اگر در یکی از مراحل بازی شهزاد گیر کرده اید و نتوانستید جواب بازی شهزاد را پیدا کنید و مراحل آن را پشت سر بگذارید و کلافه اید ، می توانید در ادامه جواب کامل همه سوالات رو ببینید


فصل اول: شهزاد و شهریار

۱- ترش، شر
۲- پسر، پر، سپر
۳- هنر، رهن
۴- ری، پیر
۵- هوا، اهو
۶- خاک، کاخ
۷- کشف، کش، کفش، فک
۸- سرخ، رس، خر، سر، خرس، رخ
۹- شر، ری، ریش، شیر
۱۰- سگ، سنگ

فصل دوم: عجوزه و بازرگان

۱۱- نقد، قند، فندق
۱۲- یاس، سینا، سی، انس
۱۳- الک، لاک، جلا
۱۴- حکم، محک، حکمت
۱۵- سفید، دیس، سد
۱۶- صدقه، قصه
۱۷- تراز، راز، ارز
۱۸- درنگ، گردن، دنگ
۱۹- امت، کما، مات، ماکت
۲۰- نگر، رنگ، کنگر
۲۱- قاره، هار، اره
۲۲- تایر، تیر، یار، رای
۲۳- رز، ترمز، رزم، رمز
۲۴- سد، سود، عدس
۲۵- تخم، همت، مته، تخمه
۲۶- دما، دام، دماغ
۲۷- کیش، یک، شب، شک، شیک
۲۸- صد، دل، صندل
۲۹- بیم، بیمه، مهیب
۳۰- وجه، هویج، جیوه، جوی

فصل سوم: صیاد و کوزه

۳۱- اتم، اخم، خام، خاتم، همت
۳۲- ویفر، ریز، روی، زیور، روز
۳۳- یخ، ابزی، باز، بازی، زیبا
۳۴- رنو، منشور، روشن، شوم، نور، نشر
۳۵- بازه، زال، لبه، زبل، بلا، زباله، بال
۳۶- رسوا، سرخ، سوار
۳۷- سیر، سپری، سری، پیس
۳۸- شلوار، شور، روش، ارش
۳۹- شکلات، اشک، شال، اش
۴۰- رحم، حمل، حرم، مهر، محل
۴۱- مهیا، ایه، بها، اب، بامیه، ماه
۴۲- بغل، غروب، لبو، بلغور، بور
۴۳- سبیل، اسب، لابی، سیلاب، بیل
۴۴- بنفشه، نبش، شب، بنفش، شنبه
۴۵- بنا، بینا، بد، یاد، بید، بنیاد، ابدی
۴۶- بیت، تیشه، بهشت، شیب، شته
۴۷- تناوب، باتون، وات، نوا، ناب
۴۸- راه، چاره، چاپ، پارچه، چاه
۴۹- شوکه، کاش، کاهش، هوش، کشو، هواکش، شکوه
۵۰- زیر، پرویز، پرز، پیروز، زیپ

فصل چهارم: شاهزاده ی سنگی

۵۱- پند، پوزخند، نخود، وزن، پونز، زود
۵۲- ناب، بانک، غنا، باغ، نبض، باک
۵۳- ران، ریا، فنر، نفر، شفا، افرین، اشرف
۵۴- فاسد، افسرده، فرد، فرهاد، افسر، دره، سفره، رده
۵۵- انبر، باقی، قناری، بیان
۵۶- تراش، کشتزار، تشک، زرشک، تار، ارتش، کاتر
۵۷- لگن، نارگیل، یگان، نیل، گیرا، لاری، لیگ
۵۸- اسکی، ایست، تاس، کفایت، ساکت
۵۹- ستم، متاسف، تماس، مسافت، تاسف
۶۰- هرم، مهراد، هند، دار، رانده
۶۱- تاجر، عمارت، عمر، عار، جرات
۶۲- تمیز، اویز، تیز، موازی
۶۳- خاور، گوارش، گوش، واشر، شاخ، گرو
۶۴- بقالی، لقب، قبل، اقلیت، یال
۶۵- زره، زرافه، فرناز، زهر، فنا، هزار، ناز، زن
۶۶- امن، نمدار، وام، دو، دورنما، نود
۶۷- سایه، سیاهرگ، گیس، گره، سایر، گیاه
۶۸- کفا، کافی، فیل، ایفل، فال، تالیف، فایل
۶۹- ماش، شراب، ابریشم، بارش
۷۰- بزغاله، غالب، زغال، زاغ، ابله، غزل، غاز، اهل

فصل پنجم: ملک هندوستان

۷۱- نهال، سلطان، اهن، نسل، ناله
۷۲- اول، یابو، ابی، لوبیا
۷۳- رود، دارو، ارد، داور، شاد، وارد، دشوار، دوا
۷۴- وبا، شهاب، اشوب، باهوش
۷۵- شناور، خاش، رانش، خان، خارش، ناخوش، شورا، نرخ
۷۶- ارس، راس، تراس، استر، سال
۷۷- نقی، بقا، نایب، قاری، یرقان، قرن، ابر
۷۸- صابون، وان، ناو، نصب
۷۹- یوگا، گواهی، گواه، اگهی، گوی، گاو
۸۰- سنتور، ترن، تور، نیت، ترس، سوت، وسترن، سنت
۸۱- شلیک، شکیبا، شکل، ابکش، کیا، بالش، کال
۸۲- یون، رضا، روانی، یاور، روان، نارو، رضوی، روی
۸۳- چتر، بره، بچه، تبر، رتبه، تربچه، چرب
۸۴- ساق، سابقه، قاب، سابق، قبه، ساقه
۸۵- ستار، سرو، ساتور، روستا، اتو، راسو
۸۶- سهام، مهسا، سام، هما، سهم، ساچمه، اسم، ماسه
۸۷- هلاک، سکه، کاه، اسکله، اهک، کلاس، کله، لکه
۸۸- ایمن، امن، امیر، رام، ارمنی، نیم
۸۹- خزان، خزانه، خانه، خزه، خازن
۹۰- دوش، دود، شوک، کدو، دودکش

فصل ششم: عروس چوبی

۹۱- بنز، برنز، بنر، زبر، زنبور، بروز
۹۲- نماد، چمدان، ندا، چدن، ادم، نمد، منچ
۹۳- گلدان، لگن، لادن، گند، انگل
۹۴- حوله، صلح، هلو، لوح
۹۵- پا، اکیپ، پکن، یکان، پاک، کپی، پیکان، نیک، کیان، کاپ
۹۶- رسته، راست، راسته، سار، ستاره، هراس، هرات
۹۷- بوم، وال، البوم، ملا، مال، بلوا، مولا
۹۸- اتی، لات، تالش، اشتی، تلاش
۹۹- روا، ناوبر، روبان، نوا، بانو، ابرو
۱۰۰- متان، منت، متن، معنا، نام
۱۰۱- زیر، زنجیر، زین، جین، زرین، رنج، زجر
۱۰۲- کار، اسیر، کسر، سیرک، کسری، اکسیر، کرسی
۱۰۳- چلو، چاله، چهل، چاه، اهل، چال، هلو، هالو
۱۰۴- کول، ونک، کلان، نوک
۱۰۵- شام، امرزش، امر، شرم، مرز، ارم، شمار
۱۰۶- قبلا، قلابی، بقال، قلب، قالب، قلاب، لایق
۱۰۷- متین، تامین، امنیت، یمن، مینا، میان، تمنا، نیم، تیم، نما
۱۰۸- حرف، حیرت، حفر، تیر، حریف
۱۰۹- وراج، ناجور، اوج، نارو، جور، جارو، رواج، جان
۱۱۰- ولت، تولد، ولی، دیو، دو، لوتی، دولت
۱۱۱- سنگ، گره، گرسنه، سرنگ، سرهنگ، سنگر، رنگ، نرگس
۱۱۲- رادیو، دریا، رویا، اردو، داور، دیوار، یارد، یاور
۱۱۳- ایرج، اوج، اجیر، اجر، راوی، جار، یارو، جاری، رایج
۱۱۴- مدار، برد، بار، مرداب، رامبد
۱۱۵- هشت، تراشه، شهرت، تره، شهر، ارشه، رشته
۱۱۶- علما، تامل، علم، عمل، علامت، علت، عالم
۱۱۷- تبرک، کبیر، کتبی، برکت، تیک، کبریت، کتب، ترکیب
۱۱۸- رحمت، حرمت، متحیر، حریم، متر، تحریم، ترم، ترحم
۱۱۹- هدر، سرد، دهم، همسر، سرمه، مدرسه، دمر
۱۲۰- دوم، مینو، مین، مدنی، نوید

فصل هفتم: شاه دزد

۱۲۱- کلم، کمیل، ملک، مالک، ملاک، الکی
۱۲۲- اینده، دیه، هادی، ادینه، ناهید
۱۲۳- ناس، جناب، جنب، جنس، سنجاب، باج
۱۲۴- هدا، دهان، ناس، نهاد، داس، ساده، هندا، سند، سنا
۱۲۵- کام، مسواک، سوم، واکس، ماسک
۱۲۶- پیرو، پیش، پرش، پیشرو، پر، پریوش، یورش
۱۲۷- مشت، تمشک، مفت، مشک، کشت، شکم
۱۲۸- بشر، شرب، ترب، شهرت، شتر، بره، برشته، برش، بهتر، شربت
۱۲۹- سرم، مدرس، مرده، دسر، رسم، درهم، سدر، مرد
۱۳۰- یاسر، سایر، سیاره، سیار، ساری، سری، ریه
۱۳۱- اتم، ماست، سفت، مفت، تماس، مست، سمت
۱۳۲- قتل، قاتل، تلاقی، قالی، تقی، لیاقت، تقلا
۱۳۳- بار، ربنا، نبی، ابی، بریان، انبر
۱۳۴- سفر، فجر، سفره، فرج، سرفه، رس
۱۳۵- گالری، ارگ، لیر، گیر، ریال، ریگ، رالی، رای
۱۳۶- درنا، ندار، نهاد، رنده، نرده، نادر
۱۳۷- اسیب، سیل، سیبل، سیب، ابلیس، لباس، سبیل
۱۳۸- نیل، غنی، انی، اغل، یال
۱۳۹- بانگ، ابرنگ، نگار، برگ، گران، انگ، ارگن
۱۴۰- نسیم، یاسمن، سمی، سینما، سیم، نیما، سیمان
۱۴۱- فرید، فرد، دیر، ردیف، فریاد، فدا
۱۴۲- فرنی، نفر، فنی، ناف، فنر، فانی
۱۴۳- موز، وجد، مجوز، مزدوج، زوج
۱۴۴- ماهی، میز، مهیا، مزه، هیزم، مایه
۱۴۵- ترکه، چرتکه، تکه، چرک، کته، کره
۱۴۶- شنود، موش، نوش، دشمن، دمنوش
۱۴۷- خوک، خوراک، کور، خار، اخور، کاور
۱۴۸- درک، کند، کرگدن، کدر، کندر، گرد، کرد
۱۴۹- عمه، مزرعه، رمز، عمره، هرمز، زهر
۱۵۰- مار، دمر، نامرد، درمان، اردن، نرم، رمان، مراد، مدرن

فصل هشتم: میوه ی ممنوعه

۱۵۱- برج، جوراب، جواب، باور
۱۵۲- خیرات، اختر، تاریخ، اخرت، ریخت، خیار
۱۵۳- کتیرا، ریکا، راکت، تاریک
۱۵۴- جان، اجر، نجار، نان، نارنج، ارنج
۱۵۵- نقره، قرینه، قیر، قهر، قرنیه، یقه
۱۵۶- سمند، مسن، دهم، نهم، مهندس
۱۵۷- نمک، کرمان، کرم، کمر، اکرم، کنار
۱۵۸- شکار، شکر، کاشمر، مراکش، شاکر، مکار، شرم
۱۵۹- خرم، گرم، مسگر، مرگ، خرمگس، خمر، مگس
۱۶۰- قوا، فتوا، توقف، افق، فوق، اوت، توافق، فاق، قوت
۱۶۱- شاه، شاهد، اشهد، شاد، زاهد، شهدا
۱۶۲- یخ، بیخ، بیت، خوی، خوب، بخت
۱۶۳- پل، پولکی، پول، پلو، پلک، وکیل، کلیپ
۱۶۴- تمساح، ماست، حسام، مساحت
۱۶۵- ورم، شوهر، شوره، شهر، مشهور، رشوه
۱۶۶- اجیل، جاز، جالیز، زال، جزا، جلا، لیز، جایز
۱۶۷- ترکیه، هیتر، تهی، تکیه، تیره
۱۶۸- کاست، اسکلت، ساک، کسالت، کسل
۱۶۹- ناگت، انگشت، گشت، نشت، تنش، تنگ
۱۷۰- سرود، روس، فرود، فوری، دروس، درس، فردوسی، فردوس
۱۷۱- بیات، طبیعت، بیتا، عطا، تابع، تاب
۱۷۲- سیبری، یاری، سراب، سرب، سیرابی، برس
۱۷۳- فنگ، سوگند، گود، فنس، گوسفند، دفن، نفس
۱۷۴- بالن، لبنیات، تنبل، لنت، لاتین، بلیت
۱۷۵- بام، مبارزه، مهار، بهرام، بهار، رها، بامزه
۱۷۶- سران، افسر، فرانسه، رسانه، رفاه، رسان، نهر، نارس
۱۷۷- شمر، مری، فشار، میش، یشم، شیما، شرف، شیار
۱۷۸- دچار، چادر، چین، چنار، چای، دارچین
۱۷۹- دوشیزه، شهید، یزد، شوید، دوز، هود
۱۸۰- تمر، مور، ترسو، توهم، تورم، سوره، سورتمه، مترو، سمور
۱۸۱- پیست، هستی، تپه، هویت، تیوپ، پسته، سوتی، پیوست، پیت، پوست، سوپ
۱۸۲- هومن، متون، وانت، تنها، مانتو، هامون، تنه، نوه
۱۸۳- واکر، خیر، خوراکی، اخیر، اخر، کویر، کاری
۱۸۴- تخسیر، خیس، رخت، سیخ، فرخ، فخر
۱۸۵- مسجد، جام، جسم، جهاد، جامه، مساجد، ماده، جسد
۱۸۶- دیار، پارس، پرس، پادری، اسید، پدر، دایر، سپید، پاریس
۱۸۷- رمق، چماق، قمر، قدم، قارچ، چاق
۱۸۸- ناجی، یون، یوان، جانی، انجیل، لیوان، نجوا، لنج
۱۸۹- ساتن، ستوان، توان، سروان، سوا، رانت، تنور، ستون، سناتور، تونس
۱۹۰- دبیر، رشید، رشد، شگرد، دربی، دبی، شبدر، دیگ، گردش
۱۹۱- تیرک، کفار، کف، فرات، کفتار، کیفر، کافر، کتف، ترافیک، فکر، کارت، ترک
۱۹۲- پتک، کاوه، کاپوت، پتو، تکاپو، پوک، کاهو، توپ، کوه
۱۹۳- جوش، جواد، دانشجو، شنوا، دنج، شنا، دانش، جادو
۱۹۴- سماق، قمه، قیمه، قیاس، قاسم، سهیم، قسم
۱۹۵- ارزن، فراز، رایزن، نیاز، فاز، فرزان
۱۹۶- تایپ، لپ، پنالتی، تپل، پلاتین، الپ، پلان
۱۹۷- خویش، دور، دیش، شوخی، خوش، خرد، خورشید، شیخ، خرید
۱۹۸- چکش، چریک، چاک، کاچی، چاکر، شکارچی، کاشی، شریک
۱۹۹- تباه، دبه، ادب، شباهت، هشتاد، ابهت، ابد، بهداشت، دهات، دشت
۲۰۰- مدت، میل، دریل، دلیر، ملیت، مدیر، دیلم، تردمیل، ریمل، مدل

فصل نهم: موشِ برادر

۲۰۱- سالم، سلیمان، سلام، لمس، سیما، مایل، ملینا، امین، سالن، ملس، سلمانی
۲۰۲- اقبال، بوق، باقلوا، بالا، اقا، قول، والا
۲۰۳- منقار، قهار، قهرمان، قمار، مناره، رقم، قران، مقر
۲۰۴- نوه، پوند، پرونده، پرنده، پهن، روده، هدر، پره، پودر، درون، پرند، دور، پرده، وردنه، پونه
۲۰۵- چنار، رمان، چمران، راز، نماز، چمنزار، چرم، چمن
۲۰۶- پارت، خشت، خارپشت، رشت، خراش، رخش، پرخاش، پرت، پخش، پخت، اتش، تپش
۲۰۷- پری، پوزش، ورزش، زور، زیرپوش، روزی
۲۰۸- اردک، خدا، خودکار، کدو، راکد، خارک، کارد، کادر، دکور، کادو
۲۰۹- کاسکت، کاکتوس، کتک، سکو، کوکا، کوک، اوت، سکوت
۲۱۰- پناه، پهلوان، لانه، هاون، پهلو، پله، لپه، نوپا
۲۱۱- زاهدان، اهدا، زند، دانه، ازاده، ازاد، ادا، اندازه، دانا
۲۱۲- بدن، روبند، بندر، بیرون، دوربین، نبرد، درب
۲۱۳- انگلیس، سیگنال، گسل، لیس، گالن، سنگال، گیلاس، گیلان، لنگ
۲۱۴- نقاب، اجاق، ابان، جناق، جنب، باجناق، ناجا
۲۱۵- کسل، ساکن، کهنسال، کهن، کاهن، کلاه، سکان، کاسه، کنس، اسکن
۲۱۶- گز، زنگ، زنگوله، گوزن، وزنه، گلو، لوزه، گونه، لنز، گزنه
۲۱۷- انبه، هندل، بلند، باد، باند، دنبه، بلد، هندبال، هلند، بدنه
۲۱۸- نصف، صفر، انصار، انار، صرف، صفا، ناصر، صاف، انصراف، صراف
۲۱۹- شتاب، رشادت، بدتر، برداشت، ارشد، تابش، ربات، بشارت، ارتشبد، دارت، درشت
۲۲۰- کود، کوبا، باکو، بارکد، رکود، کبود، کبد، اکبر، دارکوب، بودا
۲۲۱- بیک، رکاب، باکتری، ابکی، بیکار، یکتا، کتاب، رکابی، کتری، تبریک
۲۲۲- پشتک، پاکت، پاتک، شاتل، پلاک، پلاکت، پشکل، لاکپشت، پشت، کپل، کاشت
۲۲۳- اهنگ، گناه، نگهبان، نگاه، بنگاه، نهنگ، ننگ، نهان، ننه
۲۲۴- پیام، لامپ، المپیک، کامل، کلام، پیک، کمپ
۲۲۵- سنباد، دبستان، سبد، تند، بند، ابستن، نسبت، دست
۲۲۶- الوده، لاف، فالوده، فولاد، الف، دهل، لوده، هدف
۲۲۷- ماهک، منا، مکان، چکمه، کمانه، چانه، امنه، نامه، مکه، کمانچه، کمان، منها، چکه
۲۲۸- سیلو، لیمو، مساوی، ملوس، مایوس، سوال، وسایل، سومالی، سویا، مایو، لوس
۲۲۹- مادر، امار، داماد، مردد، امداد، دامدار، درد
۲۳۰- زمین، امان، نازی، میزان، زیان، مزایا، ایمان، ایام، زایمان، انزیم
۲۳۱- خبر، چنبر، چین، چربی، نرخ، خبرچین، چرخ، خیبر
۲۳۲- مسری، گریم، مسیر، گرمسیر، گریس، سرگرم، سرگرمی، مرسی
۲۳۳- نیرو، ویران، رونما، مانور، رومانی، مریوان، نوار، ورامین، ارمین
۲۳۴- شیک، ریسک، پیکر، سرکشی، پرسش، سرکش، پرس، شکسپیر، پسرک
۲۳۵- نبات، تنبک، بوتان، تانک، نوبت، نکات، بتون، بوت، تنباکو، نکبت، تکان، کتان
۲۳۶- خیار، ارایش، اریا، ارشیا، ارا، خارا، اشیا، خشایار، یارا
۲۳۷- تاج، هرج، جرم، اهرم، مهاجرت، هجرت، مهارت، جهت، هاجر، جهات، ماهر، تهاجم، مهاجر
۲۳۸- اکسیر، میکس، کریم، سمیرا، سرما، مارک، سرامیک، کمیسر
۲۳۹- خیت، خلا، تخیل، خلاقیت، خلقت، خیال، لخت، خلق، خل، خلایق، قاتی، تلخ
۲۴۰- اردبیل، دلبر، دلار، دلربا، ریل، باید، بیدار، اربیل
۲۴۱- سبک، کسب، بورس، رسوب، بوکس، بوکسور، بوس، سرکوب
۲۴۲- شاخک، خاکشیر، خیک، خشک، شاکی، شکاری، خاکی، کیارش
۲۴۳- املت، التماس، ملت، سلامت، ملات، املا، ماسال، اسلام، الماس، امسال
۲۴۴- سمج، جسارت، مستاجر، ستار، تجسم، تراس، مجرا، سماجت، اجرت، سرما، رستم
۲۴۵- کالا، کارامل، امار، اراک، ارام، کمال، رمال، کلر، املاک
۲۴۶- کابوس، سوال، کابل، بلوک، وکلا، کاسب، باسکول، لوکس
۲۴۷- درویش، داریوش، شادی، شیدا، شیاد، رویش، ارشیو، شیوا، اشور، یواش
۲۴۸- سودا، دنیا، سودان، دیوان، سونا، اسید، سواد، سید، ادیسون، دین، یونس
۲۴۹- مدال، عامه، معاد، معادله، ماله، عام، علامه، دعا، دله، عامل، عماد، دلمه
۲۵۰- صدا، صدق، اقتصاد، دقت، تقاص، صدقات، قصد، صداقت، اتاق

فصل دهم: چه کسی دلقک را کشت؟!

۲۵۱- اخمو، مورخ، ولرم، امور، ملخ، خرمالو، خمار، خال
۲۵۲- گمراه، گرمابه، گام، مربا، گرما، مهراب، برگه
۲۵۳- نعش، داعش، دشنام، منش، عمان، معاش، منع، شمعدان، عمد، معادن
۲۵۴- سجاد، سنا، دماسنج، جامد، سنجد، دامن، نجس، جنم، جدا، نادم
۲۵۵- طلسم، سطل، مسلط، لیست، تسلیم، میت، مستطیل، تسلط
۲۵۶- بیشه، نیش، بنیه، بشکه، کینه، یکشنبه، نهی، بینش
۲۵۷- امید، ایدز، یزدان، مزدا، دینام، زیاد، ایزد، یزد، میدان، نامزدی، مزد
۲۵۸- هکتار، ابهت، باک، تابه، اکبر، ربات، برکه، راهب، تبهکار، کتاب، رکاب، کهربا
۲۵۹- پست، لوکس، پوک، کپسول، پلک، توپ، کول، تلسکوپ، توکل، ولت، پولک
۲۶۰- یورش، هوش، شیره، شرور، شیوه، شهریور، ریشه
۲۶۱- تاکسی، کلیسا، لاستیک، استیک، استیل، اسکلت، سایت، اسکیت، کسالت، سیکل
۲۶۲- بارش، خشکبار، خراب، بخش، خشاب، بارکش، خشک، شراب، بخار
۲۶۳- نرگس، نگرش، فرنگ، فرش، شر، سنگ، سنگفرش، فشنگ
۲۶۴- رودل، زالو، زردالو، لرز، زرد، داور، دراز، لودر، ارزو، درز
۲۶۵- اگهی، سیگار، اسیر، سیاه، گاری، گریه، ارس، گیره
۲۶۶- سوم، سمور، وام، سوسمار، ساس، سارس، موسس، سمسار، رام، سماور، سرو
۲۶۷- گند، بدل، بلندگو، لگد، گنبد، نوبل، بلد، گلوبند، بلوند
۲۶۸- کران، کلانتر، کنترل، لکنت، تانک، تانکر، انتر، راکن
۲۶۹- سیل، فسیل، طفل، طیف، لیف، نیل، لطیف، لطف، فلسطین
۲۷۰- ایه، پیاز، پایه، چای، هیچ، زیپ، پیچ، پیازچه، پاچه، چاه
۲۷۱- روند، نشر، رشوه، شهروند، نوه، رده، دوره، شهود، روشن، شوهر، شنود، دشنه، نوشهر
۲۷۲- گنده، دیگ، دنگ، گیوه، ودیه، گوینده، گونی، نوید
۲۷۳- بامیه، ایوب، میوه، بیمه، بیوه، هما، ابمیوه، بومی، بوم
۲۷۴- نطق، نقاب، مبنا، باطن، طناب، مناطق، نقاط، قطاب، قطبنما، ناب، منطق، قطب، طاق
۲۷۵- اشعار، عرش، عاشورا، شعر، اوا، شاعر، شروع، عشا، شعور، شعار، شعرا، واشر، شرع
۲۷۶- گاری، کفگیر، کیف، کاری، گاف، کفری، گرافیک، کفر
۲۷۷- سطر، اسطوره، طاهر، هوس، ارسطو، وسط، واسطه، ساطور
۲۷۸- کوی، کودن، پیوند، کوپ، یدک، یون، کندو، نیکو
۲۷۹- مهال، طعام، طمع، ماه، طعم، طعمه، مطالعه، علما، طالع
۲۸۰- گارسون، گور، ارگون، سران، نارس، واگن، گارسن، انگور
۲۸۱- افرا، عارف، عرف، اعتراف، افترا، رفع، تعارف، عفت، ارتفاع
۲۸۲- جگر، جوان، ارنج، نگر، اجر، جنگ، گنج، جنگاور، جانور، وراج
۲۸۳- گرداب، ارد، بالگرد، درب، بدل، گارد، ابر، دلار، باد، گدا
۲۸۴- قابلمه، مبل، قله، لقمه، قبله، مقاله، قلمه، مقابله، باله، ملقب، ملاقه
۲۸۵- فروند، فریدون، دین، نیرو، ردیف، فرید، نفر
۲۸۶- سنا، سند، اتنا، استان، اسناد، سد، داستان، ندا، اسان
۲۸۷- چپول، چپاول، چلو، پاس، چاپلوس، پول، چالوس
۲۸۸- مکه، اهک، حمام، محاکمه، مهم، ماهک، ماه، حکم، کاه، کام، حاکم، محک، کما، هما، محکم
۲۸۹- بند، کربن، کرم، کمربند، کمد، مرکب، کمند، بندر، منکر، کندر، درب، مدرک، منبر، مدرن
۲۹۰- سرگیجه، جگر، گره، هجری، جیره، گریه، گیر
۲۹۱- ریزش، مزار، ارزش، رزمایش، میرزا، زیر، رازی، زاری، شیراز، ارز، شیار
۲۹۲- سلام، مدال، دستمال، ملات، تماس، سالم، سلامت، املت
۲۹۳- دیش، کمد، کبد، مشک، بید، شیب، مشکی، بیدمشک، شیک، بیم، کیش
۲۹۴- اوا، جاز، اواز، اوج، دوا، وجد، واجد، جادو، ازدواج، جواز
۲۹۵- بالغ، زابل، زاغ، زبل، اغلب، غزال
۲۹۶- زین، زنبیل، بنجل، بنز، زنجبیل، جنب، لجن، نجیب
۲۹۷- تمبر، مراتب، متکبر، مبارک، مکتب، مبتکر، کمتر، مرتکب، متکا، مرکبات، مرتب، کرامت، تراکم
۲۹۸- خالو، لواش، حال، اول، لوح، شاخ، حوا، وال، خوشحال، حلوا، شوخ
۲۹۹- گلایه، لیلا، یال، لایه، لال، گله، گالیله، الهی، هلال
۳۰۰- افشا، افت، شکاف، کاشف، فاش، اکتشاف، کفاش

فصل یازدهم: پریوش

۳۰۱- یوان، موسی، نیما، مونا، وان، سومین، مایوس، ناموس، سونامی، انی، نوا، سمنو، مونس
۳۰۲- معین، مانع، مایع، میهن، عامه، میانه، عمان، معاینه، معنی، نیمه، اینه
۳۰۳- ابدا، مدد، اباد، اداب، مبدا، بامداد، مداد
۳۰۴- شاهد، شاد، دره، ازرده، هشدار، زرده، شهد، زهرا، شهرزاد، شهدا، اشهد
۳۰۵- دولا، بلوط، وال، باطل، طبل، طالب، وبا، داوطلب، طلا، طول
۳۰۶- ماهی، سرمایه، یار، مهیار، همسر، سرمه، اهرم، اسیر، سیاره
۳۰۷- وان، گرو، گرگ، گروگان، ارگ، گاو، روا، گنگ، انگور، گرگان، ارگن
۳۰۸- جواب، جواد، باید، دیو، جاوید، یابو
۳۰۹- کتابچه، تباه، چابک، تابه، کتاب، ابهت
۳۱۰- نشسته، نشت، شانس، نشاسته، شناسه، ساتن، نشست، نشات، تنها، شانه، سنت
۳۱۱- مقوا، تقوا، تمام، ماموت، موقت، قامت، مقاومت، مقام، مقاوم، ماتم
۳۱۲- خامه، امپر، خمره، ماهر، پخمه، خمپاره، خرما
۳۱۳- سنجاق، کاج، جناق، کنج، اسکن، جان، سکان، سنجاقک، قناس
۳۱۴- کروات، کاور، تکاور، فورا، تفکر، کافور، کفتر، وفات، فاکتور، واکر، کارت، کفتار
۳۱۵- براده، رهیاب، دایر، باید، ایده، راهب، ردیاب، دایه، بیدار، دیار، برده، بهداری، بدهی، باده، بردیا، بهار
۳۱۶- مانکن، نمکدان، نماد، نادم، کمند، مانند، اندک
۳۱۷- صبح، ناب، صبحانه، بنا، حبه، حنا، صحنه، انبه، نصب، صاحب
۳۱۸- لابی، لوبیا، موبایل، ایوب، ویلا، ابلیمو، مایل، ایول
۳۱۹- اتان، اتوبان، توانا، تابان، نبوت، اتنا، تاوان
۳۲۰- تالاب، باتلاق، اتاق، بالا، تقلب، القا، قبلا، قاتل، باقلا
۳۲۱- گویش، شیوا، شیما، یواش، گوشی، گاومیش، میگو، گویا
۳۲۲- مسکو، سویا، سیامک، ماسک، میکس، واکس، مساوی، موسی، اسکیمو، مسواک، سیما، اسکی
۳۲۳- سیمان، ساری، سمینار، مسیر، رمان، ریسمان، سرما، میان، سیار، نیما، امیر، یاسمن
۳۲۴- رویا، ابی، ویران، باور، بورانی، بانو، روان، بینوا
۳۲۵- حرم، مار، امن، نامحرم، مراحم، مرام، حمام، رحمان، محرم، حرام، نرم
۳۲۶- هیولا، شیلا، شاهی، اهلی، شوالیه، لاشه، الویه
۳۲۷- رسوخ، سخره، جوخه، خروس، جسور، خسرو، سرجوخه، خروج
۳۲۸- ایدز، ابزی، زیبا، بازدید، دزدی، ادبی، ایزد، باید، بازی، زیاد، ابدی
۳۲۹- کاکل، کالسکه، سال، کال، کاسه، الک، اسکله، کلاهک، سکه، کلک، لکه
۳۳۰- کهربا، بدهکار، بارکد، بهار، راکد، درکه، اردک
۳۳۱- گوی، دیزل، دوز، لوزی، زگیل، زیلو، گول، گلدوزی، لیگ، گود، لزگی
۳۳۲- اینک، پلک، پلکان، یال، پلیکان، کپل، الک، پا، پاک، کپی، کنیا، پلان، اکیپ، کیان، پکن، لک
۳۳۳- اسفنج، فنج، فسنجان، نفس، نجس، نجف، جنس، فنجان
۳۳۴- نیمه، نهم، نیش، شومینه، منشی، یمن، میوه، مینو، نوه، شهین
۳۳۵- اخیر، خاویار، اریا، اخروی، اخوی، اوار، یارو، اواخر، خیار، خارا
۳۳۶- فلوت، بافت، بلوف، بلوا، تاول، تابلو، فوتبال، فتوا، وفات
۳۳۷- ماست، زمستان، تمنا، نماز، زمان، متان، تماس، ساتن
۳۳۸- بقال، لایق، باقالی، قلاب، قالب، قبلا، قالی، لابی، باقی
۳۳۹- کاوش، شاکر، شلوارک، کولر، شوکر، روکش، شکار، روال، لواشک، کشور، لشکر
۳۴۰- خبره، بارز، خربزه، برزخ، خراب، هزار، بخار، زهرا، راهب
۳۴۱- واگن، انگل، انگولا، الان، الگو، النگو، والا، گالن
۳۴۲- زادگاه، ازاد، زاهد، گدازه، اهدا، ازاده، اگاه
۳۴۳- ایران، ابان، انباری، انار، یاران، انبر، بارانی، اریا، نایاب، بینا
۳۴۴- هشتاد، کاه، دکه، کشته، شهادت، اشهد، کته، اتشکده، کاهش، دهات
۳۴۵- کربلا، رباط، طلبکار، بلا، طلب، کلر، کابل، بار، الک، طالب
۳۴۶- مینا، امین، متان، تومان، تامین، مایو، تمنا، نیما، ویتنام، میان، امنیت، متین، متون
۳۴۷- مرغابی، بیمار، مربا، مربی، غبار، غایب، یغما، غریب، امیر
۳۴۸- ارفاق، فقرا، افقی، رفیق، یارا، فارق، رفقا، ایفا، اریا، افاق، افریقا، افرا، فراق، فقیر
۳۴۹- ابگیر، بیدار، ادبی، ابدی، ردیاب، بردیا، باید، بادگیر، دایر، گارد، دربی
۳۵۰- کارت، اراک، کاراته، هرات، هکتار، راکت، کاتر، ترکه