جواب کامل معمای دو سر تیز نه چاقو نه تیر چیه؟

حل چیستان دو سر تیز نه چاقو نه تیر چیست

اون چیه دو سر تیز نه چاقو نه تیر هست

حل معما های سخت و بدون جواب اون چه چیز هست دو سر تیز نه چاقو نه تیر

جواب در ادامه