اگر در یکی از مراحل بازی رولت گیر کرده اید و نتوانستید جواب بازی رولت را پیدا کنید و مراحل آن را پشت سر بگذارید و کلافه اید ، می توانید در ادامه جواب کامل همه سوالات رو ببینید


پاسخ های بازی “رولت (ارثیه ی آقام) ۳٫۱”

نکته ی ۱: نکته ی مهم: کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.
نکته ی ۲: این بازی نسحه جدید بازی “ارثیه ی آقام“، با نام جدید “رولت“، می باشد.

پرش سریع به بخش مورد نظر :

بخش مربا | بخش شیرینی | بخش آبنبات

نکته: پاسخ های این نسخه، دارای بازبینی کامل بوده، به طور کامل جایگزین نسخه ی پیشین می شود. پس اگر نسخه قدیمی دارید حتماً به روز رسانی کنید

بخش مربا

بخش مربا

۱- خاک، کاخ
۲- فیل، لیف
۳- خرس، سرخ
۴- شیر، ریش
۵- علف، فعل
۶- زاغ، غاز
۷- طفل، لطف
۸- نفر، فنر
۹- ترب، تبر
۱۰- دهر، هدر، دره، رده
۱۱- مست، ستم، سمت
۱۲- مقر، رمق، قمر، رقم
۱۳- قبل، قلب، لقب
۱۴- رقص، قصر، قرص
۱۵- زهر، زره، هرز
۱۶- اتم، امت، مات
۱۷- هار، راه، اره
۱۸- کدر، کرد، درک
۱۹- کال، لاک، الک
۲۰- مار، رام، امر، ارم
۲۱- فیش، میش
۲۲- رند، لرد
۲۳- مشت، شمع
۲۴- اهل، غله
۲۵- فضل، فلز، زلف
۲۶- دود، هود، دوده
۲۷- دکه، تکه، کته
۲۸- اهل، سهل، سال
۲۹- تاب، شتاب، تابش
۳۰- پیک، کپی، یدک
۳۱- سنگ، مگس، مسن
۳۲- مصر، صفر، فرم، مصرف
۳۳- دره، دبه، بره، برده
۳۴- دیس، سید، قید، قدس
۳۵- موش، ماش، وام، شام
۳۶- خاک، کاخ، خان، خنک
۳۷- ناب، انس، اسب، بنا
۳۸- ارگ، رنگ، ران، گران
۳۹- ورق، قیر، روی، قوری
۴۰- ماه، اسم، ماسه، سهام
۴۱- هوش، کوه، شوک، شکوه
۴۲- لبه، اهل، ابله
۴۳- ریا، یار، جیر، رایج، اجیر
۴۴- لکه، ملک، مکه، مهلک، کلمه
۴۵- کاتر، کرت، راکت، کارت، کرات، تارک، ترک، تار
۴۶- دیه، یاد، دایه، هادی، ایده
۴۷- اسم، سالم، ملاس
۴۸- یاس، سیر، یار، اسیر، سیار
۴۹- کلی، ولی، کولی، کیلو، وکیل
۵۰- مشا، شامه، شما، شام، شاه، ماشه، ماش
۵۱- نور، ران، روا، ناو، نوار، روان، انور، نارو
۵۲- شاد، شاهد، اشهد
۵۳- شتر، تار، شات، ارتش، تراش
۵۴- گرد، رشد، دگر، شگرد، گردش
۵۵- اسم، رام، رسم، سرما، مارس
۵۶- نقل، الان، نقال، القا، ناقلا
۵۷- ببر، بربر، بربری
۵۸- وجه، نوه، جان، نجوا، جهان، جوانه
۵۹- یزد، یاد، دیه، ایزد، زاهد، یازده
۶۰- نادم، نامه، نهاد، نماد، دهان، دانه، دامن، ماده، همدان
۶۱- لال، ایل، یال، قلیا، قالی، لیلا
۶۲- قاب، شباب، بشقاب
۶۳- کدو، دوا، اتو، کادو، کاتد، کودتا
۶۴- فیل، طفل، طلا، لای، ایفل، لطیف
۶۵- ترم، سرم، ستمگر، رسم، سترگ، مست، مسگر، رستم، مسرت
۶۶- ورم، خطر، خرم، مورخ، خطور، مخروط
۶۷- تاول، پالتو
۶۸- دعا، عدل، عید، یلدا، عادل، عیال
۶۹- فرد، ترد، دار، دفتر، دارت، فرات
۷۰- حاجت، مات، امت، جام، حتم، تاج، حجامت، محتاج، حاتم
۷۱- بال، ناب، لبن، بنک، بانک، کابل، کلان، الکن
۷۲- یار، انار، ایران
۷۳- میخ، مهد، خیمه، دخمه، خدمه، خمیده
۷۴- بلا، باغ، بالغ، بالا، بلاغ، ابلاغ
۷۵- کام، اکو، ساک، ماسک، اسم، واکس، سکو، مسواک، سماک
۷۶- دما، ادا، مدام، امام، مادام
۷۷- ماه، بازه، بامزه
۷۸- هنر، رهن، روده، رنده، هندو، وردنه
۷۹- آرد، سرد، رسم، آدم، آدرس، سرمد
۸۰- دنا، مین، دنیا، نماد، ایمن، امید، مادی، میان، منادی
۸۱- دیر، ریل، دغل، دریل، دریغ، دلیر
۸۲- هوا، شهاب، باهوش
۸۳- رخش، شعر، روش، خروش، شروع، شعور
۸۴- لوح، حال، اول، حاصل، صالح، حلوا
۸۵- رانت، ترانه، رهن، هنر، تنها، اتر، ترن، نهر، تهران
۸۶- گاه، شاه، هاگ، گیاه، گیشه، شاهی
۸۷- حرف، حیرت، تفریح
۸۸- دعا، علی، عید، یلدا، عادل، عالی
۸۹- بخت، بته، تاب، باخت، تباه، ابهت
۹۰- اوج، دوا، واجد، جدی، جویا، جادو، جاوید، وادی
۹۱- ملت، مشت، شمل، متل، مشقت، تملق، مشتق، مقتل
۹۲- نوک، نانو، کانون
۹۳- لیز، ولی، پول، زیپ، لوزی، زیپو
۹۴- ریه، ریگ، کره، کهیر، گیره، گریه
۹۵- بقیه، لقب، بیل، لبه، یقه، قبیله، بله، قبله، لیقه
۹۶- خال، اصل، خاص، خلاص، خالص، خلال
۹۷- انس، ناسا، انسان
۹۸- اردو، امور، دارو، مواد، مادر، راود
۹۹- خام، رام، خار، رخام، خرما، خمار
۱۰۰- کال، سال، کسل، تاس، کلاس، ساکت، کاست، تسلا، اسکلت
۱۰۱- اخم، میخ، خام، وخیم، خیام، مایو
۱۰۲- ارز، تراز، وزارت
۱۰۳- تاب، شباب، تابش، شتاب
۱۰۴- طفل، علف، عطا، لاف، فعال، عاطل
۱۰۵- حلاوت، لوح، حالت، حال، حلوا، اتو، تاول، حوا، تحول
۱۰۶- قیر، ریگ، ریا، یراق، گاری، گیرا
۱۰۷- چلو، سوال، چالوس
۱۰۸- وبا، بویا، گویا، ایوب، یابو، یوگا
۱۰۹- هیچ، چین، نوه، هوچی، چونه، نوچه
۱۱۰- وانیل، وال، ولی، نیل، لون، نوا، والی، لیوان، ویلا، اولین
۱۱۱- باج، بنا، جان، باطن، طناب، جانب
۱۱۲- گالن، انگل، چنگال
۱۱۳- روح، وحی، تیر، حوری، حیرت، تحیر
۱۱۴- ذره، بذر، بره، حبه، حربه
۱۱۵- بشکه، شیک، شبکه، شکیب، بیشه، شبکیه، کیش
۱۱۶- متن، منت، صنم، عصمت، نعمت، صنعت
۱۱۷- وزن، نزول، حلزون
۱۱۸- میش، شیر، ریش، شرم، شیمی، مشیر
۱۱۹- چمن، نمد، ماچ، دامن، دمان، چمدان
۱۲۰- بار، یار، اکبر، رکاب، ریکا، بایر، بیکار، باریک
۱۲۱- نرم، رمان، امان، انار، منار
۱۲۲- خال، خیال، یخچال
۱۲۳- قیف، مشق، میش، قیم، مشی، شفیق
۱۲۴- شاد، شیاد، دایی، شیدا
۱۲۵- هیز، یاوه، ویزا، هوازی، زاویه، واهی، یوز
۱۲۶- پهن، نوه، پونز، پونه، پوزه، وزنه
۱۲۷- هند، سهند، هندسه
۱۲۸- سکو، کفن، فکس، نفوس، سکون، کسوف
۱۲۹- دیس، عدسی، سعدی، سعید، عیسی
۱۳۰- اخیر، ذخایر، خار، خیار، اخری، اخذ، خیر، رای
۱۳۱- فکر، کیف، رکب، بری، فریب، برفی، فیبر، کفیر، بیفکر
۱۳۲- شته، دشت، تشهد
۱۳۳- شیوا، یواش، پویا، پایش، پیشوا
۱۳۴- عده، عهد، عودت، وعده، تعهد، دعوت
۱۳۵- متکلم، ملک، مملکت، متملک، تملک، تکلم، کلم، کلت
۱۳۶- کرم، کما، کمر، اراک، اکرم، مکار
۱۳۷- روز، روزن، نوروز
۱۳۸- دنا، ندا، دانا، دنیا، نادی، ادیان
۱۳۹- انس، اساس، ناسا، سانس، ساسان
۱۴۰- مین، منو، یمن، نمو، مینو، موطن، منوط، وطنی، منوی
۱۴۱- قصد، قید، صدا، صید، قاصد، صادق، صداق، صیاد
۱۴۲- دلو، گاو، دولا، والد، گلو، گودال، الگو، لگد
۱۴۳- نوع، اتو، ناو، نوا، تنوع، وانت، توان، عوان
۱۴۴- خال، خلا، خیال، خیلی، خالی
۱۴۵- دعا، رعد، عقد، قدار، عراق، قادر
۱۴۶- هوش، بیشه، بیوه، شیوه، شبیه، بیهوش
۱۴۷- ربا، بهره، بهار، راه، راهبه، بهر، بهاره، ابهر
۱۴۸- قند، ندا، کند، نقاد، دکان، قناد
۱۴۹- هویت، توشه، تیشه، شیوه، تیهو
۱۵۰- باک، هوا، کوبه، کاوه، کاهو، باکو
۱۵۱- تیر، میر، ترم، مضر، مریض، ریتم، مرتضی
۱۵۲- رخت، راسخ، سار، تراس، استخر، خرس، خسارت، ستار
۱۵۳- گوی، یوم، میوه، گیوه، گیومه
۱۵۴- دانه، دهان، ژنده، نژاد، نهاد، نژاده
۱۵۵- لانه، خاله، خانه، نهال، ناله، نخاله
۱۵۶- ساز، سایز، بازی، زیبا، سبزی
۱۵۷- شال، یال، تلاش، شالی، شاتل، شیلات
۱۵۸- ارث، بکر، رکاب، اکبر، اکثر
۱۵۹- سقط، ساق، طاق، قسط، قیاس، ساقی، سیاق
۱۶۰- پیر، پدر، دیر، پری، پیدا، دایر، دریا، پریا، پراید
۱۶۱- شیعه، شیره، شرعی، شهیر، عرشه، رعشه، ریشه، شعیر
۱۶۲- نرم، بندر، مدبر، دمر، منبر، نبرد، مدرن
۱۶۳- نای، پهن، پهنا، پایه، پینه، پناه
۱۶۴- دایم، مادی، ماضی، امید، ضماد
۱۶۵- شاهی، شیوه، شیوا، یاوه، یواش، واهی
۱۶۶- وام، ورم، ارز، ارم، روز، موز، راز، رام
۱۶۷- ادب، دربان، رند، ردا، بنادر، درنا، اردن، نبرد، بند
۱۶۸- مدت، مشت، دشت، شدت، آدم، آتش، شمد
۱۶۹- زین، نوک، نیک، وزن، وزین، ونیز، کنیز، نیکو
۱۷۰- باج، بار، برج، جبر، ابر، ارج، جبار، عابر
۱۷۱- علت، متعه، لته، مهلت، ملت، هملت، متل، عمله، عمه، تعلم
۱۷۲- خواهر، هور، خار، اوره، اره، خاور، خوار، هوا، رها، خوره
۱۷۳- پتک، پاک، توپ، پوک، پاکت، توکا، کاپوت
۱۷۴- هتل، لنت، لذت، تنه، تله، ذهن، ذلت، لته
۱۷۵- گور، گرو، گره، روح، رگه، هور، گوهر، گروه
۱۷۶- سوت، سنت، ژست، ژنو، تونس، ستون، ژتون، توسن
۱۷۷- ماچ، دما، دامن، چمن، نماد، چمدان، دام، نادم، ماد
۱۷۸- صفت، صاف، صدف، فدا، صفات، تصادف
۱۷۹- کوچ، کوک، کوچک، چکاو، چکاوک
۱۸۰- کتان، یکان، یکتا، تانک، کایت، تکان، کنیا، کانی
۱۸۱- بره، غده، غرب، رده، درب، غره، برده، بدره
۱۸۲- ستم، تبسم، بسته، سهم، مهب، تسمه، سمبه، سمت
۱۸۳- دمق، قیم، قید، قند، قدیم، مقید، ندیم
۱۸۴- کیک، کبک، کوک، کوی، کوکب، بیوک
۱۸۵- ناف، نفر، ران، رضا، فنا، فنر، رافض
۱۸۶- لیس، سهل، گیس، گله، سیل، گسل، لیسه، گسیل
۱۸۷- کلاش، رشک، اشک، شرک، کرال، کاش، کار، شرکا، کلر، شکل
۱۸۸- فاز، فال، فیل، زلف، فایل، ایفل، فلزی، فیلا
۱۸۹- ترن، فخر، رخت، نفت، نرخ، خفن، خرفت، نفرت
۱۹۰- سنگ، مسن، مین، منگ، مگس، گیس، میگ، نسیم
۱۹۱- قله، یقه، لقا، اقل، قالی، لایه، لیقه، اهلی
۱۹۲- کلام، کام، کامل، آلام، کمال، ملاک، مال، آمال
۱۹۳- لغو، ورم، غلو، غول، مور، مرغ، ولرم، مغول
۱۹۴- درج، مرد، مرغ، جغد، جرم، مدرج، مجرد
۱۹۵- گاز، گزن، ناز، زنگ، خنگ، خان، خازن، خزان
۱۹۶- باک، باج، جلب، جلا، کابل، کالج، جلبک، جالب
۱۹۷- عیال، مایل، ایل، عالی، عامل، عالم، لام
۱۹۸- لبو، چرب، چلو، چوب، بلور، بلوچ، روبل
۱۹۹- باب، اسب، سبب، سبک، ساک، کسب، کباب، کاسب
۲۰۰- مهم، مته، ملت، همت، هتل، تله، مهمل، مهلت، متهم، ملهم
۲۰۱- کور، کذب، بکر، بور، بذر، ذکر، کبر، ذوب
۲۰۲- نازی، نیاز، نیا، عزا، عین، نزاع، نیز، زیان، ازن
۲۰۳- قلم، لحم، ملحق، محله، قلمه، لقمه، حمله، حلقه
۲۰۴- تاس، سوت، داس، سود، دوات، سواد، دوست، ستاد
۲۰۵- فلک، فیل، لیف، کیف، بیل، کفیل
۲۰۶- مات، مست، سست، اسم، اتم، سمت، ماست، تماس
۲۰۷- سونا، سان، اونس، سوا، شانس، شنوا، شناس
۲۰۸- شاخ، شخم، خام، خشم، پشم، پخش، شامخ
۲۰۹- زیر، زبر، قیر، قبر، رزق، برق، رقیب، بیرق، قریب
۲۱۰- لات، لخت، تلخ، خال، خار، رخت، اختر
۲۱۱- آهن، هین، آهک، کهن، آیه، کین، آینه، کنیه، کینه، آکنه
۲۱۲- کشیک، مشک، شکم، کیش، کشک، میش، کمک، کیک، مشکی
۲۱۳- ریگ، گیج، جیغ، جگر، جیر
۲۱۴- لقب، طبل، طلب، طلق، حلب، حلق، قبل، قطب
۲۱۵- مهد، هود، دوک، دکه، وهم، کمد، کدو، کوه، دکمه، کومه
۲۱۶- دیر، پدر، پرت، پیت، ترد، تیر، تیپ
۲۱۷- سور، لوستر، رولت، سوت، رول، ترسو، ولت
۲۱۸- شست، هشت، تشت، تست، شته
۲۱۹- جعل، عمل، علم، جمع، مجمع، معلم، مجمل
۲۲۰- ساک، کاپ، پست، پتک، پاس، پاک، ساکت، کاست، پاکت، پاتک
۲۲۱- عمه، عمو، میوه، مویه، معوی
۲۲۲- مروت، مور، متر، مترو، وتر، موت، تورم، وتو، تور
۲۲۳- لگن، لیگ، لنگ، نیل، گالن، یگان، انگل، گیلان
۲۲۴- حرف، ترس، فتح، سفر، رفت، حفر، سفت، سحر
۲۲۵- قرن، نقش، شنا، شرق، ناشر، نقاش
۲۲۶- دفن، هدف، صدف، صنف
۲۲۷- سنجاب، ناب، باج، بنا، سنا، جناب، اسب، جانب، جان
۲۲۸- بوق، بقا، عبا، قبا، قاب، قوا، عقاب، واقع
۲۲۹- مصر، رحم، نرم، صحن، حرم، حرص، صنم، منحصر
۲۳۰- رخت، بخت، خبر، ختم، مرتب، مخرب، مخبر، تمبر
۲۳۱- جیب، جیر، جدی، بری، جبر، جری، دبیر، دربی، جریب، جبری
۲۳۲- رتوش، واشر، تشر، روش، روا، تار، ارتش، شورت، شاتر
۲۳۳- زجر، جزم، جرم، مری، مجیز، مجری
۲۳۴- جنگ، گنج، چنگ، چنجه، گنجه
۲۳۵- ریش، پری، پرش، پیر، شپش، شیر
۲۳۶- الف، فلج، جفا، جام، ملاج، مجال، جمال، لجام
۲۳۷- نایب، باب، بانی، نای، نیا، بینا، بیان، نبی
۲۳۸- کاخ، لاک، لاف، خلف، خفا، خاک، کلاف، خلفا
۲۳۹- رشد، ترب، ترد، دشت، شدت، تشر، شربت، شبدر
۲۴۰- مهر، مژه، هرم، ژرف، رژه، فهم، مرفه
۲۴۱- دراز، وارد، اردو، دارو، داور
۲۴۲- نفر، نفع، عرفا، عرفان، ران، فرع، رعنا، ناف
۲۴۳- صبر، مصر، مرغ، مغرب، مبصر
۲۴۴- نیش، شیب، شبح، بینش، نبشی
۲۴۵- حنا، حیا، نای، نهی، ناحیه
۲۴۶- وال، ولی، ویلا، ویزا، لوزی، زالو
۲۴۷- سمور، رسوم، سرور، سومر، مورس، مسرور، سرم، ورم
۲۴۸- مهد، زره، مزد، رمز، درهم، هرمز، زمرد، زرده
۲۴۹- ضرر، ضرب، برق، قرض، قبض، قبر
۲۵۰- تهی، هستی، بیت، بیست، سیب، بسته
۲۵۱- سیل، سگک، گیس، سلک، لیس، سگی، سیکل، سیلک، گسیل، گیلک
۲۵۲- نصاب، صبا، ناب، وبا، صواب، بانو، نوا، صابون، بنا
۲۵۳- افت، صاف، صفا، صفت، صافی
۲۵۴- رخت، رخش، متر، مشت، ترم، تخم، شخم، شرم، خشت، ختم
۲۵۵- مادی، مدنی، ایمن، نماد، نادم، دنیا، امین، امید
۲۵۶- طلا، طلب، رطب، طبل، باطل، رابط، طالب، طبال
۲۵۷- تراز، راز، تیزر، یار، تزار، تریا، تیز، ارزی، ریز، زیارت
۲۵۸- بره، جبر، هنر، برج، رنج، جبه، برنج، جنبه
۲۵۹- ادب، سبب، اسب، باب، داس، سبد
۲۶۰- پول، پوک، پلو، سوپ، پولک، لوکس، کلوپ، کپسول
۲۶۱- ضعف، فضا، افعی، ضعیف، ضایع، فیاض
۲۶۲- سرخ، رسوخ، خروس، شوخ، سروش، خرس، سرخوش، خورش
۲۶۳- نفت، ترن، فنر، افت، ناف، فنا، رانت، فاتر
۲۶۴- رنو، ارز، ناز، راز، ارزن، زانو، روان، نزار
۲۶۵- کاپ، پکر، پاک، کپر، اپرا، پارک
۲۶۶- رام، نثر، ثمن، ثنا، رمان، منار
۲۶۷- ضمانت، تمنا، نام، اتم، ضمان، نما، امن، تام، متان
۲۶۸- چرت، چای، چتر، تیر، چارت، تایر
۲۶۹- اسب، حبس، بام، حساب، سحاب
۲۷۰- هاگ، انگ، نگاه، گناه
۲۷۱- باغ، رجا، بار، جار، ابر، رجب، جبار، برجا، غبار، بغرا
۲۷۲- لواش، شورا، لارو، شلوار، واشر، ورا، شال، روال
۲۷۳- سرب، سرد، سبد، سرا، درس، ابد، سرداب
۲۷۴- باد، ادب، رصد، صدر، صبر، صبا، صادر، صدرا
۲۷۵- قاب، قطب، قبض، قضا، بقا، ضبط، قطاب، ضابط
۲۷۶- رحم، طرح، حرم، مری، محیط، مطرح، رحیم، حریم
۲۷۷- عمران، معنا، نرم، منع، عمان، رعنا، رمان، نما
۲۷۸- دیر، فدا، فردا، دریا، ردیف، فریاد
۲۷۹- قرن، ناز، زار، ارزن، رزاق
۲۸۰- ضعف، فعل، فضل، عفو، عوض، عضو، علف، ضلع، وضع، فضول
۲۸۱- گام، مگس، اسم، لمس، سالم، سلام، ملاس، سگال
۲۸۲- نفس، فرنگ، نرگس، رنگ، سنگ، سفر، فرسنگ، سنگر
۲۸۳- مهر، ریه، کمر، کره، کهیر
۲۸۴- منو، موج، نمک، جوک، کنج، نوک، نجوم
۲۸۵- یابو، نایب، بانو، ایوب، بینا، بویا
۲۸۶- اهل، لال، دال، دله، دلال، لاله، هلال، ادله
۲۸۷- کاهش، شکاف، کهف، اشک، کفاش، کافه، شاه، فاش
۲۸۸- اهل، اره، چله، چاه، راه، چاره، چاله، چهار
۲۸۹- راه، مهار، ماهر، امیر، اهرم
۲۹۰- رود، قدر، قوی، روی، دیو، دوری، قوری
۲۹۱- مار، زبر، مرز، رزم، بام، ماز، مربا، مبرا، بارز، مزار
۲۹۲- حمال، محیا، ملیح، الیم، حایل، حلیم، مالی
۲۹۳- ابر، راز، ابزار، بازار، ابراز
۲۹۴- رنگ، نقش، قرن، شرق، قشنگ
۲۹۵- رضا، قهر، قرض، قاره، قراضه
۲۹۶- کلام، کالج، کامل، کمال، مالک، مجال
۲۹۷- اریکه، ریه، کره، ریکا، کریه، کرایه، کار، یکه
۲۹۸- تور، صوت، توری، وصیت، صورت، تصور، صورتی، تصویر
۲۹۹- فنی، نفس، نسیه، سینه، نفیس، سفینه
۳۰۰- شیک، کشت، تاک، کیش، اشک، تشک، کشتی، کاشی، کایت، شاکی
۳۰۱- تاب، باد، ادا، ادب، ابتدا
۳۰۲- نگاه، گینه، ینگه، نیا، یگان، یگانه، هاگ، نهی، هانی، انگ
۳۰۳- یاس، آسیا، سایش، شاسی، آسایش
۳۰۴- جور، جلو، خروج، ولخرج
۳۰۵- ببر، بربر، برابر، باربر
۳۰۶- تپق، وقت، تقوا، پاتوق
۳۰۷- شوره، واشر، شوهر، روش، هوار، شهر، هاشور، اوره
۳۰۸- ناب، باغ، انبه، بانه، نابغه
۳۰۹- منو، موج، نمک، جوک، کنج، نوک، نجوم
۳۱۰- ناب، بیان، بینی، بانی، نایب
۳۱۱- نان، ننر، رنگ، انگ، ران، گرا، گران، گنار
۳۱۲- گالری، ریل، لاری، ارگ، گرا، گاری، لیر، ریال، گیرا
۳۱۳- جلا، لزج، زال، جایز، جالیز
۳۱۴- چاق، چرا، قارچ، چادر، قادر
۳۱۵- حفظ، حافظ، حفاظ، حافظه
۳۱۶- درس، سرد، سردر، دردسر، سردرد
۳۱۷- راه، خرابه، بهار، بها، خاره، راهب، بخار، بهر، خبره
۳۱۸- ذره، خیر، ریه، خیره، ذخیره
۳۱۹- زیپ، یزد، پیاز، پیدا، ایدز، ایزد، زیاد، زاید
۳۲۰- هلو، مهد، مدل، دهل، دله، وهم، لوده، دلمه، مولد، همدل
۳۲۱- بور، وبا، هوا، ابرو، روباه
۳۲۲- بازرس، سار، بارز، سرا، بساز، سراب، زبر، سرباز، سزار
۳۲۳- زبل، نیل، بنز، زینب، زنبیل
۳۲۴- ران، ژانر، ارلن، ژنرال
۳۲۵- دار، دام، رام، مرد، درام، مادر، مرام، مردم
۳۲۶- منت، ضامن، تمنا، ضمانت
۳۲۷- صورتی، تیر، توری، وصیت، تصویر، رویت
۳۲۸- طوس، وسط، سوا، واسط، طاووس
۳۲۹- ظرف، افت، تار، رافت، ظرافت
۳۳۰- روش، شیر، شهر، شور، هوش، ریشه، رشوه، شیره، شوهر
۳۳۱- وطن، طوق، نور، نطق، قرن، قطر، رونق، نطوق
۳۳۲- مربا، باج، بارم، جبر، برجام، مبرا، مجرا، ابر، مجاب
۳۳۳- نجف، نان، جفا، جان، فنجان
۳۳۴- ورق، قول، ورم، قلمو، ولرم
۳۳۵- بیت، تبر، ترک، کتری، تکبیر
۳۳۶- کیم، کپی، کمپ، کما، پاکی
۳۳۷- مرحمت، متر، محرم، حرمت، حتم، محترم، مرمت، رحمت
۳۳۸- نفر، نرم، نام، منار، رمان
۳۳۹- امن، دنا، نادم، زمان، نامزد
۳۴۰- تاس، ساکت، یکتا، تاکسی، استیک
۳۴۱- سبک، سیل، کسب، کسل، سبیل، سیکل
۳۴۲- طبل، طلب، لابی، طبی، باطل، بلیط، طالبی، طلاب
۳۴۳- ثنا، ثانی، هانی، ثانیه
۳۴۴- پینه، پایه، پناه، پهنا
۳۴۵- درز، دوز، رزم، روز، ورم، موز، مدور، مورد
۳۴۶- دره، نهر، پند، رهن، نرده، رنده، پرده، پرند
۳۴۷- گدار، شاگرد، شگرد، گشاد، ارشد، گردش، گارد
۳۴۸- نور، نطق، وطن، قرن، رونق، قطور
۳۴۹- نیل، نبی، دین، بدن، بند، بدل
۳۵۰- بست، تخس، سبک، سخت، بختک
۳۵۱- خنک، خدو، خون، نکو، کدو، کوخ، خوک، دون، نخود، کندو
۳۵۲- الویه، هیولا، ولی، یاوه، هیوا، اهلی، اول، هالو
۳۵۳- برش، بشر، شعر، عرب، عرش، شمع، مربع، معبر
۳۵۴- ملی، جام، جامی، مایل، جمال
۳۵۵- اهل، لال، ژله، لاله، هلال، ژاله
۳۵۶- زره، اره، هرز، ظهر، زهرا، هزار، هراز، ظاهر
۳۵۷- روانی، یاور، نوار، نیرو، رویا، ویران، یارو، رنو
۳۵۸- مین، منگ، غنی، مغنی، غمگین
۳۵۹- گوی، خنگ، خون، وین، گونی
۳۶۰- قیم، قید، قدم، یاد، دمق، دما، قیام، قدیم، امید، مقید
۳۶۱- پدر، دره، اپرا، ارده، پاره، پرده
۳۶۲- شرم، شیاد، مادر، شادی، شامی، رشید، مادی
۳۶۳- راه، ارج، اجاق، اجرا، جرقه، قاره، قاجار
۳۶۴- رند، ندا، اژدر، دلار، لادن، نژاد، ژنرال
۳۶۵- نام، ثمن، امضا
۳۶۶- ساس، یاس، اساس، سانس، سینا، سیاس، اسانس، ساسان
۳۶۷- رهن، بریان، نایب، برهان، نبیره، باهنر، اریب
۳۶۸- شرف، شور، روش، فرش، فضا، وفا، شورا، فشار، واشر، شوفر
۳۶۹- لنگ، گلو، چلو، چنگ، الگو، انگل، چوگان
۳۷۰- جان، انار، نارنج
۳۷۱- هنر، دنا، رنده، دانه، انار، نهار، نادر، دانا، اراده
۳۷۲- کشکی، فکری، فرش، کفری، شیر، کیک، کفیر، کیف، کیفر، شکر
۳۷۳- مال، طلا، املت، ملاک، تکامل
۳۷۴- نیش، شنا، شنل، یال، انشا، شالی، شایان
۳۷۵- سیم، مماس، سیما
۳۷۶- وزن، ناز، خون، خوب، بازو، خازن، زبان، زانو
۳۷۷- لواش، قوا، قماش، لقا، مقوا، مولا، شاقول، مشوق
۳۷۸- هند، خدمه، مهد، خنده، نمد، دخمه، خدم، مخده
۳۷۹- سری، سپر، کپی، پیک، ریسک، سیرک، پیکر، کرسی
۳۸۰- ابر، نان، بار، نور، ابرو، بانو، روان، نوبر، روبان
۳۸۱- دکه، باک، آهک، آباد، کباده
۳۸۲- باطری، رابطه، رطب، ریه، بهار، ربا، بیراه، بطری
۳۸۳- گره، ربا، غرب، غار، برگ، باغ، گربه، بهار
۳۸۴- کور، کمر، ورم، فرم، برفک، مرکب
۳۸۵- تلق، اتاق، قاتل
۳۸۶- پله، ملی، گله، لپه، پیله، گلیم
۳۸۷- شمع، مربع، برش، عرش، بشر، عرب، مبشر، معبر
۳۸۸- حسن، سینی، یقین، حسین، قیسی
۳۸۹- کام، کما، کمکی، کیمیا
۳۹۰- ساک، اسکی، عکاس
۳۹۱- بنز، بار، زیر، ران، ارزن، رازی، زیبا، برنز، نیزار
۳۹۲- کما، پلاک، لامپ، ملال، پلک، کلام، کاپ، الکل، کمال
۳۹۳- شوت، شیک، تشک، کشش، کشتی، کشیش، کوشش، کویت
۳۹۴- قوا، ناو، نان، ننو، نوپا، نانو، قانون
۳۹۵- فلج، فعال، اعلا
۳۹۶- دور، رفو، سرو، سود، سفر، سدر، سرود، فرود، فردوس
۳۹۷- کنتور، نوکر، جوک، کرج، نوک، تنور، ترنج، کنج
۳۹۸- بره، کره، کهف، کفه، فکر، کور، برکه، کوره
۳۹۹- شتر، شوت، تور، گشت، گوش، وتر، گوشت، ثروت
۴۰۰- افق، سقف، سفر، فرق، اسقف، اسیر، فارس، فقیر، رفیق، سفیر
۴۰۱- جگر، جدا، رعد، گرد، عاج، دعا، جدار
۴۰۲- ساعد، دعوا، سودا، دود، داس، سواد، داد، عود
۴۰۳- رخت، ترب، خزر، بکر، خبر، بزک، برزخ، بختک
۴۰۴- تخم، متن، بخت، منت، محبت، منبت، منتخب
۴۰۵- سطل، ملی، طلسم
۴۰۶- یاد، صدا، صبا، بید، صیاد، ادیب
۴۰۷- موسیر، سور، ریتم، موسی، رستم، سمور، تیمور، ترسیم
۴۰۸- تیز، سیب، دیس، سبد، دست، یبس، سبزی، زیست
۴۰۹- چاه، چاپ، پشه، پله، شال، هچل، اشپل، چالش
۴۱۰- شنل، هلند، صندل
۴۱۱- خشم، خدا، شخم، شاخ، خادم، خانم، دامن، دانش، نادم، دشمن
۴۱۲- نامه، ایل، میانه، ماهی، ایمن، میله، نهال، میهن
۴۱۳- سلف، فلس، لمس، محل، مسلح، مسلم، مفلس، محفل
۴۱۴- خشک، رخش، کشور، روکش، خرگوش
۴۱۵- یقه، قضیه، بیضی
۴۱۶- تیپ، نیت، عین، پیت، تایپ، عیان، عنایت
۴۱۷- انس، سونا، بالون، لباس، نوبل، بانو، سالن، سنبل، وال، بال
۴۱۸- آوا، آلو، لاک، کال، حوا، الک، حلوا
۴۱۹- گره، سرب، غرب، بره، برگ، برس، گربه، برگه
۴۲۰- کرد، کلر، کلت، کند، ترک، تند، درک، دکل، لکنت، دکتر
۴۲۱- کمر، کرج، کرم، جرم، مرغ، خرج، خرم، مخرج
۴۲۲- هنوز، هالو، لوزه، لنز، نهال، هاون، زانو، وزنه
۴۲۳- لخت، ملت، ملخ، مثل، تلخ، تخم، مختل، خلوت
۴۲۴- نقض، نظر، قهر، ظهر، نقره
۴۲۵- علی، شیشه، شعله
۴۲۶- جلا، جام، مایل، جذام، جمال
۴۲۷- ترشی، کشتی، زرشک، شریک، ریزش، ترکش، زیرک، کتری
۴۲۸- شهر، شور، فرش، شرف، هوش، ذره، شوهر، فروش
۴۲۹- عزا، علت، اتو، لات، زالو، تاول
۴۳۰- طلا، ژاکت
۴۳۱- حدس، ردا، داس، درس، سحر، سقا، سارق، قادر
۴۳۲- میانه، هیزم، زمینه، نامه، میزان، همزن
۴۳۳- عضو، نوع، وضع، عوض
۴۳۴- شیخ، پشت، پیش، پخش، تپش، خشت، پخت، پشتی
۴۳۵- میخ، خیس، ضخیم
۴۳۶- ترم، متر، موم، ورم، وتر، تورم، مرمت، مترو
۴۳۷- اشک، ترش، برکت، بارکش، ارتش، شربت، تراش، ترکش
۴۳۸- اسم، امر، مضر، عمر، عام، عرض، سرما، معارض
۴۳۹- ظلم، کمد، کود، ملک، مدل، دکل، موکل، مولد
۴۴۰- اتو، ازن، ناز، ناو، نوح، حوا، توان، وانت، توازن
۴۴۱- مثل، ملت، مبل، ثبت، مثلث، مثبت
۴۴۲- درو، دورگه، گردن، نور، گردو، گوهر، گردونه، گروه
۴۴۳- دکل، نیک، دین، جلد، کلید، کنجد
۴۴۴- تیم، دقت، قیمت، قیمه، تقدیم
۴۴۵- مژه، مهیج، جمعه
۴۴۶- قوچ، ورق، قوی، قوری، قیچی
۴۴۷- مراد، رای، مدیر، صدر، مادی، مدار، مادر، صیاد
۴۴۸- عطر، عرق، قطار، قطره، قطعه، قاطر، قاره، عطار
۴۴۹- غرب، غروب، غرور، غوره، رهبر
۴۵۰- نیک، قوی، عینک
۴۵۱- عمو، علوم، عمل، ولرم، عرش، مشعل، موش، شروع، شمع، شعور
۴۵۲- نارگیل، گالری، گران، ریل، نگار، گیلان، ریال
۴۵۳- عشق، عقل، قلع، عاشق، عاقل، شلاق، قشلاق
۴۵۴- صوت، تور، صخره، صورت، رخصت
۴۵۵- حال، ناله، نخاله
۴۵۶- سیم، نیش، سینی، نسیم، شیمی، منشی
۴۵۷- عقرب، عاقبت، براق، عقاب، عراق، قاب، تقعر
۴۵۸- ساک، سکه، کاه، ساقه، ساکت، سکته، کاسه
۴۵۹- بنز، نام، زبان، زمان، معنا
۴۶۰- لیر، لقب، بیل، برق، ریل، قلب، بیرق، بریل، رقیب، قبیل
۴۶۱- لغت، غار، کال، کار، لاغر، غلتک، کلاغ، کارت
۴۶۲- ماشه، شانس، نامه، امن، شانه، ماسه، سهام
۴۶۳- کاج، کلم، کالا، کمال، مالک، کلام، املاک
۴۶۴- جیب، عجیب، نیک، عینک، کنج، نجیب
۴۶۵- چاه، سهام، ساچمه
۴۶۶- شنا، شمع، شام، امن، شبنم، مانع، مبنا، شبان
۴۶۷- همدست، مست، ساده، تماس، دهات، مات، تسمه
۴۶۸- پاک، ناو، پوک، ژاپن، پژواک
۴۶۹- قلب، بیل، قالی، قلاب، بقال، لایق
۴۷۰- ژله، هندل، صندل
۴۷۱- شرق، قیر، قرق، ریش، یراق، شیار، قاشق، قاری، شقایق
۴۷۲- فردا، عارف، ردا، دفاع، فشار، شاعر، ارشد، رعد
۴۷۳- سال، داس، هند، نسل، ساده، سالن، دهان، لانه
۴۷۴- گوش، وزن، زنگ، شوت، گوزن، گوشت
۴۷۵- اسب، نبض، ناسا
۴۷۶- دزد، دیه، یزد، نیزه، دنده
۴۷۷- بته، بوسه، نوبت، نسبت، بتون، بسته، ستون، توبه
۴۷۸- چاق، غار، قارچ، قاره، چراغ
۴۷۹- سکو، نوک، سوزن، سوسک، سوسن
۴۸۰- نوک، اکو، سوا، سخن، خنک، خوک، سکان، ساکن، واکسن
۴۸۱- الک، بلا، باک، بغل، کلاس، لباس، کاسب، بالغ
۴۸۲- وصیت، اصول، ویلا، اتو، اصیل، وصلت، تاول
۴۸۳- سکه، کره، کته، عکس، ترس، تره، سرکه، سرعت
۴۸۴- فکر، سفر، کرفس، کرکس، سرفه
۴۸۵- دیگ، قوی، یوگا
۴۸۶- حرص، ران، اره، نهر، هنر، صحرا، صحنه، نهار
۴۸۷- کپسول، وکیل، کپی، پلیس، سیلو، کلیپس، کلوپ
۴۸۸- نقل، دکل، قفل، قند، قلک، دلقک، فندق، فندک
۴۸۹- مبل، وام، لبو، مال، مایو، ویلا، بومی، لیمو، موبایل
۴۹۰- صلح، فلک، فلز
۴۹۱- شور، نشر، نور، رضا، واشر، شورا، ناشر، روشن، رضوان
۴۹۲- کبد، یدک، دبیر، رکود، بید، کبیر، دکور، کویر
۴۹۳- اساس، ساکن، سانس، سکان، اسانس، سکانس، اسکناس
۴۹۴- هوا، هوس، سکه، وسط، واکس، کاهو، کوسه، کاسه، واسطه
۴۹۵- شفا، پخش، خفاش
۴۹۶- سیب، نبی، سبوس، سوسن، سینوس
۴۹۷- درمان، دنج، مار، مرجان، دامن، جان، ارجمند، نجار
۴۹۸- کال، اسب، ساک، سبک، کابل، لباس، کلاس، بالا، کالباس
۴۹۹- جرم، مهر، مزه، رمز، زهر، زره، جمله، مجله
۵۰۰- قلم، حلق، حمل، حرم، رقم، حرام، حامل، احمق، ملحق، محال
۵۰۱- میز، میخ، کمر، رمز، مرکز، مریخ، خمیر، زخمی
۵۰۲- روزی، واریز، راز، ورزش، رویا، شیراز، شیار
۵۰۳- نان، گله، نهنگ، نهال، انگل، لانه
۵۰۴- کاخ، خنک، بانک، رکاب، انبر، خراب، کاربن، خارکن
۵۰۵- شنا، آشنا، آشپز
۵۰۶- علم، عمه، جمعه، جمله، مجله، عالم، معالجه
۵۰۷- روزه، نوه، زره، نیزه، هرز، رهن، وزن، روزنه، زیره، هنر
۵۰۸- مین، هلو، میهن، میوه، میله، لیمو، ولیمه
۵۰۹- راس، آدرس، داس، چادر، درس، آچار
۵۱۰- هسته، هفته، تسمه
۵۱۱- نهر، قرن، قاب، قبر، هنر، ابر، نقره، نقاب، قاره، براق
۵۱۲- مانع، منع، معادل، نعل، مدل، معدن، عمل، عالم، مدال
۵۱۳- تله، تهی، هتل، دیه، تیله، دولت، تولید
۵۱۴- روز، شکر، شور، شتر، زرشک، شرکت، ورزش، روکش
۵۱۵- پرچم، درهم، پرده
۵۱۶- خون، خدا، ناخن، نخود، خندان
۵۱۷- مقوا، افق، رقم، موفق، قوا، فرم، موافق، مافوق
۵۱۸- پهن، پنبه، پوک، پنکه، کپه، کوپه
۵۱۹- دوغ، دره، روغن، روده، رنده، غوره، دروغ، دوره، وردنه
۵۲۰- خام، خوب، خرما، خراب، خمار، خواب، مربا، اخمو، ابرو، بخار

بخش شیرینی

بخش شیرینی

۱- جواب
۲- انشا
۳- بالا
۴- تلفن
۵- کاسه
۶- طوطی
۷- بلبل
۸- لوله
۹- کلاه
۱۰- عقرب
۱۱- قیمه
۱۲- مشهد
۱۳- لوزی
۱۴- انار
۱۵- پوشک
۱۶- مدیر
۱۷- املت
۱۸- ارشد
۱۹- هزار
۲۰- تشکر
۲۱- بزرگ، گوشت
۲۲- پنیر، روشن
۲۳- کشمش، شبنم
۲۴- بالن، نوار
۲۵- کرکس، ساده
۲۶- طناب، بالش
۲۷- تشنه، هفده
۲۸- شربت، تماس
۲۹- هدیه، همکف
۳۰- الکل، لازم
۳۱- هویج، نیزه
۳۲- گاری، شرکت
۳۳- عالم، بلیط
۳۴- لاله، کلاغ
۳۵- مرکز، لکلک
۳۶- تخمه، تمیز
۳۷- کتاب، زانو
۳۸- لطیف، نیرو
۳۹- صحنه، زنده
۴۰- تعجب، اجاق
۴۱- دشمن، ناظم، مداد
۴۲- اشوب، بلند، دریا
۴۳- کرفس، ساعت، تانک
۴۴- لباس، سرما، اجیل
۴۵- اسیب، بهار، رویا
۴۶- الگو، ورود، دانا
۴۷- غرور، رسید، دماغ
۴۸- تیله، همسر، راست
۴۹- مدال، لایه، هیزم
۵۰- اشپز، زمان، نعنا
۵۱- ابکش، لواش، دانش
۵۲- خواب، کباب، مرتب
۵۳- کنجد، نخود، مفید
۵۴- کویر، دکتر، اسیر
۵۵- کلاس، تنیس، خروس
۵۶- ساکت، پاکت، درشت
۵۷- زرشک، اردک، پاتک
۵۸- اهنگ، پلنگ، شلنگ
۵۹- بازو، راسو، ابرو
۶۰- موفق، فندق، اتاق
۶۱- قوری، تنور، تنوع
۶۲- معنی، جمعه، قطعه
۶۳- بازی، پیاز، جذاب
۶۴- ثابت، گران، نبات
۶۵- سرود، نبرد، صحرا
۶۶- دراز، جارو، مشرق
۶۷- پاره، خیار، مکان
۶۸- خامه، حمام، چهار
۶۹- معدن، فاعل، سرعت
۷۰- عالی، نجار، حیاط
۷۱- قشنگ، نهار، افقی
۷۲- هفته، تمشک، شاهد
۷۳- لاغر، غروب، ویلا
۷۴- معنا، نعمت، معما
۷۵- جوهر، هسته، تاجر
۷۶- افسر، سلام، اساس
۷۷- معده، دانه، نامه
۷۸- اچار، اباد، اسان
۷۹- نقاب، اشنا، نهنگ
۸۰- لقمه، مجلس، لوله
۸۱- عروس، دولت، درخت
۸۲- مریم، سیاه، سرکه
۸۳- رنده، جدید، جنگل
۸۴- مردم، ادعا، ارتش
۸۵- کشور، موقت، مشکل
۸۶- پلیس، گیاه، گلاب
۸۷- عزیز، پیام، پزشک
۸۸- کارت، برنج، بابا
۸۹- گندم، قدیم، قناد
۹۰- گردو، جدول، جرقه
۹۱- محبت، تخته، هزار
۹۲- زالو، وانت، توله
۹۳- مشهد، دفتر، رشته
۹۴- عجیب، بلال، لامپ
۹۵- مثبت، تقوا، ارشد
۹۶- میهن، نجات، تونل
۹۷- جامد، دنیا، ارزش
۹۸- قایق، قلاب، بالن
۹۹- روشن، نقطه، هفده
۱۰۰- جهنم، مژده، هدیه
۱۰۱- مصاف، فرار
۱۰۲- سالم، ملاک
۱۰۳- عقرب، برکه
۱۰۴- بطری، یابو
۱۰۵- اوار، رایج
۱۰۶- لهجه، هیکل
۱۰۷- الاغ، غایب
۱۰۸- توقف، فلکه
۱۰۹- مهره، هدهد
۱۱۰- مدیر، روزه
۱۱۱- باطل، مطیع
۱۱۲- شجاع، کاسب
۱۱۳- زلال، جامع
۱۱۴- زرنگ، منشی
۱۱۵- جلگه، پگاه
۱۱۶- تعدد، قدرت
۱۱۷- ریال، کابل
۱۱۸- قبول، پوشه
۱۱۹- سالن، کلید
۱۲۰- بانک، اندک
۱۲۱- پایه، هستی، یتیم
۱۲۲- خراش، شبکه، همکف
۱۲۳- قادر، رسوا، ایام
۱۲۴- دلار، رهبر، رتبه
۱۲۵- سوسن، نماز، زبان
۱۲۶- تیمم، مقصد، درست
۱۲۷- مسجد، درون، نخبه
۱۲۸- نفیس، سایز، زمزم
۱۲۹- چابک، کنسل، لشگر
۱۳۰- کفاش، شلوغ، غریب
۱۳۱- اواز، اصیل، الکل
۱۳۲- عادت، دعوا، داور
۱۳۳- جواد، اینه، بهره
۱۳۴- جلسه، سنجد، مدرن
۱۳۵- شنوا، وارد، مدرک
۱۳۶- شروع، ورزش، گشاد
۱۳۷- اذان، اهرم، تمبر
۱۳۸- تنگه، گنبد، صدقه
۱۳۹- خازن، زمرد، ادیب
۱۴۰- حسروت، روغن، تنها
۱۴۱- بهتر، رواج، جالب
۱۴۲- جادو، واجب، بسیج
۱۴۳- حرکت، تمام، مسلح
۱۴۴- شکاف، فردا، اغوش
۱۴۵- توقع، عابر، راحت
۱۴۶- موقع، عامل، لازم
۱۴۷- بلور، رسول، لعاب
۱۴۸- ایزد، دارا، اسیا
۱۴۹- بخار، رفیق، قصاب
۱۵۰- تفنگ، گوشت، تهمت
۱۵۱- مایه، حرفه، بوته
۱۵۲- خالی، طوطی، گونی
۱۵۳- خرما، پیدا، املا
۱۵۴- پیکر، کولر، خمیر
۱۵۵- کوزه، ساقه، پنبه
۱۵۶- ادرس، تماس، سبوس
۱۵۷- جنین، ستون، واگن
۱۵۸- موزه، لاشه، جمله
۱۵۹- دختر، بستر، نظیر
۱۶۰- تخلف، بلوف، کثیف
۱۶۱- ظاهر، خلاق، دهان
۱۶۲- مدار، دنده، دوده
۱۶۳- خزان، پازل، لوزی
۱۶۴- رنگی، خانم، شانه
۱۶۵- سیما، پلید، چایی
۱۶۶- گیتی، اشیا، کشیش
۱۶۷- صادر، انار، میان
۱۶۸- پیشه، شریک، فقیر
۱۶۹- نسیم، ماست، کوسه
۱۷۰- وصیت، عنصر، تعصب
۱۷۱- ایده، دخمه، مثال
۱۷۲- قطار، احمق، منقل
۱۷۳- کمان، اجرت، روکش
۱۷۴- فلفل، فاسد، سرفه
۱۷۵- لانه، نشان، اهلی
۱۷۶- ایفل، فیلم، لحاف
۱۷۷- ضریب، یابو، بیضی
۱۷۸- کاهش، هیکل، کرکس
۱۷۹- معبد، برزخ، زحمت
۱۸۰- جرعه، عیدی، درجه
۱۸۱- شوید، پیچک، پولک
۱۸۲- پناه، ماهی، منبع
۱۸۳- سوال، قالی، قوطی
۱۸۴- جراح، تاول، تراس
۱۸۵- ماهر، سهام، سالم
۱۸۶- موشک، رشوه، روده
۱۸۷- حریف، دینی، دروغ
۱۸۸- گردش، پدال، پرچم
۱۸۹- دودی، ردیف، روان
۱۹۰- نسخه، مخزن، مسیر
۱۹۱- ازار، رفاه، هدهد
۱۹۲- دکان، نهان، نوار
۱۹۳- تلفن، نقاش، شنبه
۱۹۴- گرما، اجرا، امام
۱۹۵- تحول، لنگر، رهبر
۱۹۶- پارو، وجود، دقیق
۱۹۷- برتر، روزه، هستی
۱۹۸- غواص، صخره، همکف
۱۹۹- تابش، شانس، سینه
۲۰۰- پنچر، رایج، جنوب
۲۰۱- خلال، لشگر، رژیم، مریخ
۲۰۲- سایز، زرنگ، گوهر، رییس
۲۰۳- اعضا، اصول، لیتر، رسوا
۲۰۴- باعث، ثبات، تورم، مرکب
۲۰۵- غایب، برفک، کالا، الاغ
۲۰۶- منزل، لایق، قنات، توهم
۲۰۷- حروف، فیوز، زمزم، مطرح
۲۰۸- رمان، نشاط، طراح، حاضر
۲۰۹- شهید، دلاک، کاسب، بالش
۲۱۰- اپرا، اذان، نایب، برپا
۲۱۱- بلوک، کوچک، کلفت، تقلب
۲۱۲- بندر، روغن، نبوغ، غالب
۲۱۳- مربع، عدسی، یتیم، محکم
۲۱۴- زمرد، دلال، لکنت، ترمز
۲۱۵- مخفف، فساد، درست، تیمم
۲۱۶- تگرگ، گشاد، دعوا، املت
۲۱۷- تعدد، دارو، وارد، دعوت
۲۱۸- ابان، نوبر، رکاب، بالا
۲۱۹- قیمت، تخصص، صوت، تعلق
۲۲۰- نادم، مصدر، رواج، جهان
۲۲۱- سویا، ایمن، نادر، رسول
۲۲۲- تراش، شارژ، ژاکت، تصرف
۲۲۳- ترسو، ورزش، شربت، توری
۲۲۴- غریب، بلبل، لعاب، بهره
۲۲۵- عکاس، سرقت، تهمت، توکل
۲۲۶- جلاد، دلیر، راحت، تسلط
۲۲۷- موکت، تشکر، رکود، دکور
۲۲۸- جهاد، دوام، مربا، اشهد
۲۲۹- ضخیم، مایل، لازم، میخک
۲۳۰- پاشا، اغوش، شاعر، ریال
۲۳۱- امضا، اراک، کارد، دامن
۲۳۲- پارک، کلام، منظم، معاف
۲۳۳- حاکم، مذاب، بلوف، فرار
۲۳۴- بیست، توقف، فرصت، تهیه
۲۳۵- خالق، قلمو، واجب، بقال
۲۳۶- گوزن، نازک، کلید، درون
۲۳۷- ظالم، موجب، بنفش، شفاف
۲۳۸- مدام، مسکن، نماز، زرده
۲۳۹- ساعد، دارا، انتن، نماد
۲۴۰- عینک، کلاف، فردا، اصیل
۲۴۱- خراب، بخار، فرنگ، گناه
۲۴۲- شوهر، رفیق، جوان، نسیم
۲۴۳- مریض، ضعیف، قرمز، زمین
۲۴۴- سبقت، تماس، شبنم، مدار
۲۴۵- وصیت، تلاش، مصرف، فشار
۲۴۶- گوشت، تابع، پوست، تمبر
۲۴۷- بسیج، جودو، حساب، بزدل
۲۴۸- مجلل، لطمه، مجرد، دخمه
۲۴۹- سکوت، ترشی، مکار، ریشه
۲۵۰- امور، رنگی، تمام، میگو
۲۵۱- پیکر، رتبه، قیچی، یابو
۲۵۲- دنده، هیکل، طناب، برکت
۲۵۳- اداب، بیوه، مدرن، نبوت
۲۵۴- ادرس، سلول، مدرک، کیوی
۲۵۵- تحمل، لحاف، صحیح، حسام
۲۵۶- ایفل، لهجه، صیاد، درجه
۲۵۷- دلقک، کودن، خلیج، جاده
۲۵۸- کلنگ، گیتی، پلاک، کشتی
۲۵۹- تاول، لنگه، غارت، تنگه
۲۶۰- اجرت، تنبل، شجاع، عابر
۲۶۱- لاشه، مهره، اغاز، اگهی
۲۶۲- شانه، اهدا، اتکا، کفاف
۲۶۳- جاری، میان، ایام، ارنج
۲۶۴- بخیل، خلوت، خانم، نکته
۲۶۵- کتان، گنبد، توقع، قادر
۲۶۶- کافه، سهام، اردو، دکمه
۲۶۷- ماسک، دکان، املا، لانه
۲۶۸- مغرب، سبیل، غرفه، فیلم
۲۶۹- مادر، شریک، اگاه، الکل
۲۷۰- امام، امشب، مخزن، زیبا
۲۷۱- هدهد، پدال، دختر، تخلف
۲۷۲- افعی، سینی، فشنگ، نسیه
۲۷۳- سفید، جدال، فاسد، سالم
۲۷۴- خانه، اهلی، ارام، امید
۲۷۵- دایی، رییس، احمق، ماست
۲۷۶- الاغ، اغلب، لیتر، تابش
۲۷۷- سپاه، اهرم، پنبه، بهمن
۲۷۸- دهان، جنوب، هستی، توبه
۲۷۹- اشیا، چایی، شعار، امین
۲۸۰- شامه، بهتر، امار، اجرا
۲۸۱- ارده، همکف، فقیر، رسوا
۲۸۲- مورد، داور، روکش، شعاع
۲۸۳- چادر، رایج، جراح، حباب
۲۸۴- مسجد، دلاک، کافر، ردیف
۲۸۵- اپرا، ارزن، نوکر، رفاه
۲۸۶- دوست، تحول، لایق، قاره
۲۸۷- حسود، دفاع، عدسی، یتیم
۲۸۸- نبوغ، غافل، لشگر، رمان
۲۸۹- سنگر، رژیم، مبهم، مطرح
۲۹۰- قاشق، قنات، تیمم، منقل
۲۹۱- حریف، فیوز، زحمت، توهم
۲۹۲- شمال، لنگر، رسول، لکنت
۲۹۳- سرور، رکاب، بانک، کامل
۲۹۴- پونز، زمزم، معبر، روده
۲۹۵- چلاق، قاطر، رواج، جزوه
۲۹۶- خدمت، تفکر، رهبر، روان
۲۹۷- تهمت، تنفس، سمبل، لعاب
۲۹۸- نشان، نشاط، طلاق، قارچ
۲۹۹- طبیب، براق، قبول، لوزی
۳۰۰- پیدا، اوار، رکود، دوزخ
۳۰۱- شوید، دوده
۳۰۲- جهاد، دودی
۳۰۳- گردش، شامل
۳۰۴- کمان، نظیر
۳۰۵- شانس، ساحل
۳۰۶- ایزد، دوام
۳۰۷- توکل، لازم
۳۰۸- توقف، فرار
۳۰۹- عقاب، بلور
۳۱۰- عنصر، روزه
۳۱۱- نهان، نغمه
۳۱۲- نقاش، شریف
۳۱۳- مایو، واجب
۳۱۴- جلاد، دیزی
۳۱۵- مقدم، مفرد
۳۱۶- کودک، کاسب
۳۱۷- پماد، دروغ
۳۱۸- کتلت، تباه
۳۱۹- غدیر، رشوه
۳۲۰- راحت، تورم
۳۲۱- مریض، سیرک
۳۲۲- قطار، عامل
۳۲۳- پنجه، مجلل
۳۲۴- سوار، باطن
۳۲۵- دبیر، قیچی
۳۲۶- جوجه، عجله
۳۲۷- مدرن، ترشی
۳۲۸- مخفف، سفره
۳۲۹- جرعه، معدل
۳۳۰- دسته، ستون
۳۳۱- شعله، دلیل
۳۳۲- مکتب، رتبه
۳۳۳- نمره، برکت
۳۳۴- نوار، نازک
۳۳۵- سپید، کیلو
۳۳۶- اتکا، سکوت
۳۳۷- ناخن، بخار
۳۳۸- شهید، هیکل
۳۳۹- غارت، قرمز
۳۴۰- قسمت، امضا
۳۴۱- یابو، وارد، دینی
۳۴۲- مثلث، ثبات، تمام
۳۴۳- الکل، لحاف، فردا
۳۴۴- ساعد، دامن، نفیس
۳۴۵- کیسه، هدهد، دلقک
۳۴۶- املا، اریا، اهدا
۳۴۷- رییس، سویا، امور
۳۴۸- مکعب، برفک، کلام
۳۴۹- حکیم، ماتم، مسلح
۳۵۰- فیلم، مغرب، بلوف
۳۵۱- تلفن، نسیم، ماست
۳۵۲- بالا، انتن، نایب
۳۵۳- زرگر، روغن، نماز
۳۵۴- تعدد، دارو، وصیت
۳۵۵- ناشر، رسوا، اذان
۳۵۶- اپرا، اجرت، تنها
۳۵۷- همکف، فساد، دفعه
۳۵۸- مدیر، رنگی، یتیم
۳۵۹- ترمز، زمین، نخست
۳۶۰- جاهل، لیتر، رایج
۳۶۱- حاصل، زلال، داخل
۳۶۲- عیدی، بطری، سبزی
۳۶۳- پشمی، بیضی، عادی
۳۶۴- ساقه، بنده، زرده
۳۶۵- سرقت، صنعت، کلفت
۳۶۶- بدهی، قوطی، شمسی
۳۶۷- بقچه، کاسه، میوه
۳۶۸- لانه، محله، نسیه
۳۶۹- تخلف، مصرف، حروف
۳۷۰- خردل، بلبل، عاقل
۳۷۱- فقیر، برتر، صادر
۳۷۲- پگاه، نقره، جاده
۳۷۳- کتان، ابان، ایین
۳۷۴- شعاع، شجاع، تجمع
۳۷۵- خنجر، موثر، سرور
۳۷۶- خوشه، شبکه، لاشه
۳۷۷- وعده، جیوه، کوزه
۳۷۸- مرفه، حمله، قیمه
۳۷۹- مادر، گوهر، بهتر
۳۸۰- گردش، تراش، کاهش
۳۸۱- سرفه، خارج، نذری
۳۸۲- جبهه، مربی، کابل
۳۸۳- شادی، عراق، چلاق
۳۸۴- رهبر، آگهی، توهم
۳۸۵- شریک، اجرا، پارک
۳۸۶- سبزه، زیبا، شربت
۳۸۷- مکار، ملکه، پنکه
۳۸۸- توقف، داور، جنوب
۳۸۹- اردو، پارچ، کارد
۳۹۰- حسام، جلسه، فاسد
۳۹۱- دودی، شنوا، دکور
۳۹۲- بزدل، مخزن، ایزد
۳۹۳- بانک، تباه، اگاه
۳۹۴- سیما، محیط، لایق
۳۹۵- قلمو، اهلی، خاله
۳۹۶- خلوت، مجله، بالش
۳۹۷- ریال، طریق، حسین
۳۹۸- اشهد، ریشه، بیشه
۳۹۹- خرما، مترو، تصرف
۴۰۰- شکار، ساکن، محکم
۴۰۱- گرما، مجلل، لنگر
۴۰۲- امشب، شانس، نقاش
۴۰۳- عارف، رواج، افعی
۴۰۴- مجری، رفاه، احمق
۴۰۵- شعبه، بسته، ترشی
۴۰۶- امام، ایده، دلاک
۴۰۷- مربع، باطن، طعمه
۴۰۸- بالغ، لشگر، گنبد
۴۰۹- ملاک، انشا، شامه
۴۱۰- مقدم، دسته، تسمه
۴۱۱- کلنگ، نغمه، مشکی
۴۱۲- منها، هستی، تحمل
۴۱۳- کلمه، مطهر، هیکل
۴۱۴- توجه، جودو، دختر
۴۱۵- نهان، ایام، ارنج
۴۱۶- ماسک، ساده، دخمه
۴۱۷- پنجه، جلبک، برپا
۴۱۸- بوته، تهیه، یابو
۴۱۹- کاغذ، غربت، برکه
۴۲۰- نازک، زبان، اینه
۴۲۱- سوژه، رژیم، روان
۴۲۲- چیپس، سپاه، سینه
۴۲۳- مخرج، ضریب، ضخیم
۴۲۴- جنین، لیمو، لنگه
۴۲۵- پونه، تنگه، تورم
۴۲۶- انگل، تگرگ، تنفس
۴۲۷- طراح، کالا، کرکس
۴۲۸- پاسخ، خسته، خانم
۴۲۹- ضمیر، زیرک، زمرد
۴۳۰- باطل، عطسه، عابر
۴۳۱- اشیا، بیمه، بشکه
۴۳۲- سفیر، سینی، سفره
۴۳۳- پاشا، نشان، ناخن
۴۳۴- فیلم، دلار، دیزی
۴۳۵- دایی، بیست، بایر
۴۳۶- امضا، تضاد، تماس
۴۳۷- شمال، پارس، پماد
۴۳۸- توبه، نبوت، نوار
۴۳۹- توان، ماشه، مواد
۴۴۰- گرده، مدرک، مربا
۴۴۱- ماتم، موقع، عیدی
۴۴۲- زحمت، توقع، عمیق
۴۴۳- ساقه، هدهد، دارو
۴۴۴- چانه، همکف، فرصت
۴۴۵- سالم، مکعب، برکت
۴۴۶- شامل، لعاب، بلوط
۴۴۷- قیمت، تعدد، دفعه
۴۴۸- شاعر، روکش، شعله
۴۴۹- درست، تنها، ارزو
۴۵۰- موکت، تراس، سپید
۴۵۱- پلاک، کتری، یتیم
۴۵۲- ستون، نشاط، طعام
۴۵۳- حدیث، ثبات، تخلف
۴۵۴- املا، اخیر، راحت
۴۵۵- میگو، ورزش، شیهه
۴۵۶- تقلب، بهتر، رنگی
۴۵۷- فرنگ، گوشت، تلاش
۴۵۸- شفاف، فسیل، لیتر
۴۵۹- دلال، لازم، مایو
۴۶۰- خالص، صاحب، بهره
۴۶۱- روغن، نظیر، رکاب
۴۶۲- سراب، براق، قاطر
۴۶۳- معبر، رمان، نماز
۴۶۴- ساعد، دکور، رایج
۴۶۵- ساخت، تخصص، صدقه
۴۶۶- دوست، تعلق، قصاب
۴۶۷- غالب، بالا، انتن
۴۶۸- تعصب، بزرگ، گردن
۴۶۹- قنات، تفکر، ریال
۴۷۰- خرمن، نادر، رشوه
۴۷۱- غارت، ترمز، زرده
۴۷۲- خلاف، فشنگ، گشاد
۴۷۳- غواص، صحیح، حسین
۴۷۴- بلوغ، غریب، بنده
۴۷۵- اسیا، اوار، روزه
۴۷۶- مرکب، بندر، رتبه
۴۷۷- طبیب، برفک، کتلت
۴۷۸- عقاب، بلوف، فرار
۴۷۹- عکاس، سفید، دفاع
۴۸۰- اراک، کولر، رواج
۴۸۱- بقچه، چادر، قرقی
۴۸۲- جهاد، الکل، بلوک
۴۸۳- تمدن، دقیق، حقوق
۴۸۴- رسول، ویژه، تهمت
۴۸۵- کلاف، اغلب، غبار
۴۸۶- خروش، واجب، سبزه
۴۸۷- شنوا، واگن، پنیر
۴۸۸- خشاب، امشب، ابان
۴۸۹- زلال، الان، پنبه
۴۹۰- نجیب، یابو، جواز
۴۹۱- قرمز، مخزن، تنبل
۴۹۲- نهان، ادیب، شبنم
۴۹۳- سمنو، نفیس، مسیر
۴۹۴- شانس، نبوغ، زلال
۴۹۵- مجری، رسوا، قاضی
۴۹۶- جاری، رژیم، کمان
۴۹۷- اپرا، رکود، اداب
۴۹۸- مثال، امیر، تراش
۴۹۹- تازه، زمین، جنوب
۵۰۰- سکوت، وارد، مدار
۵۰۱- لیمو، وراج، جنین، نازل
۵۰۲- وصیت، تحصن، نوید، دورو
۵۰۳- قهوه، هرات، تجسم، معلق
۵۰۴- متین، نسبت، تمام، مقیم
۵۰۵- شرجی، یکان، نوبر، ریزش
۵۰۶- شاخک، کیوی، یکتا، اغوش
۵۰۷- شانه، هستی، یلدا، ابشش
۵۰۸- عطار، رونق، قلمو، وداع
۵۰۹- دوری، یویو، وفات، تردد
۵۱۰- کشمش، شلاق، قسمت، تملک
۵۱۱- معضل، لحیم، ماله، هجوم
۵۱۲- قاصد، درون، نجوا، احمق
۵۱۳- لنگه، هلال، لنگر، رمال
۵۱۴- کینه، هراس، سهام، ملاک
۵۱۵- مشرک، کوپه، هرگز، زمزم
۵۱۶- تنگه، همزن، نارو، وحشت
۵۱۷- محله، هرمز، زنبق، قیام
۵۱۸- تشهد، دعوا، ایزد، دهات
۵۱۹- ملوک، کثیف، فتوا، امام
۵۲۰- تشکر، ریشه، هیکل، لکنت
۵۲۱- چیره، همگن، نشست، تخیل
۵۲۲- سنگک، کمرو، وجود، دشنه
۵۲۳- حلوا، اوند، دروس، سالن
۵۲۴- نظام، مصدر، رحیم، منظم
۵۲۵- اشرف، فایل، لایق، قاشق
۵۲۶- سبیل، لشگر، راسخ، خطبه
۵۲۷- بخشش، شیاد، دهان، نسخه
۵۲۸- مسطح، حجاب، باند، درسا
۵۲۹- دلیر، روان، نخاع، عجله
۵۳۰- اواز، زمام، مطهر، راوی
۵۳۱- حاضر، رسوم، مکمل، لحاف
۵۳۲- رهبر، ربیع، عقرب، بدهی
۵۳۳- سریع، عاقل، لولو، ولرم
۵۳۴- توقف، فارغ، غلاف، فیوز
۵۳۵- انشا، اغما، ایفل، لانه
۵۳۶- سیلو، والا، اجرا، اکید
۵۳۷- سکان، نخوت، تبسم، مسکو
۵۳۸- کافر، رییس، سوزن، نهال
۵۳۹- موثر، رحمت، تعهد، داود
۵۴۰- پدال، لغزش، شورش، شادی
۵۴۱- خطیر، رخنه، مطلب، برنز
۵۴۲- کلفت، تاسف، ذلیل، لیست
۵۴۳- اذان، نژاد، عذاب، بقال
۵۴۴- ظالم، معبد، جاعل، لابی
۵۴۵- خجول، لایی، اجیر، رفیق
۵۴۶- پوپک، کشتی، گوزن، نکته
۵۴۷- قابل، لوزی، چاقو، ویزا
۵۴۸- ممیز، زهره، تملق، قطره
۵۴۹- زمرد، دلیل، امید، دبیر
۵۵۰- جواب، بلبل، نوبت، تابش
۵۵۱- بیات، تفنگ، شیفت، ترنج
۵۵۲- ایام، ماسه، ایرج، جلسه
۵۵۳- طناب، بارز، جنبش، شیره
۵۵۴- حریص، صادق، زرگر، روده
۵۵۵- فریب، بخیل، جریب، بخیه
۵۵۶- مدرج، جزوه، بدعت، تقوی
۵۵۷- بسیج، جهات، تسلط، طراح
۵۵۸- جرات، تجار، اریا، ازار
۵۵۹- سوسن، نذری، مولد، دوره
۵۶۰- نازک، کارد، باخت، تیره
۵۶۱- مجال، قلمه، جفتک، توهم
۵۶۲- ادرس، خسرو، دروغ، وضوح
۵۶۳- مجرا، فاسد، جعلی، لادن
۵۶۴- شاطر، حرکت، اگاه، اختر
۵۶۵- عاجز، وزیر، ایده، دارا
۵۶۶- شفته، مهیج، فراز، ابجد
۵۶۷- مخچه، بهشت، خلقت، قاتل
۵۶۸- مبین، منها، برگه، گناه
۵۶۹- اکثر، درصد، کوسه، ساده
۵۷۰- اتان، انار، تنفر، فارس
۵۷۱- الفت، کتان، لطمه، مبنا
۵۷۲- پرتو، توری، روزن، زرین
۵۷۳- مبدل، قلمی، باعث، عایق
۵۷۴- پویا، قالی، وعده، دایه
۵۷۵- مذاب، سبزی، ذغال، احیا
۵۷۶- گیشه، اهدا، یکان، الاغ
۵۷۷- شکمو، پوشک، کوره، راکت
۵۷۸- اجرت، اتکا، جدار، اثاث
۵۷۹- مخفی، گیسو، خنجر، جلوه
۵۸۰- بنفش، مشتق، نرده، دلقک
۵۸۱- اگهی، یلدا، اویز، زارع
۵۸۲- لحظه، هجوم، مثلث، ثمره
۵۸۳- مصاف، فساد، دوام، میخک
۵۸۴- تاول، لنگه، هرات، تهوع
۵۸۵- حسام، میان، نایل، لیمو
۵۸۶- سوژه، هرگز، زیاد، دارت
۵۸۷- اصیل، لحیم، ماست، توده
۵۸۸- فروع، عابد، درود، دعوت
۵۸۹- عدسی، یکتا، ابهت، تصرف
۵۹۰- حوری، یویو، وصیت، ترشح
۵۹۱- ملاک، کوچه، هرمز، زبده
۵۹۲- بعثت، ترمه، همزن، نوکر
۵۹۳- اتود، دنبه، هلال، لکنت
۵۹۴- کاهو، ورقه، هیکل، لاشه
۵۹۵- دکان، نهاد، دکمه، هراس
۵۹۶- خمار، رحیم، میله، هستی
۵۹۷- شلیک، کاهل، لهجه، همگن
۵۹۸- بانگ، گوهر، راسخ، خدعه
۵۹۹- تشکر، رسوب، باگت، تسمه
۶۰۰- پشتک، کیلو، وحشت، تمنا
۶۰۱- سهیل، لنگر، رشید، درسا، اطلس
۶۰۲- وفات، تملک، کاهش، شهید، دورو
۶۰۳- نوین، نرگس، سلول، لشگر، روان
۶۰۴- باند، درون، نصاب، برزخ، خراب
۶۰۵- شاخک، کرخت، ترحم، منتج، جوشش
۶۰۶- کلید، داور، رونق، قاطع، عینک
۶۰۷- شلوغ، غدیر، ریخت، تیتر، ریزش
۶۰۸- خازن، نسبت، تابع، عظیم، مسلخ
۶۰۹- مملو، واکس، سینا، احمق، قیام
۶۱۰- جراح، حافظ، ظاهر، رخوت، تشنج
۶۱۱- مجدد، دلاک، کاشف، فندک، کلام
۶۱۲- ممتد، دچار، رکوع، عطار، رسوم
۶۱۳- تلفن، نانو، واسط، طلسم، مرمت
۶۱۴- مطرح، حروف، فردا، ارنج، جهرم
۶۱۵- کلان، نخوت، ترسو، والا، اندک
۶۱۶- لغزش، شتاب، بستر، رهبر، رمال
۶۱۷- سهیم، موثر، ربیع، عبور، رییس
۶۱۸- بخار، رکعت، تبسم، مبعث، ثواب
۶۱۹- عقرب، بابک، کثیف، فروش، شجاع
۶۲۰- مشاع، عراق، قوزک، کارا، اعظم
۶۲۱- کفاش، شریک، کشیش، شکاک، شباش
۶۲۲- خسیس، سنگک، کوشش، شامخ، سرکش
۶۲۳- تجسس، سونا، اترک، کلفت، سمعک
۶۲۴- تمام، موسس، سوزن، نشات، مدرن
۶۲۵- مصلا، ارام، مجرم، مدام، امام
۶۲۶- بالش، شوهر، ردیف، فریب، شریف
۶۲۷- القا، اواز، زمرد، دعوا، ازاد
۶۲۸- خزان، نشست، تورم، مطبخ، نادم
۶۲۹- حدود، دهات، تنفس، سلاح، دروس
۶۳۰- ماسک، کودن، نارس، سهام، کرکس
۶۳۱- فتوا، ارزن، نظام، معاف، ایام
۶۳۲- مخرب، بودا، اریا، اهرم، بلوا
۶۳۳- کیفر، رفیق، قدرت، تشتک، رحمت
۶۳۴- شربت، تریا، ادمک، کشمش، تحرک
۶۳۵- ضخیم، مقدم، منظم، مریض، محکم
۶۳۶- مجهز، زیست، تفنگ، گریم، زرنگ
۶۳۷- اسکن، نوبت، تقدم، مجرا، نسیم
۶۳۸- ممکن، نایب، برزو، ولرم، نارو
۶۳۹- تکلم، مصرع، عامل، لیست، مجلل
۶۴۰- مماس، سنجش، شهرت، تجسم، سبقت
۶۴۱- غلیظ، ظالم، مخمر، اغاز، زهرا
۶۴۲- خلاص، صادق، قبول، مخمل، لولو
۶۴۳- غایب، باور، راوی، اغما، اجیر
۶۴۴- مشرف، فسفر، راضی، امین، نگین
۶۴۵- عیال، لایق، قطره، اعلا، اشهد
۶۴۶- جبار، روزن، نگاه، مجزا، الهه
۶۴۷- بسیج، جهان، نخست، ابجد، دختر
۶۴۸- شروع، عقیق، قالب، مشام، منبع
۶۴۹- تنفر، رازی، یگان، اتکا، اینه
۶۵۰- طاقت، تحول، لابی، مطیع، عایق
۶۵۱- سینک، کمرو، واژه، حسرت، توهم
۶۵۲- مونس، سبوس، سیلو، نماد، دروغ
۶۵۳- مرقد، دوار، راکت، امنا، اختر
۶۵۴- مهار، روزی، یلدا، زمزم، معاش
۶۵۵- ایین، نسخه، هجوم، بابت، تجمع
۶۵۶- بوکس، سرقت، تابش، ابشش، شیشه
۶۵۷- جریب، بیرق، قرمه، اجرا، اگهی
۶۵۸- چالش، شلغم، ماضی، اچمز، زرین
۶۵۹- ماست، تجمل، لنگه، زمام، ماهی
۶۶۰- اشرف، فرنی، یکتا، خاور، رفاه
۶۶۱- ثروت، تاول، محضر، روده، تایر
۶۶۲- مبین، ناقص، مخدر، رخنه، ناشر
۶۶۳- باعث، ثریا، تباه، هرمز، ثمره
۶۶۴- زارع، علاج، تردد، دلیل، عابد
۶۶۵- زگیل، لاشه، گیسو، وراج، لیمو
۶۶۶- شکوه، هراس، تقبل، لابی، هیکل
۶۶۷- شدید، دسته، پنچر، ریشه، دبیر
۶۶۸- حباب، بوته، دعوت، تاسف، بافت
۶۶۹- تبرک، کربن، وزیر، راسخ، کافر
۶۷۰- خائن، نرده، حوزه، هرگز، نخبه
۶۷۱- سیما، اردن، نذری، یویو، ابوی
۶۷۲- بیژن، نازل، دلبر، رسوب، نوکر
۶۷۳- مخفف، فارغ، جاعل، لانه، فلفل
۶۷۴- تحمل، لحیم، زیان، نوید، لادن
۶۷۵- مریخ، خیال، پستو، وکیل، خسرو
۶۷۶- مخرج، جدال، نایل، لطمه، جاهل
۶۷۷- درسا، انبه، جزوه، همزن، ابله
۶۷۸- جهات، ترکش، باطل، لحاف، تامل
۶۷۹- خیام، مصاف، زیبا، امید، مبدا
۶۸۰- عوام، مومن، پایه، هرات، مجله
۶۸۱- جدار، جسته، کفاف
۶۸۲- منها، خدمت، بهشت
۶۸۳- زهره، زینت، نخاع
۶۸۴- اطلس، گویا، ژاپن
۶۸۵- دوام، قلعه، خلیل
۶۸۶- بالغ، برنز، غدیر
۶۸۷- شکمو، حلال، شارژ
۶۸۸- پخمه، پارک، سوار
۶۸۹- خلسه، ستاد، گنبد
۶۹۰- جامع، انگل، بارش
۶۹۱- نقره، حربه، کلیه
۶۹۲- خانه، مسطح، مجرد
۶۹۳- لوحه، ضایع، عضله
۶۹۴- بلوچ، شلیک، سکته
۶۹۵- اثار، تیشه، غربت
۶۹۶- نشات، حومه، پشمی
۶۹۷- ادیت، حواس، وزین
۶۹۸- خادم، غنچه، زبان
۶۹۹- فراش، ضعیف، حریص
۷۰۰- کلاه، کندو، قاری
۷۰۱- شهاب، بهمن، نقاش
۷۰۲- بدعت، تکان، نصاب
۷۰۳- دوات، تذکر، رشید
۷۰۴- تولد، دوزخ، خرفت
۷۰۵- حاجت، تبسم، مطرح
۷۰۶- شورش، شعور، ریزش
۷۰۷- تمبر، روان، نسبت
۷۰۸- فارس، سهیم، معاف
۷۰۹- صنعت، تیمم، مشخص
۷۱۰- حصرت، تونس، سلاح
۷۱۱- سالن، نشست، تنفس
۷۱۲- عظیم، مصدر، ربیع
۷۱۳- رحیم، مجهز، زرگر
۷۱۴- کاهل، لغزش، شریک
۷۱۵- مغرب، بخار، رسوم
۷۱۶- عودت، تشکر، رکوع
۷۱۷- ایام، مقصد، دارا
۷۱۸- امان، نانو، والا
۷۱۹- تعهد، دامن، نوبت
۷۲۰- اهلی، یکان، نجوا
۷۲۱- جهان، مدرن، کودن
۷۲۲- گربه، شیوه، شاخه
۷۲۳- نگین، امین، مسکن
۷۲۴- دودی، کشتی، اشتی
۷۲۵- رییس، سرخس، سلیس
۷۲۶- موزه، ماسه، گیوه
۷۲۷- اریب، طناب، ضریب
۷۲۸- بانو، سیلو، دورو
۷۲۹- شامی، منفی، حلبی
۷۳۰- الهه، صدمه، کوسه
۷۳۱- مونس، ادرس، بوکس
۷۳۲- چوبی، بانی، رازی
۷۳۳- عدسی، حوری، اسکی
۷۳۴- دلقک، غلتک، سینک
۷۳۵- نارو، جودو، مملو
۷۳۶- نماد، اتود، زمرد
۷۳۷- قاطع، سریع، مقطع
۷۳۸- گنجه، پوشه، اشعه
۷۳۹- کوره، بوته، لنگه
۷۴۰- اذیت، ابهت، عظمت
۷۴۱- گرما، بطری، شهرک
۷۴۲- نسیه، کاسب، طلسم
۷۴۳- ادمک، عادت، صادق
۷۴۴- مخچه، چرخش، شوخی
۷۴۵- غافل، چراغ، اثاث
۷۴۶- ارده، عبرت، مورخ
۷۴۷- قدرت، زردک، مادر
۷۴۸- مطلب، شاطر، طوطی
۷۴۹- منقل، تشنه، ترنج
۷۵۰- مصدق، قاصد، محصل
۷۵۱- تیرک، ذلیل، تخیل
۷۵۲- سعدی، رکعت، سمعک
۷۵۳- محله، صفحه، ساحل
۷۵۴- مشکی، کاشف، بخشش
۷۵۵- کتان، پستو، برتر
۷۵۶- شکوه، برکه، شبکه
۷۵۷- پرسش، مدرس، مهره
۷۵۸- ماله، خراش، طلاق
۷۵۹- نایب، گراز، نظام
۷۶۰- قلمو، حالت، خالق
۷۶۱- گیسو، سکان، انگل
۷۶۲- ایدا، دارت، رفاه
۷۶۳- خدعه، عقرب، ریخت
۷۶۴- کامل، مرور، واکس
۷۶۵- وزنه، نهال، امور
۷۶۶- سنبل، باجه، جلسه
۷۶۷- جواد، ارام، ابجد
۷۶۸- مقید، یکتا، تسمه
۷۶۹- بخیه، یلدا، دلبر
۷۷۰- صراف، احمق، مفصل
۷۷۱- دوری، روزن، زبده
۷۷۲- راضی، ضامن، مورد
۷۷۳- رمال، اردن، دوره
۷۷۴- کوزه، زیست، سرکش
۷۷۵- جوجه، جهاز، ابجی
۷۷۶- ملوک، ورقه، قیمه
۷۷۷- جلگه، گیتی، توجه
۷۷۸- سفته، تندر، درسا
۷۷۹- زبان، ارزن، زمزم
۷۸۰- کوپه، پنکه، کرکس
۷۸۱- حاضر، حضور، حاجت
۷۸۲- اجزا، مزار، مجرا
۷۸۳- شرور، شوره، شربت
۷۸۴- مادی، پدال، پازل
۷۸۵- قابل، زبان، زارع
۷۸۶- عینک، منزل، میان
۷۸۷- عابد، عبور، عاقل
۷۸۸- طراح، عایق، عرشه
۷۸۹- ایفل، رفیق، ریشه
۷۹۰- بلور، گوجه، گلیم
۷۹۱- خوشه، کشیک، کوچک
۷۹۲- پیکر، حکیم، حیات
۷۹۳- فرجه، مجدد، مرمت
۷۹۴- شریک، شیره، شریف
۷۹۵- حریف، سیکل، سرقت
۷۹۶- اهرم، چرمی، چهره
۷۹۷- ظالم، غلاف، غایب
۷۹۸- ابزی، خزان، خبره
۷۹۹- گردش، غدیر، غرفه
۸۰۰- غنچه، اچمز، اندک
۸۰۱- ضعیف، فردی، یکان
۸۰۲- پوشک، کلام، ملکه
۸۰۳- رخوت، توده، هرات
۸۰۴- طعنه، هستی، یویو
۸۰۵- اویز، زرگر، رحمت
۸۰۶- زیرک، کیفر، رکوع
۸۰۷- حباب، بنشن، ناظر
۸۰۸- هراس، سوره، هرمز
۸۰۹- شارژ، ژاپن، نایل
۸۱۰- منطق، قرعه، هرگز
۸۱۱- غلظت، ترور، ربیع
۸۱۲- مقام، مثلث، ثروت
۸۱۳- تجمل، لهجه، هجوم
۸۱۴- دامن، نکته، همزن
۸۱۵- کسوف، فارس، سرخس
۸۱۶- ماده، هلال، لکنت
۸۱۷- اختر، روده، هیکل
۸۱۸- گنبد، دوام، منظم
۸۱۹- خسیس، سهره، همگن
۸۲۰- تقبل، لیمو، واسط
۸۲۱- معاف، فشار، روضه
۸۲۲- مدیر، رهبر، راسخ
۸۲۳- مصرف، فیوز، زهره
۸۲۴- حلال، لحیم، مسجد
۸۲۵- نهاد، داود، دخمه
۸۲۶- ازاد، دبیر، روزی
۸۲۷- منکر، راکت، تصرف
۸۲۸- نوید، دوات، تحرک
۸۲۹- بهمن، نگین، نقشه
۸۳۰- خیام، مضرب، بالش
۸۳۱- رسوم، مکار، رحیم
۸۳۲- فراغ، غربت، تفنگ
۸۳۳- نوبر، رکعت، ترقی
۸۳۴- تایر، ریخت، ترقه
۸۳۵- بودا، اصیل، لوزی
۸۳۶- ثواب، باطن، نانو
۸۳۷- اعلا، امنا، اتان
۸۳۸- پهلو، والا، اطلس
۸۳۹- ادیت، تونس، سفال
۸۴۰- خرما، اکبر، رفاه
۸۴۱- لنگر، گراز، بزدل
۸۴۲- سرور، وجود، مدرج
۸۴۳- عادی، دنبه، جهات
۸۴۴- داخل، خنثی، ایرج
۸۴۵- عظیم، یکتا، شاخص
۸۴۶- شهرت، رونق، مقصر
۸۴۷- عامل، مشکی، تیشه
۸۴۸- ناقل، قاری، چیره
۸۴۹- گروه، وزین، صنعت
۸۵۰- نسخه، خطبه، بهشت
۸۵۱- ختنه، نذری، گیسو
۸۵۲- مخچه، چشمه، سهوی
۸۵۳- غلیظ، یلدا، شامی
۸۵۴- زمزم، زمرد، قدرت
۸۵۵- لشگر، گونی، سیلی
۸۵۶- حاضر، ضخیم، تمنا
۸۵۷- خلاص، افعی، خیمه
۸۵۸- سنجد، جهان، پنچر
۸۵۹- جهاز، ارام، ثمره
۸۶۰- بالغ، لایی، ایمن
۸۶۱- دعوا، کیسه، مریخ
۸۶۲- رمال، معدل، خلوص
۸۶۳- منور، پهنا، پارو
۸۶۴- حلبی، اسید، موسس
۸۶۵- ناشر، جاهل، پیدا
۸۶۶- توهم، عنصر، انگل
۸۶۷- توجه، غلتک، مربی
۸۶۸- نسیم، حریف، کتان
۸۶۹- صندل، گلیم، شادی
۸۷۰- فساد، سایز، ماسک
۸۷۱- پارچ، حرفه، میوه
۸۷۲- کنسل، مخاط، دلقک
۸۷۳- دوار، نارو، کینه
۸۷۴- نفرت، سهیم، تیتر
۸۷۵- محیط، شانه، کشتی
۸۷۶- واژه، ناقص، باگت
۸۷۷- دورو، اسقف، شکست
۸۷۸- اغوش، پروا، قسمت
۸۷۹- فریب، فرنی، ادرس
۸۸۰- ظالم، مرمر، طبقه
۸۸۱- مقصد، ستاد، شریک
۸۸۲- صریح، ثریا، زبان
۸۸۳- اسکی، پرسش، سیما
۸۸۴- شعاع، سالن، کوسه
۸۸۵- دروغ، جواد، تجمع
۸۸۶- خجول، کارا، زیلو
۸۸۷- عقیق، اثاث، مختل
۸۸۸- کلان، یارو، خائن
۸۸۹- اذیت، برکه، پستو
۸۹۰- قلعه، غوره، تسلط
۸۹۱- فرچه، اخمو، بینی
۸۹۲- ابجد، دهلی، اندک
۸۹۳- عدسی، خدشه، صدمه
۸۹۴- بیضی، غریق، مزار
۸۹۵- جادو، القا، حریق
۸۹۶- بابت، کیفر، مدیر
۸۹۷- ساکن، سمبل، هرات
۸۹۸- تنبک، عاقل، گربه
۸۹۹- اعطا، کاهو، طلاق
۹۰۰- ساری، منفی، تجار
۹۰۱- معلق، قرعه، هرمز، زمام
۹۰۲- فسفر، رهبر، درست، تصرف
۹۰۳- بیشه، هستی، یکان، نایب
۹۰۴- انبر، روزی، یویو، ویزا
۹۰۵- زیان، نوبر، راکت، تراز
۹۰۶- تشهد، درسا، اعضا، اجرت
۹۰۷- زخمت، توقف، فروع، عاجز
۹۰۸- منها، اتود، دامن، نادم
۹۰۹- جنبه، هجوم، محکم، منتج
۹۱۰- مخمر، روزن، نسبت، تقدم
۹۱۱- خارش، شلیک، کادر، راسخ
۹۱۲- قاره، هلال، لنگر، رفیق
۹۱۳- لیست، تاول، لحظه، هیکل
۹۱۴- مملو، وفات، تجسم، مدام
۹۱۵- منظم، مبنا، املت، تمام
۹۱۶- کافه، هراس، سبقت، تملک
۹۱۷- مقیم، مجرم، مطرح، حرام
۹۱۸- کوزه، همزن، نوید، دلاک
۹۱۹- لنگه، هرگز، زهرا، اصول
۹۲۰- منکر، روضه، همگن، نظام
۹۲۱- سینا، اشرف، فایل، لایق
۹۲۲- قارچ، چماق، قرار، رفاه
۹۲۳- حیات، تابش، شیاد، دلیل
۹۲۴- مونس، سونا، احاد، داور
۹۲۵- غافل، لیمو، وضوح، حجاب
۹۲۶- سرقت، تیمم، مجدد، دوره
۹۲۷- مغرب، برتر، ریخت، تیغه
۹۲۸- شامخ، خادم، مجرا، اثار
۹۲۹- خرما، ادبی، یکتا، اکرم
۹۳۰- عجول، لابی، یلدا، ابجی
۹۳۱- مکتب، بدعت، ترشح، حرکت
۹۳۲- تنفر، رسوم، مخمل، لکنت
۹۳۳- گرما، اچمز، زیاد، دارا
۹۳۴- ملوک، کاهل، لغزش، شالی
۹۳۵- متین، نخاع، عظیم، مشتق
۹۳۶- ثواب، بهشت، تعهد، داود
۹۳۷- مثلث، ثروت، تبسم، موثر
۹۳۸- اهدا، افرا، اهرم، ماهی
۹۳۹- حالت، تلفظ، ظاهر، روان
۹۴۰- جبار، رکعت، تابع، عابر
۹۴۱- کادو، وراج، طاقت، تباه
۹۴۲- قاتل، لانه، خالق، قانع
۹۴۳- تحرک، کربن، احیا، اکبر
۹۴۴- ارزن، نارس، مریخ، خبره
۹۴۵- شبدر، رییس، سبیل، لایی
۹۴۶- پیست، توهم، خیام، مجهز
۹۴۷- عبور، رمال، ابهت، تکان
۹۴۸- خمار، رحیم، ممکن، نسیم
۹۴۹- کلید، دارت، کلام، مدرن
۹۵۰- حافظ، ظریف، حاتم، مریض
۹۵۱- کاهش، شامه، کامل، لطمه
۹۵۲- کنسل، لادن، عنصر، روده
۹۵۳- ذلیل، لاشه، علوم، منشی
۹۵۴- خنجر، رخوت، سنجش، شلوغ
۹۵۵- حضور، رسوب، حضار، راوی
۹۵۶- خزان، ناقص، ازاد، دلقک
۹۵۷- پارچ، چکمه، عایق، قسمت
۹۵۸- عذاب، بارز، مذاب، بارش
۹۵۹- ترسو، وزیر، خرفت، تایر
۹۶۰- پوپک، کفاش، بورس، ستاد
۹۶۱- خدعه، دهان، دلبر، بانی
۹۶۲- جرعه، جهرم، رونق، نغمه
۹۶۳- اشهد، خدمه، شکمو، مطهر
۹۶۴- اذان، منصف، ذغال، ایفل
۹۶۵- شاخص، اصیل، اردن، دهلی
۹۶۶- بقال، سلیس، قلوه، واسط
۹۶۷- حبیب، تبرک، بخار، اتکا
۹۶۸- اجیر، اریا، جلال، اغاز
۹۶۹- امید، مدرج، مقدس، درجه
۹۷۰- مسجد، جدار، سینه، نذری
۹۷۱- فرسخ، تختی، ریشه، شریف
۹۷۲- خسرو، کوسن، سهره، رخنه
۹۷۳- معلق، تقوی، عینک، نایل
۹۷۴- گلیم، خمره، لهجه، جاهل
۹۷۵- ایام، شمسی، یکان، اذیت
۹۷۶- باعث، کثیف، امام، الفت
۹۷۷- وعده، پهلو، عودت، دعوا
۹۷۸- دوات، کتان، وجود، وزنه
۹۷۹- درود، عدسی، رکوع، وصیت
۹۸۰- ضامن، بنجل، ایمن، مالک
۹۸۱- زیست، توقف، فتوا، ابزی
۹۸۲- حرفه، هرات، تولد، دوده
۹۸۳- جعفر، ربیع، عرضه، هرمز
۹۸۴- جنبش، شعار، راسخ، خدمت
۹۸۵- جلبک، کاشی، یویو، والا
۹۸۶- شارژ، ژاپن، نشات، تسمه
۹۸۷- تصرف، فیوز، زیره، هیکل
۹۸۸- مجوز، زردک، کشیش، شیفت
۹۸۹- منطق، قالب، بلبل، لحیم
۹۹۰- کلبه، هلال، لنگر، رفیق
۹۹۱- کیسه، همزن، نفرت، تشنج
۹۹۲- ایزد، دورو، وحشت، ترحم
۹۹۳- ماده، هراس، سالن، نقاش
۹۹۴- شگفت، تشتک، کساد، درصد
۹۹۵- عارف، فساد، درون، نخست
۹۹۶- ممتد، دوار، روزن، نوکر
۹۹۷- بخشش، شفته، هجوم، معضل
۹۹۸- اخرت، تلفن، نکته، هستی
۹۹۹- نسیه، هرگز، زارع، عقیق
۱۰۰۰- ابشش، شکاف، فایل، لیمو
۱۰۰۱- کیوی، یکتا، اترک
۱۰۰۲- اواز، زرین، نجوا
۱۰۰۳- موجب، بهمن، نادم
۱۰۰۴- تمام، مخرج، جرات
۱۰۰۵- مبنا، ابقا، اعظم
۱۰۰۶- سینا، اندک، کرکس
۱۰۰۷- مهره، همگن، نظام
۱۰۰۸- تملک، کابل، لکنت
۱۰۰۹- گوهر، ریخت، تفنگ
۱۰۱۰- افعی، یلدا، اعطا
۱۰۱۱- اجزا، ایدا، اهدا
۱۰۱۲- کافر، رحمت، تنبک
۱۰۱۳- اغوش، شلغم، مبدا
۱۰۱۴- مخاط، طریق، قیام
۱۰۱۵- بانگ، گوزن، نایب
۱۰۱۶- برزخ، خفیف، فریب
۱۰۱۷- شهرت، تونس، سرکش
۱۰۱۸- دهات، ترکش، شهید
۱۰۱۹- احیا، اوند، دارا
۱۰۲۰- دامن، نژاد، داود
۱۰۲۱- مرمر، فسفر، ناشر
۱۰۲۲- سیلو، کندو، جادو
۱۰۲۳- گویا، امنا، متکا
۱۰۲۴- ثروت، نوبت، نشست
۱۰۲۵- علاج، خارج، منتج
۱۰۲۶- نانو، اردو، نارو
۱۰۲۷- مهیج، حراج، ارنج
۱۰۲۸- حساس، تنفس، حواس
۱۰۲۹- حلبی، عیسی، فردی
۱۰۳۰- شکاک، مشرک، چروک
۱۰۳۱- مذهب، عذاب، ایوب
۱۰۳۲- گیتی، مشکی، حاجی
۱۰۳۳- تقبل، سنبل، ساحل
۱۰۳۴- جواب، مغرب، خراب
۱۰۳۵- ملوس، فارس، خسیس
۱۰۳۶- زینت، غلظت، مرمت
۱۰۳۷- بطری، روزی، چرمی
۱۰۳۸- ممکن، دهان، کربن
۱۰۳۹- اغما، درسا، شورا
۱۰۴۰- شهود، جلاد، مقید
۱۰۴۱- گوجه، تحول، جنون
۱۰۴۲- عراق، قطره، کارد
۱۰۴۳- نخاع، کرخت، شاخه
۱۰۴۴- منبع، شانه، برنا
۱۰۴۵- شلیک، چالش، کیلو
۱۰۴۶- چشمی، خوشه، شیشه
۱۰۴۷- ابهت، عابد، لابی
۱۰۴۸- کوشش، شرور، شروع
۱۰۴۹- بلوا، چاله، سیلی
۱۰۵۰- سوال، شکوه، درود
۱۰۵۱- قیمه، ضایع، حریم
۱۰۵۲- قدرت، لادن، دنده
۱۰۵۳- کهیر، کاهو، بدهی
۱۰۵۴- فرجه، ساری، مجرا
۱۰۵۵- مجزا، چنجه، لهجه
۱۰۵۶- تامل، اتان، صراف
۱۰۵۷- حبیب، خطبه، بابت
۱۰۵۸- خائن، گناه، خراش
۱۰۵۹- ولرم، باله، جمله
۱۰۶۰- مبلغ، انبه، جنبه
۱۰۶۱- ضعیف، یکان، اعضا
۱۰۶۲- بربر، بانی، نخبه
۱۰۶۳- سونا، نازل، زیست
۱۰۶۴- واکس، کنگر، گروه
۱۰۶۵- ایدز، دهنه، نگار
۱۰۶۶- ابوی، وعده، دلاک
۱۰۶۷- سهوی، ورقه، قفسه
۱۰۶۸- جالب، لنگه، گنجه
۱۰۶۹- هرمز، منکر، کاهل
۱۰۷۰- انار، ابجد، جراح
۱۰۷۱- پیشه، شنبه، برپا
۱۰۷۲- رفاه، ابشش، شورش
۱۰۷۳- کشیش، یکتا، توکل
۱۰۷۴- ابری، روان، ازار
۱۰۷۵- مکار، اگاه، احمد
۱۰۷۶- مخدر، دشنه، نغمه
۱۰۷۷- ساعی، عقرب، راسخ
۱۰۷۸- بلبل، باعث، عابر
۱۰۷۹- خسرو، ریشه، شاخص
۱۰۸۰- شهرک، رخوت، وحشت
۱۰۸۱- لشگر، پگاه، پشمک
۱۰۸۲- انبر، عبرت، عنصر
۱۰۸۳- بیژن، اژدر، اینه
۱۰۸۴- کلنگ، فنری، فلفل
۱۰۸۵- جلال، کادر، کلان
۱۰۸۶- کلید، میوه، ملاک
۱۰۸۷- کلمه، املت، الفت
۱۰۸۸- پارچ، برزو، باطل
۱۰۸۹- مختل، اتکا، اخرت
۱۰۹۰- جوار، خالق، خوار
۱۰۹۱- مقصر، تصرف، تقدم
۱۰۹۲- پوشه، کشیک، کوسه
۱۰۹۳- ایمن، نمره، نیکی
۱۰۹۴- حوری، چراغ، چوبه
۱۰۹۵- برکه، سکون، سرفه
۱۰۹۶- هرات، ماهر، مریخ
۱۰۹۷- خاور، لولو، لایق
۱۰۹۸- رکوع، دوری، دکان
۱۰۹۹- قوطی، مطلب، مولد
۱۱۰۰- دوام، کاهش، کودن
۱۱۰۱- بانک، کاشی، یلدا
۱۱۰۲- غریق، قلمی، یویو
۱۱۰۳- طالب، بتون، نفرت
۱۱۰۴- صورت، تبسم، منقل
۱۱۰۵- ناظر، رهبر، ربیع
۱۱۰۶- شعبه، هراس، ساکن
۱۱۰۷- ترحم، میخک، کوچه
۱۱۰۸- حساس، ساده، هستی
۱۱۰۹- حکمت، تهیه، هلال
۱۱۱۰- خلاق، قهوه، هرگز
۱۱۱۱- ثریا، اخور، رازی
۱۱۱۲- محور، رشید، دوات
۱۱۱۳- عجول، لانه، همزن
۱۱۱۴- نشست، تاول، لیمو
۱۱۱۵- سوزن، نارس، سابق
۱۱۱۶- کافه، هجوم، مقدس
۱۱۱۷- ازاد، دارا، اترک
۱۱۱۸- تهوع، عاقل، لحیم
۱۱۱۹- نگاه، هیکل، لکنت
۱۱۲۰- مسلط، طعنه، همگن
۱۱۲۱- مبعث، ثروت، توده
۱۱۲۲- گریم، مبنا، اصول
۱۱۲۳- تولد، داور، رفیق
۱۱۲۴- علاف، فردا، اوند
۱۱۲۵- مفرد، دهان، نادم
۱۱۲۶- پشتک، کثیف، فاسد
۱۱۲۷- عطار، رییس، سلول
۱۱۲۸- پیدا، اجرا، اکبر
۱۱۲۹- تکلم، مبدا، امنا
۱۱۳۰- مضحک، کاذب، بابک
۱۱۳۱- مملو، وزین، نخست
۱۱۳۲- جریب، بابل، لهجه
۱۱۳۳- کیلو، ولرم، مرمر
۱۱۳۴- ملال، لادن، نرده
۱۱۳۵- اریا، اهلی، یکان
۱۱۳۶- خلوص، صعود، دروغ
۱۱۳۷- صریح، حاجت، ترشح
۱۱۳۸- کمرو، والا، ابزی
۱۱۳۹- دلاک، کنسل، لحظه
۱۱۴۰- کربن، نقاش، شوره
۱۱۴۱- مهار، ابهت، شتاب
۱۱۴۲- رمال، اشرف، سفته
۱۱۴۳- مشکی، کعبه، دهنه
۱۱۴۴- نسیه، یکتا، باور
۱۱۴۵- زیلو، لوحه، نهال
۱۱۴۶- قاصد، صراف، افشا
۱۱۴۷- اندک، دشنه، شهود
۱۱۴۸- کلبه، بدهی، فیله
۱۱۴۹- کوسن، سینه، جهاز
۱۱۵۰- ظالم، لطمه، دهات
۱۱۵۱- موشک، شبکه، شهید
۱۱۵۲- غلاف، ارام، زمام
۱۱۵۳- بیشه، شیار، خرید
۱۱۵۴- منور، وعده، سهام
۱۱۵۵- خمار، ابوی، پیشه
۱۱۵۶- بدعت، عادی، تیره
۱۱۵۷- مقام، امار، فرجه
۱۱۵۸- باگت، گیشه، سهوی
۱۱۵۹- حاضر، ضخیم، زمخت
۱۱۶۰- خراب، اجیر، شریف
۱۱۶۱- بنجل، بیضی، اشهد
۱۱۶۲- فردی، شلاق، مجرم
۱۱۶۳- مجال، باخت، ضامن
۱۱۶۴- منصف، چیپس، شکیل
۱۱۶۵- حاصل، معطل، برده
۱۱۶۶- مخمر، صنعت، دلیل
۱۱۶۷- کابل، معاش، چنگک
۱۱۶۸- مفصل، کفاف، حمله
۱۱۶۹- قابل، خوار، غلیظ
۱۱۷۰- پارک، ماسه، مخرب
۱۱۷۱- حسرت، عبرت، قاطع
۱۱۷۲- کوچک، غنچه، زمزم
۱۱۷۳- سنجد، فروش، درسا
۱۱۷۴- فقیر، جوخه، تبرک
۱۱۷۵- اتیه، بالش، طلسم
۱۱۷۶- پدال، فشار، بینی
۱۱۷۷- حواس، گوزن، مسلخ
۱۱۷۸- گوشه، خروج، کامل
۱۱۷۹- خازن، تقوی، صادق
۱۱۸۰- کوپه، تنفر، توری
۱۱۸۱- پونه، پوزش، تحمل
۱۱۸۲- لیست، غلتک، بلوا
۱۱۸۳- مطلب، خبره، بافت
۱۱۸۴- کمدی، زهرا، جهان
۱۱۸۵- خطبه، اغوش، مورد
۱۱۸۶- برزو، مربع، مذکر
۱۱۸۷- نسیم، سمبل، مشعل
۱۱۸۸- شکست، حلبی، ارنج
۱۱۸۹- وداع، خائن، خلاص
۱۱۹۰- قبول، ناشر، ظریف
۱۱۹۱- جواب، منظم، قوطی
۱۱۹۲- تیشه، ژاکت، تابش
۱۱۹۳- اسقف، تشتک، اژدر
۱۱۹۴- مترو، حشره، زینت
۱۱۹۵- انبه، شیاد، رازی
۱۱۹۶- پهنا، سیکل، حسود
۱۱۹۷- حلقه، ترقی، دارا
۱۱۹۸- مبصر، پستو، کادو
۱۱۹۹- طعنه، مسجد، مجزا
۱۲۰۰- پیکر، مجهز، روده
۱۲۰۱- کاهش، شاغل، لحیم، ملاک
۱۲۰۲- مرقد، دهان، نقره، هجوم
۱۲۰۳- میله، هرمز، زنبق، قیام
۱۲۰۴- سپاه، هراس، سکون، نارس
۱۲۰۵- تیغه، هرات، تکبر، رحمت
۱۲۰۶- نوبت، تجسم، مایه، همزن
۱۲۰۷- کلفت، توقف، فیوز، زیرک
۱۲۰۸- مبلغ، غوزک، کافر، رحیم
۱۲۰۹- تابع، عرصه، هیکل، لکنت
۱۲۱۰- عراق، قاره، هرگز، زارع
۱۲۱۱- وزنه، هستی، یکان، نارو
۱۲۱۲- تبسم، مصاف، فارغ، غربت
۱۲۱۳- بورس، سبزی، یلدا، ایوب
۱۲۱۴- چاله، هلال، لایق، قارچ
۱۲۱۵- فلکه، همگن، نایل، لحاف
۱۲۱۶- مایع، عنصر، رکعت، تقدم
۱۲۱۷- راضی، یکتا، اکید، دبیر
۱۲۱۸- شارژ، ژاپن، نقاش، شباش
۱۲۱۹- شاطر، رییس، ساحل، لغزش
۱۲۲۰- تذکر، رمال، لادن، نخوت
۱۲۲۱- دوام، مومن، نانو، وجود
۱۲۲۲- تعهد، دامن، نادم، مبعث
۱۲۲۳- نوید، دهلی، یویو، وضوح
۱۲۲۴- امام، مصرف، فندک، کشمش
۱۲۲۵- نگار، روان، نشات، تنگه
۱۲۲۶- شنود، دچار، راسخ، خانم
۱۲۲۷- ماسک، کاذب، باعث، ثواب
۱۲۲۸- ایدا، احمق، قسمت، تهیه
۱۲۲۹- حباب، بودا، ادمک، کلبه
۱۲۳۰- شوهر، رسوم، موسس، سلول
۱۲۳۱- دوات، تقبل، لنگر، رسوب
۱۲۳۲- جویا، ارزن، نوبر، رخوت
۱۲۳۳- زمام، مبدا، افشا، ایمن
۱۲۳۴- حرام، موجب، بخشش، شهرک
۱۲۳۵- تمبر، رفیق، قاصد، دخمه
۱۲۳۶- نازل، لیمو، وفات، تمام
۱۲۳۷- سنجش، شامخ، خاور، رخنه
۱۲۳۸- پونز، زردک، کوسن، نجوا
۱۲۳۹- شهاب، برپا، الفت، توهم
۱۲۴۰- امید، داود، دارت، تسمه
۱۲۴۱- نظام، مضحک، عظمت، ترحم
۱۲۴۲- وحشت، تجمع، محکم، مخمر
۱۲۴۳- دورو، وزین، خوار، ربیع
۱۲۴۴- تملک، کادر، امین، نرده
۱۲۴۵- زمرد، دلاک، زمزم، مشاع
۱۲۴۶- بتون، نرگس، اترک، کنگر
۱۲۴۷- چروک، کلید، ترور، ردیف
۱۲۴۸- دلیر، راوی، پلید، دعوت
۱۲۴۹- مقید، دختر، مقدم، مکتب
۱۲۵۰- حضور، راکت، حضرت، ترکش
۱۲۵۱- مقطع، عایق، حقیر، رشید
۱۲۵۲- کالا، اصغر، چابک، کاغذ
۱۲۵۳- اعظم، موسم، معاف، فاسد
۱۲۵۴- تامل، لایی، قامت، تخیل
۱۲۵۵- مخدر، رفاه، مخفف، فشار
۱۲۵۶- مصرع، عابد، اصیل، لابی
۱۲۵۷- مالک، کهنه، بارش، شانه
۱۲۵۸- شلوغ، غریق، ملوس، سلیس
۱۲۵۹- جلاد، دایه، ملوک، کشیک
۱۲۶۰- جلبک، کیسه، طلاق، قفسه
۱۲۶۱- طلوع، جعلی، لهجه، جنین
۱۲۶۲- حرفه، اهرم، ریشه، شامه
۱۲۶۳- قلمه، شهود، لاشه، شادی
۱۲۶۴- گونی، کیلو، ولرم، رکوع
۱۲۶۵- خدمه، زهره، دسته، تشهد
۱۲۶۶- جواب، سبیل، وراج، املت
۱۲۶۷- حربه، سهند، روزن، زبده
۱۲۶۸- عاقل، کلمه، ابجد، جاهل
۱۲۶۹- حسام، ممتد، سنگک، گردش
۱۲۷۰- منتج، اجیر، ناشر، شیره
۱۲۷۱- بدعت، شتاب، دکمه، مربع
۱۲۷۲- شفته، بهشت، فرجه، جسته
۱۲۷۳- امان، بنشن، مبدل، دشنه
۱۲۷۴- نگین، پناه، گنبد، بدهی
۱۲۷۵- غلاف، خفاش، لانه، نقشه
۱۲۷۶- کنسل، قلمی، ناشی، شکیل
۱۲۷۷- سکته، جهات، کساد، اختر
۱۲۷۸- بدنه، سهام، دهان، اچمز
۱۲۷۹- مرور، سرکش، رهبر، بیشه
۱۲۸۰- پاچه، کهیر، اندک، دارا
۱۲۸۱- فایل، لحیم، مونث، ثریا
۱۲۸۲- قالی، یکان، نازک، کسوف
۱۲۸۳- باطل، لطمه، هیکل، لوحه
۱۲۸۴- کلفت، تصور، روزی، یلدا
۱۲۸۵- مجهز، زگیل، لنگه، هراس
۱۲۸۶- نخست، تابش، شلیک، کتان
۱۲۸۷- اشعه، هرگز، زیاد، دینی
۱۲۸۸- بیضی، یکتا، اوند، دلبر
۱۲۸۹- خجول، لولو، وداع، عقیق
۱۲۹۰- گریم، مریخ، ختنه، همزن
۱۲۹۱- شیاد، دلقک، کمرو، واکس
۱۲۹۲- خوشه، هجوم، مسکو، وجود
۱۲۹۳- چنجه، هلال، لادن، نغمه
۱۲۹۴- کندو، والا، اتود، دهات
۱۲۹۵- ترشح، حاتم، مریض، ضخیم
۱۲۹۶- تبرک، کلیه، هرمز، زهرا
۱۲۹۷- خیال، لایق، قرار، رحمت
۱۲۹۸- اکید، داور، رمال، لشگر
۱۲۹۹- چاره، هستی، یویو، وعده
۱۳۰۰- سکان، نکته، هرات، تاول
۱۳۰۱- اجزا، اعلا، اسقف، فیوز، زیبا
۱۳۰۲- مطبخ، خازن، نخبه، همگن، نادم
۱۳۰۳- تقبل، لنگر، رحیم، مقیم، ماست
۱۳۰۴- معاش، شورش، شکمو، وزیر، رسوم
۱۳۰۵- اخور، رییس، سیما، اتکا، القا
۱۳۰۶- دوام، مولد، درون، نماد، درصد
۱۳۰۷- فارس، سینا، اصول، لکنت، توقف
۱۳۰۸- تولد، دوزخ، خلوص، صبور، رکعت
۱۳۰۹- مسکن، نفرت، تیمم، ماسک، کلام
۱۳۱۰- سماق، قاصد، دامن، نوید، دروس
۱۳۱۱- سالن، نهال، لغزش، شهرک، کرکس
۱۳۱۲- اجزا، امام، مشخص، صعود، دعوا
۱۳۱۳- شیفت، ترسو، وضوح، حواس، سنجش
۱۳۱۴- اشرف، فارغ، غربت، توهم، مجزا
۱۳۱۵- تکبر، رونق، قدرت، ترحم، مرمت
۱۳۱۶- ایوب، بلوا، اواز، زمام، مجرا
۱۳۱۷- لحاف، فریب، بشاش، شروع، عادل
۱۳۱۸- منها، ابقا، انار، رخوت، تمام
۱۳۱۹- ربیع، عودت، تکلم، مدام، مزار
۱۳۲۰- سیلو، وکیل، لیمو، وحشت، تجسس
۱۳۲۱- سرقت، تفنگ، گوزن، نارس، تلفن
۱۳۲۲- احیا، امین، نایب، برنا، اریب
۱۳۲۳- قادر، رشید، دعوت، تملق، راکت
۱۳۲۴- مشاع، عبور، ریخت، تحکم، عادت
۱۳۲۵- شامخ، خاطر، رسوب، بخشش، خراب
۱۳۲۶- زردک، کودک، کاذب، برنز، کاسب
۱۳۲۷- چرخش، شکار، رفیق، قارچ، شلاق
۱۳۲۸- نوین، نجوا، اخرت، تحصن، نشات
۱۳۲۹- تبسم، مولا، اتان، نسبت، ممکن
۱۳۳۰- تریا، امور، روان، نوبت، ایین
۱۳۳۱- سهیم، مقوا، اسکن، نرگس، میان
۱۳۳۲- اخمو، وزین، نشست، تمنا، وصیت
۱۳۳۳- شجاع، عوام، مخمر، ریزش، عنصر
۱۳۳۴- شورا، افشا، ابشش، شباش، اغوش
۱۳۳۵- زرین، ناظر، رکوع، عاجز، نخاع
۱۳۳۶- نارو، واسط، طلسم، متین، ولرم
۱۳۳۷- تقدم، مشرف، فساد، دارت، مفرد
۱۳۳۸- قسمت، تجسم، محیط، طریق، تسلط
۱۳۳۹- تعهد، دبیر، روزن، نخوت، دکان
۱۳۴۰- گرمک، کالا، ادمک، کلنگ، کوچک
۱۳۴۱- خراش، شعاع، عظیم، مخرب، بهمن
۱۳۴۲- صورت، تیتر، راضی، حصار، ردیف
۱۳۴۳- تاسف، فرسخ، خرید، اترک، کادر
۱۳۴۴- صریح، حافظ، ظاهر، مصلا، ادرس
۱۳۴۵- اطلس، سریع، عابر، عایق، قطره
۱۳۴۶- جناح، حساب، برپا، تجمع، عراق
۱۳۴۷- سبقت، تونس، سوزن، حسام، مبنا
۱۳۴۸- کثیف، فراز، زیان، شکاف، فرنی
۱۳۴۹- جایز، زیست، تکان، مجرد، دشنه
۱۳۵۰- احمق، قابل، لانه، خارج، جاهل
۱۳۵۱- ارام، محور، راوی، باطن، نسیه
۱۳۵۲- شغال، لحیم، ممیز، پشگل، لوزی
۱۳۵۳- طاقت، ترشی، یکان، مطلب، بینی
۱۳۵۴- دورو، ورقه، هیکل، ادیت، تجلی
۱۳۵۵- تختی، یلدا، اغاز، شتاب، برزخ
۱۳۵۶- بوته، هراس، سوال، سبوس، سیلی
۱۳۵۷- تهوع، عبرت، تخیل، ستاد، دهلی
۱۳۵۸- ازار، رفاه، هرگز، بابک، کوزه
۱۳۵۹- گویا، اگهی، یکتا، شگفت، تجار
۱۳۶۰- خارش، شلوغ، غنچه، نخست، تشهد
۱۳۶۱- مادر، روزی، ساده، همزن، رخنه
۱۳۶۲- پرچم، موسس، شوهر، ریشه، مصدر
۱۳۶۳- حاصل، لوحه، زیلو، وراج، لولو
۱۳۶۴- کابل، لطمه، صدمه، هجوم، لاشه
۱۳۶۵- بنفش، شلیل، ملال، لابی، شکیل
۱۳۶۶- احمد، داخل، موشک، کساد، دلاک
۱۳۶۷- دهان، نقشه، کوسن، نذری، نگین
۱۳۶۸- پوپک، کشیک، چیره، هرمز، کوچه
۱۳۶۹- پوزش، شوخی، طالع، عقرب، شایع
۱۳۷۰- نگار، رحمت، حلقه، هستی، روده
۱۳۷۱- پشمک، کوره، پوزه، هرات، کلیه
۱۳۷۲- ابجد، دوات، جرات، ترقی، دهات
۱۳۷۳- شاخک، کاست، عرصه، هلال، کلبه
۱۳۷۴- اعلا، اسید، جیره، همگن، ایده
۱۳۷۵- دلیل، لحظه، ثروت، تنفس، لیست
۱۳۷۶- بوکس، سهام، اچمز، زیرک، سایز
۱۳۷۷- فردا، اجرت، جلاد، دوخت، اکید
۱۳۷۸- مخفف، فتوا، حدود، درصد، فاسد
۱۳۷۹- جریب، بافت، کلان، نکته، بنشن
۱۳۸۰- اعظم، منطق، تندر، رکعت، مرور
۱۳۸۱- ایرج، حیات، ترقه، کیسه
۱۳۸۲- مجله، محکم، غوره، اندک
۱۳۸۳- کاهی، صخره، اعطا، حاجت
۱۳۸۴- حقیر، قیام، مدرج، سرور
۱۳۸۵- کلام، عاقل، منفی، جعبه
۱۳۸۶- چاقو، قلدر، ژاله، کافه
۱۳۸۷- مشکی، صالح، بعثت، تیره
۱۳۸۸- وعده، پدال، غایب، اثار
۱۳۸۹- پنجه، نسخه، قاره، کافر
۱۳۹۰- سابق، غلیظ، کمدی، بابل
۱۳۹۱- مملو، زنبق، دسته، سماق
۱۳۹۲- کفاف، تلفن، درون، سواد
۱۳۹۳- ترور، سکان، جادو، زرنگ
۱۳۹۴- سنگک، چرمی، غلظت، خبره
۱۳۹۵- مطبخ، فارس، نرده، نگاه
۱۳۹۶- رحیم، پونه، خرفت، طلوع
۱۳۹۷- وداع، اهرم، ترشح، پارک
۱۳۹۸- کاهو، حومه، اصیل، فشار
۱۳۹۹- بلوچ، شکست، شانه، چرخش
۱۴۰۰- دستی، پخمه، ویزا، حباب
۱۴۰۱- طوقه، هجمه
۱۴۰۲- راکد، دولا
۱۴۰۳- دباغ، غرفه
۱۴۰۴- منها، اویز
۱۴۰۵- خطیب، باقر
۱۴۰۶- جناق، قائم
۱۴۰۷- افرا، ارزن
۱۴۰۸- امپر، رفیق
۱۴۰۹- جانی، یویو
۱۴۱۰- پشته، هجده
۱۴۱۱- ثقیل، لعنت
۱۴۱۲- علوم، مبدا
۱۴۱۳- شفیق، قانع
۱۴۱۴- منور، راسخ
۱۴۱۵- قبضه، هرزه
۱۴۱۶- اسبق، قرار
۱۴۱۷- معاف، فاتح
۱۴۱۸- یکصد، دلقک
۱۴۱۹- بیژن، نهاد
۱۴۲۰- عمان، نزول
۱۴۲۱- معمر، مانی، نغمه
۱۴۲۲- نقوش، وزرا، رانت
۱۴۲۳- تمبر، بالش، لخته
۱۴۲۴- ریغو، غلاف، اجری
۱۴۲۵- عینک، نشتی، تبعه
۱۴۲۶- خرما، مویه، یلخی
۱۴۲۷- اردو، دچار، افاق
۱۴۲۸- شریف، یواش، انشا
۱۴۲۹- نجبا، بلبل، باند
۱۴۳۰- مغذی، ذغال، ایمن
۱۴۳۱- دوری، رخوت، وادی
۱۴۳۲- مخاط، اشعه، عامه
۱۴۳۳- مکار، امید، یغما
۱۴۳۴- یاوه، وجین، یقین
۱۴۳۵- کثیر، یاری، راکت
۱۴۳۶- بختک، تنبک، بابت
۱۴۳۷- تخلص، لحاف، اشتی
۱۴۳۸- هلاک، انگل، گوهر
۱۴۳۹- چربی، برنا، نوچه
۱۴۴۰- منجم، جنبه، بومی
۱۴۴۱- سپهر، رازی، یراق، قیاس
۱۴۴۲- کنده، هجری، یاور، رازک
۱۴۴۳- مشوق، قلیل، لولا، امام
۱۴۴۴- تعلل، لذیذ، ذبیح، حالت
۱۴۴۵- اژدر، رویه، همدم، مولا
۱۴۴۶- مطلا، اصغر، رعنا، ایام
۱۴۴۷- ساغر، رییس، سالن، نقرس
۱۴۴۸- وجود، دنگی، یگان، نانو
۱۴۴۹- شهیر، رومی، یورش، شورش
۱۴۵۰- نسبت، تحیر، روسا، انان
۱۴۵۱- قرعه، هاون، نقاد، دمشق
۱۴۵۲- تفحص، صوفی، یورو، وحشت
۱۴۵۳- مقتل، لایق، قران، نادم
۱۴۵۴- گیوه، همتا، اخوت، تفنگ
۱۴۵۵- شدید، دوام، ممکن، نقاش
۱۴۵۶- معطل، لکنت، تولد، دائم
۱۴۵۷- کیلو، والا، ایدز، زردک
۱۴۵۸- اخگر، رینگ، گذشت، تریا
۱۴۵۹- تابش، شیوع، عیال، لعبت
۱۴۶۰- تزار، رسته، هیات، تربت
۱۴۶۱- اینچ، چوبی، یاغی، یوگا، چاقی
۱۴۶۲- تهذب، برتر، رامش، شربت، بخشش
۱۴۶۳- وسطا، افات، تهور، رزرو، امور
۱۴۶۴- کوکب، برزو، وفات، تبرک، بهشت
۱۴۶۵- شمعک، کشکک، کسوف، فروش، کاشف
۱۴۶۶- تیرک، کاتب، باور، رحلت، کبیر
۱۴۶۷- دمان، نفقه، هجرت، تجدد، نفرت
۱۴۶۸- نارس، سوسک، کودن، نوین، ساکن
۱۴۶۹- اخرت، تراز، زائر، رقبا، تبحر
۱۴۷۰- اشتر، ریسه، همسن، نجوا، روان
۱۴۷۱- غلتک، کنیز، زیاد، دروغ، کلید
۱۴۷۲- منکر، رولت، تملک، کریم، رکیک
۱۴۷۳- وصول، لهجه، هژیر، ریشو، لنگر
۱۴۷۴- رویش، شبان، نازک، کنگر، شهرک
۱۴۷۵- مکدر، رمال، لودر، رخام، رهبر
۱۴۷۶- مسجد، دیسک، کتان، نجوم، دمکن
۱۴۷۷- قبول، لیقه، همسو، وثوق، لیمو
۱۴۷۸- شگرد، دایر، رسوخ، خویش، دوزخ
۱۴۷۹- تبسم، منها، الیم، مسرت، مجسم
۱۴۸۰- مضاف، فرید، دولا، اکرم، فیفا
۱۴۸۱- اخور، رسوم، مخبر، رجوع، عرفا، عازم
۱۴۸۲- مریض، ضخیم، مهیج، جناق، قاسم، قائم
۱۴۸۳- درام، منزه، هادی، یویو، ورید، ورطه
۱۴۸۴- زفاف، فیبر، راکد، دیتا، اواز، انار
۱۴۸۵- فیلا، اوپن، ناقل، لحاظ، ظریف، ظنین
۱۴۸۶- سزار، رخصت، ترشک، کاکل، لوکس، لعنت
۱۴۸۷- معلم، مروت، تابو، وقوع، علوم، عودت
۱۴۸۸- خارا، اوره، هندو، وخیم، مریخ، میله
۱۴۸۹- خشوع، عرضه، هراز، زکام، مسلخ، مرفه
۱۴۹۰- نژاد، دوار، رتوش، شهلا، امین، اجیر
۱۴۹۱- اذین، نورس، سوسو، وقیح، حالا، حساس
۱۴۹۲- ارزن، نایب، بستر، روند، درسا، دیشب
۱۴۹۳- ارده، هویه، هالو، وراث، ثریا، ثمره
۱۴۹۴- متون، نقاط، طلاب، باقر، رفرم، رابط
۱۴۹۵- سدیم، مسکو، وزرا، اریب، بورس، بانو
۱۴۹۶- نهال، لیزر، ریخت، تخمک، کربن، کاور
۱۴۹۷- سئول، لیبی، یکصد، دروس، سرخس، ساعی
۱۴۹۸- مغرض، ضامن، نصاب، بالغ، غلام، غذغن
۱۴۹۹- صادر، رتیل، لغزش، شیفت، تقاص، تقبل
۱۵۰۰- ملوس، سازه، هویت، تورج، جهرم، جلسه
۱۵۰۱- ریتم، مجلل، لیسه
۱۵۰۲- عقیق، قحطی، یلخی
۱۵۰۳- خیام، معبد، دلیر
۱۵۰۴- سجاد، دیبا، ایمن
۱۵۰۵- پشتک، کاتر، رقیه
۱۵۰۶- عامل، لشگر، رفقا
۱۵۰۷- سترگ، گالن، نافع
۱۵۰۸- ابسه، هبوط، طوقه
۱۵۰۹- اخیه، هوچی، یاری
۱۵۱۰- متلک، کمند، دمبک
۱۵۱۱- سنبل، لغات، ترنج
۱۵۱۲- تفقد، دجال، لوده
۱۵۱۳- شبکه، هجمه، هجری
۱۵۱۴- نوکر، ربیع، عجول
۱۵۱۵- ناقص، صواب، باگت
۱۵۱۶- اوند، دهنی، یراق
۱۵۱۷- موثر، رانش، شفته
۱۵۱۸- باخت، تایر، رییس
۱۵۱۹- قبوض، ضعیف، فهیم
۱۵۲۰- مشیت، تلقی، یقین
۱۵۲۱- ضحاک، فکلی، حلول، وجین
۱۵۲۲- باعث، اثیر، اتیه، یورش
۱۵۲۳- جفنگ، پگاه، فسفر، فقها
۱۵۲۴- خبیر، گربه، بزدل، داهی
۱۵۲۵- شفیق، رقیق، فانی، ناقض
۱۵۲۶- حاتم، مماس، ارجح، جنسی
۱۵۲۷- فاحش، کشتی، اشرف، رعیت
۱۵۲۸- جنبی، دیگر، نیکل، کارد
۱۵۲۹- خاکی، جیوه، افرا، راهب
۱۵۳۰- بنیه، کهنه، نظام، ابهت
۱۵۳۱- مسیح، محشر، سایر، یورو
۱۵۳۲- جاده، ظهور، اپال، اجری
۱۵۳۳- جهشی، غیرت، همدم، دختر
۱۵۳۴- زمام، امام، مسبب، بومی
۱۵۳۵- کرنش، کشمش، رموز، وحشت
۱۵۳۶- مسری، پیدا، سیلک، لحاف
۱۵۳۷- اصله، جهود، صفحه، حیدر
۱۵۳۸- چاشت، اتان، اروغ، وزنه
۱۵۳۹- ترنم، قماش، رخوت، واشر
۱۵۴۰- نقرس، مسلک، قطاب، اتکا
۱۵۴۱- شلیک، کوسه، پوست، تذکر، کمیت
۱۵۴۲- نچسب، بدعت، اسوه، هجده، برگه
۱۵۴۳- درفش، شهود، جوجه، هجرت، شبیه
۱۵۴۴- دیلم، مسلط، الاغ، غوزک، مبلغ
۱۵۴۵- مکرر، رستم، اذیت، تنزل، رانت
۱۵۴۶- خشکه، هژیر، اینه، هیات، هرزه
۱۵۴۷- زردک، کرار، رودل، لایق، کنسل
۱۵۴۸- شخیص، صعود، رانت، تمول، صحبت
۱۵۴۹- سختی، یغما، سطحی، یاوه، یاغی
۱۵۵۰- چاکر، راسخ، دفعی، یگان، رسمی
۱۵۵۱- مخفی، یواش، دلبر، رقبا، یاور
۱۵۵۲- لعبت، تصرف، جهان، نوید، تحصن
۱۵۵۳- سخیف، فارغ، فیلی، یوگا، فرعی
۱۵۵۴- صراف، فلکه، دیده، هادی، فتنه
۱۵۵۵- گمان، نمکی، اختر، رغبت، نوبر
۱۵۵۶- دیرک، کادو، پوره، هاون، کنیه
۱۵۵۷- حلوا، اخوی، داده، همسو، اشعه
۱۵۵۸- تهذب، بختک، سالن، نکات، بشکن
۱۵۵۹- پیست، تحقق، زورق، قوزک، تملق
۱۵۶۰- حضور، ریمل، بالش، شاهی، رامش
۱۵۶۱- ملحم، موسی، یویو، وقار، رجیم، رالی
۱۵۶۲- پوشه، همسن، نکاح، حالا، اکیپ، امین
۱۵۶۳- لحاظ، ظروف، فضول، لادن، ناقل، نحیف
۱۵۶۴- مکتب، بقال، لخته، هالو، وخیم، وبال
۱۵۶۵- معرض، ضربت، ترمه، هلاک، کریم، کرات
۱۵۶۶- مرام، مویز، زوار، روان، نسیم، نیاز
۱۵۶۷- انان، نماد، دارا، ایفل، لولا، لوند
۱۵۶۸- قباد، دینی، یکصد، دچار، رونق، راهی
۱۵۶۹- تحرک، کاسه، هندو، واقع، عودت، عشوه
۱۵۷۰- مجرا، اژدر، رسته، همتا، اکرم، امپر
۱۵۷۱- نوبه، هراز، زمرد، هویت، تمکن، تراز
۱۵۷۲- شفقت، تابو، وفات، تمام، مشوش، مترو
۱۵۷۳- دولا، افاق، قاتل، لوکس، سپند، سرتق
۱۵۷۴- قهار، رخصت، توسط، طماع، عاشق، عادت
۱۵۷۵- عظما، اعضا، امار، رسوم، مصرع، مبدا
۱۵۷۶- مطرح، حجیم، مضرب، برگر، رفرم، رخام
۱۵۷۷- عامل، لکنت، تنبک، کفار، رجوع، ریخت
۱۵۷۸- جدار، روسا، اخگر، ربات، تفرج، تریا
۱۵۷۹- نقاط، طاوس، سنجش، شراب، بیژن، بورس
۱۵۸۰- زیاد، دعوت، تابش، شناس، سنتز، سایت
۱۵۸۱- نثار، رحلت، تفرش، شریف، فلوت، تلفن، تربت
۱۵۸۲- مارک، کایت، تامل، لندن، نصاب، بارم، بهشت
۱۵۸۳- مجلد، دایه، هبوط، طالب، بودا، ایام، اخیه
۱۵۸۴- عاقد، دمشق، قصاص، صفات، تبسم، منبع، ملحق
۱۵۸۵- حضار، راحل، لیزر، رواق، قائم، مباح، مفصل
۱۵۸۶- قبول، لغزش، شبدر، رویت، تصور، رفیق، رتوش
۱۵۸۷- کودن، نازل، لذیذ، ذغال، لشگر، رکیک، رمال
۱۵۸۸- لیلی، یراق، قوام، منزل، لودر، رتیل، رزاق
۱۵۸۹- شکرک، کاتر، رسوب، بدیع، عیاش، شورش، شوفر
۱۵۹۰- ماسک، کسوت، تحکم، منظم، مطلا، الیم، افات
۱۵۹۱- صنعت، تعقل، لزگی، یاری، یقین، ناقص، نایل
۱۵۹۲- کاوش، شهرت، تجسس، سرهم، ملین، نازک، نوبت
۱۵۹۳- شکار، رعنا، احاد، دلکش، شرخر، رانش، رفقا
۱۵۹۴- فصول، لغات، تورم، متلک، کورک، کاشف، کلفت
۱۵۹۵- محنت، تهور، رویش، شفیع، عیان، نجوم، نوکر
۱۵۹۶- وجود، دنبک، کمین، نسبت، تبرک، کرمو، کودک
۱۵۹۷- مقیم، مهلک، کاتب، برزو، وقیح، حرام، حکاک
۱۵۹۸- اذین، نکبت، تخمک، کالج، جمال، لیلا، لعنت
۱۵۹۹- کرخت، تجرد، داور، رعیت، ترکش، شریک، شیاد
۱۶۰۰- رابط، طنین، نادم، مدرن، نگرش، شاطر، شبان
۱۶۰۱- عروض، قبوض، مریض
۱۶۰۲- ماضی، عصبی، قیسی
۱۶۰۳- قیود، مجدد، مرشد
۱۶۰۴- دجال، مایل، تجمل
۱۶۰۵- میخی، زدگی، گونی
۱۶۰۶- تملک، سمعک، چشمک
۱۶۰۷- عطیه، لیقه، کوفه
۱۶۰۸- مدعو، خسرو، اردو
۱۶۰۹- غیبت، نهضت، حیرت
۱۶۱۰- کرکس، ملوس، اقدس
۱۶۱۱- سهمی، ماهی، مغذی
۱۶۱۲- ثمره، سکته، فیله
۱۶۱۳- ترکه، مرفه، پوکه
۱۶۱۴- قرعه، قبطه، کوله
۱۶۱۵- زیبا، اغوا، پهنا
۱۶۱۶- یورش، سروش، داعش
۱۶۱۷- دیسک، بانک، چیچک
۱۶۱۸- حریص، مختص، شاخص
۱۶۱۹- سیره، کوسه، مویه
۱۶۲۰- کافی، فنری، کیوی
۱۶۲۱- اصلی، یاوه، مصلح، حصول
۱۶۲۲- قاسم، معدی، شاتل، لوده
۱۶۲۳- کسبه، هجمه، بساط، طعمه
۱۶۲۴- تدبر، رباب، بدیل، لحاف
۱۶۲۵- جلسه، هیات، فلزی، یگان
۱۶۲۶- خوار، رزرو، جودو، وارث
۱۶۲۷- چابک، کسمه، قانع، عامی
۱۶۲۸- الکی، یاور، ملیح، حاوی
۱۶۲۹- فیکس، سوخت، پیچک، کرخه
۱۶۳۰- کویت، تتمه، زوال، لیمو
۱۶۳۱- خدمت، تشکل، قدیس، ساکن
۱۶۳۲- ستوه، همسو، متهم، موسم
۱۶۳۳- هیبت، تهیه، بیتا، ایین
۱۶۳۴- شهید، دیمی، جهیز، زخمه
۱۶۳۵- چدنی، یورو، خدعه، هجرت
۱۶۳۶- ترمه، هادی، بریل، لادن
۱۶۳۷- چاقی، یغما، باند، دامن
۱۶۳۸- سریش، شکلک، ارنج، جالب
۱۶۳۹- مرمی، یواش، پروا، اذان
۱۶۴۰- گرما، اصول، ظروف، فروع
۱۶۴۱- نظام، مورد، دیده، سنگر، راهب
۱۶۴۲- محله، همدم، مشقت، دمبل، لخته
۱۶۴۳- دمکن، نخبه، همتا، مدفن، نهال
۱۶۴۴- پرسش، شکمو، وکلا، سپاه، هراز
۱۶۴۵- خطور، رقبا، اژدر، مخلص، صفرا
۱۶۴۶- نفله، هجری، یویو، منور، رسوخ
۱۶۴۷- قیاس، سازش، شیمی، رقیق، قبیل
۱۶۴۸- مبحث، ثالث، ثریا، چموش، شلاق
۱۶۴۹- برات، تولد، دمان، عبید، دهنه
۱۶۵۰- اثاث، ثواب، بطری، فاخر، رجیم
۱۶۵۱- تاول، لایی، یلخی، متکا، اذیت
۱۶۵۲- کشتی، یاغی، یکصد، لکنت، تردد
۱۶۵۳- گرمی، یوگا، اثنا، شگرد، دباغ
۱۶۵۴- سبیل، لهجه، هندو، مسلخ، خشوع
۱۶۵۵- مذکر، رخوت، تنزل، زمام، مالت
۱۶۵۶- طوقه، هلاک، کاهش، خطیب، بیشه
۱۶۵۷- ضعیف، فقید، دعوت، حضار، رسته
۱۶۵۸- ناشر، روند، درجا، کنگر، رواق
۱۶۵۹- مصلی، یراق، قاطع، ممتد، دفعی
۱۶۶۰- سیرک، کلوپ، پوشک، استر، راکت
۱۶۶۱- خازن، ناقض، ضمیر، رکیک، کسوف، فراخ
۱۶۶۲- مردد، دانگ، گزاف، فایل، لیزر، رستم
۱۶۶۳- مزور، روال، لولا، امال، لحاظ، ظالم
۱۶۶۴- مثلث، ثعلب، بیرگ، گربه، هالو، وخیم
۱۶۶۵- زمزم، منحط، طلاق، قصاص، صبور، رزاز
۱۶۶۶- احیا، امپر، رزاق، قصار، رویت، تریا
۱۶۶۷- مطلا، انبر، رسوم، میوه، هویت، تورم
۱۶۶۸- شامه، همسن، نمور، راکد، درام، مارش
۱۶۶۹- خنیا، اکثر، راغب، بخیل، لوند، دوزخ
۱۶۷۰- مقصر، رازک، کلفت، تجدد، دادا، ایام
۱۶۷۱- تقبل، لنگه، هرزه، هبوط، طراح، حکمت
۱۶۷۲- نسیم، موجز، زاهد، دیبا، امین، نوین
۱۶۷۳- حضرت، تفرج، جلیل، لشگر، رفقا، ارجح
۱۶۷۴- وفات، تصور، راسخ، خلقت، تیرک، کرمو
۱۶۷۵- کفار، راحل، لغزش، شریف، فرود، دنبک
۱۶۷۶- جسور، رولت، تابع، عظمت، تملق، قلنج
۱۶۷۷- تگرگ، گالن، نافذ، ذغال، لغات، تربت
۱۶۷۸- نوید، دیرک، کبیر، رئوس، سطحی، یقین
۱۶۷۹- کارد، دنده، هاون، نازل، لعبت، تشتک
۱۶۸۰- بنجل، لوکس، سمند، دوام، مصرع، عناب
۱۶۸۱- دلکش، شرور، رمال، لایق، قاشق، قاصد، قدار
۱۶۸۲- مقرر، رعیت، تنفر، رتیل، لنگر، رفرم، رافت
۱۶۸۳- موکل، لذیذ، ذلیل، لعنت، توهم، مسلم، ماخذ
۱۶۸۴- اعضا، ایمن، نقوش، شیوخ، خصلت، ترسا، تفلن
۱۶۸۵- مسقف، فندک، کادو، واضح، حدید، درهم، دلقک
۱۶۸۶- ساحت، تکبر، رزوه، هجده، هژیر، رییس، رهبر
۱۶۸۷- خدام، مجرا، اویز، زکام، ملوس، سرنخ، سیما
۱۶۸۸- غافل، لیلا، امحا، اذین، نایب، بالغ، بلوا
۱۶۸۹- اکرم، موطن، ناقص، صحبت، تشکر، رعنا، روان
۱۶۹۰- مخرج، جفتک، کرخت، تعرض، ضارب، بارم، بانک
۱۶۹۱- مومن، نورس، سوسن، نگرش، شهود، دائم، دروس
۱۶۹۲- معاف، فلوس، سیصد، دیسک، کشمش، شلغم، شناس
۱۶۹۳- شخیص، صندل، لودر، رموز، زارع، عیاش، عامل
۱۶۹۴- تهور، رودل، لندن، نوکر، رفیق، قدمت، قبال
۱۶۹۵- ششصد، دشتی، یاوه، هجمه، هوچی، یورش، یاری
۱۶۹۶- معلق، قطار، ریمل، لزگی، یگان، نجوم، نوبر
۱۶۹۷- فلاح، حضور، رخام، مشبک، کودک، کاشف، کهیر
۱۶۹۸- شگون، نهصد، دولا، القا، اکبر، رانش، رشید
۱۶۹۹- اصغر، رسوب، بتون، نافع، عارف، فیفا، فریب
۱۷۰۰- دائر، رخصت، توری، یاور، رتوش، شنود، شفقت
۱۷۰۱- لیمو، نماد
۱۷۰۲- ممکن، زکات
۱۷۰۳- قوام، حامی
۱۷۰۴- بیرق، چرخه
۱۷۰۵- درسا، مسجد
۱۷۰۶- گمرک، کرسی
۱۷۰۷- مرام، حاجی
۱۷۰۸- عظما، سمور
۱۷۰۹- فیلی، فلنگ
۱۷۱۰- طلبه، کبدی
۱۷۱۱- حجاب، دایه
۱۷۱۲- اخرت، حریص
۱۷۱۳- معرف، مروج
۱۷۱۴- مهره، ارین
۱۷۱۵- وقار، داود
۱۷۱۶- چنگک، اگاه
۱۷۱۷- چماق، زائر
۱۷۱۸- چشمه، کمرو
۱۷۱۹- چروک، پوست
۱۷۲۰- مایع، عیسی
۱۷۲۱- دیده، همسو، وحدت
۱۷۲۲- پلید، دردو، وصال
۱۷۲۳- فرچه، هجرت، تفضل
۱۷۲۴- سارا، اتود، دکمه
۱۷۲۵- ریسه، هیات، تبار
۱۷۲۶- قران، نوئل، لیبی
۱۷۲۷- سوتی، یواش، شیشه
۱۷۲۸- سیاس، سخیف، فهیم
۱۷۲۹- بخار، رویش، شاکر
۱۷۳۰- منها، ابزی، یراق
۱۷۳۱- ژاکت، تجرد، درنگ
۱۷۳۲- سونا، انشا، ایدا
۱۷۳۳- کوکب، بطری، یورو
۱۷۳۴- دودی، یغما، اوپن
۱۷۳۵- شعرا، اکیپ، پازل
۱۷۳۶- ماکت، ترحم، ماسه
۱۷۳۷- برنا، اذیت، توشه
۱۷۳۸- اخوت، تراز، زیبا
۱۷۳۹- مفرغ، غرفه، همسن
۱۷۴۰- محرک، کسمه، هجری
۱۷۴۱- ایدز، متاع، مقیم، اتکا
۱۷۴۲- صافی، رازک، جنون، دفعی
۱۷۴۳- ایوب، نزول، صغیر، مشفق
۱۷۴۴- دوان، پشتک، پاچه، وثوق
۱۷۴۵- سرمه، مدخل، حلبی، اروغ
۱۷۴۶- جبهه، امید، چهره، وجوه
۱۷۴۷- چشمک، تمام، ماست، کاغذ
۱۷۴۸- شبدر، اخته، غزال، ریخت
۱۷۴۹- گرما، کلوپ، ساری، کاشی
۱۷۵۰- تریا، مغنی، خیام، اخور
۱۷۵۱- دینی، قیود، لکنت، چالش
۱۷۵۲- سلاخ، رحلت، لغات، علاج
۱۷۵۳- مزید، ملقب، مصرع، عناب
۱۷۵۴- حفاظ، شربت، زیره، الهه
۱۷۵۵- قلیل، نشات، نایل، حدقه
۱۷۵۶- مجدد، شاخه، بیات، چرخی
۱۷۵۷- غلام، کارا، سمبه، فلزی
۱۷۵۸- ملبس، مقوی، شکلک، فاتح
۱۷۵۹- حجیم، دوره، کسوف، شکوه
۱۷۶۰- مدفن، عموم، چنجه، مقتل
۱۷۶۱- تباه، هرزه، همدم، مترو، وفات
۱۷۶۲- عقیم، مکرم، موید، درفش، شفیع
۱۷۶۳- تلکه، هبوط، طوسی، یویو، وحشت
۱۷۶۴- اینچ، چموش، شروط، طعنه، همتا
۱۷۶۵- وجود، درجا، اجیر، راند، دمرو
۱۷۶۶- مسگر، راهب، بزاز، زمام، موسم
۱۷۶۷- قصاص، صراف، فروش، شیوع، عقیق
۱۷۶۸- نازل، لحاف، فلفل، لعنت، تحصن
۱۷۶۹- مزین، ناشر، رولت، تذکر، رفرم
۱۷۷۰- عامل، لیقه، هالو، واشر، ربیع
۱۷۷۱- هلاک، کیلو، روشن، نهال، لوده
۱۷۷۲- کنام، معوج، جمیع، عماد، دیرک
۱۷۷۳- تملق، قاری، یکصد، دیتا، ابهت
۱۷۷۴- عذاب، بارم، مویز، زکام، مقطع
۱۷۷۵- ابوی، یورش، شامخ، خویش، شرکا
۱۷۷۶- مصون، نارس، سنبل، لادن، نجوم
۱۷۷۷- بیژن، نهصد، دمار، رقیق، قالب
۱۷۷۸- عبید، دنبه، هجمه، هویت، تابع
۱۷۷۹- ککمک، کوفه، هویه، هژیر، رکیک
۱۷۸۰- قلنج، جنسی، یاوه، هراز، زورق
۱۷۸۱- تورم، مامن، نادم، مطلع، عزلت، عیان
۱۷۸۲- مشاع، عینک، کولی، یگان، نسیم، نازک
۱۷۸۳- مشقت، تقاص، صفات، تشکر، رستم، رقاص
۱۷۸۴- کافی، یاغی، یاور، رخوت، تحرک، تقوی
۱۷۸۵- گوشه، هادی، یقین، نایب، بانگ، بادی
۱۷۸۶- سوله، هاون، نکبت، تفرش، شناس، شبان
۱۷۸۷- مفصل، لشگر، رخام، ماسک، کریم، کرار
۱۷۸۸- فرید، داده، هندو، واکس، سجاف، سکته
۱۷۸۹- قضات، تایر، رزاق، قهار، رفیق، رهبر
۱۷۹۰- اریب، بلبل، لندن، نجوا، القا، انگل
۱۷۹۱- اثیر، رئوس، سپند، دیگر، رعنا، رییس
۱۷۹۲- نورس، سمور، راکد، دلقک، کاهن، کبیر
۱۷۹۳- معاف، فقها، اوره، همسو، وخیم، والا
۱۷۹۴- دیزل، لایق، قاطع، عادت، تولد، تحقق
۱۷۹۵- عجله، هجده، هجرت، توهم، مربع، مرده
۱۷۹۶- حراج، جعفر، روبل، لوکس، سلاح، ساغر
۱۷۹۷- لهجه، هیات، تابو، وقیح، حایل، حرکت
۱۷۹۸- وزرا، اغما، اریا، اذان، نانو، نجبا
۱۷۹۹- افاق، قضیه، هوچی، یواش، شهدا، شعبه
۱۸۰۰- لیمو، وسطا، اژدر، روان، ناقل، نوپا
۱۸۰۱- ظلمت، جوشن، سایت
۱۸۰۲- معمم، حاجی، ریشو
۱۸۰۳- لولا، پارچ، تعرض
۱۸۰۴- پشمی، سازه، بوفه
۱۸۰۵- دخیل، گروه، انشا
۱۸۰۶- کرسی، ارزن، تنبک
۱۸۰۷- کلید، شلغم، کامل
۱۸۰۸- سنبه، سیار، مغذی
۱۸۰۹- بختک، کفار، بارش
۱۸۱۰- مکبر، ایدا، منوط
۱۸۱۱- گیوه، فقیر، زوزه
۱۸۱۲- اذیت، بیوه، فیفا
۱۸۱۳- تمکن، زمرد، خاضع
۱۸۱۴- حراف، بیرق، خنیا
۱۸۱۵- شباب، پوشش، خباز
۱۸۱۶- مکلف، لیزر، ماما
۱۸۱۷- ویفر، عضله، زاید
۱۸۱۸- موجب، فیبر، فقره
۱۸۱۹- شلیک، جواد، کمین
۱۸۲۰- عرفا، زمره، نهاد
۱۸۲۱- قلوه، مکدر، فاضل، حلول
۱۸۲۲- درنا، حاذق، ساعی، شنود
۱۸۲۳- خنده، سهره، جوخه، مغنی
۱۸۲۴- سلفژ، رزرو، عدسی، درکه
۱۸۲۵- وبال، ساتن، دوری، ختنه
۱۸۲۶- نوچه، کسمه، ملحم، مالت
۱۸۲۷- تکیه، پروا، حریر، محرم
۱۸۲۸- مانع، نکاح، ناجی، عمان
۱۸۲۹- کاهل، فلکه، اجرا، خلسه
۱۸۳۰- قصار، مشعل، لایی، باطل
۱۸۳۱- حفاظ، اسبق، احاد، رامش
۱۸۳۲- سبیل، صوفی، معلق، نوکر
۱۸۳۳- ستوه، عشاق، خازن، بانک
۱۸۳۴- مبدا، زهره، اقدس، حیله
۱۸۳۵- وکلا، مغول، جلال، زهرا
۱۸۳۶- بانه، اخوت، پرنس، کلمه
۱۸۳۷- قاتل، تهذب، تابه، خشتک
۱۸۳۸- اصله، فاحش، فلوت، گلشن
۱۸۳۹- برزو، خمره، طاوس، اینچ
۱۸۴۰- خوان، جوار، غمزه، جهیز
۱۸۴۱- کاتر، رونق، طناب، بخیه، راهب
۱۸۴۲- دچار، ریتم، گویش، شبکه، رتوش
۱۸۴۳- طراح، حیدر، بلور، رافت، حضور
۱۸۴۴- طلبه، حراج، شیره، هجری، هرزه
۱۸۴۵- جویا، اوند، خرما، اسقف، اغوا
۱۸۴۶- مسیح، حریم، مسلم، مالک، حکیم
۱۸۴۷- حریق، قطار، خطبه، همسن، قفسه
۱۸۴۸- چروک، کیلو، سمند، دیبا، کارد
۱۸۴۹- نفرت، تجدد، دانگ، گارد، تفنگ
۱۸۵۰- ظالم، محمد، زوار، رومی، مزور
۱۸۵۱- شئون، نعره، ضایع، علما، نافع
۱۸۵۲- غلام، مبحث، حمله، هبوط، ماله
۱۸۵۳- تلقی، یورو، اتمی، یغما، یاری
۱۸۵۴- مفتش، شهرت، خاصه، همتا، شمشه
۱۸۵۵- وثوق، قانع، حضرت، تعقل، قدرت
۱۸۵۶- مسگر، رقاص، مشیت، تشکل، رولت
۱۸۵۷- گلپر، رجیم، لیبی، یقین، رازی
۱۸۵۸- چکمه، همدم، بلوز، زارع، هراز
۱۸۵۹- خاطر، رسوم، دیسک، کاغذ، رکیک
۱۸۶۰- تزار، ریسک، مقدم، منزل، رخام
۱۸۶۱- تفقد، داور، رزاق، قبول، لکنت، لنگر
۱۸۶۲- گراز، زدگی، یراق، قاصد، درنگ، دینی
۱۸۶۳- رئوس، سرتق، قطاب، برند، دائر، دمشق
۱۸۶۴- مشاع، عذاب، برده، هژیر، رستم، رسوب
۱۸۶۵- فارغ، غذغن، نغمه، هندو، واقف، وجین
۱۸۶۶- فکور، رواق، قادر، رخوت، توقف، تملق
۱۸۶۷- الکی، یلخی، یویو، وجود، دولا، داهی
۱۸۶۸- ریغو، وزنه، هادی، یورش، شاطر، شامه
۱۸۶۹- شبیه، هجمه، هویت، تنزل، لغزش، لخته
۱۸۷۰- مقعر، رخصت، تخطی، یاور، رفرم، ریخت
۱۸۷۱- ابوی، یکصد، دکمه، هاون، نجوا، نوید
۱۸۷۲- اکنه، هویه، همسو، والا، افرا، اگاه
۱۸۷۳- عمود، دمنه، هیات، تابش، شفیع، شبهه
۱۸۷۴- هیبت، تکلف، فکلی، یواش، شاخه، شریف
۱۸۷۵- خلیج، جنین، نسیم، مکرم، مسلخ، متقن
۱۸۷۶- ضدیخ، خدیو، وقفه، هجرت، تعرض، ترسو
۱۸۷۷- منفذ، ذرات، تحیر، رینگ، گریم، گذشت
۱۸۷۸- کهیر، رغبت، ترنج، جنود، دنبک، دعوت
۱۸۷۹- مجلد، دردو، وخیم، ماست، تکلم، تابو
۱۸۸۰- موزه، هجده، هالو، وضوح، حاتم، حفره
۱۸۸۱- زگیل، لولا، امپر، روال، لشگر، رزاز
۱۸۸۲- سخیف، فلفل، لندن، نارس، سزار، رییس
۱۸۸۳- قیمه، هوچی، یگان، نکات، تورم، مصدق
۱۸۸۴- افول، لایق، قصاص، صلیب، بنجل، لیلا
۱۸۸۵- کندو، وکیل، لادن، نیام، متحد، دلقک
۱۸۸۶- مسجل، لعبت، تدبر، راغب، بویا، امام
۱۸۸۷- بختک، کوشش، شکرک، کودن، نقاش، شراب
۱۸۸۸- زمخت، تمکن، نادم، محنت، تصور، رموز
۱۸۸۹- سانس، سعید، دروغ، غربت، تبسم، مقدس
۱۸۹۰- مرجع، عطار، رجوع، عماد، داود، درام
۱۸۹۱- جانب، بلاد، دباغ، غریق، قضات، تشنج
۱۸۹۲- الیم، مورد، دلیر، رتیل، لعنت، تریا
۱۸۹۳- حضار، رقیق، قوام، منظم، مجزا، ارجح
۱۸۹۴- فقها، اروغ، غوزک، کرمو، وسعت، تصرف
۱۸۹۵- سوسو، وحشت، تمبر، راند، دیزل، لوکس
۱۸۹۶- روبل، لودر، ریشو، وصول، لحاظ، ظهور
۱۸۹۷- قارچ، چاکر، رعیت، تهور، ربیع، عاشق
۱۸۹۸- کالج، جمال، لذیذ، ذلیل، لحاف، فندک
۱۸۹۹- مجدد، داعش، شکار، رویش، شفیق، قاسم
۱۹۰۰- مقام، مفلس، سیلو، واضح، حریف، فهیم
۱۹۰۱- کوکب، بارم، موطن، ناقض، ضخیم، مارک
۱۹۰۲- خدمت، تراز، زفاف، فلوس، سنجش، شامخ
۱۹۰۳- محقق، قدار، رزرو، وزیر، روند، دوام
۱۹۰۴- رباب، بارش، شهیر، راسخ، خطیر، رهبر
۱۹۰۵- مزار، رویت، ترکش، شناس، سیما، ایام
۱۹۰۶- تقاص، صامت، توهم، مقدر، روسا، املت
۱۹۰۷- منشا، اجیر، رشید، دروس، سرقت، ترحم
۱۹۰۸- دودل، لوند، دریل، لیمو، واکس، سپند
۱۹۰۹- امار، روان، نچسب، بسیج، جنبی، یوگا
۱۹۱۰- کرنش، شلیک، کادو، وحدت، ترشک، ککمک
۱۹۱۱- بیرگ، گالن، نظیف، فراخ، خلفا، ایوب
۱۹۱۲- تنبک، کیفر، ریمل، لیزر، رانش، شفقت
۱۹۱۳- خزان، نثار، رودل، لغات، تمام، مریخ
۱۹۱۴- نیاز، زمام، مزین، نژاد، درنا، ایین
۱۹۱۵- اشتر، راکت، تشکر، رسوخ، خراج، جلفا
۱۹۱۶- قلمو، وقار، راهب، بلور، رتوش، شلاق
۱۹۱۷- طلاب، بیتا، اخور، رفقا، اتان، نقاط
۱۹۱۸- اذیت، تاید، دلبر، راکد، دایر، رقبا
۱۹۱۹- ضریح، حکام، موکد، دیبا، اسرع، عریض
۱۹۲۰- شربت، تجرد، دوئل، لهجه، هلاک، کشمش
۱۹۲۱- مرام، مشبک، کلوخ، خنیا، ایدز، زمزم
۱۹۲۲- منظر، رامش، شبدر، ربات، تبرک، کژدم
۱۹۲۳- حالا، اختر، روضه، هرزه، هبوط، طراح
۱۹۲۴- جناق، قطور، رابط، طماع، عقیق، قلنج
۱۹۲۵- مذکر، ریکا، انگل، لایی، یغما، اکرم
۱۹۲۶- بابت، تفحص، صدور، رانت، تفلن، نایب
۱۹۲۷- فقرا، امید، دیلم، مدعا، اثیر، رئوف
۱۹۲۸- قیود، دیار، رجیم، متاع، عیار، رفیق
۱۹۲۹- وزرا، اشتی، یقین، نهاد، دنگی، یورو
۱۹۳۰- فروع، عبید، دجله، همتا، ابقا، اسقف
۱۹۳۱- قاتل، لنگه، همدم، منبر، رقاص، صادق
۱۹۳۲- فقیر، رولت، تحکم، مسقف، فروغ، غلاف
۱۹۳۳- قبال، لکنت، تجسس، سکون، نشات، تحقق
۱۹۳۴- مدبر، رسمی، یاغی، یاوه، هراز، زکام
۱۹۳۵- حواس، ساتن، نمره، هژیر، رخام، مباح
۱۹۳۶- معوج، جنبه، همسن، نوبت، تجدد، دائم
۱۹۳۷- چارک، کسوت، تفنگ، گریس، سودا، اینچ
۱۹۳۸- مصوب، بومی، یویو، وفات، تکبر، رسوم
۱۹۳۹- شریک، کینه، هادی، یراق، قبرس، سریش
۱۹۴۰- ناقص، صداق، قلیل، لیقه، هندو، وجین
۱۹۴۱- نسبت، تنزل، لیبی، یاور، رازک، کاهن
۱۹۴۲- مبدل، لوده، هجری، یکصد، درفش، شلغم
۱۹۴۳- خطور، ریغو، والا، افاق، قاصد، دوزخ
۱۹۴۴- برتر، رستم، مروت، تشکل، لنگر، رسوب
۱۹۴۵- مدرن، نافع، عیسی، یلخی، یواش، شمیم
۱۹۴۶- شاکر، رقیه، همسو، واقف، فرود، دلکش
۱۹۴۷- مفرط، طاوس، سایه، هاون، نوبر، رفرم
۱۹۴۸- مهار، رینگ، گناه، هجمه، هیات، تیمم
۱۹۴۹- بالغ، غرفه، هجرت، ترنج، جلبک، کاسب
۱۹۵۰- استر، رزاق، قران، نفله، هویت، ترسا
۱۹۵۱- عقیم، مانع، عمود، داور، رافت، تابع
۱۹۵۲- بزدل، لولا، اکبر، ریتم، ملیت، تهذب
۱۹۵۳- اسوه، هجده، هالو، وبال، لشگر، رعنا
۱۹۵۴- کاچی، یاری، یگان، نافذ، ذرات، تملک
۱۹۵۵- سرکش، شکلک، کولی، یورش، شیار، رییس
۱۹۵۶- هیبت، تامل، لیلا، اردو، ورطه، هویه
۱۹۵۷- منجم، مرید، دمار، رحلت، ترسو، وخیم
۱۹۵۸- سئول، لعبت، تکلم، مظهر، رکیک، کرکس
۱۹۵۹- مشاع، عمان، نقاد، دعوا، ادبا، امام
۱۹۶۰- وسطا، احیا، ایفل، لادن، نهضت، تابو
۱۹۶۱- شهرک، کاتب، باقر، رمال، لغزش، شورش
۱۹۶۲- موظف، فکور، رجوع، عناب، بیات، تبسم
۱۹۶۳- مفاد، دانگ، گریم، مجمل، لندن، نظام
۱۹۶۴- مبال، لعنت، تگرگ، گوزن، نکاح، حاتم
۱۹۶۵- شکرک، کسوف، فاخر، راحل، لایق، قماش
۱۹۶۶- رونق، قدمت، تورم، معاد، درهم، معمر
۱۹۶۷- کرخت، تحیر، روبل، لودر، راند، دیرک
۱۹۶۸- منظم، مفصل، لحاظ، ظنین، نماد، درام
۱۹۶۹- نقال، لوکس، سونا، انبر، رخوت، تحصن
۱۹۷۰- قائم، ملوس، سالن، نوکر، رزاز، زورق
۱۹۷۱- افرا، ارزن، نجوا، الیم، مورخ، خرما
۱۹۷۲- قصاص، صفات، تورج، جامع، عظمت، تملق
۱۹۷۳- پارو، وقوع، عیان، نیام، منها، اکیپ
۱۹۷۴- شیاد، درسا، اغما، امان، نکبت، تابش
۱۹۷۵- سنبل، لحاف، فلات، تخلص، صبور، رئوس
۱۹۷۶- نوید، دامن، نازک، کلید، دوان، نوین
۱۹۷۷- مسیح، حبیب، بلبل، لذیذ، ذبیح، حکیم
۱۹۷۸- جنود، دنبک، کالج، جناغ، غربت، تشنج
۱۹۷۹- مجرم، مزور، ریخت، تبار، رقیق، قاسم
۱۹۸۰- سمند، دمان، نفرت، تعرض، ضامن، نقرس
۱۹۸۱- حرکت، تلفظ، ظروف، فسفر، رواق، قبیح
۱۹۸۲- امین، نصاب، بالش، شگرد، دعوت، تریا
۱۹۸۳- سقوط، طالب، بخشش، شروط، طناب، بورس
۱۹۸۴- شیشک، کشیش، شاخص، صنعت، توقف، فروش
۱۹۸۵- کمند، دادا، امپر، رخصت، تبحر، ریسک
۱۹۸۶- مصحح، حرمت، تصرف، فارغ، غریق، قوام
۱۹۸۷- کاوش، شهود، دمرو، واقع، عارف، فندک
۱۹۸۸- معذب، باعث، ثعلب، بخار، رعیت، ترنم
۱۹۸۹- رویش، شکاک، کاهش، شفیع، عاشق، قطار
۱۹۹۰- دیتا، اشرف، فریب، بیژن، نانو، وجود
۱۹۹۱- القا، اقدس، سرنگ، گمرک، کریم، متکا
۱۹۹۲- مجدد، داعش، شراب، بارز، زبان، نسیم
۱۹۹۳- حکمت، تشتک، کتان، نگرش، شگرف، فاتح
۱۹۹۴- مبدا، ایات، تولد، درود، دیسک، کنام
۱۹۹۵- سایر، رموز، زیبا، اماس، سرخس، سپاس
۱۹۹۶- مجمع، علما، انان، نادم، ملبس، سرهم
۱۹۹۷- عشاق، قدرت، تمکن، نکات، تکلف، فجیع
۱۹۹۸- کبود، دریغ، غبغب، بلوا، ایزد، دلقک
۱۹۹۹- اواز، زائد، دائر، رغبت، تفقد، دارا
۲۰۰۰- ایار، راغب، بویا، احاد، دیشب، برنا
۲۰۰۱- ماهر، رالی، یاوه، هندو، واضح، حریم، حاوی
۲۰۰۲- رمزی، یقین، نیاز، زمام، محشر، رهبر، روان
۲۰۰۳- قاشق، قحطی، یاور، ریسه، همتا، افاق، ابوی
۲۰۰۴- نوبت، تحجر، رتوش، شروع، عضله، هاون، هژیر
۲۰۰۵- تابه، هجرت، تربت، تکیه، هراز، زینت، زمخت
۲۰۰۶- سنگر، رانت، تاول، لایی، لواش، شناس، شیفت
۲۰۰۷- خلوت، تتمه، همسو، واهی، یکصد، دوزخ، درکه
۲۰۰۸- گنجه، هبوط، طراح، حبشه، هیات، تفنگ، توسط
۲۰۰۹- معوج، جنبش، شهیر، روال، لوند، دائم، دلکش
۲۰۱۰- قطاب، برده، هادی، یراق، قضات، تحقق، توشه
۲۰۱۱- دوئل، لوده، هرزه، همدم، مجسم، مسجد، موزه
۲۰۱۲- ابقا، اذیت، تحمل، لیزر، ریکا، اریا، املت
۲۰۱۳- باطل، لنگه، هجری، یغما، اژدر، رسوب، رسته
۲۰۱۴- مرمر، رشید، دکمه، هجمه، هلاک، کژدم، کارد
۲۰۱۵- سویا، ایین، نبشی، یلخی، یورو، واکس، وجین
۲۰۱۶- شیوا، ابجی، یاغی، یویو، ورید، درفش، داهی
۲۰۱۷- مخمل، لیبی، یوگا، ارجح، حامد، دیلم، دودی
۲۰۱۸- زاید، دیده، همسن، نقاط، طاوس، سنتز، سکته
۲۰۱۹- دیود، دوام، مقتل، لغات، تراز، زیاد، زکام
۲۰۲۰- صامت، تفضل، لیمو، وزیر، رفرم، مختص، مهمل
۲۰۲۱- مبهم، ممکن، نجوم، مرجع، عموم، مقدم، متقن
۲۰۲۲- زارع، عزلت، تدبر، رستم، مصلح، حایز، حضرت
۲۰۲۳- برزو، وحشت، تایر، رقاص، صفرا، ایوب، ابهت
۲۰۲۴- ترکش، شهدا، امنا، اهار، رامش، شربت، شعرا
۲۰۲۵- فربد، دروغ، غیبت، تاید، دولا، اسقف، الاغ
۲۰۲۶- مهلک، کرمو، وقار، رسوخ، خلیج، جهرم، جودو
۲۰۲۷- گمان، نمور، ریغو، وفات، ترحم، ملنگ، مدبر
۲۰۲۸- فهیم، مطرب، بانگ، گریس، سکون، نظیف، نایب
۲۰۲۹- موسم، مقرر، رسوم، مفتش، شهرت، تیمم، تذکر
۲۰۳۰- ستار، رفقا، اغوا، اردن، نارس، سانس، سودا
۲۰۳۱- کویت، تحرک، کشمش، شیوخ، خفاش، شمشک، شریک
۲۰۳۲- دروس، سرتق، قارچ، چاوش، شرخر، راکد، رفیق
۲۰۳۳- مخرج، جناب، بیرق، قلمو، والا، اکرم، اریب
۲۰۳۴- وزرا، اتود، دوار، راسخ، خدام، مترو، موبد
۲۰۳۵- مرخص، صحبت، توهم، ممتد، دیگر، رخام، راکت
۲۰۳۶- شارژ، ژاکت، تعلل، لکنت، تجسس، سریش، سوخت
۲۰۳۷- ترشک، کورک، کودک، کایت، تهور، رولت، رازک
۲۰۳۸- فایل، لنگر، روند، دلیر، رجیم، مضاف، مدور
۲۰۳۹- اذین، نافع، علوم، مشیت، تمبر، رقبا، ربیع
۲۰۴۰- دباغ، غوزک، کشکک، کاذب، بلاد، داود، دمبک
۲۰۴۱- مشرک، کنگر، رباط، طباخ، خیزش، شمیم، شعور
۲۰۴۲- فیلا، افات، تحکم، مهیج، جهان، نحیف، نسبت
۲۰۴۳- مرهم، مالک، کوکو، واشر، راهب، بارم، بانک
۲۰۴۴- سیاس، سرحد، دیار، رابط، طنین، نورس، نژاد
۲۰۴۵- فیبر، رویت، تنبک، ککمک، کیلو، واقف، وحدت
۲۰۴۶- خراط، طباق، قانع، عبوس، سدیم، مریخ، مصدق
۲۰۴۷- قرار، روسا، اصغر، رئوف، فروع، عقیق، عرفا
۲۰۴۸- اثاث، ثواب، بلوز، زمزم، معلم، مدعا، محدب
۲۰۴۹- زفاف، فلوت، تکبر، رباب، بیتا، ایدز، الفت
۲۰۵۰- مشوق، قیود، دمکن، نهصد، درنا، ایام، ازاد
۲۰۵۱- مسطح، حشیش، شخیص، صدور، رینگ، گلیم، گردش
۲۰۵۲- ناقض، ضدیخ، خارک، کسوت، تفرش، شگون، شامخ
۲۰۵۳- شنود، دلبر، ربات، تیرک، کوکب، بشاش، بلور
۲۰۵۴- محاط، طلاب، بشکن، ناقص، صلاح، حکام، حجاب
۲۰۵۵- ضارب، برات، تزار، رزرو، وثوق، قبوض، قامت
۲۰۵۶- سیرت، تردد، دردو، وقیح، حساس، سلیس، سجاد
۲۰۵۷- معجز، زینب، بدیع، عطار، رانش، شلغم، شهاب
۲۰۵۸- کمین، نقاش، شلیک، کلوپ، پرنس، سفاک، سروش
۲۰۵۹- حراف، فقرا، اخوت، تفحص، صراف، فلاح، فقها
۲۰۶۰- معرض، ضریح، حالت، تمام، مرام، متمم، مزاح
۲۰۶۱- کادو، وکلا، امحا، اثنا، اروغ، غلتک، غوغا
۲۰۶۲- جلوس، سپند، درنگ، گیسو، وضوح، حراج، حسود
۲۰۶۳- بسیج، جهاز، زهرا، اخرت، تبرک، کاسب، کنیز
۲۰۶۴- کوبا، اجرا، ایمن، نوپا، اسرع، عینک، عظما
۲۰۶۵- اینچ، چارق، قباد، دمشق، قیاس، سارا، سیاق
۲۰۶۶- مسرت، تفلن، نجبا، اسبق، قاطع، عازم، عیون
۲۰۶۷- حریص، صادق، قدیس، سرشت، ترنج، جراح، جناق
۲۰۶۸- خدنگ، گزاف، فیکس، سلیم، مکرم، مسلخ، مصرف
۲۰۶۹- فروغ، غلام، معمم، ملزم، مقدس، سجاف، سموم
۲۰۷۰- محقق، قبرس، سطوح، حرام، مسلمریال مقسم، مدرس
۲۰۷۱- عودت، تخمک، کلوخ، خضوع، عروض، ضایع، ضحاک
۲۰۷۲- تکدی، یاوه، هندو، وسیع، عیاش، شفقت، شوره
۲۰۷۳- تقاص، صندل، لیسه، هوچی، یقین، نشات، نوئل
۲۰۷۴- ناشر، رازی، یاور، رقیه، همتا، ارین، ابری
۲۰۷۵- دودل، لهجه، هاون، نچسب، بیان، نهاد، نخبه
۲۰۷۶- تبعه، هژیر، رودل، لیقه، هجرت، تربت، تشکر
۲۰۷۷- اذان، نوچه، هراز، زردی، یواش، شرکا، شعبه
۲۰۷۸- شوید، دخیل، لایی، یکصد، دوزخ، خورش، خجول
۲۰۷۹- نهال، لخته، همسو، وقفه، هیات، توسن، تیغه
۲۰۸۰- شهلا، ابسه، هبوط، طماع، عماد، دلکش، دوده
۲۰۸۱- رتوش، شیره، هادی، یراق، قنوت، تصور، تکیه
۲۰۸۲- محول، لوده، همدم، ملول، لوند، دائم، دنده
۲۰۸۳- مزار، ریمل، لیزر، ریکا، اویز، زمام، زگیل
۲۰۸۴- زینت، تشنه، هجری، یغما، افاق، قمپز، قرمه
۲۰۸۵- حفاظ، ظلمت، تنفر، رانت، توسط، طراح، طاعت
۲۰۸۶- کهیر، رسوب، باخت، تحقق، قلنج، جلبک، جالب
۲۰۸۷- شئون، ناقل، لزگی، یویو، واضح، حشاش، حایل
۲۰۸۸- دچار، راهی، یاغی، یلخی، یورو، ورید، وادی
۲۰۸۹- زابل، لنگه، هرزه، هجمه، همسن، نیاز، نفقه
۲۰۹۰- محشر، روان، نقره، هلاک، کژدم، مشام، ملون
۲۰۹۱- مجلد، دربی، یوگا، امار، رهبر، رفرم، رزمی
۲۰۹۲- ملاس، سیکل، لیمو، وجین، نجوم، مقام، منحل
۲۰۹۳- اوپن، نقوش، شیوا، انار، رستم، ماما، مارش
۲۰۹۴- حیرت، تحول، لغات، تجدد، درجا، ارجح، اصول
۲۰۹۵- مکدر، رامش، شروع، عفاف، فراخ، خادم، خویش
۲۰۹۶- فیفا، اهدا، اژدر، رشید، درفش، شریف، شعرا
۲۰۹۷- کاشف، فرات، تراز، زاهد، دوام، مضحک، مزیت
۲۰۹۸- قاشق، قهار، ریغو، وسعت، ترکش، شلاق، شکار
۲۰۹۹- خطاب، برگر، رسوخ، خانم، مماس، سرنخ، سزار
۲۱۰۰- معاف، فرود، دیبا، ابقا، اسقف، فهیم، فربد
۲۱۰۱- سینک، کارا، ایدا، اوند، دیلم، مونس، منشا
۲۱۰۲- بساط، طلعت، تفرج، جهرم، مومن، نایب، نوبت
۲۱۰۳- مودب، بانو، وحشت، تفنگ، گوهر، رسوم، ریشو
۲۱۰۴- دروغ، غلات، تدبر، رقاص، صلیب، برند، باگت
۲۱۰۵- کاور، رفقا، اکثر، راسخ، خیام، متلک، مبرا
۲۱۰۶- شناس، سیصد، دروس، ساتن، نظیف، فراش، فرید
۲۱۰۷- سوخت، تایر، رخام، مخاط، طاوس، سانس، ستار
۲۱۰۸- مدعو، واکس، سوسو، وصال، لکنت، ترحم، تجسس
۲۱۰۹- غافل، لنگر، رجیم، مبرم، مصمم، مبلغ، مدور
۲۱۱۰- بارو، وزیر، رقبا، اخگر، رفیق، قالب، قادر
۲۱۱۱- مکرر، ربیع، عیار، راکت، توهم، مدام، مایع
۲۱۱۲- مخلص، صعود، دمبک، کمرو، وزرا، اکرم، اشهد
۲۱۱۳- مذهب، بدعت، ترشک، کورک، کشمش، شمیم، شربت
۲۱۱۴- دولا، اختر، رباط، طلاق، قوزک، کارد، کثیر
۲۱۱۵- ملهم، مشبک، کاذب، برتر، رولت، تیمم، تحرک
۲۱۱۶- بارش، شرور، راهب، برنز، زکام، مغرب، مشیر
۲۱۱۷- مقدم، مبهم، مرجع، عذاب، بارم، مرهم، مرحم
۲۱۱۸- کوکو، وقار، رئوف، فروع، علاج، جفتک، جدار
۲۱۱۹- ثواب، بالغ، غفلت، تذکر، روسا، اثاث، الاغ
۲۱۲۰- حایز، زردک، کشکک، کاهن، نورس، سلاح، سرخک
۲۱۲۱- مدون، نمور، راکد، دوار، رویت، تحکم، تمبر
۲۱۲۲- شبدر، رابط، طباخ، خاشع، علوم، مشوش، مفرط
۲۱۲۳- مجسم، ملقب، بودا، اجزا، ایام، معلم، مسبب
۲۱۲۴- نارس، سیار، رازک، کرنش، شمعک، کودن، کنگر
۲۱۲۵- سویا، اخور، روند، دایر، رینگ، گریس، گلپر
۲۱۲۶- مواج، جعفر، رباب، بیرگ، گراز، زمزم، زرگر
۲۱۲۷- حساس، سرقت، تجرد، دباغ، غریو، وقیح، وفات
۲۱۲۸- مسلک، کوشش، شرخر، رانش، شیوخ، خاتم، خفاش
۲۱۲۹- مطلا، انشا، املت، تنبک، کفاش، شلغم، شهدا
۲۱۳۰- مجعد، درنا، ایدز، زفاف، فلنگ، گلیم، گرما
۲۱۳۱- ضارب، بشکن، نقاط، طلاب، بیرق، قبوض، قرون
۲۱۳۲- شفیق، قصار، رزرو، وثوق، قامت، تفرش، تکبر
۲۱۳۳- مدفن، نقاش، شارژ، ژاکت، تمام، متمم، معاش
۲۱۳۴- کلوپ، پاسخ، خوان، ناقض، ضخیم، ملاک، مریخ
۲۱۳۵- متهم، معوج، جنون، ناقص، صلاح، حکام، حراج
۲۱۳۶- غدغن، نافع، عرفا، ایوب، بیتا، اروغ، اسرع
۲۱۳۷- شباب، بشاش، شمشک، کلزا، اینچ، چاوش، چموش
۲۱۳۸- سلاخ، خازن، نسبت، تفحص، صراف، فلوس، فغان
۲۱۳۹- ملنگ، گزاف، فقید، دمشق، قطاع، عازم، علاف
۲۱۴۰- مفلس، سدیم، مکلف، فروغ، غلام، محرم، موسم
۲۱۴۱- فقرا، اتکا، اریب، بسیج، جنین، نحیف، نجبا
۲۱۴۲- حرام، مبعث، ثریا، ازاد، دردو، وضوح، وارث
۲۱۴۳- افات، توکل، لیبی، یاوه، هندو، والا، وکیل
۲۱۴۴- امنا، انگل، لیسه، هوچی، یقین، نوپا، نازل
۲۱۴۵- اذیت، تفلن، نطفه، همتا، اثنا، اریا، اذین
۲۱۴۶- تبرک، کلمه، هاون، نمکی، یاور، ربات، روضه
۲۱۴۷- کمیت، تمول، لهجه، هجرت، تخمک، ککمک، کاکل
۲۱۴۸- بلوز، زاغه، هژیر، رومی، یواش، شهاب، شبکه
۲۱۴۹- بانک، کشکی، یکصد، درجه، هراز، زینب، زردی
۲۱۵۰- فلکه، هیات، تقاص، صواب، برزو، واقف، وحدت
۲۱۵۱- تیرک، کاتر، رعشه، همسو، وسیع، عادت، عمار
۲۱۵۲- افضل، لیقه، هادی، یراق، قاطع، عظما، عطیه
۲۱۵۳- جودو، ورثه، همدم، مسلخ، خلقت، ترنج، تیشه
۲۱۵۴- عصمت، تعقل، لخته، هبوط، طباق، قانع، قبول
۲۱۵۵- اجرا، اخوت، ترفه، هجری، یغما، اعضا، الفت
۲۱۵۶- شامخ، خلیل، لوند، دمکن، نوبر، رتوش، رودل
۲۱۵۷- کندر، رتیل، لیزر، رسوب، بختک، کودک، کاهل
۲۱۵۸- ریمل، لزگی، یویو، واضح، حجاب، باور، بیضی
۲۱۵۹- قمپز، زمرد، دائم، منحط، طراح، حریق، حسود
۲۱۶۰- مخرج، جلوس، ساقط، طماع، عموم، مقسم، مقدس
۲۱۶۱- کنسل، لنگه، همسن، نقره، هرزه، هلاک، هجمه
۲۱۶۲- ماضی، یلخی، یورو، وکلا، اثیر، رفرم، راهی
۲۱۶۳- دیود، دخیل، لیمو، وجین، نژاد، داود، دوئل
۲۱۶۴- خیبر، رستم، مارک، کلیپ، پولک، کلوخ، کژدم
۲۱۶۵- قدار، ریکا، اسبق، قبرس، سموم، معلق، مجزا
۲۱۶۶- تهور، رامش، شهلا، اذان، نچسب، باخت، بینش
۲۱۶۷- تردد، دجال، لغات، تشکر، روان، نشات، ناقل
۲۱۶۸- چنار، رشید، درفش، شخیص، صداق، قارچ، قاصد
۲۱۶۹- عیون، نجوم، مطرح، حفاظ، ظالم، مصرع، مشام
۲۱۷۰- فیلا، ایمن، نهاد، دختر، رسوخ، خفیف، خزان
۲۱۷۱- شاکر، ریغو، وسعت، تحقق، قیاس، سریش، سیلو
۲۱۷۲- سزار، رانت، تراز، زاید، دیلم، مدرس، مشقت
۲۱۷۳- شلاق، قنوت، تفرج، جویا، ابهت، ترکش، تربت
۲۱۷۴- مجیز، زهرا، اوند، دچار، رسوم، مقیم، ماما
۲۱۷۵- خندق، قمار، رقاص، صحبت، تاید، دوزخ، دلیر
۲۱۷۶- مضحک، کفار، رفقا، اویز، زاهد، دوام، دیار
۲۱۷۷- منبر، راسخ، خنیا، ارجح، حروف، فهیم، فراخ
۲۱۷۸- مغرض، ضایع، عنبر، رخام، مزاج، جهرم، جمیع
۲۱۷۹- معظم، مماس، سودا، اسقف، فرات، ترحم، تجسس
۲۱۸۰- سراغ، غیرت، تشکل، لنگر، رجیم، مونس، مشیت
۲۱۸۱- درنگ، گمان، ناشر، روال، لکنت، تجدد، توسن
۲۱۸۲- قالب، برگر، رقبا، اخگر، رفیق، قاشق، قرار
۲۱۸۳- معرض، ضحاک، کاشف، فیوز، زمام، معمم، محرک
۲۱۸۴- مختص، صادر، راکت، توسط، طلعت، توهم، تصور
۲۱۸۵- کادو، واشر، رهبر، ربیع، عقیق، قوزک، قطور
۲۱۸۶- مطیع، عبید، دروس، سیصد، دیبا، اکرم، امید
۲۱۸۷- فلاح، حیدر، رولت، تیمم، موضع، عفاف، عیار
۲۱۸۸- منصف، فقیر، رباط، طلاق، قطاب، بارم، بلور
۲۱۸۹- عیوب، بهشت، ترشک، کنار، راهب، بدیع، باگت
۲۱۹۰- اهدا، اژدر، رئوف، فلان، نظیف، فقها، فیبر
۲۱۹۱- سلیس، سوسن، نیاز، زبون، نقوش، شناس، شبان
۲۱۹۲- جوشش، شدید، دروغ، غلات، تحکم، مروج، مقلد
۲۱۹۳- موجب، بزاز، زارع، عبوس، سلیم، مصمم، مجهز
۲۱۹۴- وحشت، تحرک، کبیر، راکد، دلکش، شکمو، شریک
۲۱۹۵- صادق، قدیس، سرنخ، خویش، شمیم، مخلص، ملاس
۲۱۹۶- سالک، کاور، روسا، اتان، نارس، سانس، سپهر
۲۱۹۷- یوگا، اخگر، رینگ، گردش، شوید، دفعی، دلبر
۲۱۹۸- بیجا، اهار، رباب، بربر، رازک، کوکب، کنگر
۲۱۹۹- ایین، نمور، رانش، شیوع، عماد، درجا، دایر
۲۲۰۰- مجاب، بلاد، دباغ، غریو، وزرا، ایام، اشهد

بخش آبنبات

بخش آبنبات

۱- آبی، صورتی، قهوه ای، سیاه، زرد، سرمه ای، خاکستری
۲- منچ، مار و پله، تخته نرد، روپولی
۳- مربع، دایره، مستطیل، مثلث، لوزی، ذوزنقه، بیضی
۴- کارد، چنگال، قاشق، بشقاب، پارچ، لیوان
۵- مرداب، اقیانوس، خلیج، برکه، رودخانه، دریاچه، استخر، باران
۶- مادر، خاله، عمو، برادر، خواهر، پدر، دایی، عمه
۷- گاری، چرخ دستی، ویلچر، اتومبیل، کامیون
۸- ال کلاسیکو، جام جهانی، مسی، یوونتوس، علی دایی، دربی، فیفا
۹- کاج، قورباغه، لوبیا، خیار، باقالی، کلم بروکلی
۱۰- پیتزا، چیزبرگر، مرغ سوخاری، ناگت، نان سیر
۱۱- نان، پاستا، بیسکوییت، پیراشکی، کلوچه، کیک
۱۲- پژو پارس، پاترول، پرادو، ژیان، کادیلاک
۱۳- تاریکی، سوسک، عنکبوت، ارتفاع، مردن
۱۴- صفحه لمسی، دوربین، بازی، سیم کارت، وای فای
۱۵- ماسه، صدف، حوله، حمام آفتاب، لنگرگاه
۱۶- موبایل، سوییچ، کیف پول، خودکار، آدامس
۱۷- پرینتر، جوهر، روان نویس، مداد، ماژیک
۱۸- اصلاح، حوله، شامپو، سنگ پا، صابون، لوسیون
۱۹- آچار، فیلتر هوا، پنچرگیری، صافکاری، پمپ باد
۲۰- چرخ و فلک، هندوانه، پرتقال، توپ، زمین، تیله، گردو
۲۱- شیشه، پیمان، رکورد، قانون، قولنج، جناغ، شاخ، دل
۲۲- مار کبری، رتیل، زبان، زنبور، عقرب
۲۳- قند، عسل، شکر، خسرو، فرهاد، شیرینی، پیروزی
۲۴- توکیو، یوکوهاما، کیوتو، ناکازاکی، هیروشیما
۲۵- پیانو، ساکسیفون، ساز دهنی، تنبک، گیتار، سه تار، کمانچه
۲۶- لیمو، جوجه، برزیل، شله زرد، قناری، زردآلو
۲۷- مردم شهر، بارون که زد، دنیای من، چتر خیس، دیوونگی، شیدایی
۲۸- مداد قرمز، تراش، پرگار، گونیا، نقاله
۲۹- ترک، سرما، غذا، کتک، رکب، آب خنک، بر، مغز خر
۳۰- مغز، شکم، ریه، پوست، چشم، زانو، انگشت، ماهیچه، ابرو
۳۱- برگه آلو، انجیر خشک، بادام، گردو، کشمش
۳۲- نورافکن، مهتابی، فانوس، لامپ، خورشید
۳۳- قورباغه، کانگورو، خرگوش، ملخ
۳۴- سیگار، نقاشی، سرک، رنج، گرسنگی، جارو، تابلو، کیسه
۳۵- عمارت، کاخ، ویلا، کلبه، کاروان، خانه
۳۶- کنکور، خواستگاری، سخنرانی، جنگ، زلزله، سربازی
۳۷- شخم، تراکتور، خرمنکوب، کشاورز، گندم، برداشت
۳۸- تندرستی، بدنسازی، فوتبال، کشتی، والیبال، بدمینتون
۳۹- باسلوق، کلوچه، باقلوا، سوهان، پولکی
۴۰- الکل، چسب زخم، گاز استریل، بتادین، آسپرین
۴۱- قرمه سبزی، یتیمچه، املت، شیرین پلو، ته چین، قلیه ماهی، کباب ترش
۴۲- روحانی، ترامپ، پوتین، مکرون، اردوغان
۴۳- تلویزیون، گردش، کتاب، فوتبال، پلی استیشن، بازی، مسافرت
۴۴- روزه، گردو، شیشه، لیوان، قولنج
۴۵- سوپرمن، هواپیما، هلی کوپتر، کبوتر، ابر، موشک
۴۶- بینوایان، واتو واتو، مهاجران، پت و مت، چوبین
۴۷- استاد، دانشجو، افتادن، خوابگاه، پاس کردن
۴۸- هواپیما، میهماندار، حراست، برج مراقبت، مسافر
۴۹- اجاره، مسافر، دیوانه، غسال، نوان، دفتر، دارو
۵۰- سگک، تشک، سرپا، خاک، زیر یک خم، کول انداز، فیتیله پیچ
۵۱- انتقام، قرار، نتیجه، اسیر، ژست، رژیم، ماهی، تصمیم
۵۲- مولکول، مورچه، حقیر، نقطه، مثقال، اپسیلون
۵۳- یونان، ماراتن، افتتاحیه، ژیمناستیک، مدال، رقابت
۵۴- طعمه، قایق، دریاچه، قلاب، سطل
۵۵- نفت، آفریقا، کلاغ، تخته سیاه، سوخته، چادر
۵۶- خمیر بازی، شخصیت، مواد مذاب، پارافین، سفال
۵۷- اهرام، فرعون، هیروگلیف، کلئوپاترا، ابوالهول
۵۸- قتل، قاچاق، جاسوسی، خیانت، اختلاس، تهمت
۵۹- شیرازی، کلم بروکلی، خیار، الویه، بالزامیک، سزار
۶۰- لایه اوزون، عینک، تلق، روح، منشور
۶۱- دوچرخه، کالسکه، گاری، چرخ خیاطی، آسیاب آبی
۶۲- تیله بازی، هفت سنگ، وسطی، لی لی، قایم باشک، پانتومیم
۶۳- زمین، پوستی، آب زدن، پوش، انداز، دریایی، طاق
۶۴- راه شیری، سیاه چاله، ستاره، سال نوری، اورانوس
۶۵- بادبان، اسکلت، سکان، غارت، کشتی
۶۶- مسواک، بالش، استراحت، رویا، خرناس
۶۷- ماسه، کلوچه، سیرترشی، زیتون، کباب ترش، دریا، جنگل
۶۸- سمیرا، ساناز، نسترن، ترانه، هانیه، مهتاب
۶۹- دروازه بان، مهاجم، سانتر، دریبل، ضربه آزاد
۷۰- اخبار، تیراژ، ویراستار، کاریکاتور، آگهی، مقاله
۷۱- ماه، خورشید، ابر، باران، رنگین کمان، باد
۷۲- خاکستر سبز، به نام پدر، ارتفاع پست، روبان قرمز، دعوت
۷۳- لایتناهی، مجازی، ذخیره سازی، سبز، کاری، معنوی
۷۴- هندوانه، آلبالو، فراری، گوجه فرنگی، خون، خجالت زده
۷۵- میهمان، هدبند، کلاه شاپو، روسری
۷۶- کوبیسم، سورریال، کلاسیک، پست مدرن، دادایسم
۷۷- ماوس، مانیتور، کیبورد، درایو نوری، پاور، سی پی یو
۷۸- وای فای، رادیو، پلیس، موبایل، واکی تاکی
۷۹- جوجه کباب، هتل، پاسپورت، پرواز، سوغاتی
۸۰- مترو، ترافیک، آمبولانس، خیابان، خط عابر، کوچه
۸۱- مدال، قهرمانی، فهم، خانواده، کردار، دانش، تحصیلات، موطن
۸۲- لیگ برتر، هند شرقی، اروپا، لندن، پوند، روباه پیر
۸۳- نقاشی، اعلانات، راهنما، تبلیغاتی، فرش
۸۴- گندم، جو، چاودار، برنج، ذرت، ارزن
۸۵- جاجیم بافی، نمدمالی، خراطی، رنگرزی، خطاطی، سفالگری
۸۶- سرآشپز، ناهار، بشقاب، چلوکباب، ساندویچ
۸۷- چرچیل، آلمان، ویرانی، استالین، پرل هاربر، هیروشیما
۸۸- آدم برفی، اورکت، اسکی، شومینه، شکلات داغ
۸۹- آبی، قرمز، زرد، نارنجی، بنفش، نیلی
۹۰- اسپری، موزر، سشوار، رنگ مو، پیرایش، بیگودی، شانه
۹۱- شکر، مهتابی، برف، کاغذ، کبوتر، تخم مرغ
۹۲- عدس، ماش، لپه، لوبیا سفید، نخود، باقلا
۹۳- توربین، فرفره، آسیاب بادی، چرخ روزگار، پنکه، زمین
۹۴- قولنامه، عریضه، مقاله، روزنامه، جزوه
۹۵- ترخون، کاهو، کلم بروکلی، فلفل سبز، گوجه، پیازچه
۹۶- الماس، فیروزه، کهربا، زمرد، عقیق
۹۷- وقت، هنر، استعداد، جوانی، عمر
۹۸- رند، عمل، میدان، ناحسابی، خانواده، عنکبوتی
۹۹- سنگ، نارنجک، ماهواره، وزنه، موشک، لنگه کفش
۱۰۰- ویدیو چک، تور، لیبرو، توپگیری، سرویس، پاسور
۱۰۱- فیل، نهنگ، خورشید، کهکشان، اقیانوس
۱۰۲- قدیمی، نوستالژی، کالسکه، تاریخ، گرامافون
۱۰۳- حساب، معادله، تقسیم، هندسه، اعداد، آمار
۱۰۴- سمنان، گناوه، مراغه، آبادان، کازرون، چابهار
۱۰۵- سال نو، عروسی، تولد، قهرمانی، مهرگان
۱۰۶- بلدوزر، زلزله، طلاق، گردباد
۱۰۷- نظر، قامت، آسمانخراش، برج میلاد، قله، دماوند
۱۰۸- اقیانوس، لاکپشت، سالمند، حلزون، نسیم
۱۰۹- لباس، کنترل، آسانسور، سردست
۱۱۰- بسط، قول، قرار، دستور، جان، ترجیح، خون، خط، حکم
۱۱۱- قهوه، بهار نارنج، ادکلن، گلاب، مشک، صابون
۱۱۲- برلین، پاریس، تهران، نیویورک، سیدنی
۱۱۳- اورانیوم، اکسیژن، هلیوم، روی، طلا، نقره
۱۱۴- شاه لیر، بر باد رفته، سرگیجه، لئون، همشهری کین
۱۱۵- سامورایی، خوان، کوتوله، سین، سنگ، تپه
۱۱۶- سنج، زندگی، خون، جمعیت، عصبی
۱۱۷- الکترونیک، عمران، مکانیک، صنایع، رباتیک
۱۱۸- مامور، پلیس، راهرو، اسناد، ارتش، تونل
۱۱۹- دینامیت، تاریک، کلنگ، ذغال سنگ، کانی
۱۲۰- کتابخانه، جالباسی، قلک، کابینت، صندوقچه، سینی
۱۲۱- شیر کوهی، جگوار، یوزپلنگ، سیاه گوش
۱۲۲- سامورایی، دقیقه، بازمانده، دستاورد قسمت
۱۲۳- روبات، هسته ای، سفینه، موبایل، اینترنت
۱۲۴- خبرنگار، مهماندار، بازرگان، هنرپیشه
۱۲۵- سوراخ، انباری، میکی ماوس، فاضلاب، جری
۱۲۶- لباس، نساجی، بافتنی، ابریشم، خیاط، مخمل
۱۲۷- جی پی اس، ستاره قطبی، قطبنما، ماهواره، نقشه، خورشید
۱۲۸- نیوزلند، استرالیا، کوبا، ژاپن، اندونزی، سیشل
۱۲۹- قلعه، فلاخن، زره، شمشیر، شوالیه، سپر، نیزه
۱۳۰- موچین، شامپو، جاروبرقی، بخارشوی، مسواک، تی شوی
۱۳۱- شب چهارده، زیبا، هلال، عسل، رمضان
۱۳۲- آسمان، استقلال، فیروزه، دریا، نیلوفر، رنگ اصلی
۱۳۳- ساز دهنی، گیتار بیس، بانجو، توبا، ساکسیفون، سرنا، ویولن
۱۳۴- هزار و یک شب، موش و گربه، سندباد، درخت آرزو، حسن کچل
۱۳۵- تلگرام، فورجی، آپارات، وبگردی، آنلاین
۱۳۶- ایران، هندوستان، غنا، شیلی، چک، مراکش، آرژانتین، دانمارک
۱۳۷- شمس تبریزی، فیه ما فیه، شاعر، عارف
۱۳۸- سارا و ایدا، فصل نرگس، رگ خواب، اکسیدان، اشوب
۱۳۹- شیره درخت، چسب مایع، عسل، مربا، آبنبات، شربت
۱۴۰- زعفران، مایونز، دارچین، کچاپ، روغن زیتون، سرکه، غوره، پونه
۱۴۱- مقتول، اثر انگشت، رد پا، نوار زرد، کاراگاه، دی ان ای
۱۴۲- نیوتن، قانون، نیرو، زمین
۱۴۳- قنات، تونل، پاناما، مانش، رادیو، شبکه
۱۴۴- مرمر، سیاه، مدیترانه، عمان، کاراییب
۱۴۵- داوینچی، پیکاسو، ونگوگ، میکل آنژ، براندو، بتهوون
۱۴۶- جوز هندی، پاپریکا، خردل، پونه، زردچوبه
۱۴۷- سیمرغ، گریفین، بوتیمار، اهریمن، بختک
۱۴۸- اشترانکوه، پشته کوه، تخت سلیمان، توچال، دماوند، سبلان
۱۴۹- جک لندن، صادق هدایت، مارک تواین، مارکز
۱۵۰- بگونیا، کالادیوم، کاملیا، دیفن باخیا، ارکیده
۱۵۱- ویلا، آیفون، رولکس، لکسوس، آدیداس، پنت هاوس
۱۵۲- درآمد، زیان، ورشکست، کارآفرینی، سود
۱۵۳- متکبر، مستقل، منفعل، درونگرا، مهربان
۱۵۴- سخت افزار، وایمکس، اینترنت، دیتابیس، هکر
۱۵۵- لبخند، قدرشناسی، خوشبینی، باور
۱۵۶- پالپ فیکشن، مری پاپینز، هفت دلاور، خوب بد زشت، پدرخوانده
۱۵۷- نازلی چای، گاماسیاب، قزل اوزن، سفیدرود، هراز
۱۵۸- سونامی، رستم، هرکول، رییس جمهور، کرگدن، بروس لی
۱۵۹- ارکستر، تصنیف، ضرب آهنگ، کنسرت، گیتار، شور
۱۶۰- هخامنشیان، مولوی، زورخانه، زعفران، خلیج فارس
۱۶۱- حافظیه، نقش جهان، ارگ بم، بازار وکیل، باغ ارم
۱۶۲- دروغ، کرگدن، بوفالو، گوزن، دیو سپید، اسب تکشاخ
۱۶۳- تایپیست، سرایدار، ملوان، بقال، مترجم
۱۶۴- گرانش، چگالی، شتاب، نیرو، توان
۱۶۵- دور قاب چین، ترشی، حلیم، کبابی، خورش، دلمه
۱۶۶- اتومبیل، چمدان، مسافرخانه، هواپیما، کاری، چادر، ویزا، دریایی
۱۶۷- گرینلند، روسیه، کانادا، ایسلند، فنلاند
۱۶۸- فروشگاه، تخفیف، درصد، خریدار، برند
۱۶۹- بیمارستان، ویزیت، درمانگاه، دندانپزشک، نسخه، ارتوپد
۱۷۰- سفره ماهی، توتیا، مارماهی، وال، اختاپوس، دلفین
۱۷۱- مدال، قهرمانی، فهم، خانواده، کردار، دانش، تحصیلات، موطن
۱۷۲- بستنی، کشک، خامه، قره قروت، سرشیر، ماست، کره
۱۷۳- میراندا، کوکاکولا، اسپرایت، شیر کاکائو، ایستک، کانادا

(نکته ی بسیار مهم: این بازی از این مرحله به بعد باگ دارد و واژه ی “کانادا” مورد قبول بازی قرار نمی گیرد. در نتیجه، تنها می توان با کمک گرفتن (استفاده ی چندباره از کلید “کلمه”) خرج کردن سکه ها به صورت تحمیلی از مرحله گذر کرد.

قابل توجه طراحان عزیز بازی!)

۱۷۴- کبک، گنجشک، مرغ دریایی، شاهین، مرغ عشق، قناری، کرکس
۱۷۵- مراکش، مصر، نیجریه، سودان، الجزایر، تونس، کامرون
۱۷۶- نشسته، سحر، کرم، تنگ، کشتی، سم، گل، شکر
۱۷۷- مربا، پنیر، شکر، نیمرو، بربری، چایی
۱۷۸- قاشق، ظرفشویی، چنگال، روغن، کابینت، چاقو
۱۷۹- فشار خون، چربی خون، کبد چرب، افسردگی، اضافه وزن
۱۸۰- شیر دریایی، روباه، خفاش، سمور آبی، کرم خاکی، دلفین