اگر در یکی از مراحل بازی مثل در حجر گیر کرده اید و نتوانستید جواب بازی مثل در حجر را پیدا کنید و مراحل آن را پشت سر بگذارید و کلافه اید ، می توانید در ادامه جواب کامل همه سوالات رو ببینید

۱- آش
۲- آش، دهن
۳- آب، نان
۴- حرف، تلخ
۵- چاک، بست
۶- دیر، زود
۷- آش، لواش
۸- آب، ماهی
۹- گل، بهار
۱۰- علف، سبز
۱۱- عوض، گله
۱۲- خاک، نان
۱۳- دست، صدا
۱۴- شتر، گم
۱۵- عقل، جان
۱۶- مزد، کار
۱۷- نعل، میخ
۱۸- دست، صدا
۱۹- اثر، زنده
۲۰- چاه، منار
۲۱- بار، منزل
۲۲- توبه، گرگ
۲۳- درخت، سنگ
۲۴- درخت، آتش
۲۵- کلاه، عصا
۲۶- عذر، گناه
۲۷- آش، کاسه
۲۸- آب، کره
۲۹- پول، بند
۳۰- دست، کچل
۳۱- دست، دل
۳۲- راه، کفش
۳۳- دیگ، آتش
۳۴- وسط، نصف
۳۵- پول، آش
۳۶- دست، جان، دل
۳۷- هلو، گلو
۳۸- بیکار، سر
۳۹- کاسه، آش
۴۰- شیر، جان
۴۱- کشمش، غوره
۴۲- دنبه، گریه
۴۳- بد، آخر
۴۴- آباد، خراب
۴۵- دیزی، گربه
۴۶- دم، گاو، بند
۴۷- دوغ، ترش
۴۸- شریک، رفیق
۴۹- کار، عیب
۵۰- گربه، حجله
۵۱- مرغ، پا
۵۲- دوست، دشمن
۵۳- آرزو، عیب
۵۴- مار، راست، سوراخ
۵۵- جاده، چهل
۵۶- راست، بچه
۵۷- آخور، گم
۵۸- خر، باقلا، بار
۵۹- دسته، گل، آب
۶۰- دهن، مردم
۶۱- دیده، دل
۶۲- عقل، مردم
۶۳- مرگ، مرده
۶۴- ماه، ابر، پنهان
۶۵- مرگ، شیون
۶۶- دندان، نان
۶۷- ماست، کره
۶۸- ناشی، سرنا
۶۹- مال، جان
۷۰- پا، گلیم، دراز
۷۱- پول، جان، آسان
۷۲- ابله، مفلس
۷۳- بام، برف
۷۴- خدا، عقل، پول
۷۵- دنیا، آب، خواب
۷۶- سر، پنبه
۷۷- نان، جان
۷۸- سر، کچل، یاد
۷۹- کنگر، لنگر
۸۰- آسیاب، سفید
۸۱- لگد، بخت
۸۲- پیش، خوش
۸۳- باد، باران
۸۴- آدم، چهل، وزیر
۸۵- گیر، دزد، رمال
۸۶- اندک، جمع، دریا
۸۷- ریش، بابا
۸۸- مرگ، راضی
۸۹- عالی، جیب، خالی
۹۰- جوجه، سبد
۹۱- چشم، ابرو
۹۲- آسمان، برف
۹۳- راست، اول، بعد
۹۴- راست، قسم
۹۵- دوغ، دوشاب
۹۶- ریش، قیچی، دست
۹۷- عجله، کار
۹۸- کلاغ، قهر، گردو
۹۹- دست، دندان
۱۰۰- مار، پونه، سبز
۱۰۱- نخود، آش
۱۰۲- سخن، نکته
۱۰۳- هیچ، ماست
۱۰۴- پیاز، داخل
۱۰۵- چاقو، دسته
۱۰۶- کاکا، برادر
۱۰۷- دشمن، خالی
۱۰۸- گردو، شماره
۱۰۹- خربزه، لرزش
۱۱۰- خسته، مرده
۱۱۱- دانا، نادان
۱۱۲- کیسه، خلیفه
۱۱۳- شغال، انگور
۱۱۴- ظالم، دیوار
۱۱۵- صد، تنها، همراه
۱۱۶- ماهی، آب، تازه
۱۱۷- وعده، خرمن
۱۱۸- آواز، دهل، دور
۱۱۹- کیسه، خرج
۱۲۰- هول، حلیم، دیگ
۱۲۱- دهن، شیرین
۱۲۲- جنگ، باور
۱۲۳- جنگ، حلوا
۱۲۴- دست، راست، چپ
۱۲۵- سوزن، همه
۱۲۶- موش، گربه
۱۲۷- ضرر، منفعت
۱۲۸- کم، همیشه
۱۲۹- کوزه، خنک
۱۳۰- صبر، حلوا
۱۳۱- فقیر، غنی، نگاه
۱۳۲- نوشدارو، سهراب
۱۳۳- نان، گندم، مردم
۱۳۴- شنبه، نوروز
۱۳۵- غوره، کوره
۱۳۶- داماد، عروس
۱۳۷- زبان، امان
۱۳۸- دود، کنده، بلند
۱۳۹- سیلی، نقد، نسیه
۱۴۰- زرگر، آهنگر
۱۴۱- خانه، ظالم
۱۴۲- عروس، شلخته
۱۴۳- کباب، پخته
۱۴۴- گربه، تنبل، موش
۱۴۵- معما، آسان
۱۴۶- موش، گربه، خراب
۱۴۷- نیکی، پرسش
۱۴۸- خانه، جهان
۱۴۹- آب، گذشته
۱۵۰- خرس، کفتار
۱۵۱- بیل، باغچه
۱۵۲- بادمجان، آفت
۱۵۳- پیاده، راه
۱۵۴- همسایه، آش
۱۵۵- عفو، انتقام
۱۵۶- کور، چشم، بینا
۱۵۷- در، پاشنه
۱۵۸- عالم، آدم، مشکل
۱۵۹- بازار، آشفته
۱۶۰- آبکش، کفگیر
۱۶۱- سهره، بلبل
۱۶۲- گربه، گوشت، بو
۱۶۳- سنگ، گنجشک
۱۶۴- طمع، اشتباه
۱۶۵- گرگ، گوسفند
۱۶۶- دست، آستین
۱۶۷- جلو، جارو، همسایه
۱۶۸- زبون، مار، سوراخ
۱۶۹- شنونده، عاقل
۱۷۰- لنگه، کفش، نعمت
۱۷۱- چراغ، سوراخ، بیرون
۱۷۲- کوزه، برون
۱۷۳- آسمان، ستاره
۱۷۴- جوینده، یابنده
۱۷۵- دست، خالی، سر
۱۷۶- تخم، کاهدان
۱۷۷- آسیاب، نوبت
۱۷۸- آتش، خشک، تر
۱۷۹- خاله، ریش
۱۸۰- همسایه، برادر
۱۸۱- پیراهن، عروسی، منار
۱۸۲- دراز، قلندر، بیدار
۱۸۳- علف، دهان، شیرین
۱۸۴- انگشت، برابر
۱۸۵- سرکه، نقد، نسیه
۱۸۶- مشت، خروار
۱۸۷- علاج، واقعه، وقوع
۱۸۸- پاره، وصله
۱۸۹- دیوار، گوش
۱۹۰- لگد، ناراحت
۱۹۱- سنگ، در، بسته
۱۹۲- تار، عنکبوت
۱۹۳- مرگ، دریا، سراب
۱۹۴- حرکت، خدا، برکت
۱۹۵- انار، بیمار
۱۹۶- گوشت، چغندر
۱۹۷- کشتی، ناخدا
۱۹۸- کار، بالین
۱۹۹- کفش، پاره، کلاه
۲۰۰- سر، گاو، خمره، گیر
۲۰۱- سگ، استخوان، خر
۲۰۲- جامه، دندان
۲۰۳- انگشت، برابر
۲۰۴- میوه، چغندر، سلطان
۲۰۵- زندان، دوست
۲۰۶- زنده، مرده
۲۰۷- استخوان، بار
۲۰۸- دود، روزنه، پیدا
۲۰۹- گاو، گوسفند
۲۱۰- سوراخ، سوزن، دروازه
۲۱۱- صواب، کباب
۲۱۲- مکتب، جمعه
۲۱۳- جوجه، آخر، پائیز
۲۱۴- دل، سفره، آدم، باز
۲۱۵- چوب، گربه، فرار
۲۱۶- دریغ، پارسال
۲۱۷- حسود، هرگز
۲۱۸- ثابت، ارث، میراث
۲۱۹- دست، بسیار، برکت، کم
۲۲۰- موش، سوراخ، جارو
۲۲۱- باریک، روشن، تاریک
۲۲۲- نردبان، آسمان
۲۲۳- پوست، گردو
۲۲۴- آدم، همیشه، سالم
۲۲۵- دشمن، حقیر، بیچاره
۲۲۶- چهل، تنبور، استاد
۲۲۷- کوزه، خالی، بام
۲۲۸- پریشان، سالم
۲۲۹- لنگه، بیابان
۲۳۰- افتاده، خرما
۲۳۱- سنگ، بزرگ، علامت
۲۳۲- دست، شکسته، وبال
۲۳۳- سرکه، مفت، عسل
۲۳۴- درد، دستمال
۲۳۵- دست، چوب، گربه، حساب، کار
۲۳۶- تنبل، کدبانو
۲۳۷- چاه، مقنی، نان
۲۳۸- گوسفند، قصاب
۲۳۹- هفت، کور، شوهر
۲۴۰- طعمه، انجیر
۲۴۱- گوشت، ناخن
۲۴۲- گرسنه، خواب، سنگک
۲۴۳- دعوا، حلوا، خیر
۲۴۴- خانه، مهمان
۲۴۵- کلاه، کچل، گشاد
۲۴۶- رسوا، جماعت
۲۴۷- قاضی، خوشحال
۲۴۸- گل، سبزه، آراسته
۲۴۹- زبان، شمشیر
۲۵۰- انگور، شغال
۲۵۱- آتش، معرکه
۲۵۲- سیلی، صورت، سرخ
۲۵۳- اسب، دونده، زیاد
۲۵۴- سر، گریه، مرده
۲۵۵- آدم، دانا، مشت
۲۵۶- استخوان، زخم
۲۵۷- بالا، پائین، هزار، چرخ
۲۵۸- گرسنه، نقره، شلغم
۲۵۹- پاسبان، چراغ
۲۶۰- روزگار، انسان
۲۶۱- پشت، ناخن، انگشت
۲۶۲- محکم، همسایه، دزد
۲۶۳- چغندر، دوست
۲۶۴- عقرب، مار، پناه
۲۶۵- زمستان، زغال
۲۶۶- نو، بازار، کهنه
۲۶۷- گوساله، گاو، آب
۲۶۸- همسایه، گرسنه
۲۶۹- طبیب، رنجور
۲۷۰- آلبالو، گیلاس
۲۷۱- پیاده، گرسنه
۲۷۲- فواره، بلند، سرنگون
۲۷۳- کاسه، پیشانی
۲۷۴- نون، آب، کجا
۲۷۵- مرد، تازه، اول
۲۷۶- دست، هندوانه
۲۷۷- شاگرد، سرد، گرم
۲۷۸- شتر، گم
۲۷۹- خدا، نر
۲۸۰- چاه، همیشه، ته
۲۸۱- شتر، گردن، دراز
۲۸۲- خوردن، لبسیدن
۲۸۳- شاه، ماه، درد
۲۸۴- خدا، چیز، بنده
۲۸۵- مردم، زمانه
۲۸۶- چیز، خوار، کار
۲۸۷- مهتاب، نرخ، ماست
۲۸۸- کار، خیر، حاجت، هیچ
۲۸۹- آب، سرچشمه
۲۹۰- عشق، هزار، فرسنگ
۲۹۱- بچه، زنگوله
۲۹۲- مفت، صرافی
۲۹۳- صد، کفن، دزد
۲۹۴- جواب، های
۲۹۵- عباسی، رقاصی
۲۹۶- آب، سربالا، ابوعطا
۲۹۷- رقاص، نقاره
۲۹۸- آفتاب، سیاه
۲۹۹- خواجه، چند، بچه
۳۰۰- آب، شناگر
۳۰۱- زن، شوهر، جنگ، باور
۳۰۲- زبان، گوشت، طرف
۳۰۳- دزد، رمال
۳۰۴- خر، نقل، نبات
۳۰۵- همسایه، دزد
۳۰۶- خر، جو، کاه
۳۰۷- مهره، مار
۳۰۸- زکات، دانه، پنبه
۳۰۹- آستین، نو، پلو
۳۱۰- خر، علف، گردن
۳۱۱- خدا، نجار
۳۱۲- پشت، شیشه
۳۱۳- زیر، نیم
۳۱۴- مرده، شور، گریه
۳۱۵- قربون، بند، پول
۳۱۶- شغال، چنین، گیر
۳۱۷- کلاغ، شکم، سیر
۳۱۸- کاه، کالا، غاز، بالا
۳۱۹- عسل، باغ، غوره
۳۲۰- گدا، کاهل، تقصیر
۳۲۱- تخم، شتر
۳۲۲- چوب، خدا، صدا، دوا
۳۲۳- عجب، مرد
۳۲۴- کوچه، خانه
۳۲۵- دانه، گندم
۳۲۶- اطلس، کنگر
۳۲۷- دادن، گرفتن
۳۲۸- مرگ، اشتها
۳۲۹- گردی، گردو
۳۳۰- کدبانو، خاک، زانو
۳۳۱- دنیا، دار
۳۳۲- خانه، مسجد، حرام
۳۳۳- ماست، کاسه، زیر
۳۳۴- پول، کوزه، آب
۳۳۵- اجاره، خوش
۳۳۶- تعارف، مبلغ
۳۳۷- مال، هزار
۳۳۸- ارزان، انبان
۳۳۹- دزد، صاحب
۳۴۰- دیگ، آتش
۳۴۱- حموم، خرابه، چهل
۳۴۲- کسی، معجزه
۳۴۳- اسب، نسل
۳۴۴- خر، پیاده
۳۴۵- خروار، مثقال
۳۴۶- عاق، عوق
۳۴۷- صبر، کوتاه، خدا
۳۴۸- خانه، کس، حرف
۳۴۹- نان، حرف، چرا
۳۵۰- همان، کیلو
۳۵۱- نان، فرمان
۳۵۲- خیک، بزرگ، خوب
۳۵۳- مرگ، همسایه
۳۵۴- مرگ، بیمار
۳۵۵- غوره، مویز
۳۵۶- حکیم، ادب
۳۵۷- نسیم، دزد
۳۵۸- سیخ، کباب
۳۵۹- فکر، خر، ننه
۳۶۰- تنبان، زن، دوم
۳۶۱- عزیز، ذلیل
۳۶۲- چاقو، دسته
۳۶۳- کوزه، روز، سرد
۳۶۴- گاو، شیر
۳۶۵- دیوار، حاشا
۳۶۶- شتر، آشفته
۳۶۷- وسمه، وصله
۳۶۸- طبیب، دوا
۳۶۹- زمین، آسمان
۳۷۰- چهل، الاغ
۳۷۱- خوار، عزیز
۳۷۲- دعوا، نرخ
۳۷۳- عدو، سبب، خیر
۳۷۴- خاله، بچه، قربون
۳۷۵- روغن، خشک
۳۷۶- شعر، قافیه
۳۷۷- پوست، خربزه
۳۷۸- خراب، چوب، مو
۳۷۹- حلاجی، پنبه
۳۸۰- گوشت، طاقچه
۳۸۱- آفتابه، دست، شام
۳۸۲- طشت، طلا
۳۸۳- خرس، کفتار
۳۸۴- غنی، محتاج
۳۸۵- زن، اما، هیچ
۳۸۶- ده، کدخدا
۳۸۷- قاضی، بازی
۳۸۸- دنیا، پاشنه
۳۸۹- کوتاه، خرما
۳۹۰- عقد، آسمان
۳۹۱- علم، قلم
۳۹۲- چاق، هار
۳۹۳- سوراخ، دعا
۳۹۴- قسمت، خروس
۳۹۵- گوشت، منت، قصاب
۳۹۶- مادر، دایه، دامن
۳۹۷- گربه، حبس، پنجه
۳۹۸- کاشکی، سبز
۳۹۹- فقیر، جهنم
۴۰۰- خر، صاحب، زر
۴۰۱- زعفران، زیاد، خر
۴۰۲- عالم، زنبور
۴۰۳- مور، طوفان
۴۰۴- آشپز، آش، نمک
۴۰۵- دعوا، لحاف، ملا
۴۰۶- بدهکار، طلبکار
۴۰۷- سوزن، مردم
۴۰۸- مشک، پرهیز
۴۰۹- خالی، پر
۴۱۰- سر، معرکه
۴۱۱- خدا، آدم، گدا، عزا
۴۱۲- مردم، نان
۴۱۳- معامله، مشک
۴۱۴- آرد، الک
۴۱۵- دزد، بز
۴۱۶- فکر، نان، خربزه
۴۱۷- همان، عوض
۴۱۸- خدا، خرما
۴۱۹- لیلی، کم، خیلی
۴۲۰- دست، پس، پا، پیش
۴۲۱- روده، راست
۴۲۲- مار، کجا، کج، لونه
۴۲۳- عزیز، دور، کور
۴۲۴- سگ، جارو
۴۲۵- گزیده، ریسمان، سیاه
۴۲۶- کاهل، آب، خمره
۴۲۷- گوشت، بالا
۴۲۸- تف، بالا، ریش
۴۲۹- دزد، مرد
۴۳۰- آدم، زنده، زندگی
۴۳۱- گاو، پیشانی
۴۳۲- شتر، سواری
۴۳۳- چوب، پیاز، پول
۴۳۴- عاقل، گوشت، بادمجان
۴۳۵- نون، شکم، مرد
۴۳۶- تنگی، دلتنگی
۴۳۷- عروس، زمین
۴۳۸- هنوز، باد
۴۳۹- سگ، پاچه
۴۴۰- بریده، سخن
۴۴۱- نون، پیاز
۴۴۲- لیلی، چشم، مجنون
۴۴۳- نون، زبون
۴۴۴- خر، چاله
۴۴۵- مهمون، روز
۴۴۶- آدم، گدا، ادا
۴۴۷- گوشت، بغل، گاو
۴۴۸- ناشی، کاهدون
۴۴۹- آخور، مرده، گور
۴۵۰- خاله، دیزی
۴۵۱- گنجشک، نیم
۴۵۲- ناز، عروس
۴۵۳- گفته، غلام
۴۵۴- مرده، زنده، ننگ
۴۵۵- دندان، اسب، پیشکشی
۴۵۶- خسته، صاحب
۴۵۷- خربزه، هندوانه
۴۵۸- قاشق، آش، بیل
۴۵۹- رخت، جاری، طشت
۴۶۰- سیب، سرخ
۴۶۱- گریه، آخر، خنده
۴۶۲- سیر، دنبال
۴۶۳- شغال، صبح، شب
۴۶۴- حاکم، خون، دیه
۴۶۵- گرسنه، ارزن، خواب
۴۶۶- گوساله، بسته
۴۶۷- نی، زن، حصبه
۴۶۸- شتر، خر، ایستاده
۴۶۹- شاخ، آسمان
۴۷۰- شاه، شیخ
۴۷۱- مهمان، یکی، گاو
۴۷۲- کلاغ، لونه، قارقار
۴۷۳- سگ، خانه
۴۷۴- خربزه، شیرین
۴۷۵- گریه، خوش، خنده، چشم
۴۷۶- سگ، نمک، شناس، آدم
۴۷۷- قدیم، اسب، زین
۴۷۸- آدم، بد، حساب
۴۷۹- پول، باد، چند، چون
۴۸۰- هنوز، شیر
۴۸۱- طمع، زیاد، مایه
۴۸۲- قاچ، زین، اسب
۴۸۳- پشت، مشت
۴۸۴- دست، تلخ
۴۸۵- خدا، بنده، بد، خوب
۴۸۶- تغییر، قضا
۴۸۷- آئینه، محتاج، خاکستر
۴۸۸- قسم، باور
۴۸۹- دولت، مست
۴۹۰- شنا، بلد، زیر
۴۹۱- مادر، مرده، شیون
۴۹۲- گفته، نیم، کردار
۴۹۳- قافله، حشر
۴۹۴- گذر، پوست
۴۹۵- کرم، درخت، خود
۴۹۶- هیچ، داماد، خوشگل
۴۹۷- راه، سراغ، کدخدا
۴۹۸- حق، انگشت، فاصله
۴۹۹- قرض، رسید، قیمه
۵۰۰- جهاز، ناز
۵۰۱- عاشق، پول، شبدر
۵۰۲- تب، تند، زود
۵۰۳- شغال، ترسو، انگور
۵۰۴- گربه، خدا، موش