اگر در یکی از مراحل بازی خر در گل گیر کرده اید و نتوانستید جواب بازی خر در گل را پیدا کنید و مراحل آن را پشت سر بگذارید و کلافه اید ، می توانید در ادامه جواب کامل همه سوالات رو ببینید

۱٫ مثل خر تو گل گیر کرده
۲٫ آب پاکی رو دستش ریخته
۳٫ بخت برگشته
۴٫ شلوارش دو تا شده
۵٫ فیلش یاد هندوستان کرده
۶٫ نیکی و پرسش
۷٫ در ناامیدی بسی امید است
۸٫ آب و تاب دادن
۹٫ نه سر پیازه نه ته پیاز
۱۰٫ هر گردی گردو نمیشه
۱۱٫ دسته گل به آب دادن
۱۲٫ شنیدن کی بود مانند دیدن
۱۳٫ مرغش یه پا داره
۱۴٫ خر تو خر شد
۱۵٫ نونش تو روغنه
۱۶٫ یه دست صدا نداره
۱۷٫ دل به دل راه داره
۱۸٫ شورش رو در آورده
۱۹٫ بی کلاهی عار نیست
۲۰٫ یه تیر و دو نشون
۲۱٫ دل شکستن هنر نمیباشد
۲۲٫ معما چو حل گشت آسان شود
۲۳٫ پایان شب سیه سپید است
۲۴٫ جوجه رو آخر پاییز میشمارن
۲۵٫ به اسب شاه گفتن یابو
۲۶٫ دزد که به دزد بزنه شاه دزده
۲۷٫ دود از کنده بلند میشه
۲۸٫ حقش رو کف دستش گذاشت
۲۹٫ بالاتر از سیاهی رنگی نیست
۳۰٫ یه دل نه صد دل عاشق
۳۱٫ اسفند رو آتیش
۳۲٫ لیلی زن بود یا مرد
۳۳٫ یه گوشش دره یه گوشش دروازه
۳۴٫ ما رو سیاه نکن
۳۵٫ سایش سنگین شده
۳۶٫ از دیوار راست بالا میره
۳۷٫ کلاهت رو قاضی کن
۳۸٫ نردبوم پله پله
۳۹٫ از هر انگشتش یه هنر میباره
۴۰٫ هر چه رشتم پنبه شد
۴۱٫ جارو به دمش میبست
۴۲٫ خیار میاد
۴۳٫ معتبر شود
۴۴٫ هیزمش تره
۴۵٫ به همین خیال باش
۴۶٫ نیک و بد کنی
۴۷٫ عطار بگوید
۴۸٫ دستمال نمیبندن
۴۹٫ در دجله انداز
۵۰٫ کفش تنگ
۵۱٫ جای سوزن انداختن نیست
۵۲٫ آسیاب به نوبت
۵۳٫ یابو آب دادن
۵۴٫ از این شاخه به اون شاخه پریدن
۵۵٫ خواب هفت پادشاه رو دیدن
۵۶٫ پاش رو از گلیمش درازتر کرده
۵۷٫ دوستی خاله خرسه
۵۸٫ پاش لب گوره
۵۹٫ دست بالای دست بسیاره
۶۰٫ نطقش کور شد
۶۱٫ یه سر و هزار سودا
۶۲٫ پا پیچ شدن
۶۳٫ اوضاع قمر در عقرب
۶۴٫ جا تره و بچه نیست
۶۵٫ ماه پشت ابر نمیمونه
۶۶٫ بی خبری خوش خبریه
۶۷٫ یه بوم و دو هوا
۶۸٫ به رخ کشیدن
۶۹٫ زیر پاش علف سبز شد
۷۰٫ وعده سر خرمن دادن
۷۱٫ آب در هاون کوبیدن
۷۲٫ مثل سگ جون کندن
۷۳٫ توبه گرگ مرگه
۷۴٫ پول چرک کف دسته
۷۵٫ زیر پاش رو خالی کرده
۷۶٫ به روباه گفتن شاهدت کیه گفت دمم
۷۷٫ خواب خرگوشی رفتن
۷۸٫ خر تب میکنه
۷۹٫ لقمه بزرگ تر از دهن برداشتن
۸۰٫ آواز دهل شنیدن از دور خوش است
۸۱٫ چشماش رو بست و دهنش رو باز کرد
۸۲٫ آب رفته به جو برنمیگرده
۸۳٫ از اون ور بوم افتاده
۸۴٫ ما از پونه بدش میاد دم خونش سبز میشه
۸۵٫ زیر آب کسی رو زدن
۸۶٫ زبونش مو در آورد
۸۷٫ پز عالی جیب خالی
۸۸٫ مهره مار داره
۸۹٫ چشمتون روشن
۹۰٫ پیش قاضی و معلق بازی
۹۱٫ سبیلش رو چرب کرده
۹۲٫ کلاهش پس معرکه است
۹۳٫ خر بیار و باقالی بار کن
۹۴٫ کاچی بهتر هیچی
۹۵٫ چشماش چهار تا شد
۹۶٫ بار کج به منزل نمیرسد
۹۷٫ جیکش در نمیاد
۹۸٫ کفگیرش به ته دیگ خورده
۹۹٫ از خوشحالی بال در آورده
۱۰۰٫ تازه به دوران رسیده
۱۰۱٫ شاخ و شونه کشیدن
۱۰۲٫ تخم دو زرده
۱۰۳٫ دنیا محل گذره
۱۰۴٫ چپ اندر قیچی
۱۰۵٫ نقره داغش کرده
۱۰۶٫ گرگ بارون دیده
۱۰۷٫ سر از پا نمیشناسه
۱۰۸٫ داره غاز میچرونه
۱۰۹٫ جونش بالا میاد
۱۱۰٫ حاشیه نرو
۱۱۱٫ سر از تخم در نیاورده
۱۱۲٫ بریم سر اصل مطلب
۱۱۳٫ دستش کجه
۱۱۴٫ ماست مالی کردن
۱۱۵٫ سر و کله زدن
۱۱۶٫ آمارش رو گرفته
۱۱۷٫ با یک گل بهار نمیشه
۱۱۸٫ عروس رقصیدن بلد نبود گفت زمین کجه
۱۱۹٫ هفت تا جون داره
۱۲۰٫ آب و روغن قاطی کرده
۱۲۱٫ سر به بیابون گذاشته