
۳۷۸- نازا، ناسزا، ساناز، اهنساز
۳۷۹- مکان، کمان، ممکن، منان، نمناک، مانکن، ناممکن
۳۸۰- مشت، مشیت، تشیع، معیشت
۳۸۱- حضرت، تارا، حاضر، حضرات، احضار، احتضار
۳۸۲- سره، هرس، سخره، سرخچه
۳۸۳- دیو، وعید، وعده، ودیعه
۳۸۴- نبات، نصاب، اصابت، انتصاب
۳۸۵- سران، خسران، خرناس، سخنران
۳۸۶- طویل، ایون، طولی، لیوان، اولین، طولانی
۳۸۷- جدی، مجید، جدیت، تمجید
۳۸۸- سوپ، پوند، پسند، پسوند
۳۸۹- گاو، وداع، دعوا، دعاگو
۳۹۰- قضات، ناقض، تمنا، ضامن، مقتضا، ضمانت، متناقض
۳۹۱- نهار، هراس، ساره، سرانه، رسانه، هنرسرا
۳۹۲- جناب، سنجد، جانب، سنجاب، بدجنس، بادسنج
۳۹۳- نازل، نجار، ارنج، رجال، لرزان، جنرال، لجنزار
۳۹۴- لگد، دنگ، دلتنگ، تنگدل
۳۹۵- کته، کهف، تکه، کتف، کوفه، کوفت، کوفته
۳۹۶- فقره، مرفه، فرقه، متفرق، تفرقه، متفرقه
۳۹۷- عایق، وقایع، تعویق، واقعیت
۳۹۸- لوس، ساحل، حواس، سواحل
۳۹۹- پخت، پخته، پختن، ختنه، نپخته
۴۰۰- فخر، فرخ، خرفت، خرفتی
۴۰۱- دیود، دودی، دودل، دودلی
۴۰۲- نوچه، نمره، همچون، مورچه، مرهون، منوچهر
۴۰۳- عیوب، بیمو، بومی، معیوب
۴۰۴- کارت، راکت، روکار، تکرار، تکاور، راکتور
۴۰۵- همتا، اتهام، ابهام، مباهات
۴۰۶- کور، کویر، کوری، جوکر، کجروی
۴۰۷- مریض، متری، ضمیر، مرتضی
۴۰۸- نادان، ناخدا، خندان، خاندان
۴۰۹- گرفت، فرار، گفتار، رفتگر، رفتار، گرفتار
۴۱۰- قایق، تحقق، حقیقت، حقایق، تحقیق، حقیقتا
۴۱۱- مصر، حرص، حصر، منحصر
۴۱۲- گرو، گرد، گور، دگر، گوگرد
۴۱۳- قلب، بلخ، بقل، بدخلق
۴۱۴- فرز، مرز، رمز، رزم، مزخرف
۴۱۵- رحیم، مربی، حربی، حریم، بیرحم
۴۱۶- چین، چپر، پنچری، پرچین
۴۱۷- حمال، محال، حامل، املاح
۴۱۸- نشاط، شیطان، شیطانی، شیاطین
۴۱۹- گاما، ادامه، دامگاه، امدگاه
۴۲۰- دخت، دوخت، دوختن، تندخو
۴۲۱- معما، جامع، جمعا، مجامع
۴۲۲- مانع، معنا، عمان، انعام
۴۲۳- شیلا، لایق، شالی، شلاق، شلاقی
۴۲۴- طیره، قطره، رقیه، طرقه، طریقه
۴۲۵- پارسا، ارسال، سالار، پارسال
۴۲۶- مهیج، میله، جمله، جمیل، جمیله
۴۲۷- لوحه، حوله، حومه، محموله
۴۲۸- منار، نماز، چنار، مزار، رمان، زمان، مارچ، چمنزار
۴۲۹- لرز، گرز، ازل، گراز، گلزار
۴۳۰- فرح، حفر، مفرح، منحرف
۴۳۱- بادی، ابدی، ادبی، ادیب، بودایی
۴۳۲- پولک، کلوپ، کولر، پرتو، توپر، رولت، پروتکل
۴۳۳- نچسب، کاسب، ناکس، ساکن، سکان، چسبناک
۴۳۴- پاره، پرسه، سپهر، رهسپار
۴۳۵- عامی، مایع، متاع، تایم، اتمی
۴۳۶- جواد، واجد، جادو، ازدواج
۴۳۷- مرتد، مرید، مدیر، تمرد
۴۳۸- جامه، ماهی، مایه، پیجامه
۴۳۹- دیدن، کیان، اکید، کاندید
۴۴۰- مرور، موزه، هرمز، مرزه، رموز، روزه، زمره، روزمره
۴۴۱- مدام، نادم، نماد، مدال، امدن، دامن، لادن، نمدمال
۴۴۲- اخری، اخیر، خرید، خریدار
۴۴۳- وجیه، توجه، جیوه، توجیه
۴۴۴- متلک، تکلم، تملک، مملکت، متکلم
۴۴۵- شخص، شخصی، تشخص، شخصیت، تشخیص
۴۴۶- عادل، عادت، عدالت، تعادل
۴۴۷- کثیر، کتری، ترکی، تیرک، تکثیر
۴۴۸- قاطع، طاقت، طاعت، قطعات، تقاطع
۴۴۹- نینوا، قانون، قوانین، قانونی
۴۵۰- ساده، بوسه، اسوده، سودابه
۴۵۱- لعاب، وبال، علاوه، بعلاوه
۴۵۲- طبل، طلب، مطلب، بلوط، مطلوب
۴۵۳- تمام، دوام، ماتم، مداوم، مداومت
۴۵۴- نجمه، منجر، منفجر، منفجره
۴۵۵- مربا، ریما، بیمار، بیماری
۴۵۶- تقلا، قاتل، اتاق، انتقال
۴۵۷- نکره، پرده، پنکه، درکه، پرکنده
۴۵۸- سنبل، نبرد، بندر، دلبر، سربند، سربلند
۴۵۹- سحر، رحل، ساحر، سرحال
۴۶۰- شیره، هاری، ارشه، اریه، ریشه، شهری، شراره، شهریار
۴۶۱- مسلط، ملیت، سلیم، طلسم، تسلیم، مستطیل
۴۶۲- بذر، اذر، گذرا، گذار، ابگذر
۴۶۳- گودی، گویا، گیسو، اسید، اسودگی
۴۶۴- رتبه، هجرت، بستر، بسته، بهجت، تجربه، برجسته
۴۶۵- متقی، مقیم، قسمت، قیمت، تقسیم، مستقیم
۴۶۶- مقام، مقوا، موقت، مقاومت
۴۶۷- صرفا، صفرا، کافر، افکار، صافکار
۴۶۸- خفتن، رفتن، نفرت، تنفر، فروختن
۴۶۹- غزال، غلات، زاغی، زغال، غالی، زغالی، غزلیات
۴۷۰- فضول، فاضل، تفاضل، فضولات
۴۷۱- عرق، قعر، عراق، تعرق، قراعت
۴۷۲- کرسی، کریم، کسری، رسمی، مسیر، میسر، کمیسر، کریسمس
۴۷۳- نکات، کتان، تانک، تکان، زکات، نزاکت
۴۷۴- تماس، اوستا، توماس، اتوسا، اموات، مساوات، سماوات
۴۷۵- تجمع، جماعت، اجماع، اجتماع
۴۷۶- سرخی، سیرت، تسخیر، سختگیر
۴۷۷- بابا، ارباب، ابیار، اربابی
۴۷۸- دهلی، علوی، عدلیه، ولیعهد
۴۷۹- عابد، بعدا، عبادت، تعداد، بدعادت
۴۸۰- فشار، پاشا، فراش، اشرف، افشار، اشراف، پافشار
۴۸۱- کفش، کنف، کشف، تشک، نفتکش، شکفتن
۴۸۲- کشته، هشتک، شهادت، اتشکده
۴۸۳- کبر، بکر، بروز، برزو، زرکوب
۴۸۴- امام، تماما، امامت، اتمام
۴۸۵- شهر، شهر، پشه، بشر
۴۸۶- گوشه، گونه، گشنه، هوشنگ
۴۸۷- چاپار، چارپا، پارچه، چهارپا
۴۸۸- مصلح، موصل، محصل، محصول
۴۸۹- خلافت، اختفا، اتلاف، اختلاف
۴۹۰- واصل، وصال، اصلا، اصول، اصولا
۴۹۱- فانی، طوفان، طوایف، افیون، طوفانی
۴۹۲- نادیا، دالان، ادیان، دانیال
۴۹۳- امسال، الماس، اسلام، پلاسما
۴۹۴- روح، محور، محرم، مرحوم، محروم
۴۹۵- شرط، شرطی، شاطر، شرایط، اطریش
۴۹۶- مرد، مریم، مردم، مردمی
۴۹۷- خصوص، خصوصی، تخصیص، تخصصی، خصوصیت
۴۹۸- پیروز، پرویز، پرزور، پریروز
۴۹۹- تایر، رایت، اژیر، تاری، تیراژ
۵۰۰- صبور، نوبر، برنو، برون، صنوبر
۵۰۱- عدس، ساعت، ساعد، سعادت
۵۰۲- نازی، نیاز، زیان، طناز، طنازی
۵۰۳- مراتع، عمارت، امارت، مراعات
۵۰۴- فرد، شرف، درفش، فشرده
۵۰۵- دبش، باک، کبد، شاد، اشد، ابکش، بادکش
۵۰۶- مروت، مترو، تورم، موتور، تومور
۵۰۷- تلاوت، توالت، تابلو، تابوت، تالبوت
۵۰۸- سیتا، سایت، ایست، سیاست، تاسیس
۵۰۹- ثمین، تنیس، سنتی، مستثنی
۵۱۰- کاج، اهک، کاوه، کاهو، کجاوه
۵۱۱- غلام، علما، معلا، لاغر، اعلم، عامل، عالم، علارغم
۵۱۲- سور، سرو، رسوم، مرسوم
۵۱۳- عمق، مطیع، مقطع، عقیم، عمقی، عمیق، مقطعی
۵۱۴- شگفت، یافت، شیاف، اتشی، اشتی، تافی، شگفتی، اشفتگی
۵۱۵- مدل، دولت، تولد، متولد
۵۱۶- بینا، نایب، بیان، بالین، فیلبان
۵۱۷- باور، شورا، واشر، بارش، ابرو، اشور، گوارش، اشوبگر
۵۱۸- پادو، پدال، پولاد، دلواپس
۵۱۹- ماچ، مهسا، ماسه، سهام، ساچمه
۵۲۰- رکاب، طلاب، کابل، رباط، اکبر، باطل، رابط، کربلا، طلبکار
۵۲۱- نگاه، گناه، ناگه، اهنگ، ناگاه، ناگهان
۵۲۲- سریش، سرکش، شریک، سرکشی، سرکشیش
۵۲۳- مادر، مدار، مراد، غادر، درام، دمار، مردار، مرغدار
۵۲۴- دایم، مادی، امید، مادگی، امادگی
۵۲۵- صفات، صیاد، صدفی، تصدی، تصادف، تصادفی
۵۲۶- عبدی، بعید، بلندی، بلعیدن
۵۲۷- صرف، صفر، مصرف، فرصت، تصرف، متصرف
۵۲۸- نادر، ندار، راند، ادرس، اردن، درنا، راندن، اندرسن
۵۲۹- سرفه، سرود، فرود، دروس، دوسر، فردوس، فرسوده
۵۳۰- حافظ، حفاظ، حفاظت، حفاظتی
۵۳۱- مرزی، رومی، رزمی، رمزی، مزروع، مزروعی
۵۳۲- مرتب، مقرب، تمبر، برهم، تقرب، مقبره، مترقبه
۵۳۳- نگار، واگن، گران، اونگ، گروگان
۵۳۴- سوسن، ترسو، تونس، سنتور، سرستون
۵۳۵- بوته، توبه، توبره، پربوته
۵۳۶- عصر، صرع، رعنا، عناصر
۵۳۷- ماله، مبله، مطالب، مطالبه
۵۳۸- زهر، غیره، زهری، زرهی، غریزه
۵۳۹- شهرک، زهکش، زرشک، زهرکش
۵۴۰- فاش، فاهش، شفته، اشفته
۵۴۱- امجد، جامد، مبدا، بازدم، بدمزاج
۵۴۲- حدس، حسد، حاسد، حسادت
۵۴۳- براق، رقبا، وقار، باقر، اوراق، باوقار
۵۴۴- بینش، خوبی، شبیخون، خوشبین
۵۴۵- شتری، شریف، پشتی، ترشی، تشرف، رشتی، پیشتر، تشریف، پیشرفت
۵۴۶- پستو، توپی، پستی، پیوست
۵۴۷- شکل، شکیل، کشتی، تشکل، شلیک، تشکیل
۵۴۸- قادر، قدرت، اتراق، اقتدار
۵۴۹- کلاه، اکله، هلاک، کاهگل
۵۵۰- خاتم، خامه، وخامت، خاتمه، اموخته
۵۵۱- هادی، هیات، اتیه، دایه، هدایت، تایید، هدایتی
۵۵۲- شنوا، مونا، انوش، خانم، ناخوش، خاموش، خوشنام
۵۵۳- اسیا، ایسنا، انسان، انسانی
۵۵۴- معین، نعیم، عیون، معنی، معنوی، مصنوع، مصنوعی
۵۵۵- خنجر، خروجی، خرجین، خورجین
۵۵۶- جنات، نجات، امانت، مناجات
۵۵۷- سوار، واکس، اسور، رسوا، سرور، سرکار، سروکار
۵۵۸- قوه، تره، ورقه، ترقوه
۵۵۹- روحی، ضریح، رضوی، حضور، حوری، حضوری
۵۶۰- دستی، دسترس، درستی، تدریس، دسترسی
۵۶۱- عرش، شعر، شعرا، شعار، شاعر، اعشار، اشعار
۵۶۲- سراب، بسزا، بسپار، بازرس، بازپرس
۵۶۳- قران، منقار، مقارن، تقارن، متقارن
۵۶۴- گلکار، گالری، کالری، گلکاری
۵۶۵- خالی، خیال، اصلی، اصیل، خلاصی
۵۶۶- تیپا، لاتین، پنالتی، پلاتین
۵۶۷- تیره، رعیت، تعریف، تعرفه، ترفیع، عفریته
۵۶۸- قبیل، قلبی، تقبل، تقلب، تقلبی
۵۶۹- عقلی، عقیل، تعقل، تعلق، تعلیق
۵۷۰- سبو، سابق، اسبق، سوابق
۵۷۱- ماش، مشق، شام، مشقت، مشتق، مشتاق
۵۷۲- قطبی، باقی، تطبیق، تطابق، طبقاتی، بیطاقت
۵۷۳- ساخت، گستاخ، گستاخی، ساختگی
۵۷۴- انیتا، عنایت، اعانت، اعتنا، عنایات
۵۷۵- خسرو، رسوخ، خروس، جوخه، جسور، جوهر، سرجوخه
۵۷۶- گوشی، گویش، کوشا، شاکی، کاوش، کاشی، شیکاگو
۵۷۷- همسر، ملوس، ولرم، مسهل، رسول، سرمه، مرسوله
۵۷۸- حماس، حرام، احمر، حمار، حسام، حرمسرا
۵۷۹- زجر، جزر، رجز، زنجیر، جرزنی
۵۸۰- برنا، بران، انبر، بحران
۵۸۱- فریب، بطری، برفی، بیطرف
۵۸۲- نمک، کام، امکان، اماکن
۵۸۳- جمال، اجیل، قیام، اقلیم، جاقلمی
۵۸۴- تراش، ناشر، رانش، ارتش، ناشتا، انتشار
۵۸۵- ورزش، پوزه، پوزش، رشوه، شوهر، شوره، شهروز، زرهپوش
۵۸۶- زالو، زوال، زانو، نوزاد، دلنواز
۵۸۷- هنری، رهنی، نظری، نظریه
۵۸۸- جایز، جالب، جبلی، لجباز، لجبازی
۵۸۹- مردن، مدرن، نمود، مورد، مزدور، زرومند
۵۹۰- شخصا، شاخص، متشخص، مشخصات
۵۹۱- دباغ، غالب، بالغ، اغلب، بلاد، بزدل، دلباز، دغلباز
۵۹۲- ویژه، واژه، ژیان، نواهی، ژانویه
۵۹۳- تردد، درود، دستور، دوردست
۵۹۴- بیخ، خیاط، طباخ، خاطی، خطیب، طباخی
۵۹۵- کاکل، کاسه، کلاهک، اسکله، کالسکه
۵۹۶- عرب، رعب، معبر، مربع، عبرت، معتبر
۵۹۷- مطهر، ورطه، مشهور، مشروط، مشروطه
۵۹۸- مهدی، مرده، مرضیه، رمیده، دیرهضم
۵۹۹- لیمو، عملی، عمومی، معمولی
۶۰۰- مورب، مطرب، بطور، مرطوب، مربوط، مربوطه
۶۰۱- موجر، رجوع، عروج، مرجوع
۶۰۲- فرق، فقر، فراق، رفقا، فقرات، رفاقت
۶۰۳- قرن، قرون، رونق، مقرون
۶۰۴- شیب، بشیر، بشری، پریشب
۶۰۵- نمد، کمند، دکمه، مکنده
۶۰۶- کمال، مالک، ملاک، املاک
۶۰۷- بهشت، شباهت، تشابه، اشتها، اشتباه
۶۰۸- شکار، اکراه، اشکار، اشاره، شاهکار
۶۰۹- سکوت، لوکس، کپسول، تلکسوپ، تلسکوپ
۶۱۰- متهم، مهمات، مهاجم، تهاجم، متهاجم
۶۱۱- شهین، شایان، شاهین، اشیان، اشیانه
۶۱۲- زایش، مزایا، امایش، ازمای، ازمایش
۶۱۳- نشر، شوفر، روشن، فرنوش
۶۱۴- عمه، معده، عمده، تعهد، متعهد
۶۱۵- وجنه، دوجین، یونجه، جونده، جویدن، جوینده
۶۱۶- ماکو، کانون، اکنون، نکونام
۶۱۷- پارو، پروا، ارزو، وزرا، پرواز
۶۱۸- مقدس، تقدس، اقدس، تقدم
۶۱۹- سامان، اسمان، اجناس، انسجام
۶۲۰- قرب، قبر، برق، برده، بدرقه
۶۲۱- رهبر، بهراد، براده، راهبرد
۶۲۲- رفیق، یراق، فقیر، افاق، افریقا
۶۲۳- نامی، ناظم، نیما، نظام، مینا، ایمن، امین، میان، مانی، نظامی، مظامین
۶۲۴- خبر، خبری، تخریب، تبخیر
۶۲۵- کبری، دبیر، برید، دبیرکل
۶۲۶- خرکی، خاکی، خرازی، خاکریز
۶۲۷- بکسل، بلوک، بوکس، سرکوب، بروکسل
۶۲۸- ویار، یاور، یارو، وافر، رویا، راوی، فوری، فراری، فراوری
۶۲۹- گسل، سوگ، سیلو، سوگلی
۶۳۰- زبده، بازه، بهزاد، بازده
۶۳۱- مکلف، تکفل، تکلف، متکفل
۶۳۲- اخوی، خلوت، ولایت، توالی، توخالی
۶۳۳- لازم، لوازم، لزوما، سولماز
۶۳۴- سیاح، حساب، سحابی، حسابی
۶۳۵- مرام، معیار، معمار، معماری
۶۳۶- متکی، حکیم، کویت، کمیت، حکومت، تحکیم، حکومتی
۶۳۷- دلمه، دیلم، همدلی، لمیده، دیپلم، دیپلمه
۶۳۸- فرزی، فرید، زندی، ردیف، فرزند، فردین، فرزندی
۶۳۹- پریدن، پردیس، رسیدن، پرسیدن
۶۴۰- مبادا، امداد، بادام، بامداد
۶۴۱- ندیم، مدیون، پیوند، دمینو، دومین، پیمودن
۶۴۲- بستن، تناسب، نسبتا، ابستن، بستان، بستگان
۶۴۳- رواج، وراج، حراج، جارو، جراح، جوارح
۶۴۴- مقصد، مصدق، مقاصد، مصداق
۶۴۵- نفوس، سونا، اونس، فانوس، افسون
۶۴۶- هستی، سایه، اسیه، اهستگی
۶۴۷- شوری، یورش، شورش، رویش، ریشو، شورشی
۶۴۸- مخبر، مخرب، بخور، بهرخ، خمره، خبره، مخروبه
۶۴۹- تعارف، افترا، اعتراف، ارتفاع
۶۵۰- ساعات، استاد، سادات، استدعا
۶۵۱- مصور، تصور، صورت، متصور
۶۵۲- محلی، لحیم، تحمل، حلیت، حلیم، تحمیل، تحمیلی
۶۵۳- قبول، قالب، قلاب، قابل، ابلق، بقال، القاب، اقبال، باقلوا
۶۵۴- خاله، والده، الوده، دلخواه
۶۵۵- تیغ، غیرت، غریب، رغبت، غربت، غربتی، ترغیب
۶۵۶- تیشه، بیشه، تشبیه، بهشتی
۶۵۷- تیوب، باکو، بوتیک، بایکوت
۶۵۸- سرک، خوک، خرک، سرخک
۶۵۹- مظهر، هرات، مهارت، مظاهر، تظاهر، متظاهر
۶۶۰- ناجور، رنجور، جانور، رنجاور
۶۶۱- گوارا، وادار، ادوار، گاودار
۶۶۲- نگارش، شناگر، انگشت، انگشتر
۶۶۳- مدعا، معاد، عمدا، عماد، اعدام
۶۶۴- پیشرو، شیپور، پریوش، پیشروی
۶۶۵- عابر، اعراب، عبارت، اتباع، ارعاب، اعتبار
۶۶۶- دیدار، اداری، ایراد، دادیار
۶۶۷- معاف، فراهم، معارفه، مرافعه
۶۶۸- برکت، تبرک، تکبیر، کبریت، تبریک، ترکیب، ترکیبی
۶۶۹- زمین، مزین، منزه، زمینه
۶۷۰- پوکه، کوره، کشور، روکش، شکور
۶۷۱- شهره، همیشه، شهریه، همشیره، همشهری
۶۷۲- رکود، دکور، خوراک، خودکار
۶۷۳- متحد، تدین، حمید، متدین، متحدین
۶۷۴- رجیم، مجرا، مجری، ماجریی
۶۷۵- دعوت، عودت، تبعید، عبودیت
۶۷۶- غیاب، غبار، غایب، مغایر، مرغابی
۶۷۷- سوزن، نوساز، سوزان، سوزناک
۶۷۸- سیما، سهیم، سیاهه، سهمیه، همسایه
۶۷۹- جاهل، جهالت، اتلیه، جاهلیت
۶۸۰- بیمزه، بامیه، بامزه، همبازی
۶۸۱- مارک، اکرم، مکار، ماورا، اکرام، اوامر، کامروا
۶۸۲- سینوس، سیروس، سرویس، سرنویس
۶۸۳- مفرد، منفرد، مدفون، فرمودن
۶۸۴- ناهید، اینده، ادینه، نهادین
۶۸۵- معتقد، معتاد، عمدتا، متقاعد
۶۸۶- منزوی، سومین، سوزنی، نیمسوز
۶۸۷- سوخت، نخست، سوختن، سنخیت، ستونی، سوختنی
۶۸۸- سمسار، سماور، سرسام، سوسمار
۶۸۹- هنگام، همگان، هنگامه، هماهنگ
۶۹۰- دفاعی، دفعات، تداعی، تدافع، تدافعی
۶۹۱- توقف، موافق، توافق، مافوق، موافقت
۶۹۲- لوبیا، البوم، موبایل، ابلیمو
۶۹۳- ندیمه، هندسی، مدینه، مهندس، مهندسی
۶۹۴- سرقت، رستم، سرتق، مستقر
۶۹۵- خانی، یگانه، خانگی، خاگینه
۶۹۶- فکور، کافور، تکافو، فاکتور
۶۹۷- تجرد، جدار، تاراج، تاجدار
۶۹۸- دشمن، دشنام، دامان، اندام، شادمان
۶۹۹- مشجر، شهرام، شماره، مشاجره
۷۰۰- مهناز، همنام، زمانه، مهمان، همزمان
۷۰۱- کفایت، تالیف، تلافی، تکالیف
۷۰۲- ریحان، ناحیه، حیران، رایحه، ریحانه
۷۰۳- مکرر، ماکت، ماترک، کرامت، تراکم، مکررات
۷۰۴- مساحت، احسنت، تمساح، محسنات
۷۰۵- سواره، واسطه، ارسطو، ساطور، اسطوره
۷۰۶- رسانا، نارسا، انبار، باران، ساربان
۷۰۷- منکر، منبر، مرکب، کمربند
۷۰۸- شرکت، ترکش، ترشک، تشکر، سروش
۷۰۹- بعد، عبد، ابعاد، ابداع
۷۱۰- زنگ، رگزن، زرنگ، زنگار
۷۱۱- مطاع، مطلع، طعام، طالع، طعمه، علامه، مطالعه
۷۱۲- موقتی، تقویم، توفیق، توقیف، موفقیت
۷۱۳- بارکش، شکراب، ابشار، ابکار، اشکبار
۷۱۴- مفتح، حامی، مفتاح، حمایت، مفاتیح
۷۱۵- حالت، تحصیل، اصلیت، صلاحیت
۷۱۶- جرعه، معراج، جامعه، مراجع، مراجعه
۷۱۷- مستمر، ترسیم، ترمیم، مستمری
۷۱۸- ستاره، اسارت، راستا، اراسته
۷۱۹- ماسک، مسواک، سیامک، مایوس، اسکیمو
۷۲۰- مبنا، تناوب، مانتو، باتون، بوتان، متناوب

۱- آش، شاخ
۲- لب، بیل
۳- نخ، خنک
۴- رک، رب، بکر
۵- بم، اب، بام
۶- فن، سن، نفس
۷- نر، جن، رنج
۸- چک، شک، چکش
۹- شر، رد، رشد
۱۰- هلو، هتل، تله، توله
۱۱- جهل، اهل، اجل، جاهل
۱۲- کور، فکر، رفو، فکور
۱۳- عشق، عشا، عاق، عاشق
۱۴- هند، هلن، دهن، هلند
۱۵- شرم، بشر، برش، مبشر
۱۶- محل، قلم، حلق، ملحق
۱۷- روا، اول، الو، روال
۱۸- پست، سپه، تپه، پسته
۱۹- سود، حسد، حدس، حسود
۲۰- ذکر، ذرت، ترک، تذکر
۲۱- مهم، هرم، مهر، مهره
۲۲- سیر، سفر، سری، سفیر
۲۳- وهم، موز، مزه، موزه
۲۴- سخا، خال، سال، سلاخ
۲۵- شال، بال، بلا، بالش
۲۶- نور، تور، ترن، تنور
۲۷- نیت، دین، تند، تدین
۲۸- ریو، ریه، روی، رویه
۲۹- شنا، شاه، اهن، شانه
۳۰- ورم، مصر، روم، مصور
۳۱- وقت، قوم، قوت، موقت
۳۲- هنگ، تنگ، تنه، تنگه
۳۳- یدک، سید، دیس، دیسک
۳۴- پسر، پرش، سپر، پرسش
۳۵- عمق، طمع، طعم، مقطع
۳۶- فرم، فرع، عمر، معرف
۳۷- لبو، بدو، بدل، دوبل
۳۸- مرد، دیر، دمر، مدیر
۳۹- کاه، سکه، آهک، کاسه
۴۰- کول، لوس، سکو، لوکس
۴۱- قسم، قدم، قدس، مقدس
۴۲- لغو، غول، شغل، شلوغ
۴۳- عطر، عطا، عار، عطار
۴۴- گرز، زنگ، رنگ، زرنگ
۴۵- راد، دار، ارد، دلار
۴۶- رخت، خیر، تیر، ریخت
۴۷- کیش، شیک، تشک، کشتی
۴۸- سخت، توس، تخس، سوخت
۴۹- قصد، صید، صدق، صدیق
۵۰- بار، برگ، ابر، ارگ، رگبار
۵۱- هوا، هوس، اهو، سوا، واسطه
۵۲- نوا، وان، ثنا، ناو، ثانوی
۵۳- نشر، نیش، ریش، شیر، شیرین
۵۴- توت، وبا، اتو، تاب، تابوت
۵۵- مرض، مضر، ضرر، متر، متضرر
۵۶- خطا، خطر، اخر، خار، اخطار
۵۷- صیف، هفت، تهی، صفت، تصفیه
۵۸- طبی، قطب، تقی، طبق، تطبیق
۵۹- داد، کاخ، خاک، خدا، کدخدا
۶۰- سوم، مطب، بوس، بوم، مبسوط
۶۱- عیب، قوی، بوق، عقب، یعقوب
۶۲- ماه، هما، اقا، امه، اقامه
۶۳- جدی، یاد، ادا، جدا، ایجاد
۶۴- نفت، اتن، افت، ناف، نظافت
۶۵- نبی، زیب، بنز، زین، بنزین
۶۶- سهم، مهم، جسم، سمج، مجسمه
۶۷- پاک، پوک، اشک، شوک، پوشاک
۶۸- عوض، وضو، عمو، عضو، موضوع
۶۹- فال، لطف، طفل، طلا، اطفال
۷۰- چسب، برس، سبب، سرب، برچسب
۷۱- مدت، مدد، تیم، دید، تمدید
۷۲- نیم، یمن، مین، مژه، منیژه
۷۳- دسر، سرد، درد، درس، دردسر
۷۴- متن، منت، بتن، بخت، منتخب
۷۵- جام، وام، اوا، اوج، امواج
۷۶- سطر، سنا، راس، ران، سرطان
۷۷- گوش، گول، خوش، گلو، خوشگل
۷۸- کیف، کیک، کتف، کتک، تفکیک
۷۹- لیف، یخه، فیل، خفه، خلیفه
۸۰- ملت، ملخ، تلخ، لخت، مختلط
۸۱- گیس، سیب، بیگ، بیست، بستگی
۸۲- عصا، صدا، دعا، عادت، تصاعد
۸۳- یقه، هدی، دیه، دقیق، دقیقه
۸۴- نام، مال، امن، امان، المان
۸۵- زار، راز، ارز، ازار، احراز
۸۶- مات، تام، اتم، حاتم، محتاط
۸۷- رود، دور، خود، رودل، دلخور
۸۸- میل، ملی، مدل، پلید، دیپلم
۸۹- چاق، خام، اخم، چماق، چخماق
۹۰- ولی، دیو، دولت، تولد، تولید
۹۱- مدح، محو، موحد، محمد، محمود
۹۲- صبح، صبا، صباح، صاحب، اصحاب
۹۳- سنی، یونس، سونی، سوسن، سینوس
۹۴- لات، اصل، الات، اصالت، اتصال
۹۵- وصف، وفا، صفا، صاف، اوصاف
۹۶- فرد، نفر، رند، درز، دفن، فرزند
۹۷- چنگ، چین، نیل، لنگ، لگن، گلچین
۹۸- نوه، هنر، رهن، نهر، هنرور
۹۹- شتر، گشت، رشت، ترس، ترش، گسترش
۱۰۰- ضرب، درب، برد، دبر، ضربدر
۱۰۱- سیم، مست، سمت، ستم، سیستم
۱۰۲- شهد، هشت، شصت، دشت، شدت، هشتصد
۱۰۳- کدو، کود، دود، دوش، دودکش
۱۰۴- رها، هار، اره، راه، طاهر، طاهره
۱۰۵- ریگ، گرد، دیگ، دیگر، درگیر
۱۰۶- گاز، گاو، باز، بازو، بازگو
۱۰۷- تیغ، غیب، بغل، غیبت، تبلیغ
۱۰۸- صبر، صرب، تبر، بصیر، بصیرت
۱۰۹- عمل، ملل، علم، علوم، معلول
۱۱۰- خجل، خرج، جلو، جور، خروج، ولخرج
۱۱۱- رجب، برج، جبر، برنج، رنجبر
۱۱۲- بنا، بها، باغ، انبه، نابغه
۱۱۳- ننه، پهن، نان، نهان، پنهان
۱۱۴- عزم، میز، تیز، مزیت، عزیمت
۱۱۵- عاج، اجر، جار، اجرا، ارجاع
۱۱۶- تراب، تراز، بارز، تبار، چترباز
۱۱۷- مکان، کمان، خانم، منشا، خشمناک
۱۱۸- سردی، لیدر، دریل، رسید، سیلندر
۱۱۹- نارو، نوار، اوار، روان، فراوان
۱۲۰- کاشی، گویش، شاکی، شیوا، شیکاگو
۱۲۱- مونا، نواب، بانو، مبنا، ژامبون
۱۲۲- ناقص، نامه، امنه، منها، مناقصه
۱۲۳- ستار، پارس، تراس، راست، پرستات
۱۲۴- حاجی، حیات، احیا، حاجت، احتیاج
۱۲۵- شتاب، گوشت، اشوب، تابش، ابگوشت
۱۲۶- مشهد، هاشم، شهدا، ماده، مشاهده
۱۲۷- مالت، گرما، املت، رمال، تلگرام
۱۲۸- سانت، گالن، انگل، سالن، گلستان
۱۲۹- طناب، نقاب، ابان، باطن، انطباق
۱۳۰- پریا، پنیر، ارین، رانی، پرنیان
۱۳۱- دوره، روده، خرده، خوره، دوچرخه
۱۳۲- مجزا، مزاج، اجزا، مجاز، مجازات
۱۳۳- لامپ، مالش، شامل، شمال، پشمالو
۱۳۴- طلاب، مطلب، ابله، باطل، مطالبه
۱۳۵- موجه، هجوم، جمعه، عموم، مجموعه
۱۳۶- فتوا، وفات، تلاش، شاتل، شفتالو
۱۳۷- ساده، ستاد، دسته، دهات، دستگاه
۱۳۸- زالو، لاوی، الگو، اویز، گلاویز
۱۳۹- گونه، گونی، نوید، گنده، گوینده
۱۴۰- حکمت، محکم، تحکم، تمسک، مستحکم
۱۴۱- حومه، محله، حمله، حوله، محموله
۱۴۲- فوری، نیرو، ریون، فرنی، نیلوفر
۱۴۳- ساق، اسب، ساقه، سابق، سابقه
۱۴۴- فتح، حفظ، حفاظ، حافظ، حفاظت
۱۴۵- فضا، عام، ضعف، معاف، مضاف، مضاعف
۱۴۶- هوش، نبش، شنبه، بهوش، بهنوش
۱۴۶- جواب،کامل،بازی،لانتوری،سایت،کاور
۱۴۷- عرض، رضا، عارض، اعضا، اعراض
۱۴۸- شیخ، خشت، شخص، شخصیت، تشخیص
۱۴۹- چای، الی، خیال، خالی، یخچال
۱۵۰- نصف، فصل، صنف، منصف، مفصل، منفصل
۱۵۱- غار، تار، فرات، غارت، فراغت
۱۵۲- ناز، خان، خانه، خازن، خزانه
۱۵۳- لاک، لال، لیلا، الکل، اکلیل
۱۵۴- گدا، زهد، زاهد، زاده، گدازه
۱۵۵- یاس، اسم، سیما، اسیا، اسامی
۱۵۶- یار، ریا، ریاض، راضی، ریاضی
۱۵۷- فرض، غرض، فروغ، غفور، غضروف
۱۵۸- نمک، مسن، عکس، مسکن، سمعک، منعکس
۱۵۹- لادن، دنیا، دانا، ادیان، دانیال
۱۶۰- فقره، فرقه، ترمه، تفرقه، متفرقه
۱۶۱- هومن، نوچه، نمره، مورچه، منوچهر
۱۶۲- هاتف، تباه، بافت، افتاب، افتابه
۱۶۳- گردن، روند، درون، گوگرد، دگرگون
۱۶۴- قاطع، عایق، طاقت، تقاطع، قاطعیت
۱۶۵- گیاه، اگهی، اگاه، اگاهی، جایگاه
۱۶۶- راحت، حضرت، حاضر، احضار، احتضار
۱۶۷- تزاع، نازا، اتنا، اعتنا، انتزاع
۱۶۸- خامه، خاتم، تخمه، خاتمه، اموخته
۱۶۹- چهار، پاچه، پاره، پارچه، چهارپا
۱۷۰- کریم، کرسی، مسیر، کمیسر، کریسمس
۱۷۱- زیاد، ایزد، ازاد، ازادی، ازدیاد
۱۷۲- فاضل، بالا، افضل، الفبا، فاضلاب
۱۷۳- صادق، تصدق، اتاق، صداقت، اقتصاد
۱۷۴- ناصر، صحرا، حصار، انصار، انحصار
۱۷۵- وصیت، خصوص، تخصص، تخصیص، خصوصیت
۱۷۶- پشتی، شریف، ترشی، تشریف، پیشرفت
۱۷۷- کاشف، شکاف، اتکا، اکتفا، اکتشاف
۱۷۸- کلم، ملک، تکلم، مملکت، متکلم
۱۷۹- کار، رکن، اراک، انکار، ارکان
۱۸۰- صحن، نرم، حرص، حرم، رحم، منحصر
۱۸۱- موش، نعش، نوع، شمع، شوم، شمعون
۱۸۲- سنگ، سوگ، نسخ، خنگ، خون، سخن، سخنگو
۱۸۳- نقد، نقص، نود، صندوق
۱۸۴- پلو، پنج، پول، لنج، لجن، پنجول
۱۸۵- بیم، دبی، میخ، بید، بدی، بیخ، بدخیم
۱۸۶- شور، گور، روش، خرگوش
۱۸۷- زهر، زیر، هرز، ریز، زره، غریزه
۱۸۸- لبه، لقب، قله، قبیله
۱۸۹- بند، نخل، بدن، بخل، بلند، لبخند
۱۹۰- نفع، عفو، تنوع، عفونت
۱۹۱- جزا، زوج، تاج، تجاوز
۱۹۲- فرح، حیف، حریف، حفاری
۱۹۳- طاق، قسط، سقط، اقساط
۱۹۴- نوح، وزن، لحن، حزن، زحل، نزول، حلزون
۱۹۵- سنج، نجس، جان، جنس، اسان، اجناس
۱۹۶- لیس، سیل، سهیل، سلیقه
۱۹۷- مکش، کمک، مشک، شمش، شکم، کشمش، کشمکش
۱۹۸- دام، دما، داغ، ادم، دماغ، ادغام
۱۹۹- عقد، عهد، عاقد، قاعده
۲۰۰- ارث، ثریا، اریا، ایثار
۲۰۱- فرق، فقر، افق، فراق، افاق، ارفاق
۲۰۲- دراز، ردپا، اشپز، ارزش، ارشد، پردازش
۲۰۳- مادی، کمدی، اکید، ادمی، امید، اکادمی
۲۰۴- پادو، پدال، سوال، دولا، سواد، دلواپس
۲۰۵- دچار، چادر، دیار، دایر، دریا، ریچارد
۲۰۶- وارد، گارد، دوار، دارو، داور، داروگر
۲۰۷- متین، نسیم، سنتی، تنیس، ثمین، مستثنی
۲۰۸- دنبک، دکان، بانک، اندک، باند، بادکنک
۲۰۹- حال، حیله، اهلی، لایحه
۲۱۰- موصل، مصلح، محصل، محصول
۲۱۱- کته، تکه، هیبت، تکیه، تیکه، کتیبه
۲۱۲- جذب، باج، جذبه، جذاب، باجه، جاذبه
۲۱۳- کنه، کیسه، سکنه، سکینه
۲۱۴- بهجت، رتبه، بستر، بسته، تجربه، برجسته
۲۱۵- صلاح، طحال، حاصل، صالح، اصلاح، اصطلاح
۲۱۶- سکان، ناکس، اسکن، ساکن، سنجاق، سنجاقک
۲۱۷- دانش، شنوا، جادو، جواد، وجدان، دانشجو
۲۱۸- معین، مینو، مصون، معنی، معنوی، مصنوعی
۲۱۹- مقر، رمق، قرن، منقرض
۲۲۰- مرکز، مکرم، ترمز، مرمت، تمرکز، متمرکز
۲۲۱- مربا، مربی، امیر، ریما، بیمار، بیماری
۲۲۲- ماش، مشت، شام، اتش
۲۲۳- قوه، ورق، قهر، ترقوه
۲۲۴- نقی، قتل، لنت، تلقین
۲۲۵- شوهر، مطهر، رشوه، شوره، مشهور، مشروطه
۲۲۶- نسل، گسل، لگد، سند
۲۲۷- ناجی، ناشی، جانی، جنین، نشانی، جانشین
۲۲۸- فرخ، مرز، رزم، خزر، رمز، مزخرف
۲۲۹- سبات، مجاب، تجسم، تماس، سماجت، مستجاب
۲۳۰- شیره، ارشه، اریه، ریشه، شراره، شهریار
۲۳۱- نوک، نکو، ونک، جکسون
۲۳۲- کیان، تانک، تینا، کتانی
۲۳۳- حریت، ترقی، حریق، تحقیر
۲۳۴- تاس، ساکت، سیتا، اسکی، سایت، تاکسی
۲۳۵- جهت، هویت، هویج، توجه، جیوه، توجیه
۲۳۶- کبری، رکاب، اکبر، رکابی، باریک، بیکاری
۲۳۷- هزار، نهار، فراز، زرافه، راهزن، قرزانه
۲۳۸- باد، دبش، شاد، ابد، ادب، اباد، شاداب
۲۳۹- علی، علت، عقل، عقیل، تعقل، تعلیق
۲۴۰- عبا، عقاب، تابع، عاقبت
۲۴۱- درج، جدیت، تجرد، تدریج
۲۴۲- لکه، مهلک، ملکه، مهلکه
۲۴۳- کفش، کوه، کشف، شکوه، شکوفه
۲۴۳- نویسنده،امیرحسین،کاور
۲۴۴- پتو، پاکت، کاپوت، تکاپو
۲۴۵- غروب، بلوغ، بلور، بلغور
۲۴۶- بینا، بیان، بانی، بنیان
۲۴۷- شکل، شکیل، شلیک، تشکیل
۲۴۸- رباب، برادر، دربار، باربر، برابر، بردبار
۲۴۹- کابل، کالا، کلاس، بکسل، لباس، کالباس
۲۵۰- مدام، ممتد، مواد، تمام، دوام، ماتم، مداومت
۲۵۱- فانی، نازی، نیاز، زیان، زینت، فانتزی
۲۵۲- لانه، ناله، نهال، تنها
۲۵۳- راهب، غبار، ابرو، باور، بهار، ابغوره
۲۵۴- پرز، پدر، پیر، پری، زردپی
۲۵۵- غلام، غلبه، مبلغ، بالغ، غالب، مبالغه
۲۵۶- منار، نماز، چنار، رمان، زمان، مزار، چمنزار
۲۵۷- هراس، سپاه، سپهر، رهسپار
۲۵۸- دنبه، ندبه، نهیب، بدنه، بدهی، بنیه، بیننده
۲۵۹- شهر، هدف، فرش، رده، شرف، فشرده
۲۶۰- سارا، ساری، سیار، اساطیر
۲۶۱- شفا، ارش، فشار، اشرف، افشار، اشراف
۲۶۲- صحت، حریص، حصیر، تصریح
۲۶۳- سنبل، نبرد، دلبر، بندر، سربند، سربلند
۲۶۴- مهد، همت، مهدی، تمهید
۲۶۵- متقی، مقیم، قیمت، تیمم، قسمت، تقسیم، مستقیم
۲۶۶- هالو، وبال، لعاب، بلوا، علاوه، بعلاوه
۲۶۷- مسلم، مماس، سلام، سالم، سلمان، مسلمان
۲۶۸- داود، دیبا، ادیب، ابدی، ادبی، بیداد، یادبود
۲۶۹- کامل، کمال، مالک، مایل، کمیاب، کلمبیا
۲۷۰- سبیل، بابل، اسیب، الیس، سیلاب، بیسبال
۲۷۱- سرود، فرود، سرفه، فرسوده
۲۷۲- مسلط، ملیت، طلسم، تسلط، سلیم، تسلیم، مستطیل
۲۷۳- نظر، نظم، ترنم، منتظر
۲۷۴- خراش، خیار، خارش، اخیر، ارایش، خشایار
۲۷۵- چانه، گناه، نگاه، اهنگ، بنگاه، بچگانه
۲۷۶- تیوب، دعوت، تعدی، بدیع، بیعت، تبعید، عبودیت
۲۷۷- زارع، رعنا، عرفان، زعفران
۲۷۸- ارم، امر، رام، معما، معمار
۲۷۹- تراش، ناشر، اشنا، ارتش، ناشتا، انتشار
۲۸۰- شعار، شمار، شاعر، معاشرت
۲۸۱- مرگ، مگس، سرم، خرس، رسم، سرخ، مسخر، خرمگس
۲۸۲- سراب، سرباز، بازرس، بازپرس
۲۸۳- مکر، کرم، کتری، تکریم
۲۸۴- نبات، نصاب، اصابت، انتصاب
۲۸۵- عماد، معاد، ادعا، معتاد، اعدام، اعتماد
۲۸۶- قادر، قدرت، دارا، ارادت، اتراق، اقتدار
۲۸۷- ریل، گاری، ریال، گالری
۲۸۸- مداد، مبدا، داماد، بادام، امداد، بامداد
۲۸۹- تایم، اتمی، مزایا، تمایز، ازیتا، امتیاز
۲۹۰- مبل، مهلت، ملتهب، تلمبه
۲۹۱- معده، عمده، تعهد، متعهد
۲۹۲- طور، مورب، مرطوب، مربوط
۲۹۳- توقع، تقوا، یاقوت، وقایع، تعویق، واقعیت
۲۹۴- بهر، توبه، بوته، توبره
۲۹۵- تکلف، تکفل، ایفل، تکلیف، تلافی، تالیف، تکالیف
۲۹۶- کاله، کاکل، هلاک، کلاهک
۲۹۷- کدر، درک، درخت، دختر، دخترک
۲۹۸- مهسا، ماسه، سهام، ساچمه
۲۹۹- عبد، بعد، معبد، عمود، معبود
۳۰۰- عدس، دست، اسد، سعادت
۳۰۱- قیف، وقف، توقیف، توفیق
۳۰۲- مهیج، میله، جمله، جمیل، جمیله
۳۰۳- مروت، تورم، مترو، متورم
۳۰۴- داخل، خالد، دخالت، تداخل
۳۰۵- هادی، اتیه، دایه، هدایت
۳۰۶- لایق، قاتل، لیاقت، اقلیت
۳۰۷- تجار، جرات، اجرت، تاجر، تجارت
۳۰۸- رسوا، سورا، اواز، آرزو
۳۰۹- خراب، خشاب، بخار، بخشدار
۳۱۰- نماد، پسند، پماد، نادم، امدن، دامن، سمن، پسماند
۳۱۱- رجز، زجر، جیره، جزیره
۳۱۲- ماهی، مایه، مهیا، قیمه، قاضی، قضیه، قیام، مضایقه
۳۱۳- صدف، صمد، مفاد، مصادف
۳۱۴- باک، کبد، ابکش، بادکش
۳۱۵- شاسی، اتشی، اشتی، ستایش
۳۱۶- جسد، جهاد، سجاد، جاده، سجاده
۳۱۷- معلا، عامل، عالم، اعمال، اعلام
۳۱۸- شیب، شبیه، بهشت، بیشه، تیشه، تشبیه
۳۱۹- رحمت، ترحم، حرمت، محترم
۳۲۰- تعارف، افترا، اعتراف، ارتفاع
۳۲۱- سور، سرو، روس، سرور، روسری
۳۲۲- صفر، صرف، صفرا، صراف، صرافی
۳۲۳- طبل، طلب، بلوط، مطلوب
۳۲۴- مقام، مقوا، مقاوم، مقاومت
۳۲۵- شورا، مرور، واشر، اشور، امور، مشاور، شرماور
۳۲۶- چهل، لوچ، کوله، کلوچه
۳۲۷- زیل، لیز، لازم، مالزی
۳۲۸- سرما، موسس، سماور، سوسمار
۳۲۹- رویش، شوخی، یورش، خرید، خویش، رشید، درویش، خورشید
۳۳۰- ندا، فساد، فاسد، اسفند
۳۳۱- قالب، قلاب، ملقب، بقال، قابل، مقاله، مقابله
۳۳۲- زور، زبر، بروز، برنز، برزو، زنبور
۳۳۳- شهین، شایان، شاهین، اشیانه
۳۳۴- قران، منقار، تقارن، متقارن
۳۳۵- توان، مانتو، خاتون، اموختن
۳۳۶- صوت، وصلت، وصال، اصول، صلوات
۳۳۷- نوبت، بیرون، بیروت، تریبون
۳۳۸- کره، کولر، کوره، هرکول
۳۳۹- سنت، سکوت، ستون، تونس، سکونت
۳۴۰- نگار، گران، انگشت، انگشتر
۳۴۱- اجیل، جهالت، اتلیه، جاهلیت
۳۴۲- جامع، مایع، تجمع، جماعت، جامعیت
۳۴۳- معلم، عمامه، علامه، معامله
۳۴۴- عابر، عبرت، اتباع، اعتبار
۳۴۵- بازه، غزاله، زباله، بزغاله
۳۴۶- جنات، نجات، امانت، مناجات
۳۴۷- اهانت، انتها، استان، استانه
۳۴۸- مبتلا، تالاب، ابتلا، مبالات
۳۴۹- متهم، جامه، مهمات، مهاجم، تهاجم، متهاجم
۳۵۰- ماکو، مانکن، اکنون، نکونام
۳۵۱- سیاست، سیاحت، تاسیس، حساسیت
۳۵۲- واکس، ماسک، مسکو، مسواک
۳۵۳- روح، محور، مرحوم، محروم
۳۵۴- قبر، عرق، برق، عرب، عقرب، هقربه
۳۵۵- فاخر، اختر، اخرت، اختفا، خرافات، افتخار
۳۵۶- مهریه، شهریه، همشیره، همشهری
۳۵۷- عربی، رعیت، ربیع، تعبیر
۳۵۸- تلاوت، توالت، تابلو، تالبوت
۳۵۹- شاکر، شکار، شهرک، شکرانه
۳۶۰- شادی، شیدا، شاید، اردشیر
۳۶۱- ملس، لمس، امسال، الماس، اسلام
۳۶۲- نرده، مرده، دشمن، رنده، مدرن، شمردن، شرمنده
۳۶۳- ورزش، پوزش، پوزه، شهروز، زره پوش
۳۶۴- محسن، حماس، حسام، محاسن
۳۶۵- پولک، کلوپ، پستو، پوست، توکل، تلسکوپ
۳۶۶- نفیس، یوسف، سیفون، سمفونی
۳۶۷- مذکر، مهار، مکار، ماهر، اهرم، اکرم، مارک، همکار، مذاکره
۳۶۸- فریب، بشیر، فریبا، شرفیاب
۳۶۹- شاغل، غلات، شغال، الاغ، اشغال، اشتغال
۳۷۰- لزوم، ملوس، لوازم، سولماز
۳۷۱- لحظه، محال، لحاظ، حمال، ظالم، حامله، ملاحظه
۳۷۲- هیزم، زمین، منزه، زمینه
۳۷۳- زیبا، گراز، بازی، بزرگ، بیزار، ابگیر، بازیگر
۳۷۴- تملق، اقلام، اقامت، ملاقات
۳۷۵- شهاب، تشابه، اشتها، اشتباه
۳۷۶- اکراه، اشکار، اشاره، شاهکار
۳۷۷- نسبت، بستن، تناسب، بستان، ابستن، بستگان
۳۷۸- خلاف، مختلف، مخالف، متخلف، مخلفات
۳۷۹- مفت، مفتش، تمشک، مکتشف
۳۸۰- شوق، موقع، مشوق، معشوق
۳۸۱- تبرک، تکبیر، کبریت، تبریک، برکیب، ترکیبی
۳۸۲- حراج، رایج، ایرج، جاری، جراح، جراحی
۳۸۳- سینا، گیلان، گیلاس، سیگنال، انگلیس
۳۸۴- لرز، لیزر، لبریز، برزیل
۳۸۵- مبدل، دلمه، دمبل، بلاد، ادله، مبادله
۳۸۶- نادر، راکد، کارد، کادر، راند، اردن، اردک
۳۸۷- ویار، رویا، یاور، یارو، راوی، خاویار
۳۸۸- کارت، راکت، تفکر، فاکتور
۳۸۹- سروش، نترس، شورت، ترسو، روشن، سنتور، سرنوشت
۳۹۰- حساب، سحاب، حماسه، محاسبه
۳۹۱- سره، نرگس، سنگر، گرسنه، سرهنگ
۳۹۲- کوبا، باکو، بوکس، کابوس
۳۹۳- اصلی، اصیل، تحصیل، اصلیت، صلاحیت
۳۹۴- نگین، رینگ، نگران، نیرنگ، نارنگی
۳۹۵- جرم، جوهر، مهجور، جمهور
۳۹۶- بیات، بیتا، ابتدا، ابادی، ادبیات
۳۹۷- پارو، پونه، هارون، پهناور، پروانه
۳۹۸- زانو، توازن، ازمون، متوازن
۳۹۹- بازار، ابراز، ابزار، ارزیاب
۴۰۰- ساناز، ناسزا، اسمان، سامان، سازمان
۴۰۱- مایو، لوبیا، البوم، موبایل، ابلیمو
۴۰۲- ریحان، ناحیه، حیران، رایحه، ریحانه
۴۰۳- مرزه، هرمز، زمرد، زنده
۴۰۴- نیما، ایمن، امین، مانی، مینا، میان، مکانیک
۴۰۵- دفتر، نفرت، تندر، تنفر، ترفند
۴۰۶- وزیر، زیور، پیروز، پرویز
۴۰۷- براق، انبر، باقر، قربان
۴۰۸- رسول، رسوب، سرکوب، بروکسل
۴۰۸- پست،اختصاصی،سایت،کاور
۴۰۹- دهان، دانه، ازاده، اندازه
۴۱۰- شعور، شروع، اعشار، اشعار، عاشورا
۴۱۱- سرنخ، نخود، خسرو، خروس، رسوخ، خوردن، خرسند، خورسند
۴۱۲- حرام، امارت، احرام، احترام
۴۱۳- خرما، پرهام، ماهرخ، خمپاره
۴۱۴- مانع، نعمت، معنا، مناعت، ممتنع، ممانعت
۴۱۵- تایر، تاریک، تریاک، ترافیک
۴۱۶- شعر، عیش، عرش، تشیع، شریعت
۴۱۷- کیوان، اویشن، نیوشا، کیانوش
۴۱۸- ستاره، اسارت، راستا، اراسته
۴۱۹- ایران، ارایه، یارانه، رایانه
۴۲۰- واگن، اونگ، اندوه، دوگانه
۴۲۱- سایه، اسیه، سهمیه، همسایه
۴۲۲- پرده، پرنده، وردنه، پرونده
۴۲۳- کاوه، کاهو، الونک، هولناک
۴۲۴- ردیف، فرید، فردا، فریاد، درایت، دریافت
۴۲۵- دقت، مرتد، مرقد، قدمت، مقتدر
۴۲۶- ناقلا، القاب، اقبال، انقلاب
۴۲۷- افکار، افراد، ادراک، فداکار
۴۲۸- مهاجر، شهرام، شماره، مشاجره
۴۲۹- نایاب، ایسنا، اسیاب، سایبان
۴۳۰- شرکت، کشور، شکور، شکست، ترکش، ترشک، روکش، تشکر، ورشکست
۴۳۱- شبکه، بشکه، باهوش، باشکوه
۴۳۲- دستان، سادات، اسناد، استاد، داستان، استناد
۴۳۳- شریان، افشین، افرین، افرینش
۴۳۴- صورت، تصور، روایت، تصویر، تصاویر
۴۳۵- ولایت، توالی، تمایل، متوالی
۴۳۶- چارده، دریچه، دایره، دریاچه
۴۳۷- اواره، وادار، اداره، اراده، هوادار
۴۳۸- ارنج، ماجرا، مرجان، ارمان، اجرنما
۴۳۹- توانا، تاوان، باتون، اتوبان
۴۴۰- سیکل، سیاتل، کلیسا، استیل، اسکلت، لاستیک
۴۴۱- منبر، زبان، مبارز، مرزبان
۴۴۲- درست، ادرس، دربست، داربست
۴۴۳- مدار، مراد، دمار، مادر، مرداد، درامد، مهرداد
۴۴۴- تبیان، نیابت، ابتنی، بافتن، بافتنی
۴۴۵- مرکب، مکتب، متکبر، مرتکب، مبتکر، متبرک
۴۴۶- ناهید، هویدا، اینده، ادویه، دیوانه
۴۴۷- عجله، علاج، جمال، جامعه، معالجه
۴۴۸- منکر، محرک، رحمان، حکمران
۴۴۹- ساخت، راسخ، خسارت، استخر، ارکست، خاکستر
۴۵۰- مدرس، سرمد، سرمه، مدرسه
۴۵۱- منیر، رامین، ارمین، نریمان
۴۵۲- نقره، قاره، دهقان، قندهار
۴۵۳- پیام، شیما، پیمان، نمایش، ماشین، پشیمان
۴۵۴- بیمه، تباهی، مهتاب، اهمیت، بامیه، بیهمتا
۴۵۵- عالی، علامت، تعلیم، عملیات، تعالیم
۴۵۶- بهناز، بهزاد، بازده، بازنده
۴۵۷- مراتب، مرداب، برامد، رامبد، مبادرت
۴۵۸- مهراب، بامزه، بهرام، مبارزه
۴۵۹- دجله، امجد، جدال، جلاد، مجادله
۴۶۰- ناظم، ناظر، نظام، ظاهر، مظهر، مهران، منظره، مناظره
۴۶۱- مفسر، رستم، مسافت، مسافر، متاسف، سفارت، فراست، مسافرت، اتمسفر
۴۶۲- درود، رادیو، دیوار، دیدار، رویداد
۴۶۳- نوین، اریون، نینوا، ویران، نورانی
۴۶۴- معادل، معتدل، تعادل، عدالت، متعادل
۴۶۵- امشب، بیشرم، بیشمار، ابریشم
۴۶۶- خارج، تاریخ، تاخیر، جارختی
۴۶۷- خیام، تخمین، خیانت، امنیت، تامین، امیختن
۴۶۸- دامنه، همدان، اندام، ادامه، اماده، انهدام
۴۶۹- رواج، وراج، جدار، جدول، دلاور، جلودار
۴۷۰- برید، بردیا، بیدار، دیرباز
۴۷۱- واجب، جبار، جوراب، جاروب
۴۷۲- باخت، تبخیر، تخریب، باتری، بخاری، بختیار
۴۷۳- سواری، سوراخ، خسروی، ریواس، سوخاری
۴۷۴- مراکش، مشترک، کرامت، تراکم، شراکت، متشکر، مشارکت
۴۷۵- مبین، مبانی، انزیم، میزبان
۴۷۶- ریاست، سرایت، تدریس، دستیار
۴۷۷- مجرد، نامرد، درمان، ارجمند
۴۷۸- دشوار، دوران، اروند، اوردن، دانشور
۴۷۹- بهمن، برهان، مهربان، برنامه
۴۸۰- سیمان، سینما، یاسمن، سمینار، ریسمان