جواب کامل معما چپ و راست. مشکل اینجاست ؟

حل چیستان مشکل اینجاست و پاسخ معمای سخت چپ و راست

امروز با چیستان چپ و راست .مشکل اینجاست در خدمت شما هستیم

جواب در ادامه