اگر در یکی از مراحل بازی ارثیه ی آقام گیر کرده اید و نتوانستید جواب بازی ارثیه ی آقام را پیدا کنید و مراحل آن را پشت سر بگذارید و کلافه اید ، می توانید در ادامه جواب کامل همه سوالات رو ببینید

بخش مربا

۱- رشت، ترش
۲- کال، لاک
۳- دور، رود
۴- اره، راه
۵- مژه، ژله
۶- تانک، نکات، تکان، کتان
۷- عیب، سیب
۸- چای، هیچ، چاه
۹- ذوق، ذوب، بوق
۱۰- تاج، تجار، اجرت، تاجر
۱۱- کنج، کرج، رنج
۱۲- نقد، قند، کند
۱۳- خنگ، نرخ، رنگ
۱۴- کیش، شیک، شیب، بیک
۱۵- وصل، لوح، صلح، حول
۱۶- کاش، شاد، اشک، اشد
۱۷- نمد، چدن، منچ، چمن
۱۸- کدو، کود، زود، دوک
۱۹- پسر، سحر، سپر، پرس
۲۰- گور، گره، رگه، گوهر، گروه
۲۱- هوش، کوه، شوک، شکوه
۲۲- لبه، اهل، ابله
۲۳- ریا، یار، جیر، رایج، اجیر
۲۴- لکه، ملک، مکه، مهلک، کلمه
۲۵- کاتر، کرت، راکت، کارت، کرات، تارک، ترک، تار
۲۶- دیه، یاد، دایه، هادی، ایده
۲۷- اسم، سالم، ملاس
۲۸- یاس، سیر، یار، اسیر، سیار
۲۹- کلی، ولی، کولی، کیلو، وکیل
۳۰- مشا، شامه، شما، شام، شاه، ماشه، ماش
۳۱- نور، ران، روا، ناو، نوار، روان، انور، نارو
۳۲- شاد، شاهد، اشهد
۳۳- شتر، تار، شات، ارتش، تراش
۳۴- گرد، رشد، دگر، شگرد، گردش
۳۵- اسم، رام، رسم، سرما، مارس
۳۶- نقل، الان، نقال، القا، ناقلا
۳۷- ببر، بربر، بربری
۳۸- وجه، نوه، جان، نجوا، جهان، جوانه
۳۹- یزد، یاد، دیه، ایزد، زاهد، یازده
۴۰- نادم، نامه، نهاد، نماد، دهان، دانه، دامن، ماده، همدان
۴۱- لال، ایل، یال، قلیا، قالی، لیلا
۴۲- قاب، بشقاب، شباب
۴۳- کدو، دوا، اتو، کادو، کاتد، کودتا
۴۴- فیل، طفل، طلا، لای، ایفل، لطیف
۴۵- ترم، سرم، ستمگر، رسم، سترگ، مست، مسگر، رستم، مسرت
۴۶- ورم، خطر، خرم، مورخ، خطور، مخروط
۴۷- تاول، پالتو
۴۸- دعا، عدل، عید، یلدا، عادل، عیال
۴۹- فرد، ترد، دار، دفتر، دارت، فرات
۵۰- حاجت، مات، امت، جام، حتم، تاج، حجامت، محتاج، حاتم
۵۱- بال، ناب، لبن، بنک، بانک، کابل، کلان، الکن
۵۲- یار، انار، ایران
۵۳- میخ، مهد، خیمه، دخمه، خدمه، خمیده
۵۴- بلا، باغ، بالغ، بالا، بلاغ، ابلاغ
۵۵- کام، اکو، ساک، ماسک، اسم، واکس، سکو، مسواک، سماک
۵۶- دما، ادا، مدام، امام، مادام
۵۷- ماه، بازه، بامزه
۵۸- هنر، رهن، روده، رنده، هندو، وردنه
۵۹- آرد، سرد، رسم، آدم، آدرس، سرمد
۶۰- دنا، مین، دنیا، نماد، ایمن، امید، مادی، میان، منادی
۶۱- دیر، ریل، دغل، دریل، دریغ، دلیر
۶۲- هوا، شهاب، باهوش
۶۳- رخش، شعر، روش، خروش، شروع، شعور
۶۴- لوح، حال، اول، حاصل، صالح، حلوا
۶۵- رانت، ترانه، رهن، هنر، تنها، اتر، ترن، نهر، تهران
۶۶- گاه، شاه، هاگ، گیاه، گیشه، شاهی
۶۷- حرف، حیرت، تفریح
۶۸- دعا، علی، عید، یلدا، عادل، عالی
۶۹- بخت، بته، تاب، باخت، تباه، ابهت
۷۰- اوج، دوا، واجد، جدی، جویا، جادو، جاوید، وادی
۷۱- ملت، مشت، شمل، متل، مشقت، تملق، مشتق، مقتل
۷۲- نوک، نانو، کانون
۷۳- لیز، ولی، پول، زیپ، لوزی، زیپو
۷۴- ریه، ریگ، کره، کهیر، گیره، گریه
۷۵- بقیه، لقب، بیل، لبه، یقه، قبیله، بله، قبله، لیقه
۷۶- خال، اصل، خاص، خلاص، خالص، خلال
۷۷- انس، ناسا، انسان
۷۸- اردو، امور، دارو، مواد، مادر، راود
۷۹- خام، رام، خار، رخام، خرما، خمار
۸۰- کال، سال، کسل، تاس، کلاس، ساکت، کاست، تسلا، اسکلت
۸۱- اخم، میخ، خام، وخیم، خیام، مایو
۸۲- ارز، تراز، وزارت
۸۳- تاب، شباب، تابش، شتاب
۸۴- طفل، علف، عطا، لاف، فعال، عاطل
۸۵- حلاوت، لوح، حالت، حال، حلوا، اتو، تاول، حوا، تحول
۸۶- قیر، ریگ، ریا، یراق، گاری، گیرا
۸۷- چلو، سوال، چالوس
۸۸- وبا، بویا، گویا، ایوب، یابو، یوگا
۸۹- هیچ، چین، نوه، هوچی، چونه، نوچه
۹۰- وانیل، وال، ولی، نیل، لون، نوا، والی، لیوان، ویلا، اولین
۹۱- باج، بنا، جان، باطن، طناب، جانب
۹۲- گالن، انگل، چنگال
۹۳- روح، وحی، تیر، حوری، حیرت، تحیر
۹۴- ذره، بذر، بره، حبه، حربه
۹۵- بشکه، شیک، شبکه، شکیب، بیشه، شبکیه، کیش
۹۶- متن، منت، صنم، عصمت، نعمت، صنعت
۹۷- وزن، نزول، حلزون
۹۸- میش، شیر، ریش، شرم، شیمی، مشیر
۹۹- چمن، نمد، ماچ، دامن، دمان، چمدان
۱۰۰- بار، یار، اکبر، رکاب، ریکا، بایر، بیکار، باریک
۱۰۱- اما، نرم، رمان، امان، انار، منار
۱۰۲- خال، خیال، یخچال
۱۰۳- قیف، مشق، میش، قیم، مشی، شفیق
۱۰۴- دیش، شاد، شیدا، شادی، شیاد، دایی
۱۰۵- هیز، یاوه، ویزا، هوازی، زاویه، واهی، یوز
۱۰۶- پهن، نوه، هنوز، پونه، پوزه، وزنه
۱۰۷- هند، دهنه، هندسه
۱۰۸- سکو، کفن، فکس، نفوس، سکون، کسوف
۱۰۹- دیس، سید، عدسی، سعدی، سعید، عیسی
۱۱۰- اخیر، ذخایر، خار، خیار، اخری، اخذ، خیر، رای
۱۱۱- فکر، کیف، رکب، بری، فریب، برفی، فیبر، کفیر، بیفکر
۱۱۲- دشت، تشهد، هشتصد
۱۱۳- پیش، شیوا، یواش، پویا، پایش، پیشوا
۱۱۴- عده، عهد، عودت، وعده، تعهد، دعوت
۱۱۵- متکلم، ملک، مملکت، متملک، تملک، تکلم، کلم، کلت
۱۱۶- کرم، کما، کمر، اراک، اکرم، مکار
۱۱۷- روز، روزن، نوروز
۱۱۸- دنا، ندا، دانا، دنیا، نادی، ادیان
۱۱۹- سان، انس، اساس، ناسا، سانس، ساسان
۱۲۰- مین، منو، یمن، نمو، مینو، موطن، منوط، وطنی، منوی
۱۲۱- قصد، قید، صدا، صید، قاصد، صادق، صداق، صیاد
۱۲۲- دلو، گاو، دولا، والد، گلو، گودال، الگو، لگد
۱۲۳- نوع، اتو، ناو، نوا، تنوع، وانت، توان، عوان
۱۲۴- یخی، خلا، یلخی، خیال، خیلی، خالی
۱۲۵- دعا، رعد، عقد، قدار، عاقد، قادر
۱۲۶- بیش، هوش، بیشه، بیوه، شیوه، شبیه، بیهوش
۱۲۷- ربا، بهره، بهار، راه، راهبه، بهر، بهاره، ابهر
۱۲۸- قند، ندا، کند، نقاد، دکان، قناد
۱۲۹- هویت، توشه، تیشه، شیوه، تیهو
۱۳۰- باک، هوا، کوبه، کاوه، کاهو، باکو
۱۳۱- تیر، میر، ترم، مضر، مریض، ریتم، مرتضی
۱۳۲- رخت، راسخ، سار، تراس، استخر، خرس، خسارت، ستار
۱۳۳- گوی، یوم، میوه، گیوه، میگو، گیومه
۱۳۴- دانه، دهان، ژنده، نژاد، نهاد، نژاده
۱۳۵- لانه، خاله، خانه، نهال، ناله، نخاله
۱۳۶- ساز، سایز، بازی، زیبا، سبزی
۱۳۷- شال، یال، تلاش، شالی، شاتل، شیلات
۱۳۸- ارث، بکر، رکاب، اکبر، اکثر
۱۳۹- سقط، ساق، طاق، قسط، قیاس، ساقی، سیاق، قسطی
۱۴۰- پیر، پدر، دیر، پری، پیدا، دایر، دریا، پریا، پراید
۱۴۱- شیعه، شیره، شرعی، شهیر، عرشه، رعشه، ریشه، شعیر
۱۴۲- نرم، بندر، مدبر، دمر، منبر، نبرد، مدرن
۱۴۳- پیه، پهن، پهنا، پایه، پینه، پناه
۱۴۴- دایم، دامی، مادی، ماضی، امید، ضماد
۱۴۵- شاهی، شیوه، شیوا، یاوه، یواش، واهی
۱۴۶- وام، ورم، ارز، ارم، روز، موز، راز، رام
۱۴۷- ادب، دربان، رند، ردا، بنادر، درنا، اردن، نبرد، بند
۱۴۸- مدت، مشت، دشت، شدت، آدم، آتش، شمد
۱۴۹- زین، نوک، نیک، وزن، وزین، ونیز، کنیز، نیکو
۱۵۰- باج، بار، برج، جبر، ابر، ارج، جبار، عابر
۱۵۱- علت، متعه، هتل، هملت، عمه، مهلت، ملت، تعلم، تله، عمله
۱۵۲- خواهر، هور، خار، اوره، اره، خاور، خوار، هوا، رها، خوره
۱۵۳- پتک، پاک، توپ، پوک، پاکت، توکا، کاپوت
۱۵۴- هتل، لنت، لذت، تنه، تله، ذهن، ذلت، لته
۱۵۵- گور، گرو، گره، روح، رگه، هور، گوهر، گروه
۱۵۶- سوت، سنت، ژست، ژنو، تونس، ستون، ژتون، توسن
۱۵۷- ماچ، دما، دامن، چمن، نماد، چمدان، دام، نادم، ماد
۱۵۸- صفت، صاف، صدف، فدا، صفات، تصادف
۱۵۹- کوچ، کوک، کاچو، کوچک، کوکا، چکاو، چکاوک
۱۶۰- اینک، یکان، یکتا، تانک، تینا، تکان، کایت، کانی، کتان، کنیا
۱۶۱- بره، غده، غرب، رده، درب، غره، برده، بدره
۱۶۲- ستم، تبسم، بسته، سهم، مهب، تسمه، سمبه، سمت
۱۶۳- دمق، قیم، قید، قند، نقدی، مقید، قدیم، ندیم
۱۶۴- کیک، کبک، کوک، کوی، کوکب، بیوک
۱۶۵- ناف، نفر، ران، رضا، فنا، فنر، رافض
۱۶۶- لیس، سهل، گیس، گله، سیل، گسل، لیسه، گسیل
۱۶۷- کلاش، رشک، اشک، شرک، کرال، کاش، کار، شرکا، کلر، شکل
۱۶۸- فاز، فال، فیل، زلف، فایل، ایفل، فلزی، فیلا
۱۶۹- ترن، فخر، رخت، نفت، نرخ، خفن، خرفت، نفرت
۱۷۰- هوا، آیا، آیه، آوا، یاوه، واهی، یاهو، هیوا
۱۷۱- قله، یقه، لقا، اقل، قالی، لایه، لیقه، اهلی
۱۷۲- کلام، کام، کامل، آلام، کمال، ملاک، مال، آمال
۱۷۳- لغو، ورم، غلو، غول، مور، مرغ، ولرم، مغول
۱۷۴- درج، مرد، مرغ، جغد، جرم، دمر، مدرج، مجرد
۱۷۵- گاز، گزن، ناز، زنگ، خنگ، خان، خازن، خزان
۱۷۶- باک، باج، جلب، جلا، کابل، کالج، جبال، جالب، جلبک
۱۷۷- گونی، زنگی، وزن، یوز، گوزن، ونیز، وزین
۱۷۸- لبو، چرب، چلو، چوب، بلور، بلوچ، روبل
۱۷۹- باب، اسب، سبب، سبک، ساک، کسب، کباب، کاسب
۱۸۰- مهم، مته، ملت، همت، هتل، تله، مهمل، مهلت، متهم، ملهم
۱۸۱- کور، کذب، بکر، بور، بذر، ذکر، کبر، ذوب
۱۸۲- نازی، نیاز، نیا، عزا، عین، نزاع، نیز، زیان، ازن
۱۸۳- قلم، لحم، ملحق، محله، قلمه، لقمه، حمله، حلقه
۱۸۴- تاس، سوت، داس، وات، دوات، سواد، دوست، ستاد
۱۸۵- فلک، فیل، لیف، کیف، بیل، کلی، لبیک، کفیل
۱۸۶- مات، مست، سست، اسم، تام، سمت، ماست، تماس
۱۸۷- سونا، سان، اونس، سوا، شانس، شنوا، شناس
۱۸۸- شاخ، شخم، خام، خشم، پشم، پخش، شامخ
۱۸۹- زیر، زبر، قیر، قبر، رزق، برق، رقیب، بیرق، قریب
۱۹۰- لات، لخت، تلخ، خال، خار، رخت، اختر
۱۹۱- آهن، هین، آهک، کهن، آیه، کین، آینه، کنیه، کینه، آکنه
۱۹۲- کشیک، شکم، کشکی، کمک، کیش، کمکی، کیک، مشکی
۱۹۳- غیر، ریگ، گیج، جیغ، جگر، جیر
۱۹۴- طبق، طبل، طلب، طلق، حلب، حلق، قبل، قطب
۱۹۵- مهد، هود، دوک، دکه، وهم، کمد، کدو، کوه، دکمه، کومه
۱۹۶- دیر، پدر، پرت، پیت، ترد، تیر، تیپ، دری
۱۹۷- سور، لوستر، رولت، سوت، رول، ترسو، ولت
۱۹۸- شست، هشت، هست، شته، تشت، تست
۱۹۹- جعل، عمل، علم، جمع، مجمع، معلم، مجمل
۲۰۰- ساک، کاپ، پست، پتک، پاس، پاک، ساکت، کاست، پاکت، پاتک
۲۰۱- عمه، عمو، میوه، مویه، معوی
۲۰۲- وتر، مروت، مور، متر، مترو، مرو، موت، تورم، وتو
۲۰۳- ندا، دهه، هدا، هند، نهاد، دانه، دهنه، دهان
۲۰۴- حرف، ترس، فتح، فرح، رفت، حفر، سفت، سحر
۲۰۵- قرن، نقش، شنا، شرق، ناشر، نقاش
۲۰۶- دفن، هدف، صدف، صنف، نهصد، نصفه
۲۰۷- روم، تورم، گور، مرگ، مترو، تور، مروت، گرو، متر
۲۰۸- بوق، بقا، عبا، قبا، قاب، قوا، عقاب، واقع
۲۰۹- مصر، رحم، نرم، نصر، حرم، حرص، صحن، صنم، منحصر
۲۱۰- رخت، بخت، خبر، ختم، مرتب، مخرب، مخبر، تمبر
۲۱۱- جیب، جیر، جدی، بری، جبر، جری، دبیر، دربی، جبری، جریب
۲۱۲- رتوش، واشر، تشر، روش، روا، تار، ارتش، شورت، شاتر، ورا
۲۱۳- زجر، جزم، جرم، مری، مجیز، مجری، مرزی، رمزی
۲۱۴- جنگ، گنج، چنگ، چنجه، گنجه
۲۱۵- ریش، پری، پرش، پیر، پیش، شیر، شپش
۲۱۶- الف، فلج، جفا، جام، ملاج، مجال، جمال، لجام
۲۱۷- نایب، باب، بانی، نای، نیا، بینا، بیان، نبی
۲۱۸- کاخ، لاک، لاف، خلف، خفا، خاک، کلاف، خلفا
۲۱۹- رشد، ترب، ترد، دشت، شدت، تشر، شربت، شبدر
۲۲۰- مهر، مژه، هرم، ژرف، رژه، رمه، مفر، فهم، مرفه
۲۲۱- دراز، وارد، اردو، دارو، داور
۲۲۲- نفر، نفع، عرفا، عرفان، ران، فرع، رعنا، ناف
۲۲۳- صبر، مصر، مرغ، غرب، مبصر، مغرب
۲۲۴- نیش، حین، بیش، بین، شبح، شیب، بینش، نبشی
۲۲۵- حنا، حین، حیا، نای، نیا، نهی، ناحیه
۲۲۶- وال، ولی، ویلا، ویزا، لوزی، زالو
۲۲۷- سمور، رسوم، سرور، سومر، مورس، مسرور، سرم، ورم
۲۲۸- مهد، زره، مزد، رمز، درهم، هرمز، زمرد، زرده
۲۲۹- ضرر، ضرب، برق، قرض، قبض، قبر
۲۳۰- تهی، هستی، بیت، بیست، سیب، بسته
۲۳۱- سیل، سگک، گیس، سلک، لیس، سگی، سگک، سیکل، سیلک، گسیل، گیلک
۲۳۲- نصاب، صبا، ناب، وبا، صواب، بانو، نوا، صابون، بنا
۲۳۳- افت، صاف، صفا، صفت، صافی، فیات
۲۳۴- رخت، رخش، متر، مشت، ترم، تخم، شخم، شرم، خشت، ختم
۲۳۵- مادی، مدنی، ایمن، نماد، نادم، دنیا، امین، امید
۲۳۶- طلا، طلب، رطب، طبل، باطل، رابط، طالب، طبال
۲۳۷- تراز، راز، تیزر، یار، تزار، تریا، تیز، ارزی، ریز، زیارت
۲۳۸- بره، جبر، هنر، برج، رنج، جبه، برنج، جنبه
۲۳۹- ادب، سبب، اسب، باب، داس، سبد
۲۴۰- پول، پوک، پلو، سوپ، پولک، لوکس، کلوپ، کپسول
۲۴۱- ضعف، فضا، افعی، ضعیف، ضایع، فیاض
۲۴۲- سرخ، رسوخ، خروس، شوخ، سروش، خرس، سرخوش، خورش
۲۴۳- نفت، ترن، فنر، افت، ناف، فنا، رانت، فاتر
۲۴۴- رنو، ارز، ناز، راز، ارزن، زانو، روان، نزار
۲۴۵- کاپ، پکر، پاک، کپر، اپرا، پارک
۲۴۶- رام، نثر، ثمن، ثنا، رمان، منار
۲۴۷- ضمانت، تمنا، نام، اتم، ضمان، نما، امن، تام، متان
۲۴۸- چرت، چای، چتر، تیر، چارت، تایر
۲۴۹- اسب، حسام، حبس، حساب، بام، سحاب
۲۵۰- هنگ، هاگ، انگ، گاه، گناه، نگاه
۲۵۱- باغ، رجا، بار، جار، ابر، رجب، جبار، برجا، غبار، برغا
۲۵۲- لواش، شورا، لارو، شلوار، واشر، ورا، شال، روال
۲۵۳- سرب، سرد، سبد، سرا، درس، ابد، سرداب
۲۵۴- باد، ادب، رصد، صدر، صبر، صبا، صادر، صدرا
۲۵۵- قاب، قطب، قبض، قضا، بقا، ضبط، قطاب، ضابط
۲۵۶- رحم، طرح، حرم، مری، محیط، مطرح، رحیم، حریم
۲۵۷- عمران، معنا، نرم، منع، عمان، رعنا، رمان، نما
۲۵۸- دیر، فدا، فردا، دریا، ردیف، فریاد
۲۵۹- قرن، ناز، زار، ارزن، رزاق
۲۶۰- ضعف، فعل، فضل، عفو، عوض، عضو، علف، علو، وضع، ضلع
۲۶۱- گام، مگس، اسم، لمس، سالم، سلام، ملاس، سگال
۲۶۲- نفس، فرنگ، نرگس، رنگ، سنگ، سفر، فرسنگ، سنگر
۲۶۳- مهر، ریه، کمر، کره، کریه، کهیر
۲۶۴- منو، موج، نمک، جوک، کنج، نوک، نجوم
۲۶۵- یابو، نایب، بانو، ایوب، بینا، بویا
۲۶۶- اهل، لال، دال، دله، دلال، لاله، هلال، ادله
۲۶۷- کاهش، شکاف، کهف، اشک، کفاش، کافه، شاه، فاش
۲۶۸- چهار، چاله، چاره، لار، هچل، اهل، اره، چله، چاه، راه
۲۶۹- راه، رای، مهار، ماهر، امیر، اهرم
۲۷۰- رود، قدر، قوی، روی، دیر، دیو، دوری، قوری
۲۷۱- مار، زبر، مرز، رزم، بام، ماز، مربا، مبرا، بارز، مزار
۲۷۲- حمال، محیا، ملیح، الیم، حایل، حلیم، مالی
۲۷۳- ابر، ازا، باز، راز، ابزار، بازار، ابراز
۲۷۴- رنگ، نقش، قرن، شرق، قشنگ
۲۷۵- رضا، قهر، قرض، قاره، قراضه
۲۷۶- کلام، کالج، کامل، کمال، مالک، مجال
۲۷۷- اریکه، ریه، کره، ریکا، کریه، کرایه، کار، یکه
۲۷۸- تور، صوت، توری، وصیت، صورت، تصور، صورتی، تصویر
۲۷۹- فنی، نفس، نسیه، سینه، نفیس، سفینه
۲۸۰- شیک، کشت، کاش، کیش، اشک، تشک، کشتی، کاشی، کایت، شاکی
۲۸۱- تاب، باد، ادا، ادب، ابتدا
۲۸۲- نگاه، گینه، ینگه، نیا، یگان، یگانه، هاگ، نهی، هانی، انگ
۲۸۳- یاس، آیا، سایش، آسیا، شاسی، آسایش
۲۸۴- جور، جلو، خجول، خروج، ولخرج
۲۸۵- ببر، بربر، رباب، باربر، برابر
۲۸۶- پات، تپق، وقت، تقوا، پاتوق
۲۸۷- شوره، واشر، شوهر، روش، هوار، شهر، هاشور، اوره
۲۸۸- ناب، باغ، انبه، بانه، نابغه
۲۸۹- منو، موج، نمک، جوک، کنج، نوک، نجوم
۲۹۰- ناب، بین، بیان، بینی، بینا، بانی، نایب
۲۹۱- نان، ننر، رنگ، انگ، ران، گرا، گران، گنار
۲۹۲- گالری، ریل، لاری، ارگ، گرا، گاری، لیر، ریال، گیرا
۲۹۳- جلا، لزج، زال، جایز، جالیز
۲۹۴- چاق، چرا، قارچ، چادر، قادر
۲۹۵- حفظ، حافظ، حفاظ، حافظه
۲۹۶- درس، سرد، سردر، دردسر، سردرد
۲۹۷- راه، خرابه، بهار، بها، خاره، راهب، بخار، بهر، خبره
۲۹۸- ذره، خیر، ریه، خیره، ذخیره
۲۹۹- زیپ، یزد، پیاز، پیدا، ایدز، ایزد، زیاد، زاید
۳۰۰- هلو، مهد، مدل، دهل، دلو، وهم، لوده، دلمه، مولد، همدل
۳۰۱- بور، وبا، هوا، ابرو، روباه
۳۰۲- بازرس، سار، بارز، سرا، بساز، سراب، زبر، سرباز، سزار
۳۰۳- زبل، نیل، بنز، زینب، زنبیل
۳۰۴- ران، لار، ژانر، ارلن، ژنرال
۳۰۵- دار، دام، رام، مرد، درام، مادر، مرام، مردم
۳۰۶- منت، ضامن، متان، تمنا، ضمانت
۳۰۷- صورتی، تیر، توری، وصیت، تصویر، رویت، ویر
۳۰۸- طوس، واو، سوا، واسط، وسطا
۳۰۹- ظفر، افت، فرات، رافت، ظرافت
۳۱۰- ناف، فرع، فنر، فنا، نفع، نفر، نافع، رعنا، عرفان
۳۱۱- وطن، طوق، نور، نطق، قرن، قطر، رونق، نطوق
۳۱۲- مربا، باج، بارم، جبر، برجام، مبرا، مجرا، ابر، مجاب
۳۱۳- نجف، نان، جفا، جان، فنجان
۳۱۴- ورق، قول، ورم، قلمو، ولرم
۳۱۵- بیت، تبر، ترک، کتری، تکبیر
۳۱۶- کیم، کپی، کمپ، کما، پاکی
۳۱۷- مرحمت، متر، محرم، حرمت، حتم، محترم، مرمت، رحمت
۳۱۸- نفر، نرم، نام، منار، رمان
۳۱۹- امن، دنا، نادم، زمان، نامزد
۳۲۰- تاس، ساکت، یکتا، تاکسی، اسکیت
۳۲۱- سبک، سیل، کسب، کسل، سبیل، سیکل، بکسل
۳۲۲- طبل، طلب، لابی، طبی، باطل، بلیط، طالبی، طلاب
۳۲۳- ثنا، نیا، ثانی، هانی، ثانیه
۳۲۴- پینه، پایه، پناه، پهنا
۳۲۵- درز، دوز، رزم، روز، ورم، موز، مدور، مورد
۳۲۶- دره، نهر، پند، رهن، نرده، رنده، پرده، پرند
۳۲۷- گدار، شاگرد، شگرد، گشاد، ارشد، گردش، گارد
۳۲۸- نور، نطق، وطن، قرن، رونق، قطور
۳۲۹- نیل، نبی، دین، بدن، بند، بدل
۳۳۰- کتب، بست، تخس، کسب، سخت، سبک، بختک
۳۳۱- خنک، خدو، خون، نکو، کدو، کوخ، خوک، دون، نخود، کندو
۳۳۲- الویه، هیولا، ولی، یاوه، هیوا، اهلی، اول، هالو
۳۳۳- برش، بشر، شعر، عرب، عرش، شمع، مربع، معبر
۳۳۴- جیم، ملی، جام، ایل، ملاج، مایل، جامی، جمال
۳۳۵- اهل، لال، ژله، لاله، هلال، ژاله
۳۳۶- زره، اره، هرز، ظهر، زهرا، هزار، هراز، ظاهر
۳۳۷- روانی، یاور، نوار، نیرو، رویا، ویران، یارو، رنو
۳۳۸- مین، منگ، غنی، مغنی، غمگین
۳۳۹- گوی، خنگ، خون، وین، گونی، خونی
۳۴۰- قیم، قید، قدم، یاد، دمق، دما، قیام، قدیم، امید، مقید
۳۴۱- پدر، دره، اپرا، ارده، پاره، پرده
۳۴۲- شرم، شیاد، مادر، شادی، شامی، رشید، مادی
۳۴۳- راه، ارج، اجاق، اجرا، جرقه، قاره، قاجار
۳۴۴- رند، ندا، اژدر، دلار، لادن، نژاد، ژنرال
۳۴۵- نام، ثمن، امضا
۳۴۶- ساس، یاس، اساس، سانس، سینا، سیاس، اسانس، ساسان
۳۴۷- رهن، بریان، نایب، برهان، نبیره، باهنر، اریب
۳۴۸- شرف، شور، روش، فرش، فضا، وفا، شورا، فشار، واشر، شوفر
۳۴۹- لنگ، گلو، چلو، چنگ، الگو، انگل، چوگان
۳۵۰- جان، انار، نارنج
۳۵۱- هنر، دنا، رنده، دانه، انار، نهار، نادر، دانا، اراده
۳۵۲- کشکی، فکری، فرش، کفری، شیر، کیک، کفیر، کیف، کیفر، شکر
۳۵۳- مال، طلا، املت، ملاک، تکامل
۳۵۴- نیش، شنا، شنل، یال، انشا، شالی، شایان
۳۵۵- سیم، مماس، سیما
۳۵۶- وزن، ناز، خون، خوب، بازو، خازن، زبان، زانو
۳۵۷- لواش، قوا، قماش، لقا، مقوا، مولا، شاقول، مشوق
۳۵۸- هند، خدمه، مهد، خنده، نمد، دخمه، خدم، مخده
۳۵۹- سری، سپر، کپی، پیک، ریسک، سیرک، پیکر، کرسی
۳۶۰- ابر، نان، بار، نور، ابرو، بانو، روان، نوبر، روبان
۳۶۱- دکه، باک، آهک، آباد، کباده
۳۶۲- باطری، رابطه، رطب، ریه، بهار، ربا، بیراه، بطری
۳۶۳- گره، ربا، غرب، غار، برگ، باغ، گربه، بهار
۳۶۴- کور، کمر، ورم، فرم، برفک، مرکب
۳۶۵- تلق، اتاق، قاتل
۳۶۶- پله، ملی، گله، لپه، پیله، گلیم
۳۶۷- شمع، مربع، برش، عرش، بشر، عرب، مبشر، معبر
۳۶۸- حسن، سینی، یقین، حسین، قیسی
۳۶۹- کام، کما، کمکی، کیمیا
۳۷۰- ساک، اسکی، عکاس
۳۷۱- بنز، بار، زیر، ران، ارزن، رازی، زیبا، برنز، نیزار
۳۷۲- کما، پلاک، لامپ، ملال، پلک، کلام، کاپ، الکل، کمال
۳۷۳- شوت، شیک، تشک، کشش، کشتی، کشیش، کوشش، کویت
۳۷۴- قوا، ناو، نان، ننو، نوپا، نانو، قانون
۳۷۵- فلج، فعال، اعلا
۳۷۶- دور، رفو، سرو، سود، سفر، سدر، سرود، فرود، فردوس
۳۷۷- کنتور، نوکر، جوک، کرج، نوک، تنور، ترنج، کنج
۳۷۸- بره، کره، کهف، کفه، فکر، کور، برکه، کوره
۳۷۹- شتر، شوت، تور، گشت، گوش، وتر، گوشت، ثروت
۳۸۰- افق، سقف، سفر، فرق، اسقف، اسیر، فارس، فقیر، رفیق، سفیر
۳۸۱- جگر، جدا، رعد، گرد، عاج، دعا، جدار
۳۸۲- سعود، دعوا، سودا، دود، داس، سواد، داد، عود
۳۸۳- رخت، ترب، خزر، بکر، خبر، بزک، برزخ، بختک
۳۸۴- تخم، متن، بخت، منت، محبت، منبت، منتخب
۳۸۵- سطل، ملی، طلسم
۳۸۶- یاد، صدا، صبا، بید، صیاد، ادیب
۳۸۷- موسیر، سور، ریتم، موسی، رستم، سمور، تیمور، ترسیم
۳۸۸- تیز، سیب، دیس، سبد، دست، یبس، سبزی، زیست
۳۸۹- چاه، چاپ، پشه، پله، شال، هچل، اشپل، چالش
۳۹۰- شنل، هلند، صندل
۳۹۱- خشم، خدا، شخم، شاخ، خادم، خانم، دامن، دانش، نادم، دشمن
۳۹۲- نامه، ایل، میانه، ماهی، ایمن، میله، نهال، میهن
۳۹۳- سلف، فلس، لمس، محل، مسلح، مسلم، مفلس، محفل
۳۹۴- خشک، رخش، کشور، روکش، خرگوش
۳۹۵- یقه، قضیه، بیضی
۳۹۶- تیپ، نیت، عین، پیت، تایپ، عیان، عنایت
۳۹۷- انس، سونا، بالون، لباس، نوبل، بانو، سالن، سنبل، وال، بال
۳۹۸- آوا، آلو، لاک، کال، حوا، الک، حلوا
۳۹۹- گره، سرب، غرب، بره، برگ، برس، گربه، برگه
۴۰۰- کرد، کلر، کلت، کند، ترک، تند، درک، دکل، لکنت، دکتر