اگر در یکی از مراحل بازی شیرینی کلمات گیر کرده اید و نتوانستید جواب بازی شیرینی کلمات را پیدا کنید و مراحل آن را پشت سر بگذارید و کلافه اید ، می توانید در ادامه جواب کامل همه سوالات رو ببینید

“پاسخ های شیرینی کلمات ۱٫۵”

گز

۱- آش، آتش
۲- شد، شاد 
۳- تو، پتو، توپ
۴- تر، پر، پرت 
۵- تب، تا، با ، تاب 
۶- زن، نی، نیز، زین 
۷- بز، بس، سبز 
۸- کو، دو، کدو، کود، دوک 
۹- فلز، زلف، زل

راحت الحلقوم

۱- رگ، تر، گرگ، تگرگ 
۲- هم، مه، مزه، میز، هیزم
۳- هل، له، عقل، قلعه 
۴- پل، گل، لپ، پلنگ 
۵- کو ، دو، بو، کدو، دوک ، کبود
۶- تر، در، رد، رخ، خر، خرد، رخت، دختر، درخت 
۷- تا، تب، تن، تاب، ناب، بنا، نبات 
۸- لج، گل، گنج، جنگ، لجن، جنگل 
۹- ته، ترش، شهر، هشت ، تره، شتر، شهرت، رشته 
۱۰- سگ، رگ، سر، سن، رنگ، سنگ، سرنگ، سنگر

نان برنجی

۱- اهل، لال، لاله، هلال 
۲- زهر، زره، راز، راه، هزار
۳- خار، ابر، بار، خبر، بخار، خراب 
۴- بد، لب، بدن، بلد، بدل، بلند 
۵- شرم، نشر، منش، نرم، نرمش 
۶- او، جا، نو، جو، ناو، اوج، نوا، جان، جوان
۷- سر، مس، سم، سیر، سیم، رسم، مسیر 
۸- کم، یک، من، نم، نی، کی، نیم، نمک، نیک، مین، کمین

کاک

۱- باز، بازی، زیبا 
۲- کوه، هوا، کاه، کاهو 
۳- هم، مه، ده، کم، دم، کمد، مهد، دکمه 
۴- مهر، مرد، هرم، هدر، مهد، درهم 
۵- مرد، کمد، درک، کدر، کرم، کمر، مکر، مدرک

باسلوق

۱- مه، هم، هر، ره، هرم، همه، مهر، مهره
۲- حل، مال، حال، حمل، محل، محال 
۳- تیک، شیک، کشت، تشک، کشتن 
۴- نام، نای، نیم، مین، این، نما، امین، میان، ایمن

انگشت پیچ

۱- واگن، نوار، روان، گران، انگور
۲- اتو، پتو، توپ، پوک، پاک، پاکت، تکاپو 
۳- اسب، برس، زبر، ابر ، باز، ساز، سراب، سرباز
۴- کوه، کفش، کشف، شوک، شکوه، شکوفه

پولکی

۱- بیل، ایل، بال، وال، ویلا، لوبیا 
۲- نفر، هنر، فنر، رنگ، نهر، فرنگ، فرهنگ 
۳- ناب، مسن، نام، بام، اسم، اسب، مناسب
۴- پهن ، ، نهر، پدر، هدر، هنر، پند، نرده، رنده، پرده، پرنده 
۵- سیر، سوپ، پسر، ترس، سوت، تور، ترسو، پوست، پرستو

نان خرمایی

۱- زهر، زره، زبر، خبر، خربزه
۲- هفت، هشت، آفت، آتش، آشفته 
۳- مار، امر، ماه، راه، همه، ماهر، مهره، اهرم، مهار، همراه
۴-آرم، شرم، امر، مار، آمار، آرام، ، شمار، آرامش
۵- شیک، کاش، تیک، اشک، کاشت، شاکی، کاشی، کشتی، شکایت

بادام سوخته

۱- افق، قیف، قیافه، قافیه 
۲- سیب، اسب، آبی، آسیب، آسیاب 
۳- کنج، جنگ، گنج، جشن، گنجشک، 
۴- شکل، الک، شال، کشو، لاک، کوشا، کاوش، لواش، لواشک

باقلوا

۱- چای، خال، چال، خالی، یخچال 
۲- خار، سرخ، خرس، خروس، سوار، سوراخ 
۳- ایمن، میان، امین، نمایش، ماشین 
۴- رسا، فرش، فاش، شرف، فارس، افسر ، سفارش

آپدیت پاسخ های بازی “شیرینی کلمات ۱٫۲”

بخش زولبیا

۱- اتم، شام، مشت، مات، تماشا
۲- تیز، تیپ، زیپ، پیاز، پیتزا
۳- آفت، تاب، بافت، آفتاب
۴- دور، رود، تور، ترس، دست، درس، ترسو، درست، دستور
۵- دو، سو، سه، آه، سود، هوس، آسوده
۶- میز، زیر، ارز، میرزا
۷- بیل، بال، سال، سیل، لیس، لباس، سیلاب
۸- سیل، سیم، تیم، تسلیم
۹- تک، کت، نر، تن، رخ، خر، نخ، ترک، کرخت
۱۰- نیش، لنگ، شیلنگ
۱۱- هرم، کمر، کرم، کره، شهر، مهر، شکر، شهرک، کرشمه
۱۲- رنج، ریز، نیز، زین، زجر، رجز، زنجیر
۱۳- لمس، اسم، سال، مال، ملس، سالم، سلام، الماس
۱۴- گاو، گوش، گور، گوارش
۱۵- میخ، تخم، مین، نیم، تیم، ختم، تخمین
۱۶- نیز، زین، دنگ، گند، گزند، زندگی
۱۷- سور، سیر، سریع، عروس، عروسی

بخش بامیه

۱- ابر، باز، بار، راز، بارز، ابزار، بازار
۲- فرد، رند، درز، زرد، فرزند
۳- بار، بام، مار، ابر، رام، امر، بیم، مربا، بیمار
۴- شوخ، خام، شاخ، موش، خوش، خشم، شام، شوم، خاموش
۵- دوا، دور، درو، رود، وارد، روال، دارو، داور، دلاور
۶- عار، تار، راز، تراز، زراعت
۷- هتل، هلو، سهل، هوس، تله، لوس، سوله، سهولت
۸- این، نای، پایان
۹- باز، زبل، بال، بله، ابله، زباله
۱۰- رسم، مار، رام، اسم، سرما، مراسم
۱۱- تشک، کشت، شکل، شیک، تیک، کیش، تشکیل
۱۲- پرش، روش، شور، شرور، پرورش
۱۳- هوا، شاه، خوش، شاخ، خواهش
۱۴- چرم، هرم، مور، ورم، مورچه

بخش سجوق

۱- تور، روی، صوت، تیر، صورت، صورتی، تصویر
۲- ترک، کار، تکان، راکت، کارت، نکتار
۳- بار، ابر، کار، باک، کبیر، باریک، بیکار
۴- محک، حکم، موکت، حکومت
۵- وان، ناو، کاش، اشک، کوشا، واکنش
۶- کمر، ورم، کرم، مکر، ترک، کور، موکت، متروک
۷- لوس، سهل، لیس، هلو، سیل، ولی، هوس، وسیله
۸- نشت، هشت، هوش، شوت، شته، توشه، نوشته
۹- نوا، اتم، نام، متن، اتو، وام، ناو، امن، وانت، توان، مانتو
۱۰- شتر، مکر، ترک، ترش، مشک، کمر، کشت، شکر، کرم، شرم، تشک، شرکت، مشترک
۱۱- تلف، تخم، لخت، مفت، مختلف
۱۲- دود، مدح، حدود، محدود

بخش قرابیه

۱- خاک، کاخ، ترس، خرس، خار، تار، کار، ساکت، ساخت، کارت، خاکستر
۲- دست، دام، سال، ملس، داس، سلام، سالم، سلامت، دستمال
۳- یار، رنج، جاری، انجیر، جریان، نارنجی
۴- بنا، ناب، خان، بانی، خیابان
۵- فرش، شوم، موش، شام، وام، فاش، ورم، روش، مشاور، فراموش
۶- این، شنا، نای، آهن، آینه، آشنا، ناشی، آشیانه
۷- زخم، خوش، مزه، شخم، شوخ، شوم، موز، خشم، موزه، خوشمزه
۸- ناو، وان، نای، این، ولی، لیوان، وانیل، نایلون
۹- اسم، وام، رام، مار، سرما، سمور، سماور، سوسمار
۱۰- پهن، چانه، پهنا، تنها، تپانچه
۱۱- نیش، شنا، دانش، دنیا، شاهد، اندیشه
۱۲- لخت، تلف، خال، خلاف، اختلاف
۱۳- جزا، دوا، زوج، جواز، جادو، ازدواج
۱۴- قلب، بال، بلا، قالب، باقلوا
۱۵- تخت، تیپ، پایتخت

بخش اریس

۱- پهن، رها، راه، پیر، پاره، پهنا، پینه، پیراهن
۲- بخت، خوش، خوب، شوخ، شوت، خوشبخت
۳- آلو، بال، لبو، لال، بلا، وال، لولا، آلبالو
۴- مار، مال، خام، اخم، خال، وال، وام، خرما، خرمالو
۵- بیل، مبل، بام، مال، بوم، لوبیا، موبایل
۶- سهل، کسل، کال، لاک، کاه، سال، ساک، کلاس، کاکل، اسکله، کالسکه
۷- برد، گرد، برگ، درب، ابد، ابر، بار، داد، درد، باد، گارد، گردباد
۸- شیر، ریش، نیش، شیرینی
۹- کشک، شاه، کاش، کاه، کهن، اشک، کهکشان
۱۰- کند، کبک، باک، باد، ناب، بند، بدن، اندک، بانک، بادکنک
۱۱- هنر، رهن، این، نهی، ایران، رایانه
۱۲- نای، برش، شیر، ریش، نیش، پیر، پریشان
۱۳- پشم، شنا، نام، پیام، پشیمان
۱۴- دوک، کود، خار، خاک، خرد، رود، دور، کار، کاخ، خوک، راکد، کادر، اردک، اردو، خوراک، خودکار

بخش سوهان

۱- نگرش، رانش، ناشر، نگار، گران، شناگر، نگارش، گرانش
۲- انگل، گالن، دانگ، الدنگ، گلدان
۳- ارشد، گارد، شگرد، گردش، گشاد، شاگرد
۴- دارو، داور، اردو، یاور، رویا، دریا، وارد، راوی، دیار، دایر، دیوار، رادیو
۵- لیمو، ویلا، مایل، لابی، بلوا، ایول، لوبیا، موبایل
۶- فوت، مفت، تلف، فلوت، مفتول
۷- چال، خال، چای، ایل، خیال، خالی، یخچال
۸- پنیر، پاره، پناه، پایه، پینه، نهار، پهنا، پیراهن
۹- تیر، حفر، حرف، حتی، حیف، فتح، حریف، حیرت، تحریف، تفریح
۱۰- اخیر، تایر، خیار، اختر، ریخت، تاخیر، تاریخ
۱۱- هرم، سرد، هدر، درس، مهر، دسر، رسم، سهم، رده، مرد، سرم، مدرس، درهم، همسر، سرمه، مدرسه
۱۲- هراس، راست، تراس، ستاره، راسته
۱۳- رمان، دامن، نادر، مادر، مدار، نماد، مراد، مدرن، درمان، نامرد
۱۴- پارچ، چهار، چاره، پاره، پاچه، پارچه
۱۵- ابرو، جواب، جارو، رواج، جوار، واجب، جوراب
۱۶- توان، وانت، تومان، مانتو

بخش نوقا

۱- بلا، بال، تاب، لبو، اتو، وال، تاول، بلوا، تابلو
۲- اسم، سرو، مار، وام، رسم، ورم، رام، سرم، سوار، راسو، سمور، سرما، رسوا، سماور
۳- باد، ادب، ابد، دما، دام، ماه، اسم، اسب، داس، سهم، بام، سبد
۴- مات، ستم، اسم، سمت، اتم، ماست، تماس، تمساح، مساحت
۵- جام، مهم، جاه، ماه، جامه، مهاجم
۶- سیل، سال، لیگ، لیس، ایل، گیلاس
۷- یار، خیر، خار، ریا، خیار، یاور، رویا، خاور، راوی، اخیر، یارو، ویار، اواخر، خاویار
۸- دور، بند، رود، نور، دیر، دیو، بدن، بید، رند، نبرد، بندر، درون، دبیر، نیرو، برند، روبند، دوربین
۹- تار، تره، ترس، راه، رها، هراس، راست، تراس، ستاره
۱۰- جان، نان، ناف، جفا، فنجان

بخش کماج

۱- تار، قتل، تپل، قاتل، پرتقال
۲- دما، دام، کند، نمک، نمد، نان، کمد، نما، امن، نام، کما، دامن، کمان، دکان، اندک، نماد، مکان، مانند، مانکن
۳- سوت، سرو، ترس، تور، نور، ستون، تنور، ترسو، سنتور
۴- نفس، ناو، فنا، ناف، وان، وفا، نوا، سونا، افسون، فانوس
۵- بال، بلا، ماه، بام، مبل، مال، لقب، قلب، قلم، قاب، لبه، اهل، قبل، بله
۶- بنا، نصب، ناو، ناب، وان، نوا، بانو، صابون
۷- سنگ، گود، نفس، سند، سود، دفن، نود، گند، سوگند، گوسفند
۸- سوت، سرو، ترس، تور، لوس، رولت، ترسو، لوستر
۹- موش، نوه، هوش، شوم، نیش، مین، نیم، منشی، میوه، میهن، شیوه، نیمه، شیون، شومینه
۱۰- مار، نرم، فنر، نما، امن، رام، ناف، نفر، فرم، نام، رمان، فرمان

بخش نان قندی

۱- توپ، پتو، تیپ، تیوپ، پوتین
۲- دما، دام، چمن، نمد، منچ، نما، امن، نام، چدن، دامن، نادم، چمدان
۳- ریش، شیر، پیر، شور، پرش، روش، رویش، یورش، شیپور
۴- چنگ، لگن، انگل، گالن، چنگال
۵- ارز، راز، زهر، زره، راه، فاز، رها، هرز، رفاه، هزار، فراز، زرافه
۶- گاو، ناو، وان، نوا، چون، چنگ، واگن، چوگان
۷- ماه، بام، بها، بیم، بیمه، ماهی، مهیب، مهیا، بامیه
۸- فال، وال، دوا، وفا، فدا، فولاد
۹- وام، شام، موش، پشم، شوم، شما، شامپو

بخش شکرپاره

۱- خال، بنا، بلا، بال، ناب، خان، بخل، نخل، بالن، خلبان
۲- نبرد، بندر، مدرک، منبر، کربن، کمند، مدرن
۳- کال، نیک، پیک، پاک، پلک، لاک، الک
۴- انگل، ریال، گران، نگار، گاری، لنگر، گالن، یگان
۵- شال، شور، وال، روش، لواش، شورا، روال
۶- سکو، وام، اسم، ساک، واکس، ماسک، مسواک
۷- چاپ، چاه، راه، رها، چرا، پاچه، چاره، پارچ، پاره، پارچه
۸- نسیم، اسیر، رمان، مرسی، مسیر، سرما، سیما، مینا، ایمن، سایر، میان
۹- سیل، سیر، سند، دیر، دسر، درس، سرد، دیس، ریل، نسل، لیس
۱۰- کتان، تانک، کتاب، تنبک، بانک، بیان، یکتا، کتبی، تکان، بینا
۱۱- رنده، نرده، درون، دوره، پودر، روده، پرده، وردنه، پرنده، پرونده