اگر در یکی از مراحل بازی بهلول گیر کرده اید و نتوانستید جواب بازی بهلول را پیدا کنید و مراحل آن را پشت سر بگذارید و کلافه اید ، می توانید در ادامه جواب کامل همه سوالات رو ببینید

متاسفانه هنوز جواب های این بازی رو گیر نیاوردم دوستانی که این بازی را انجام داده اند در قسمت نظرات جواب ها رو قرار بدهند تا با نام خودشان در وبلاگ قرار دهم.
با تشکر


تهیه شده از طرف T H S S
1 رگ برگ
2 کشت کش شک کت تک
3 ادم دما دم دام 
4 فرش فر شرف
5سرد دسر سر سد درس
6 اب بد ادب ابد
7ریش شیر ری شر
8یخ میخ خم مخ
9پیر پری پر 
10 سیخ خیس سی
11 کفش فک شک کشف
12شتر ترش تر رشت
13 شعار شعر شاعر شرع 
14 پوست پتو سوت سوپ توپ
15خال خیال یال خالی 
16کوه هوا کاهو اهک کاه
17 اهن هند دهان دانه
18کور کلر کولر 
19 بالش شال بال بلا
20خرس خیس خیر 
21 رود دکور درک کدر
22 نام نما ماه نامه
23 لاک کپل پلک پلاک اپل
24 زمان نماز ناز 
25 مرز رزم رمز رزق قرمز 
26 حفظ حفاظ حافظ 
27 نیم مین یمن نیش میش منشی
28فیل لیف فیلم ملی میل 
29کشت شکم تمشک تشک مشک
30 نقره هنر قهر قرن نهر 
31شتر تار رشت ترش تراش

ممنون از T H S S